Hotărârea nr. 499/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 350/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE LA 31.12.2018 AL SC CONFORT URBAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru rrjiodificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al S.C. Confort Urban SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.11.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău,; înregistrat sub nr. 224931/19.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 16317/21.11.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând adresa nr. 87774/15.11.2019 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind Decizia de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare;

Av;-ind în vedere prevederile art. 5, alin. 10 din Ordinul nr. 2810/2019 pentru aprobareci procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante ,.a 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art. 196, alin. (1) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Arit.l Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al S.C. Confort Urban S.R.L., în sensul că se aproba modificarea punctului 8.4 - Măsuri de restructurare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arlt.2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

„ „Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

c<p pentru, împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcdie        consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE 4^

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NR.


anexă la I

HCLM NR,

8.4. Masuri de restructurare

Pe baza analizei! realizate in capitolele anterioare, au fost identificate o serie de aspecte cu privire la activitatea CONFORT URBAN SRL, ce impun implementarea unor masuri de restructurare operaționala si financiara:

Aspecte de remediat

Masuri de restructurare

Termene de implementare/ monitorizare

Termene de', incasare a clientilor > termene de plata ale furnizoriloir

Renegociarea contractelor cu partenerii comerciali in vederea stabilirii echilibrului financiar

30.06.2020

Monitorizare pe toata durata de implementare a planului de restructurare

Continuu

Licihiditate, i: solvabilitate, grad de indaforare inafara intervalelor recomandate

Obligații fiscalle restante la data certificatului fiscal = 79.878.617 lei

Obligații fiscale principale restante la 131.12.2018 = 43.909.683 lei

Creanțe fiscale accesorii restante la '31.12.2018 = 34,597,954 leii

Creanțe fisfale curente 1.3370.969 lei

1

Restructurarea obligațiilor fiscale     prin     accesarea

facilităților prevăzute de OG 6/2019

Obținerea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare, respectiv plata esalonata a obligațiilor          bugetare

principale, amanarea la plata a accesoriilor si a unei cote de 50% din obligațiile bugetare principale in vederea anularii conform prevederilor art 18 OG 6/2019

31.12 ale fiecărui an

31.12.2026

Dependenta !. fata     de

prestatorii externi pentru

Achiziționarea de utilaje si echipamente tehnologice

31.12 ale fiecărui an

anumite    categorii    de

lucra ri/serviciii.

Calificarea forței de munca

31.12 ale fiecărui an

Scăderea activitatii in 2019

i

Profilul funcțional al Confort Urban SRL = prestator captiv

Implementarea unui sistem de    management    prin

obiective si a unui sistem de management pe proiecte

i          31.12.2021

1

Extindere geografica Targetarea autoritatilor locale de pe raza județului Constanta si a județelor

31.12 ale ficarui an

Aspecte de remediat

f

Masuri de restructurare

Termene de implementare/ monitorizare

limitrofe     in     vederea 1

contractării lucrărilor de ; infrastructura in tot sau in parte

Reducerea   gradului de

dependenta     fata     de

Municipiul Constanta cu min 20%

31.12.2026

*     In conformitate cu Ordonanța nr. 6 din 31 iulie 2019 privindinstituirea unor facilitați fiscale, restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituita de una sau mai multe masuri, din care una dintre masuri trebuie sa fie reprezentata de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsură de restructurare a obligațiilor bugetare care este propusa prin planul de restructurare este înlesnirea la plata a obligațiilor bugetare, respectiv anularea unor obligații fiscale principale (art.4, alin 2, litera a si d).

Prin inslesniri la plata obligațiilor bugetare, se înțelege plata esalonata a obligațiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, in vederea anularii potrivit art. 18, care prevede ca in situația in ca're masurile de restructurare a debitorului, precum si masurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobânzile, penalitățile si toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plata, precum si obligațiile bugetare principale amanate la plata se anuleaza prin decizie, care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a planului de restructurare.

Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare împreuna cu decizia de anulare a obligațiilor bugetare principale si accesorii amanate la plata se comunica debitorului, potrivit codului de procedura fiscala.

Societatea a opjfat pentru anularea a 50% din cuantumul obligațiilor bugetare principale. In acest sens, pana la data depunerii solicitării de restructurare, CONFORT URBAN trebuie sa achite 15% din cuantumulipbligatiilor eșalonate, urmând ca in anul al doilea sa achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata. Din al treilea an si pana la finalizarea înlesnirii la plata, debitorul trebuie sa achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnir ii la plata, proporțional cu anii pentru care a fost acordata înlesnirea la plata.

i;

Obligațiile fiscale ce fac obiectul prezentului plan de restructurare sunt:

i,'

I     ...

Explicație

1 Valoare la 31.12.2018-lei

E

Valoare pt care se va solicita amanarea si anularea

Obligații fiscale principale

i                      43,909,683

21,954,842

Obligații fiscale accesorii

ț                     34,597,954

34,597,954

■IC:

Totodată, OG 6/j 2019 prevede ca pana la depunerea cererii de restructurare:

  • i.    debitorul trebuie sa achite obligațiile bugetare scadente1 in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii

  • ii.    depi/nerea tuturor declarațiilor fiscale conform vectorului fiscal - obligație îndeplinita.

In vederea implementării masurilor de restructurare fiscala, CONFORT URBAN SRL va respecta următorul plani'de plăti:

Perioada

Explicații

Valori - lei

Pana la data depunerii solicitării de

<i)

iii ::i TJ

15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata pana la data depunerii solicitării de restructurare

6,586,453

i

<3 ț»

obligațiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii solicitării de restructurare

1,370,969

An 2 restructurare i

cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata

4,390,969

An 3-7

restul obligațiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata, proporțional cu anii pentru care a fost acordata înlesnirea la plata

10,977,421

Total

23,325,811

Graficul de plăti;detaliat aferent obligațiilor fiscale restante la 31.12.2018 supuse restructurării si obligațiilor fiscale restante pentru perioada 1.01.2019-data certificatului fiscal se prezintă astfel:

Septembrie 2019'    •'c?-’’."-/■

••     €>586^453.00.

■■ Septembrie 2019   ■    ", .

- .7            1,370,969.00,.

RATA.

' Termi

n de plata

% i    -

■. -Obligațiebugetara'' .principala

RATA

"                     “r % „y.-'s

i         -            : ’3?. ? ' ■

■ Țermeh'dfe plata-

\ Obligație bugetara

principala:-

i           i

1 30.11

2020 ■

! ■'   , ’ ,    182;958.00

30.11.2023 ■'■

;          91,478.00

;      ■. 2:

31.11

2020

Ș ;;         183,958.00

38

31.12.2023

’ , ■     91,479.00.

• ’ ’3.’

•31.01

2021-,- . •

; ■ ■      ■    182,958.00

■ 39*

31.01.20'24   . "

91,479.00:

4

28.02

2021’

.     496,597.00

'   ..40’

29.02.2024

î ’     ■- 248,299:00

5.

31.03

2021."

i , '           496,597.00

’. ’41’

31.03.2024

:     .   248,299.00

6

30.04

2021 ” ■

. ?    ..,      496,597.00.

■       ''4'2..'

30.04.2024 '   ■

248,299.00-

. 7

"31.05

2021

j - ”■         496,597.00

43

31.05.2024' ■

; ■■     248,299.00

8-

30.06

2021’ ■

’ 496,597.00

h .44

30.06.2024."  ■

'  '248,299.00

9-

.31.07

2O21J, . .. .

■   *496^5’97.00

'■    45

31.07.2024 ..

;■         248,299.00.

1 plățile efectuatele CONFORT URBAN către BS si BASFS incepand cu 25.05.2019 (plata luna aprilie) nu au mai fost distribuite către sumele curente ci pe sumele restante, respectiv sumele din RIF supuse restructurării in prezent.

10

31.08

£021          = Z . '

496,597.00

46

31.08.2024

' 248,299.00.

.11-

30.09

182,958.00

47

30.09.2024

■■/•/■• 91,478.00 .

■ 12’:

31.10

.182,957.00.

.. > 48 ■

31.10.2024.

:           ’ 91,478.00 ■

i ’     13

.30.11

>021       i

,-91;478.00

J ’ 49-

30.11.2024  - ■

,-91,478.00-

■ / 14.

31.12

-021 ■ ■ ' _./.

91,479 00

. --so

31.12.2024.

.    91,478.QQ-

‘ 15'

31.01

Z022:    . ■ ■ /->/■' ’

91,479.00

51

31.01.2025

• 91,47.8100

16

■28.02

>02Z        ‘ :   :

248,299.00 ,

■ : .52.

28.02.2025'

;          91,479.00/

17

31.03

>022

248,299.00

. ' 53

31.03.2025   .

91,479.00.

. 18-

30.04

>022        J

248/299.00

•'54

30.04.2025

248,299.00-

■ 19

, 31.05

>022 ’         T

248,299.00.

55

31.05.2025 .

..248,299.00

20

30.06

>022 ' .

248,299.00

56

30.06.2025

248,299.00

■ • 2r

, 31.07

>022' \ . / /.

248,299.00

/57

31.07.2025   -

: .    . 248,299.00

' 22-.

! <31.08

>022

'.248,299.00

:-58.

•31.08.2025'• ' ■

:    f 248,299.00

'23/

I 30.09

>022’ . , /•/.

91,478.00

■59

i 30.09.2025 '

?         2'48,299.00;

24

1 31.10

>022.;. ' . ;

91,478.00

60

1 31.10.2025   ■

•248,299.00

!    ■■ 25,

: 30.11

2022? ’

91,478.00

61

.30.11.2025;

:    91,478.00

.... <26;

■31.12

91,479.00'

31.12.2025 ‘

‘ ■     91,478-.00;

.31.01

>023/      /

9*124,79,.00,,

.■•'^53 ■

■31.01.2026

i ?//  91,478.00

'■ . /28-.

’ 28.02

>023k. : ' ///" .

248,799.00

<64

28.02.2026 . "

‘   91,479.00

■     , 29;

31.03

>023/,

248,299.00

: "-65

31.03.2026

■ 91,479.00-

: '     30,1

■ 30.04

>023‘     ■ ’■//' ‘

248J299.00’

30.04.2026.

ș *•■/' .248,299.00;

'.311

,31.05

>023         i /

■ 248,299.00 >

■■‘■/t67

31.05.2026'

- /'   248,299.00

• ■ 32

-30.06

”248,299.00.

•68

'30.06.202'6' “

5 / •     248,299.00'

i ’ - 33

31.07

248,299.00

■.•■.■69.

31.07.2026 ' ...

: ‘ /■   248,299.00

34

'31.08

248/299.00

.■ 70

.31.08.20.26-

248,299.00

35

30.09

2023/ , . - . ,          .

91,478.00

‘ -71

'30.09.2026, "

:     ‘     248,2'99.00 ■

' 36

31.10

2023/      / '

■91,478.00

‘‘72

31.10.2026

'   '“/   248,215:06:

.                 ‘ ■■/■/• Totaț

.■^'20,325,731.00

Pentru determinarea planului de plata al obligațiilor bugetare in baza prezentului plan de restructurare, s;?a recurs la previzionarea activitatii societății si a disponibilului pentru următorii 7 ani. In acest sens, s-a urmărit evoluția contului de profit si pierdere si al fluxului de numerar. Previziunea evoluției fenomenelor economice reprezintă, de cele mai multe ori, obiectivul final al modelării eConometrice. Ea constituie, totodată, o încercare reală a validității modelului elaborat. Spre deosebire de previziunile bazate pe studiul seriilor cronologice, al căror caracter inerțial este recunoscut, predicțiile generate de modelul econometric cu ecuații simultane urmăresc să prefigureze viitorul unor importante variabile economice în raport cu influențele directe și indirecte exercitate asupra lor de către variabilele exogene.

în scopul facilitării calculelor pe care le presupune realizarea de previziuni bazate pe modele econometrice este indicată utilizarea programelor sau funcțiilor specializate.

LINEST este un-i dintre aceste funcții specializate, care utilizează metoda celor mai mici pătrate pentru a determina cea mai bună aproximare a datelor.

ANEXĂ LA I

HC LM NR.

Acuratețea liniej calculate de funcția LINEST depinde de gradul de împrăștiere din datele utilizate. Cu cât sunt mai liniare datele, cu atât modelul LINEST va fi mai neted.

Ecuația pentru linie este:

y = mx + bsau

y = mlxl + m2x2; + ... + b (dacă sunt mai multe intervale de valori x)

unde valoarea dependentă y este o funcție de valorile x independente. Valorile m sunt coeficienți corespunzători fiecărei valori x, iar b este o valoare constantă.

Contul de profit: si pierdere si cash-flow-ul previzionat se regăsesc in Anexa 1.

In urma analizei. si a prezentului plan, societatea Confort Urban are capacitatea financiara de a respecta graficul de plata mai sus prezentat.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,