Hotărârea nr. 493/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ


ROMÂNIA


KUrAMIA:W JUDEȚUL CONSTANȚA


Țjm MUNICIPIUL CONSTANȚA


I H CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de      .10.2019:

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 195087/09.10.2019, raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 199948/16.10.2019, precum și avizul Comisiei ele specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum și HCL nr. 303/2019 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Dede Perodin;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

___Art. 1 - Se alege în^ funcția de președinte de ședință domnul^) __pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Q ^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în functie~~consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE^SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Marcela Enache

CONSTANȚA