Hotărârea nr. 5/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN S.A.C.E.T. DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019 – 30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local pentru populație ai energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 în municipiul Constanța

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebai Făgădău înregistrată sub nr. 12602/21.01.2019, memoriul justificativ nr.B 688/15.01.2019 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.4O alin,(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.6 alin (10) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

  • -  Decizia Președintelui A.N.R.E. nr. 1909/28.11.2018 pentru aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în S.A.C.E.T. în semestru! I al anului 2019 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A.

Văzând prevederile art.26 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care presțează serviciul de interes economic general de producere, transport,distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit d), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a) punctul 14 și ale art.llSalin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prețul de 236,46 lei/MWh respectiv 275,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 ca preț local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în municipiul Constanța;

Art.2 Se aprobă subvenția de 223,00 lei/MWh respectiv 259,35 lei/MWh, inclusiv TVA, pentru perioada 01.01.2019-30.04.2019.

Art.3 Modalitatea de calcul a prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în municipiul Constanța este prevăzută în anexele 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Diferența dintre prețul local format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local pentru populație al energiei termice facturată acesteia se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța.

Art.5 începând cu data de 01.01.2019 prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 377/2018 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.10.2018 - 30.04.2019 în municipiul Constanța își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : l\) pentru, X împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EN/

Constan1 Nr. Zn


ANEXA NR.1

la H.C.L. nr...^?./..^Z?


MODALITATE CALCUL

PREȚ LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE


Prețul local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat se calculează prin diferență între:

Prețul local stabilit ca medie ponderată a prețurilor locale de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare și subvenția acordată populației.

  • 1. Prețul de producere și tariful serviciilor de transport al energiei termice primare produsă în CET Pa las este 256,06 lei/MWh fără TVA, fiind stabilit prin Decizia AN RE nr. 1909/28.11.2018 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A.

  • 2. Prețul de producere în centralele proprii și tarifele de distribuție și furnizare ale energiei termice în sistem centralizat practicate de RADET, reprezintă 130,04 lei/MWh fără TVA, conform anexa nr.2.

  • 3. Preț local fără TVA (1+2)                                    386,10 lei/MWh.


(echivalent a 449,03 lei/Gcal)


4. T.V.A. 19%


73,36 lei/MWh.

(echivalent a 85,32 lei/Gcal)


5. Preț local:     (cu


459,46 lei/MWh.

(echivalent a 534,35 lei/Gcal)


6. Subvenție unitară acordată de

Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :


223,00 lei/MWh

(echivalent a 259,35 lei/Gcal)


7. Preț local pentru populație: (inclusiv TVA)

236,46 lei /MWh

(echivalent a 275,00 lei/Gcal).

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR

MARCELA EN££HE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Prețul local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat practicat în municipiul Constanța începând cu data de 01.01.2019

AN 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat Inclusiv TVA

Punct termic

j               Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

j Tarif pe

UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

464,45

372.160

145.251.859

172.849.712

355,36

10.002

2.986.756

3.554.240

338,66

6.745

1.919.661

2.284.397

388.907

178.688.349

459,46

Gcal

540,15

320.000

145.250.420

172.848.000

|  413,29

8.600

2.986.802

3.554.294

393,87

5.800

1.919.703

2.284.446

334.400

178.686.740

534,35

Pondere prețurilor celor doi operatori ai S.A.C.E.T. în prețul local de furnizare

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul local de furnizare

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

256,06

297,80

48,65

56,58

304,71

354,38

66,32%

RADET Constanța

130,04

151,23

24,71

28,73

154,75

179,96

33,68%

Preț local de furnizare

386,10

449,03

73,36

85,32

459,46

534,35

100,00%

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2018.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, a fost calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mal mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr. 1909/28.11.2018 privind aprobarea prețului de 256,06 lei/Mwh pentru energia termică livrată sub formă de apa fierbinte în semestrul I al anului 2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQIfi^