Hotărârea nr. 494/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


ROMÂNIA

| JUDEȚUL CONSTANȚA

I MUNICIPIUL CONSTANTA

* CONSILIUL LOCAL

1                     HOTĂRÂRE

prlivind aprobarea proiectului "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de;.?j>.ll.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 220742/13.11.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 220778/13.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate 'tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și solicitarea de clarificări nr.33019/01.11.2019 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.212209/01.11.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e), art. 134 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiufui Constanța" și cheltuielile aferente.

i

Art.2. Se (aprobă valoarea totală a proiectului "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală ța municipiului Constanța", cod SMIS 129226, în cuantum de 89.854.757,70 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 89.854.757,70 lei și valoare'totală neeligibilă de 0,00 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.797.095,20 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțar^a proiectului "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", cod SMIS 129226.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", cod SMIS 129226, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6'. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7.' Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezența hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru [aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE