Hotărârea nr. 497/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2019


HOTĂRÂRE

i                                                             '                  ” ■   ■                        ■'■■■ ■

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de ,#>.// ZgZ'?:

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.225881/21.11.2019 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si priyat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.227007/22.11.2019; '

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit.a și art.196, alin.(l), jlit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                                         6

i                    H O TĂ R.Ă ȘT E :

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2019 pe trimestrul III, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3„ nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.7 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408, 8008 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Pțezenta hotărâre a fost votată de conșjjierii locali astfel:

__pentru,     împotrivă o    a bți n e ri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE. MARCELA

cod 20                              30.09.2019                                                                 -lei-

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

820078729

602495259

864941078

277579597

587361481

555513056

1903333

307524689

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

542507000

453375000

755326156

277579597

477746559

445898134

1903333

307524689

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

592234729

500967259

769066529

265770137

503296392

472713538

1902774

294450217

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

507005729

440000259

625591076

185989162

439601914

420147813

1825794

203617469

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

292983000

234100000

229190938

0

229190938

229190938

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

CI7ICC l     flT AOu.A.4

00.06

292983000

234100000

229190938

0

229190938

229190938

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

2600000

1586927

0

1586927

1586927

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor

---ui::

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

2600000

1586927

1586927

1586927

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

290383000

231500000

227604011

0

227604011

227604011

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

230000000

226807801

226807801

226807801

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

0

-

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

1500000

1500000

796210

796210

796210

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital       (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

n-r t\n\

00.09

125547000

121660000

275143090

143084204

132058886

120232947

467573

154442570

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

125547000

121660000

275143090

143084204

132058886

120232947

467573

154442570

Impozit și taxă pe clădiri (cod

r\-r nn                        r\r\\

07.02.01

96500000

95000000

232689790

129427342

103262448

95611435

242589

136835766

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

27000000

40510593

8034461

32476132

26757989

41223

13711381

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane

07.02.01.02

68000000

68000000

192179197

121392881

70786316

68853446

201366

123124385

impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

18660000

34790872

12941233

21849639

18327448

224984

16238440

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

6900000

11461567

3404924

8056643

6838455

13620

4609492

Impozit și taxă pe teren de la persoane

07.02.02.02

11400000

11400000

22787910

9394750

13393160

11130339

210909

11446662

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

397000

360000

541395

141559

399836

358654

455

182286

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

8000000

7662428

715629

6946799

6294064

1368364

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMP0ZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

87875729

83640259

120399208

42808817

77590391

69938883

1358221

49102104

Sume defalcate din TVA (cod

11.02

54218729

52083259

37734267

0

37734267

37734267

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheiiuieiiior descentralizate ia nivelul județelor

T1.02.01

----- . .

0

- - — -

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, Qorfnarolnr ci Mi inirinii iii ii Rnriirpcti

11.02.02

23287210

24455483

24455483

24455483

24455483

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buqetelor locale

11.02.06

17473000

17473000

3124000

3124000

3124000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau

11.02.09

13458519

10154776

10154784

10154784

10154784

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod 12.02.07)

12.02

0

0

378405

368167

10238

1463

0

376942

Taxe hoteliere

12.02.07

0

378405

368167

10238

1463

376942

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

800000

800000

1588108

718211

869897

830538

0

757570

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

800000

1588108

718211

869897

830538

757570

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități                           (cod

16.02

32857000

30757000

80698428

41722439

38975989

31372615

1358221

47967592

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

24900000

71822802

39614923

32207879

24771424

1358221

45693157

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

15700000

40768669

20463726

20304943

15668691

124756

24975222

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

9200000

31054133

19151197

11902936

9102733

1233465

20717935

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

5857000

8875626

2107516

6768110

6601191

2274435

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod -ir

00.11

600000

600000

857840

96141

761699

785045

0

72795

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

600000

857840

96141

761699

7P.6H46

r\

-rz*»—r-

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

857840

96141

761699

785045

72795

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85229000

60967000

143475453

79780975

63694478

52565725

76980

90832748

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

11636000

10150000

9494304

560036

8934268

4659546

0

4834758

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

11636000

10150000

9492802

560036

8932766

4658044

0

4834758

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

98864

98864

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.02.05

11486000

10000000

9255600

560036

8695564

4420842

0

4834758

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11486000

10000000

9255600

560036

8695564

4420842

4834758

Venituri din dividende (cod

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

138338

138338

138338

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

1502

0

1502

1502

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

1502

1502

1502

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

50817000

133981149

79220939

54760210

47906179

76980

85997990

Venituri din prestări de servicii și alte activități             (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24

33.02

3711000

3711000

4445560

1727852

2717708

2826842

0

1618718

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

220000

177715

177715

177715

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

508000

224715

224715

224715

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

2513000

2123685

2123685

2123685

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

4878

4878

4878

0

Venituri rtin rl^cnpru                    __________

--------------—,

““33:02.26 ~

------------ -

_  _•            jj

-......—------

---------------

_ .... -

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

450000

1896822

1727852

168970

278104

1618718

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.02.50

20000

20000

17745

17745

17745

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise        (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

14500000

14175708

532343

13643365

13282562

0

893146

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

6947

6947

6947

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.02.50

14570000

14500000

14168761

532343

13636418

13275615

893146

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

7606000

44323584

35948955

8374629

6941258

0

37382326

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

7606000

44262031

35948955

8313076

6879705

0

37382326

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

7606000

44262031

35948955

8313076

6879705

37382326

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

0

61553

61553

61553

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23

36.02

47706000

25000000

71036297

41011789

30024508

24855517

76980

46103800

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod no n-i n-n

36.02.01

0

0

67147

0

67147

67147

0

0

Venituri din aolicarea orescrintiei extinctivo

36.02.G î .0 i

_. ..

- -

£57-! zi 7

i  ■ — «

O“-î A — \JI 1 “T /

A~

Ul i*-ti

-

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

6900000

28968821

20696821

8272000

6818724

76980

22073117

Taxe speciale

36.02.06

18987000

18000000

40617723

19424159

21193564

17903769

22713954

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de

36.02.47

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

100000

1382606

890809

491797

65877

1316729

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4491000

4491000

23993894

11809460

12184434

10918863

559

13074472

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+

39.02

4491000

4491000

23993894

11809460

12184434

10918863

559

13074472

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

415000

415000

517580

517580

517580

n

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

4076000

4076000

23476314

11809460

11666854

10401283

559

13074472

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

185305000

70000000

60797778

0

60797778

60797778

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate       (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 + xp no xoj.

40.02

185305000

70000000

60797778

0

60797778

60797778

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

106364000

70000000

60797778

60797778

60797778

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.18

78941000

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acardatp

40.02.50

0

0

Alte operațiuni

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice Hfș           a!t“ir_î înjsr'rnin}S{f2Ț}l/~t3rit0rjQiC —

decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05.02

. 0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30752000

19856000

10092255

0

10092255

10092255

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30752000

19856000

10092255

0

10092255

10092255

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+

42.02

30752000

19856000

10092255

0

10092255

10092255

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

-

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de r>-----li-

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate       (cod 42.02.18.01 la

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu honrli^an

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru “ în'căizireaiocuințeicu'ierrin'eȚ “cărbuni,

- -42-02 34 -

109000

20000

8117

8117

8117

---------

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

42.02.41

15365000

11000000

9957123

9957123

9957123

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare L

42.02.65

14260000

7830000

53800

53800

53800

0

.....■■ ■ ■■■■■ — ------ contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

n

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

1018000

1006000

73215

73215

73215

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor

42.02.73

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod.

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20

+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 +

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod

45.02.01 la

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.01.02

Prefinan{are

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.02.02

Prefinantare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.04.02

Prefinantare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.05.02

Prefinantare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.07.02

Prefinantare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat          (cod 45.02.08.01 la

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.08.02

Prefinantare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-

2013      (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinantare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

ANEXA LA

HCLMNR.2^^

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

— "" - '■

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.16.02

P rsfi n 3 n ts rs

45.02:16.03

— - ■ --------

- -- --

-

.--- — -

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anharinri

45.02.17.02

Prefinan{are

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

------1-.

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 +

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare

SEE      (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

------X

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.20.02

ANEXA LA.

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

.45.02.21.01

---- . .

- -

__ ...

-

_ - -

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

7296000

7181000

990622

0

990622

990622

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)         (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

342000

263000

168601

0

168601

168601

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.01.01

79000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anfarinrî

48.02.01.02

263000

263000

168601

168601

168601

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

310114

0

310114

310114

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.02.01

5329000

5329000

283908

283908

283908

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.02.02

1000000

1000000

26206

26206

26206

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

S.ume.primite în contul plăților efectuate în anul mrpnt

40 go Q3 ni

... !—

ANEXA

LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.03.02

HCL

Â

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)           (cod 48.02.04.01 la

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri

Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA

II)                       (cod 48.02.11.01 la

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

468000

468000

463253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

157000

121000

48654

0

48654

48654

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul cl

48.02.15.01

157000

121000

48654

48654

48654

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ani

48.02.15.02

0

(MIE)       ' (cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.

48.02.19

urL

ANEXA

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.19.01

tzz—

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.19.02

..... ....

...........

......---- ...........— -

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul ci

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ani

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul cl

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ani

48.02.33.02

VENI 1 URILE SEU I lUNII UE FUNCȚIONARE     (cod

nn n?+nn -iR+nn 17+47 ntn - totai

00.01

686649729

511987259

779031769

265770137

513261632

482678778

1902774

294450217

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

538016000

448884000

731332262

265770137

465562125

434979271

1902774

294450217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

592234729

500967259

769066529

265770137

503296392

472713538

1902774

294450217

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+00.09+00.10+00.11 i

00.03

507005729

440000259

625591076

185989162

439601914

420147813

1825794

203617469

ai. iimruZii re veri 1,rriurii și CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

nn nr^nn nc > nn at\

00.04

292983000

234100000

229190938

0

229190938

229190938

0

0

ATM.TMFOaT^gVt:Nir, PKUHTȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE iiioinirF      n-i noi

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

» NBXAI

A ,

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

HCLV

777$

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl

CÂȘTJGSJR! D!N CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

292983000

234100000

229190938

0

229190938

229190938

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

2600000

’ 1586927

1586927

' T586927

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

2600000

1586927

1586927

1586927

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

290383000

231500000

227604011

0

227604011

227604011

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

230000000

226807801

226807801

226807801

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

1500000

1500000

796210

796210

796210

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital      (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

00.09

125547000

121660000

275143090

143084204

132058886

120232947

467573

154442570

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

125547000

121660000

275143090

143084204

132058886

120232947

467573

154442570

Impozit și taxă pe clădiri (cod

07.02.01

96500000

95000000

232689790

129427342

103262448

95611435

242589

136835766

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

27000000

40510593

8034461

32476132

26757989

41223

13711381

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

68000000

192179197

121392881

70786316

68853446

201366

123124385

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la H7 no no

07.02.02

19347000

18660000

34790872

12941233

21849639

18327448

224984

16238440

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

6900000

11461567

3404924

8056643

6838455

13620

4609492

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

11400000

22787910

9394750

13393160

11130339

210909

11446662

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori

din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

397000

360000

541395

141559

399836

358654

455

182286

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

8000000

7662428

715629

6946799

6294064

1368364

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

. .. q

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

87875729

83640259

120399208

42808817

77590391

69938883

1358221

49102104

Sume defalcate din TVA (cod

11.02

54218729

52083259

37734267

0

37734267

37734267

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

24455483

24455483

24455483

24455483

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17473000

17473000

3124000

3124000

3124000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau

11.02.09

13458519

10154776

10154784

10154784

10154784

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod 12.02.07)

12.02

0

0

378405

368167

10238

1463

0

376942

Taxe hoteliere

12.02.07

378405

368167

10238

1463

376942

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

800000

800000

1588108

718211

869897

830538

0

757570

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

800000

1588108

718211

869897

830538

757570

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități                          (cod

16.02

32857000

30757000

80698428

41722439

38975989

31372615

1358221

47967592

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

24900000

71822802

39614923

32207879

24771424

1358221

45693157

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

15700000

40768669

20463726

20304943

15668691

124756

24975222

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

■ă r\ C«rvrt rt rx IUUUUUUU

AAAAA

3 i      î oo

*1 Q G *1 *1 Q"7

4 *1QD9

. 9102733

1233465

20717935

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

16.02.50

5857000

5857000

8875626

2107516

6768110

6601191

2274435

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod

00.11

600000

600000

857840

96141

761699

785045

0

72795

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

600000

857840

96141

761699

785045

0

72795

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

857840

96141

761699

785045

72795

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85229000

60967000

143475453

79780975

63694478

52565725

76980

90832748

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

11636000

10150000

9494304

560036

8934268

4659546

0

4834758

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

11636000

10150000

9492802

560036

8932766

4658044

0

4834758

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

98864

98864

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.02.05

11486000

10000000

9255600

560036

8695564

4420842

0

4834758

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11486000

10000000

9255600

560036

8695564

4420842

4834758

Venituri din dividende (cod

QA HO HQ AOxQA HO AQ

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

138338

138338

138338

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

1502

0

1502

1502

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

1502

1502

1502

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

50817000

133981149

79220939

54760210

47906179

76980

85997990

Venituri din prestări de servicii și alte activități             (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.'! 2+33.02.13+33.02.24

+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+

33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

3711000

4445560

1727852

2717708

2826842

0

1618718

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

220000

177715

177715

177715

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

508000

224715

224715

224715

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

2513000

2123685

2123685

2123685

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

4878

4878

4878

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

450000

1896822

1727852

168970

278104

1618718

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.02.50

20000

20000

17745

17745

17745

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise      (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

14500000

14175708

532343

13643365

13282562

0

893146

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

6947

6947

6947

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.02.50

14570000

14500000

14168761

532343

13636418

13275615

893146

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

7606000

44323584

35948955

8374629

6941258

0

37382326

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

7606000

44262031

35948955

8313076

6879705

0

37382326

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

7606000

44262031

35948955

8313076

6879705

37382326

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

.încasări din.valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

■35.02:03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

0

61553

61553

61553

0

0

Diverse venituri    (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02

47706000

25000000

71036297

41011789

30024508

24855517

76980

46103800

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod

36.02.01.01)

36.02.01

0

0

67147

0

67147

67147

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

67147

67147

67147

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

6900000

28968821

20696821

8272000

6818724

76980

22073117

Taxe speciale

36.02.06

18987000

18000000

40617723

19424159

21193564

17903769

22713954

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

100000

1382606

890809

491797

65877

1316729

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

**    . a a

00.16

78941000

0

0

0

0

0

0

0

ANEX^\ LA,

HCLM NR

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate          (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18

40.02

78941000

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate Integrai

40.02.06

u

’U

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.18

78941000

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15474000

11020000

9965240

0

9965240

9965240

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15474000

11020000

9965240

0

9965240

9965240

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

15474000

11020000

9965240

0

9965240

9965240

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu

42.02.21

0

-----

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

109000

20000

8117

8117

8117

0

.O....           Aî • «4 ■                   >i                                : ■fîri       — -•*» «

OUUVCIiyi uni uuyciui’uS btCtc PwTSl* U Si: ici! unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

-

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

42.02.41

15365000

11000000

9957123

9957123

9957123

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

43.02.07

0

0

AKEXALA

hclm nr.

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de OauaotrU Și î luD>iCiiQuS'îîTîODÎîîSrc*-’       - —

43.02.21

U

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

LJ LI 1 1 1 U LA IU ULA IU Ulii UU^Uimi i \i    i i      »ui «u

finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48 .02) -TOTAL

00.01

133429000

90508000

85909309

11809460

74099849

72834278

559

13074472

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

4491000

4491000

23993894

11809460

12184434

10918863

559

13074472

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri    (cod

36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea

riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

n

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de

36.02.47

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

sume primite ain i-onaui ae bouaaritate ai uniunii

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4491000

4491000

23993894

11809460

12184434

10918863

559

13074472

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+

39.02

4491000

4491000

23993894

11809460

12184434

10918863

559

13074472

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

415000

415000

517580

517580

517580

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

4076000

4076000

23476314

11809460

11666854

10401283

559

13074472

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

106364000

70000000

60797778

0

60797778

60797778

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate      (cod

40.02

106364000

70000000

60797778

0

60797778

60797778

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

106364000

70000000

60797778

60797778

60797778

0

anexa la

HCLMNR.£^fe^

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și inw4=*Qtitii

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15278000

8836000

127015

0

127015

127015

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15278000

8836000

127015

0

127015

127015

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12

+42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+

42.02

15278000

8836000

127015

0

127015

127015

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

----

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele lUuaiC p/CiillU i ll IC41 |^C<|    li i v x^Ou^iiiOi iii sjuiiuluiv

(cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

'■2.02. :6

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate         (cod 42.02.18.01

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a buoetului loca!

42.02.51.02

-

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare L

42.02.65

14260000

7830000

53800

53800

53800

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

1018000

1006000

73215

73215

73215

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+

45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.01.01

ANEXA LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la

ÂE fțn /țn fțyțț

45.02.02

--

- - -

.....

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45 0? 03 04»

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală            (cod 45.02.04.01 la

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat         (cod 45.02.08.01 la

45.02.08

.Cîtirno nrirnifâjn.ocoh i'_ rJStjjQr* SfSCtlJStS ÎFî 2PiUÎ - -curent

45.02.08.01

'*

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013      (cod 45.02.15.01 la

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.18.02

P rpf i n p nt p rp

4C nn 4 o no

T<J.U£.. 1U.UU

- -

-- -

Corecții financiare

45.02:18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 +

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod 45.02.20.01 la

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

ANE2CA LA    j

HCLM NR.

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

n

n

plăților efectuate și prefinanțări aferente

cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la

48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 +

48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7296000

7181000

990622

0

990622

990622

0

0

(FEDR)        (cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

48.02.01

342000

263000

168601

0

168601

168601

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.01.01

79000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.01.02

263000

263000

168601

168601

168601

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

310114

0

310114

310114

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.02.01

5329000

5329000

283908

283908

283908

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.02.02

1000000

1000000

26206

26206

26206

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

ANEXA LA "

HCLM NR.

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri

Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)                     (cod 48.02.11.01 la

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

468000

468000

463253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod

48.02.15

157000

121000

48654

0

48654

48654

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul cl

48.02.15.01

157000

121000

48654

48654

48654

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ani

48.02.15.02

0

0

(MIE)      (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul ci

48.02.32.01

ANEXA LA _

HCLM NR-z^z^^.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii an'

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul cl

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ani

48.02.33.02

_

L

L

L J

L

PREȘEDINTE SEDIIOAX

/

Anexa 2


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI


ANE.
cod 21

30.09.2019

-lei-

HCLM NR.

Denumirea indicatorilor

I

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de rapOi LciTe

trimestriale cumulate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

102761000

61421000

820078729

602495259

593198966

486052097

466660767

19391330

396710276

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

9491000

9491000

116675000

77158000

84235503

56586099

56371727

214372

51927120

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9462000

9462000

111375000

71962000

79670129

52190818

51976446

214372

49628291

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9462000

9462000

111375000

71962000

79670129

52190818

51976446

214372

49628291

Autorități executive

51.02.01.03

9462000

9462000

111375000

71962000

79670129

52190818

51976446

214372

49628291

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

29000

29000

3279000

3195000

2623389

2453296

2453296

0

72981

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

3025000

3025000

2375000

2375000

2375000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

29000

29000

254000

170000

248389

78296

78296

0

72981

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

2021000

2001000

1941985

1941985

1941985

0

2225848

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17668104

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

0

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17668104

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

24680000

18600000

19488399

12186429

12184558

1871

11599992

Poliție locala

61.02.03.04

o

24680000

18600000

19488399

12186429

12184558

1871

11599992


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

747000

520000

22755

8254

8254

0

130105

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

c

12319000

9056132

9060373

6628838

6628838

0

5938007

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

23373000

8349000

271258000

193190557

166037523

151562902

151561585

1317

142875789

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

11295000

6795000

69116000

44400557

32389708

31893218

31893218

0

24097182

* 65.02.03-"

'413663

413683

' ”14228000

10067683

9790262

’ 9790262

9790262

0

4221899

învățământ preșcolar

65.02.03.01

413683

413683

9763000

6989893

6712948

6712948

6712948

0

2884147

învățământ primar

65.02.03.02

4465000

3077790

3077314

3077314

3077314

0

1337752

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

10881317

6381317

51338000

33562345

21828917

21344093

21344093

0

19052609

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1438194

1438194

12979000

9643453

8449225

8363297

8363297

0

7116535

învățământ secundar superior

65.02.04.02

9443123

4943123

37891000

23596430

13057230

12658334

12658334

0

11933561

învățământ profesional

65.02.04.03

468000

322462

322462

322462

322462

0

2513

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

HCi

MNR.^

VEST   o

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

———&

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550000

770529

770529

758863

758863

0

822674

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

19344000

12795000

9891343

9891343

9891343

0

10125310

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

3200000

19260000

12735000

9870248

9870248

9870248

0

10105052

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

60000

21095

21095

21095

0

20258

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

60000

21095

21095

21095

0

20258

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

65000

65000

57155000

44136000

42602658

30573305

30572150

1155

25099862

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1000

1000

1790000

1421000

1789440

1111790

1111790

0

1112350

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

1000

1000

1790000

1421000

1789440

1111790

1111790

0

1112350

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

n

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

A>

EXALA

0

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

HCLM N

fer?

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

/ V

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

64000

64000

46337000

34915000

34791534

23821851

23820696

1155

19545824

Sport

67.02.05.01

64000

64000

24503000

21065000

21381668

16159097

16158687

410

12703098

Tineret

67.02.05.02

300000

300000

258000

154800

154800

0

77311

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive sî ds scrsrMprît                                        --            - - -

67.02.05.03

-

21534000

13550000

-13151866

" " i      i

7507209

745

6765415

Servicii religioase

67.02.06

300000

300000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

8728000

7500000

6021684

5639664

5639664

0

4441688

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

8813000

1489000

125643000

91859000

81153814

79205036

79204874

162

83553435

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

189000

189000

7880000

6835000

5746915

5746915

5746915

0

5895436

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

62400000

54505000

47955516

46145313

46145313

0

46367562

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

62400000

54505000

47955516

46145313

46145313

0

46367562

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

361000

361000

359119

261837

261675

162

272507

Creșe

68.02.11

7607000

283000

14162000

5844000

4598118

4598118

4598118

0

4582466

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

110000

110000

2780000

1977000

1573422

1573422

1573422

0

1699081

Ajutor social

68.02.15.01

225000

40000

11085

11085

11085

0

12091

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

110000

110000

2555000

1937000

1562337

1562337

1562337

0

1686990

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

907000

907000

38060000

22337000

20920724

20879431

20879431

0

24736383

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

907000

907000

38060000

22337000

20920724

20879431

20879431

0

24736383

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

39740000

25576000

236491729

192248570

192441080

153867841

145430588

8437253

82090943

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

37096000

23928000

157284729

130048570

117878969

96601066

88163813

8437253

30911832

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

luminat public și electrificări

70.02.06

21623000

15022000

14988349

8838794

8820929

17865

8215305

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

37096000

23928000

135661729

115026570

102890620

87762272

79342884

8419388

22696527

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

2644000

1648000

79207000

62200000

74562111

57266775

57266775

0

51179111

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

71058000

55047000

68912377

53140651

53140651

0

47936102

Salubritate

74.02.05.01

71058000

55047000

68912377

53140651

53140651

0

47936102

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

' 0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2644000

1648000

8149000

7153000

5649734

4126124

4126124

3243009

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

30157000

18005000

157908000

111722000

121913333

105211734

94475217

10736517

102148320

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6505000

6505000

6505000

6505000

2630272

1334850

1326013

8837

1260485

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

6505000

6505000

6505000

6505000

2630272

1334850

1326013

8837

1260485

ANI

ÎYA T A

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

HCI M NR

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Progrăme de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

6278000

6278000

6278000

6278000

2456234

1334850

1326013

8837

1260485

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

227000

227000

227000

227000

174038

0

0

0

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

2657000

0

30217000

27560000

23475806

23475806

23475806

0

42109781

Energie termică

81.02.06

2657000

0

30217000

27560000

23475806

23475806

23475806

0

41607892

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

501889

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

20995000

11500000

121186000

77657000

95807255

80401078

69673398

10727680

58778054

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20995000

11500000

121186000

77657000

95807255

80401078

69673398

10727680

58778054

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

9215000

8000000

71988000

52657000

54583703

47862206

47862206

0

36232347

Străzi

84.02.03.03

11780000

3500000

49198000

25000000

41223552

32538872

21811192

10727680

22545707

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

-

4 0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli In domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

A

A T

A

0

Zone libere

87.02.03

--------TI

-

/„ Zi

0

Turism                          .    . ...

- 87.02.04

-

HCLM

pÎK.ZZZZI

o

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

/

^0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

88852289

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

88852289

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50:02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

686649729

511987259

519155983

424626298

405278785

19347513

392035819

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

107184000

67667000

.79094171

53804911

53590539

214372

50737987

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

101913000

62500000

74553263

49409630

49195258

214372

48439687

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

3250000

3166000

2598923

2453296

2453296

0

72452

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

2021000

2001000

1941985

1941985

1941985

0

2225848

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

x

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17575872

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17575872

Ordine cublică (cod 61 o? o?, 041        -                   .

-6‘.02.03 - -

■ X

X

” X

X

' x

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

247885000

184841557

164854415

150675587

150674270

1317

141799175

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

57821000

37605557

31482187

31281490

31281490

0

23533678

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

ANE^

ALA *

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

¥

(CI M MF» X

Ce? i s

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

1

X

X

nvățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

J     X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

16144000

12795000

9891343

9891343

9891343

0

10017176

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

„  57090000

6

44071000

42581000

30551647

30550492

1155

25098960

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

■ X

aW

X

4 TA z

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

ZV#

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

ELM1NR.

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

-■r- x

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii udui^iunâie

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

‘ 0

116830000

90370000

80899885

78951107

78950945

162

83149361

Asistenjă acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

166083729

137585570

138895702

108320212

99917939

8402273

81536839

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

89520729

77033570

64482825

51202671

42800398

8402273

30405522

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

ANE^

>< "

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

2LM NR/3

T

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

~x

r /

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rroie'cția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

76563000

60552000

74412877

57117541

57117541

0

51131317

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

127751000

93717000

107740168

93002067

82274387

10727680

100385946

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

27560000

27560000

23475806

23475806

23475806

0

41607892

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

100191000

66157000

84264362

69526261

58798581

10727680

58778054

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Paci£

8        X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

0*7 no            «*** •?»»•      ________ -- - ---- -                       - -

87.02

V

-

--

— ..

- -

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

X

ANEX/

l LA

REZERVE

97.02

X

HCL

/inr.£2

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

0

77399993

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

102761000

61421000

133429000

90508000

74042983

61425799

61381982

43817

4674457

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9491000

9491000

9491000

9491000

5141332

2781188

2781188

0

1189133

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9462000

9462000

9462000

9462000

5116866

2781188

2781188

0

1188604

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

29000

29000

29000

29000

24466

0

529

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ tcod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

92232

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=

6-7

9

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

ANI

uri 1\4 MD

0

92232

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

-Z      Z/z

X

X

A

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

23373000

8349000

23373000

8349000

1183108

887315

887315

0

1076614

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

11295000

6795000

11295000

6795000

907521

611728

611728

0

563504

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

3200000

0

0

0

0

0

108134

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66:02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

65000

65000

65000

65000

21658

21658

21658

0

902

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

------Pag^

IO--------*

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

r-X

----------X

----------X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X u

n  MD u

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

-X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

---ț.----------—

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

x

V

x

x

f\

' X

X

t iircici

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

8813000

1489000

8813000

1489000

253929

253929

253929

0

404074

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

39740000

25576000

70408000

54663000

53545378

45547629

45512649

34980

554104

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

37096000

23928000

67764000

53015000

53396144

45398395

45363415

34980

506310

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2644000

1648000

2644000

1648000

149234

149234

149234

0

47794

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

*

ANEXAU

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

HCLM

nr.^4

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniu! protecției medii șlui.   .

/4.U4.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

30157000

18005000

30157000

18005000

14173165

12209667

12200830

8837

1762374

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6505000

6505000

6505000

6505000

2630272

1334850

1326013

8837

1260485

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

2657000

0

2657000

0

0

0

0

0

501889

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20995000

11500000

20995000

11500000

11542893

10874817

10874817

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>

Mte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

I M

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-

39.n?i_____,______ _                  -----

96.02

------—

-

— ---------

------- ...

-----------------------!----------

|hc

—ANE5I

LM NR.,

LALA -—

£2^

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

0

11452296

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

0

CONiRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA Eh^eilE

Anexa 7 ț    ANEX

ALA

-

___ -

-

r          "

I

4CLMNR. ;

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.09.2019

Cod 21    Capitol ...51.02

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

bugetare

la finele perioadei

cumulate

la finele perioadei

cumulate

de raportare

de raportare

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9462000

9462000

111375000

71962000

79670129

52190818

51976446

214372

49628291

UNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

101913000

62500000

74553263

49409630

49195258

214372

48439687

CHELTUIELI CURENTE (10+20+

01

0

0

102065000

62652000

74706898

49563265

49348893

214372

48439687

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOI

10

0

0

51035000

37328000

51029388

29327073

29202970

124103

29365105

Cheltuieli salariate în bani (co

10.01

0

0

49253000

35582000

49247388

28004447

27922194

82253

28073647

Salarii de bază

10.01.01

38873000

28000000

38873000

23762735

23762078

657

23661640

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de mun

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

100000

60000

100000

29492

29492

0

28950

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

ANEXA LA

Prima de vacanță

10.01.09

HCEK

ÎNR.Z^

0

Fond pentru posturi ocupate p

10.01.10

— - /

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor perse

10.01.12

606000

500000

606000

375276

375276

0

379908

Indemnizații de delegare

10.01.13

22000

22000

16388

16373

16373

0

15189

Indemnizații de detașare

4n n4 a a - ' V- 'J-! .

. -----------------

------ ------------

- -

- —-------- ‘

0

Alocații pentru transportul la ș

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizații de hrana

10.01.17

2139000

2000000

2139000

1161686

1161686

0

1247311

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

7513000

5000000

7513000

2658885

2577289

81596

2740649

Cheltuieli salariale în natură (c

10.02

0

0

746000

746000

746000

699849

657999

41850

645850

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament oblige

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită d(

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

746000

746000

746000

699849

657999

41850

645850

Alte drepturi salariale în naturi

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.(

10.03

0

0

1036000

1000000

1036000

622777

622777

0

645608

Contribuții de asigurări sociale

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șon

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață p

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și ir

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru munci

10.03.07

1036000

1000000

1036000

622777

622777

0

645608

111 LUL II BUNUKI Șl SbKVIUII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 2D lfî±2D iaja 2Q 25±2Q-22±2D 3Dl

20

0

0

50266000

24774000

22913510

19929629

19839360

90269

18762548

Bunuri și servicii (cod 20.01.01

20.01

0

0

6004000

4680000

4027280

2800249

2758562

41687

2643656

Furnituri de birou

20.01.01

867000

500000

329799

132239

132238

1

142335

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50000

25000

4722

4722

4722

0

1396

încălzit, iluminat și forță motric

20.01.03

663000

500000

491438

441878

415179

26699

378919

Apă, canal și salubritate

20.01.04

86000

55000

51187

37501

34730

2771

34112

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

300000

150000

96249

82583

75445

7138

82579

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

860000

750000

748747

512930

512930

0

463521

Poștă, telecomunicații, radio,

20.01.08

691000

550000

543732

349529

349156

373

344913

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1282000

1000000

655164

433562

428856

4706

447468

Alte bunuri și servicii pentru în

20.01.30

1205000

1150000

1106242

805305

805306

-1

748413

Reparații curente

20.02

99000

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

n

n

V

0

A MtA

r A Ț A      U

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

---AINeJ

Hrana pentru animale

20.03.02

CLM NK.,

Medicamente și materiale sanit

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)

20.05

0

0

1357000

550000

411203

411203

411203

0

138404

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1357000

550000

411203

411203

411203

0

138404

Deplasări, detașări, transferări

20.06

0

0

165000

130000

100276

100465

99149

1316

103390

Deplasări interne, detașări, tra

20.06.01

30000

30000

28253

28442

28253

189

37291

Deplasări în străinătate

20.06.02

135000

100000

72023

72023

70896

1127

66099

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale do<

20.11

15000

10000

9038

8744

8744

0

8744

Consultanță și expertiză

20.12

641000

350000

255008

152550

152550

0

151536

Pregătire profesională

20.13

558000

50000

44566

44566

44566

0

44566

Protecția muncii

20.14

42000

40000

37400

37400

37400

0

37400

Muniție, furnituri și armament c

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimot

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

^Arvirii Ha intArAg mihlir Inral

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

HCL

ANEXA

VINR. / #

LA

0

Meteorologie

20.21

' 0

Finanțarea acțiunilor din dome

20.22

.....

_____

-.....- - - -

- ...... - --

........ _

Prevenirea și combaterea inun<

20.23

0

comisioarrerși'ăite costuri aferente împrumuturilor (cod 2(L24.01 la

?n 24 n?i

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri afe

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri afe

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte CnteltUieil țCOCT 20.30.UI la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20. ™ nou.

20.30

0

0

41385000

18964000

18028739

16374452

16327186

47266

15634852

Reclamă și publicitate

20.30.01

533000

500000

46955

46528

46005

523

41307

Protocol și reprezentare

20.30.02

629000

290000

287761

231245

226247

4998

214569

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

24000

24000

14285

10835

10835

0

10835

Chirii

20.30.04

2368000

2150000

2145463

1608835

1606062

2773

1595707

Prestări servicii pentru transm

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul c

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor I

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și serv

20.30.30

37831000

16000000

15534275

14477009

14438037

38972

13772434

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la :

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publi

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publ

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor int

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANF.XA IA

Dobânzi, aferente datoriei pub

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor ex

30.02.02

..... -

i                      .

17^'

1" 0

uobânzi aferente creditelor ex

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publ

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 3(

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturi

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei s

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturi

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponi

30.03.04

0

leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea dif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dis

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI puri ipEfrori «q nn

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 ralisTerurr curente (COd

51.01.01+51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01

J2£±SUU ai±S±jQd 32±5±JlL3a±

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publi

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de ir

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență cnHală nantrn

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru

51.01.24

0

i iuiiviviuii 1 U II IU UUI III lUU^IU de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

tif

ANEX

de sănătate pentru persoane Beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

51.01.39

0

locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

locale pentru finanțarea camerelor

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (c

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organi

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străi

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentri

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+5 9.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

0

764000

550000

764000

306563

306563

0

312034

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provoci

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea perse

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

280000

150000

280000

Q

AM

--QOG1

n

8688

Q

Acțiuni cu caracter științific și

59.22

“ANEXj

. f

Sume aferente plății

59.25

HC

LM NR.£f

mtjfî

Programe și proiecte privind

59.30

- - - -- -......- -

. ------------

.....

'    ~ o

Sume aferente persoanelor cu

59.40

484000

400000

484000

297702

297702

0

303346

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CRE

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe

81.01.01

0

Rambursări de credite externe

81.01.02

0

Rambursări de credite aferent

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente dat

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente dat

81.02.02

0

Rambursări de credite aferent

81.02.05

0

FLaIi Ct-ELIUAItTN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANI II ni IRFNT rrr>H am

84

0

0

-152000

-152000

-153635

-153635

-153635

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

-152000

-152000

-153635

-153635

-153635

0

0

Plăți efectuate în anii preceden

85.01

-152000

-152000

-153635

-153635

-153635

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56

9462000

9462000

9462000

9462000

5116866

2781188

2781188

0

1188604

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod

51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu!

sănătății

51.02.28

HCLl

ANEXA

4NR.

44/W^ 0

r

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (c

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. 1 ransterun interne (cod 55.01.03+55.01,08la55.01.10+55.0 1.12+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambur

55.01.03

0

Programe PHARE și alte prag

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților econom

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare S

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

58

1971000

1971000

1971000

1971000

707555

347367

347367

0

360895

f iliui viii             i c

FINANȚARE DIN FONDURI tXI ERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

CC n-i k.

56

0

-

--------

.....- - — —

J A

[hclmi

A ▼ A

4R.

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Et

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coezit

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Page 10

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEX

\LA

Finanțarea națională

56.07.01

Hr

'1 M NJR 6

$ y

Finanțarea externă neramburs

56.07.02

„ — - —- -

' ■■ ~

r ryr. .<.y. ■   , n)

- — ■■

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Z 0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente pos

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (coc

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programe din Fondul Social Eurof

58.02

1971000

1971000

1971000

1971000

707555

347367

347367

0

360895

Finanțarea națională

58.02.01

296000

296000

296000

296000

106133

52105

52105

0

53942

Finanțare externă neramburs;

58.02.02

1675000

1675000

1675000

1675000

601422

295262

295262

0

306953

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71

70

7491000

7491000

7491000

7491000

4409311

2433821

2433821

0

827709

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIAF

71

7491000

7491000

7491000

7491000

4409311

2433821

2433821

0

827709

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.C

71.01

7491000

7491000

7491000

7491000

4409311

2433821

2433821

0

827709

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloac

71.01.02

199000

199000

199000

199000

13352

13352

13352

0

437478

ANEXA LA


Mobilier, aparatură birotică și

71.01.03

0

"■ 1   07210'

Alte active fixe

71.01.30

7292000

7292000

7292000

7292000

4395959

2420469

2420469

0

323013

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobiliza

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activ

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (

72

n

n

rv

0

' u

0

0

Active financiare (cod 72.01.01

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social s

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL D

75

0

HLAți trcb i uAlt IIM AIMII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN A ULII

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii preceden

85.01

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA£CONTUL DE EXFCUT'F 4


5‘JGETL’lu! .t,w ; î; u j îîLOR rUSLiCE - oneituieîi

la data de...30.09.2019


-leî-

Cod 21 Capitol ...5402

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

, trimestriale cumulate

A                       B        1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

29000

29000

3279000

3195000

2623389

2453296

2453296

0

72981

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

3250000

3166000

2598923

2453296

2453296

0

72452

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

0

3250000

3166000

2598923

2453296

2453296

0

72452

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(

10

0

0

214000

130000

214000

78296

78296

0

72452

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 1

10.01

0

0

189000

115000

189000

76572

76572

0

71224

Salarii de bază

10.01.01

164000

100000

164000

66773

66773

0

61873

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara t

10.01.12

0

Indemnizații de deleaare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de la locul de

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

25000

15000

25000

9799

9799

0

9351

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01

; 10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

--ANE?

o

Locuința de serviciu folosită de salariat și far

10.02.04

T M MP

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

— 0

Tichete de vacantă

10.02.06

r.

Alte drecturi salarialejn.natijră------- . .

4 a An nn

IU.UZ..JU

--------------

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

25000

15000

25000

1724

1724

0

T228

Contribuții de asiaurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de r

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angaj

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

25000

15000

25000

1724

1724

0

1228

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

0

0

3036000

3036000

2384923

2375000

2375000

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Aoă, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Postă, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfecta n ti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

4000

4000

3140

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4000

4000

3140

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cărți, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Preaătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura acti

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

A NTOX

A T A

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

AInK?

cVtZz,

0

Contribuții ale administrației oublice locale

20.19

Hf

I M NR /

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

n

.....--

Meteorologie             .

-

-----

- ---------- —

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngt

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

0

30250O0

3025000

2375000

2375000

2375000

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumi

20.24.01

3025000

3025000

2375000

2375000

2375000

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumi

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20.25

0

l ichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

6

0

7000

7000

6783

0

0

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiqurare non-viată

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi!

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor buqetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7000

7000

6783

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (co

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne qarantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe dii

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contract;

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe qarantat;

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul d

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare c

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasinq

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții oentru acoperirea diferentelor de t

40.03

0

Subvenții oentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA ~(cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă buaetară la disDozitia autor

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acfiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din buqetele consiliilor iudetene

51.01.14

—ANEts

A LA

0

Transferuri din buqetele locale centru

51.01.15

’l   MD

0

51.01.24

-rrk

.fcjlVl Ptfx..

0

Transferuri privind contribuția de asigurări

51.01.26

r—r----1

r,

Transferuri orivind coritribuții-de sănătate

C-i A4

«* 1 . V 1 .«J 1

-

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațiot

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamit;

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului necleri.

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente clătii creanțelor salariale

59.25

0

Proqrame si Droiecte privind prevenirea si

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

titlul xvi rămbUrsari’de-credite (cod si

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate d(

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice e>

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 h

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLM NR.

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

|     85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate în anii precedenți și recupera

4  85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

29000

29000

29000

29000

24466

0

0

0

529

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I ransteruri pentru finanțarea investițiilor la

51.02.12

0

I ransteruri din bugetele locale pentru

51.02.28

' G

TITLUL V!! ALTE               tood 55 0"?»

55

V

u

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finan

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital d

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeliqibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buqetul local către asociațiile

55.01.42

0

Transferuri centru achitarea obliqatiilor

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame din Fondul EuroDean de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Proqrame din Fondul Social European (FSE

56.02

0

0

0

0

8

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.02.03

0

Proqrame din Fondul de Coeziune(FC) (56.01

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.03.03

0

Proarame din Fondul EuroDean Aaricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.04.03

0

Proqrame din Fondul European pentru

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Proarame Instrumentul de Asistentă pentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Proarame Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

ANEXA LA HCLM NR.


Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte proqrame comunitare finanțate în

56.15

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (co

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

n .

Finanțarea sxternă r.ersnThHrcahîîp.....

56.16.02

- -

0

Cheltuieli neeliqibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 5

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Proaramul Norveaian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL «cod 71+72+751

70

29000

29000

29000

29000

24466

0

0

0

529

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE îcod 71.01

71

29000

29000

29000

29000

24466

0

0

0

529

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.3C

71.01

29000

29000

29000

29000

24466

0

0

0

529

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

29000

29000

29000

29000

24466

0

529

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLT/

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperai

85.01

0

0

CONTRASEMNEAZĂ

MARC

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

ANEXA LA hclmnr.^Z4^


la data de...30.09.2019

Cod 21 Capitol ...5502

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen te legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate finele perioad de raportare

trimestriale cumulate

aprobate finele perioad de raportare

trimestriale cumulate

A               B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIfSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

2021000

2001000

1941985

1941985

1941985

0

2225848

IUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

2021000

2001000

1941985

1941985

1941985

0

2225848

CHELTUIELI CURENTE (10+20+3

01

0

2021000

2001000

1941985

1941985

1941985

0

2225848

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONj

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariale în bani ( cod

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munci

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prii

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoa

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

ANEX.

rîX--

0

Alocații pentru transportul la și

10.01.15

HC

.M NR./

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

..

_-------------

- -

-0-

_ . -- .

cheltuieli salariale în natură ( cc

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligate

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de n

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale c

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șoma

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale c

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru a

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plă

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și inc

10.03.06

0

20

0

170000

150000

90985

90985

90985

0

90985

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 I

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv,

20.01.08

0

cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru într

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitai

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

A NTC5

rA T A

0

Materiale sanitare

20.04.02

—/ipmhj

Ki/V—---

0

Reactivi

20.04.03

7ÎI

?LM NR.,

'7

0

Dezinfectant

20.04.04

0

aa Ae A4 , aa Ag ao ,

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

__________

- -

.....

-

0"

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar .

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, tran

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale doct

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoni

20.18

0

Contribuții ale administrației

20.19

0

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeni

20.22

0

Prevenirea și combaterea inunda

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod

20.24

0

170000

150000

90985

90985

90985

0

90985

Comisioane și alte costuri afere

20.24.01

170000

150000

90985

90985

90985

0

90985

Comisioane și alte costuri afere

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

in nA. nn oa aa . aa oa A-r, aa oa

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmite

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul co

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor b

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servi

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 3(

30

0

1851000

1851000

1851000

1851000

1851000

0

2134863

Dobânzi aferente datoriei public

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei public

30.01.01

-

... ....

0

Dobânzi aferente creditelor inte

30.01.02

0

Ort rtrt rt4 l~

30.02

0

1851000

1851000

1851000

1851000

1851000

0

2134863

Dobânzi, aferente datoriei publi

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor exte

30.02.02

1851000

1851000

1851000

1851000

1851000

0

2134863

Dobânzi aferente creditelor exte

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei public

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 3O.(

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilo

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei ste

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilo

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibi

30.03.04

0

leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+4(

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea difei

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la disp

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

g«< rt^         f\A n't.eA r\* ng i

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publici

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de inte

51.01.05

0

Transferuri din bugetele

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale

51.01.15

0

Transferuri din bugetele

51.01.24

0

de asigurări sociale de sănătate

51.01.26

0

sănătate pentru persoane beneficiare

51.01.31

0

de locuit

51.01.32

0

consiliilor locale și județene pentru

51.01.39

0

pentru finanțarea cheltuielilor curente

51.01.46

0

pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (c<

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organis

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străin

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (c

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 I

57.02

A

o

A

— - •   - v

0

g

0

" 0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru

57.02.04

0

ca nd . cn nn .cn no .fa   . t-n

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocat

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea person

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și sc

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Programe și proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+

79

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.(

80

0

0

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREE

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (c

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe c

81.01.01

0

Rambursări de credite externe c

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente dator

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (o

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne g

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente dator

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente

81.02.05

0

nocrrncMTi oi    tncn atc îm

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

—-----f—----

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

investițiilor la spitale

51.02.12

0

pentru finanțarea cheltuielilor de

51.02.28

o

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cr

55

_

0

G

0

0

0

0

0

0

fC A* AO . gg A4 AOI^CF A4       A*

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare ramburs

55.01.03

0

Programe PHARE și alte progra

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economic

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare So

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Eur

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziur

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

nuyidiuu uih i uiiuui* Etrrupcdii

gene a*

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursa^

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul

56.08

A

£*

V

0

■ u

- -

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente post

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursal

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și aii

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente active

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (c

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al

72.01.01

0


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE

75

0

nDEPCnCMTI OI BCHIinCBATr îkl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți

85.01

0

0CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAME


Anexa 7 b

CONTUL DE FXFC' itjp A


;~î


■ U î !ii_Orv r Uoî-iKzti ■'-rneituîeii

la data de...30.09.2019

Cod 21 Capitol ...61.02                                                                                                                                                                  -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicato r

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A                      B        1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17668104

iECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

37746000

28176132

28571527

18823521

18821650

1871

17575872

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+

01

0

0

37747000

28177132

28573103

18825097

18823226

1871

17575872

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1 (j

10

0

0

17996000

13636000

17996000

10906787

10906787

0

10820719

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 l<

10.01

0

0

13660000

10600000

13660000

8470062

8470062

0

8417503

Salarii de bază

10.01.01

0

0

10540000

9000000

10540000

7301702

7301702

0

7318960

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

Fl0.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

120000

100000

120000

72083

72083

0

80176

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afar;

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul c

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

0

0

3000000

1500000

3000000

1096277

1096277

0

1018367

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.0

10.02

0

0

3936000

2836000

3936000

2248721

2248721

0

2235525

Tichete de masă

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrană

10.02.02

0

0

3600000

2500000

3600000

1927084

1927084

0

1936725

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și

10.02.04

0

0

0

n

Q

* '  ■ V

Transportul ia și-de la-locul-de muncă

10.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

0

336000

336000

336000

321637

321637

0

298800

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

400000

200000

400000

188004

188004

0

167691

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de ang

10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

0

400000

200000

400000

188004

188004

0

167691

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

0

19751000

14541132

10577103

7918310

7916439

1871

6755153

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01

0

0

802000

430000

276176

225807

225791

16

218580

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

100000

50000

23306

15952

15952

0

9437

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

0

7000

6000

5048

3516

3516

0

3062

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

0

2000

2000

1923

1410

1410

0

1168

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

0

680000

365000

242729

201759

201743

16

201743

Piese de schimb

20.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

7000

5000

3170

3170

3170

0

3170

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

6000

2000

0

0

0

0

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fi

20.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații curente

20.02

0

0

2835000

1950000

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLMNR._£^^/Ș

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

0

2277000

2085000

563257

554071

554071

0

144065

Uniforme și echipament

20.05.01

0

0

556000

556000

554071

554071

554071

0

144065

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

1721000

4529000

•       w   '

u

0

0

^Denlssări. detașări, transferări (cgu'2G.GG.

2u.u6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

0

90000

'  90000

89897

85938

84338

1600

32520

Protecția muncii

20.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura ac

20.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii și cercetări

20.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genet

20.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și în

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou

20.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

Ia20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)

20.30

0

0

13747000

9986132

9647773

7052494

7052239

255

6359988

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

0

5000

5000

465

n

r.

a

V

u

Chîru               - -

zu.30.04

0

0

892000

525000

535055

381786

381786

0

381786

Prestări servicii pentru transmiterea dreptu

20.30.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătoruli

20.30.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Executarea silită a creanțelor buqetare

20.30.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

0

12850000

9456132

9112253

6670708

6670453

255

5978202

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (<

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne d

30.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor interne qarante

30.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe contrai

30.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe garant

30.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe I

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondu

30.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporari

30.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstra

30.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.3I

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor dt

40.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

la combustibili

40.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții

40.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția aut<

50.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1+51.01.32+51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

0

0

0

0

0

0

0

HCLM

0

r

St

Transferuri către institut» nnWi^

51. 01. ui

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru inanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLMNR. WX/

B.Transferun curente in străinătate (către organizații

internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)

55.02

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internat

55.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

0

0

o

n

Q

V

u

TITt lll i** ‘OiOT-MTA         X

(bUU

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli st

57.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+

59.22+59.25+59.30)

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare pentru daune provocate de calam

59.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe pentru tineret

59.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asociații și fundații

59.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Susținerea cultelor

59.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții la salarizarea personalului necls

59.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Despăgubiri civile

59.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni cu caracter științific și social-culturs

59.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării

59.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte împrumuturi

80.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.(

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate

81.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe din fondul d

81.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei pu

81.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice

81.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.0

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANE^A HCLM NR.Diferențe de curs aferente datoriei publice

81.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei pu

81.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)

84

0

0

-1000

-1000

-1576

-1576

-1576

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! ș? RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

-1000

-1000

-1576

-1576

-1576

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupe

85.01

0

0

-1000

-1000

-1576

-1576

-1576

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

92232

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe PHARE și alte programe cu fina

55.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe ISPA

55.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

0

0

0

0

0