Hotărârea nr. 495/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL NR. 442/2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT , CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.3 din HCL nr. 442/31.10.2019 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința extraordinară din data de 11.11.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 220737/13.11.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 220779/13.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe jși administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/i, ale HCL nr. 442/31.10.2019 și solicitarea de clarificări nr. 42064/05.11.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, înregistrată'la Primăria municipiului Constanța sub nr. 214146/05.11.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e), art. 134 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

r                      HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 442/31.10.2019, în sensul că acesta va avea următorul conținut: "Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.709.501,38 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 63.089,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Creșterea eficienței energetici a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", cod SMIS 124052."

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 442/31.10.2019 rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta 'hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județul Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: ___2S;3___pentru,          împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din TI membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAQHE

CONSTANTĂ NR. AtfO /