Hotărârea nr. 496/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA DURATEI EFECTIVE A CONCEDIULUI SUPLIMENTAR DE ODIHNĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA


0t4STA/vr4 ROMÂNIA

&   < JUDEȚUL CONSTANȚA


j MUNICIPIUL CONSTANȚA

1/ CONSILIUL LOCAL

. TOUIS .

C®‘»STANTI**‘h

I                                                    . .

j                    HOTARARE

privind stabilirea duratei efective a concediului suplimentar de odihnă pentru personalul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de J__A-M, țȘDlQ .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.222516/15.11.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul înregistrat sub nr. 22270,8/15.11.2019 al Serviciului resurse umane, raportul înregistrat sub nr. 10990/15,11.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, (învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Ținând cont de prevederile:

 • -  art. 3 din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează in condiții deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

 • -  art. 18, 19 și art. 21 alin. (1) din HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;

 • -  art. .147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  pct. 19 din Hotărârea nr. 3/12.11.2019 a Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

 • -  anexa nr.6 din Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate pe anii 2019-2021 înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția de Dialog Social (MMJS-DDS) cu nr. 1206/04.11.2019 depus la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța de către Sindicatul Solidaritatea Sanitară 2015 și înregistrat sub nr. 10754/11.11.2019;

 • -  Ordinalului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta emis de Ministerul Sănătății si Ordinul nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății

Luând în considerare:

buletinul de determinare prin expertizare a condițiilor de muncă nr.19/14.03.2018 eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Constapța;

 • -  buletinul de determinare prin expertizare a condițiilor de muncă nr. 45/03.07.2018 eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța;

 • -  adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă nr. 25501/10.10.2018.

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din administrativ,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul


I

i

HOTĂRĂȘTE


I

Art. 1 Se

aprobă durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă pentru cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, după cum


personaluf din urmează:,

 • A. 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • -  personalul sanitar din unități farmaceutice care au sediul în unități, secții, compartimente și cabinete de consultații de tuberculoză activă și boli infecțioase.

 • B. 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • - personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de mici'oproducție.

 • - personalul care lucrează în:

a) activitatea de prevenire și combatere a bolilor transmisibile;

l:>) ergoterapie (sau structuri de terapie ocupațională) din unități, secții și compartimente, cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.

 • -  muncitorii și personalul de administrație din unități și secții exterioare, cu paturi, de tuberculoză activă și de boli infecțioase.

 • -  personalul sanitar din cabinete de consultații de tuberculoză și boli infecțioase.

 • - personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de cercetări și analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.

 • - personalul care lucrează pe calculatoare de birou (laptop/desktop), activitate de minimum 70% din timpul de lucru.

 • C. 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • - personalul care lucrează în laboratoare nediferențiate de analize medicale.

 • - personalul care lucrează în spălătorii din unități sanitare.

 • -  personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care lucrează în serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, punctele de transfuzii din spital.

 • D. 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • - personalul sanitar din unități, secții și compartimente SIDA și de boli infecțioase.

 • -  personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care lucrează în secții și compartimente de îngrijiri paliative.

 • - personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care lucrează în secții și compartimente de ATI, de terapie intensivă și de terapie acută.

 • E. 10 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • - personalul care lucrează la autopsie, prosecturi, în săli de disecție și în laboratoare sau compartimente de anatomie patologică și de medicină lejgală.

 • -  personalul care lucrează în secțiile de boli infecțioase copii.

ArtJ 2 Personalul care lucrează la unul dintre locurile de muncă prevăzute la art. 1 și care are dreptul la mai multe concedii de odihnă suplimentare primește un singur co'ncediu de odihnă suplimentar, și anume pe cel mai mare.

1

Art..' 3 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data înregistrării la MMJS-DDS a Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate pe anii 2019-2021.

i

i

Art.4 Durata concediului de odihnă suplimentar stabilit prin prezenta hotărâre se modifică în funcție de durata stabilită prin Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate, sau prin lege, aplicarea fiind imediată și obligatorie.


Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, ' împotrivă, *        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEțpI

Mlfâ ttfl'


CONTRASEMNEZĂ,SECRETAR, MARCELA ENÂ^HE


CONSTANȚA,

NR.     / A- 1^9