Hotărârea nr. 491/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI REPREZENTARE, CONFORM LEGII NR. 51/1995, ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, REZULTATE DIN DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU SOCIETATEA POLARIS M. HOLDING SRL

qONSTAA/t^ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanță /asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanta, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța,în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Ayând în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.207327/25.10.2019, raportul Direcției administrație publică locală nr.207354/25.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economlce-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 1, alin (2) lit. b) din OUG nr. 26/2012, privind unele miăsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative , art. 29 alin (1) lit. d) și alin (3) lit. ,(b) si (c)din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n,alin.14 și art.196 alin.(l) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Ari:.1.Se aprobă încheierea contractului de servicii de consultanță /asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, cu Societatea civilă de avocați Trandafir &Asociații,cu sediul în București , str. Emanoil Porumbaru nr. 32, parter, ap.3, sector 1, în vederea apărării intereselor municipiului Constanta, ale primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța,în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul aparatului de specialitate, să semneze contractul prevăzut la art. 1.

Ari:.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

oLQ__pentru         împotrivă,     " a bțineri

consilieri din 27 membri.

La dataj adoptării sunt în funcție

PREȘEDIN1E ȘEDINȚĂ,constant^ românia

t »SuB 4 JUDETUL CONSTANȚA

m 1 ffl MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR._

Contract de servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M.Holding SRL

i                    Nr.______________/_______________________________

Prezentul contract a fost încheiat între:

 • (1) Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, având sediul în Constanța, Bd. Tomis nr 51, cod fiscal 4785631, reprezentat prin dl. Primar Decebal Făgădău, în calitate de client (denumit în continuare „Clientul");

Și

 • (2) Trandafir & Asociații - Societate Civilă de Avocați, înființată în baza Deciziei'Consiliului Baroului București nr. 85/2015, cu sediul profesional în str. Emanoil Porumbaru nr. 32, parter, apt. 3, sector 1, București, reprezentata prin dna. Georgiana-Raluca Trandafir, avocat asociat coordonator (denumită în continuare „Consultantul");

Având lin vedere:

 • (A) Dispozițiile Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, precum și ale statutului profesiei de avocat;

 • (B) Dispozițiile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

 • (C) Prevederile art.29 alin.(l) lit. d) si alin (3) lit. (b) si (c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prevederile art.109 alin (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

 • (D) Aprobarea încheierii prezentului contract prin HCL nr. /

Părțile contractante au convenit următoarele:

I

1. Obiectul contractului

i

Art. 1,, în baza prezentului contract, Consultantul va presta în beneficiul Clientului servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanta, în legătură cu litigiile generate de derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M.Holding SRL,fundamentate pe contractul nr. 70717/09.05.2008 privind delegarea prin concesiune, către Polaris M.Holding SRL, a serviciului public de salubrizare în Municipiul Constanța.

Art. 2. Serviciile de consultanță/asistență juridică și reprezentare în leg^^JEXA! LA contractul nr. 70717/09.05.2008 includ următoarele:             HCLM NR^A^Î I /

 •    servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești,

în ^vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța,în cadrul dosarelor   nr.6300/99/2018,4088/99/2019   si

11526/212/2019;

 •    servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța, în cadrul unor noi acțiuni promovate de către Municipiul Constanța sau de către Polaris M.Holding SRL;

 •    dacă este cazul, servicii de asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice din România, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța, în cadrul oricăror demersuri realizate de către Municipiul Constanța sau de către Polaris M.Holding SRL, în legătură cu'contractul nr. 70717/09.05.2008;

 •    dacă este cazul, asistență juridică și reprezentare în fața Curții Constituționale a României, precum și în fața instanțelor Uniunii Europene, în cadrul unor demersuri de competența acestora, în legătură cu raporturile juridice dintre Municipiul Constanța și Polaris M.Holding SRL fundamentate pe contractul nr. 70717/09.05.2008;

 •    consultanță juridică pre-litigioasă, conform prevederilor art. 29 alin. (3) lit.

 • (c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, în legătură cu raporturile juridice dintre Municipiul Constanța și Polaris M.Holding SRL fundamentate pe contractul nr. 70717/09.05.2008.

Serviciile de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța, se vor materializa, între altele, în:

redactarea, semnarea, depunerea și susținerea acțiunilor, întâmpinărilor, căilor de atac și a tuturor actelor de procedură;

îndeplinirea oricăror activități, operațiuni și/sau cerințe/formalități, necesare sau utile în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, ale Primarului Municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al Municipiului Constanța în cadrul oricăror demersuri realizate de către Municipiul Constanța sau de către Polaris M.Holding SRL, în legătură cu contractul nr. 70717/09.05.2008, precum și a oricăror alte activități prevăzute de Legea nr. 51/1995 și/sau de statutul profesiei de avocat și necesare sau utile pentru același scop.

A

In


executarea contractului,Consultantul va depune toate diligențele pentru asigura'ea unui înalt nivel calitativ al serviciilor juridice furnizate, cu respectarea tuturor cerințelor rezultând din prevederile Legii nr.51/1995 și ale statutului profesiei de avocat, inclusiv a principiilor deontologiei profesionale.

Contractul va opera în baza comenzilor transmise cu respectarea prevederilor art. 11 din contract.

jjui de către Client.----;

ANEXA LA

HCLM

— .I.HL.             '


2. Prețul contractului

Art. 3. Pentru serviciile juridice prestate în beneficiul Clientului, Consultantul are dreptul la un onorariu de 475 lei/ora, fara TVA, pentru fiecare oră alocată furnizări serviciilor juridice către Client, conform ofertei financiarele consttituie anexa la prezentul contract. Valoarea totală a contractului nu va depăși suma de 285 000 lei, fara TVA, respectiv maxim 600 ore/2 ani .

Art. 4. 3e toată durata de derulare a contractului,onorariul orar conform art. 3 este ferm in lei si nu se negocieaza.

Art. 5. Cheltuielile de transport, cazare și masă aferente deplasărilor în afara Municipiului București, conexe serviciilor juridice prestate în beneficiul Clientului în baza i acestui contract, vor fi suportate de Client separat de onorariul orar anterior|menționat. Cheltuielile vor fi decontate în baza documentelor probatorii furnizate de terți ori, după caz, a evidentelor ținute de Avocat, fără a depăși valoarea maximă prevăzută la art. 3.

Art. 6. Pentru serviciile juridice prestate în beneficiul Municipiului Constanța în baza acestui contract, Avocatul va emite o factură fiscală, însoțită de o fișă de timp în care se vor descrie activitățile prestate și numărul de ore de lucru efectiv alocate pentru fiecare activitate, împreună cu documentele redactate/studiate, aferente activităților incluse în fișa de timp. Facturile vor fi plătite de către Client în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data înregistrării lor la Primăria Municipiului Constanța.

Timpul Ide lucru minim, alocat de către Avocat pentru realizarea activităților necesare pentru îndeplinirea mandatului încredințat în baza prezentului contract, urmând la fi facturat prin aplicarea onorariului orar stabilit în acest contract, se determină conform regulilor agreate mai jos de către părți:

 • (a) Avocatul va aloca un timp minim de 1 (una) oră pentru fiecare pagină a unui document redactat; în cazul reluării unor idei, argumente sau al utilizării unor materiale anterior redactate pentru Client, în cadrul unor lucrări noi, se va factura un timp de 3 (trei) ore la fiecare lucrare nouă de 10 (zece) pagini care include asemenea idei, argumente sau părți din materiale anterioare;

 • (b) Avocatul va aloca un timp minim de 3 (trei) ore pentru documentarea juridică, pentru fiecare problemă de drept (dacă avocatul apreciază necesară documentarea juridică);

 • (c) daca este cazul, pentru fiecare lucrare în care se materializează serviciile juridice , prestate în beneficiul Clientului, Avocatul va aloca un timp minim de lecturarfe și analiză a documentelor/informațiilor puse la dispoziție de către Client sau de .alte persoane (e.g. instanțe, părți litigante, autorități publice, etc.) în numele ;sau în interesul Clientului de 1 (una) oră pentru fiecare 20 (douăzeci) de pagini d.e documente, dar nu mai mult de 10 (zece) ore, indiferent de volumul de documente pentru respectiva lucrare;

 • (d) Avocatul va aloca un timp minim de 30 (treizeci) minute pentru pregătirea dosarului și a reprezentării în instanță a Clientului, la fiecare termen de judecată;

 • (e) Avocatul va aloca un timp fix de 8 (opt) ore pentru deplasarea și participarea la fiecare termen de judecată în afara Municipiului București;

 • (f) Avocatul va aloca un timp minim de 2 (două) ore pentru deplasarea și participarea la fiecare termen de judecată în Municipiul București;

 • (g) Avocatul va aloca un timp de 7 (șapte) ore, pentru deplasarea și participarea la fiecare întâlnire cu Clientul, cu reprezentanții acestuia sau cu orice alte persoane, în cazul întâlnirilor în afara Municipiului București (dacă întâlnirea nu are loc în zilele în care sunt termene în instanță).

în cazujl în care, pentru realizarea anumitor activități, Avocatul consideră necesară alocarea unui timp de lucru mai mare decât timpul minim stabilit mai sus, se \!<a factura timpul de lucru efectiv alocat de către Avocat pentru realizarea acestor activități.

Art. 7. Avocatul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi ș|i se obligă să restituie, potrivit legii, sumele încasate necuvenit, stabilite în urma controlului organelor abilitate potrivit legii ( Curtea de Conturi), sub rezerva dreptului Consultantului de a contesta legalitatea respectivelor acte, a informa în termen util pe Consultant cu privire la emiterea respectivelor acte. Consultantul va prezenta organelor abilitate mai sus mpnționatA oricp dncumpntp. sau acte solicitate.

ANEXA LA

HCLMNR.U^I


3.


Durata contractului


Art. 8. Prezentul contract are o durată de 24 luni și produce efecte de la data înregistrării si semnării acestuia de către ambele parti.Durata contractului poate fi prelungită prin acte adiționale încheiate de către părți.

4. Obligațiile părților

Art. 9. Consultantul se obligă:

 • a) să furnizeze serviciile juridice care constituie obiect al acestui contract cu respectarea termenelor procedurale aplicabile, inclusiv să formuleze și sa motiveze căile de atac în termenele prevăzute de lege;

 • b) la solicitarea Clientului, să transmită lucrările realizate cu cel puțin 2 (două) zile înainte de termenul depunerii acestora in instanță;

 • c) să nu asiste și/sau să nu reprezinte persoane cu interese contrare Clientului, în legătură cu obiectul prezentului contract;

 • (d) să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de minim 500.000 Euro per eveniment, respectiv cumulat per 24 luni de minim 1.500.000 euro, pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate Clientului in legătură cu executarea contractului. Copia poliței de asigurare va fi comunicată Clientului la semnarea contractului.

Executarea obligațiilor asumate de Consultant în baza acestui contract se realizează de către avocații asociați și/sau colaboratori care își exercită profesia în cadrul formei de exercitare a profesiei Avocatului.

Art. 10. Clientul se obligă:

 • a) sa acorde sprijin și să pună la dispoziția Consultantului, în timp util, toate documentele și informațiile necesare furnizării serviciilor juridice care constituie obiect al acestui contract;

 • b) să plătească la termen onorariile la care Consultantul are dreptul în baza acestui contract;

 • c) pe durata prezenței Consultantului la sediul Clientului în scopul furnizării de servicii juridice care constituie obiect al prezentului contract, să pună la dispoziția Consultantului spațiul de lucru, dotările și logistica necesare pentru desfășurarea activității, asigurând condiții pentru păstrarea secretului profesional;

 • d) să nu impună Consultantului realizarea vreunor activități sau abținerea de la realizarea unor activități, în legătură cu obiectul prezentului contract, dacă astfel s-ar încălca prevederile Legii nr. 51/1995 și/sau statului profesiei de avocat (inclusiv principiilor deontologiei profesionale).              (--akt-cva t a

5. Procedura de lucru

I ANEXA

IhCLM NR.U2


Art. 11J Prestarea serviciilor juridice se va realiza în baza comenzilor/solicitărilor Clientului. Comenzile/solicitările vor fi transmise, de regulă, în scris, prin intermediul Direcției Administrație Publică Locală/Serviciului Juridic. în cazul în care der'nersurile sunt urgente, iar obținerea de către Consultant a unei comenzi scrise de la Client ar fi de natură să prejudicieze pe Client, prin depășirea termenelor procedurale, Consultantul va informa în scris Clientul asupra acestora și va efectua actele de procedură cu caracter urgent.

Art. 12. în executarea prezentului contract, colaborarea dintre Consultant si Client se va realiza prin Serviciul Juridic, din cadrul Direcției Administrație Publică Locală a Primăriei Municipiului Constanța.

Art. 13. Toate comunicările între Consultant si Client se vor efectua, de regulă, în scris, prin e-mail sau fax. Convorbirile telefonice și orice alte comunicări orale vor fi ulterior rezumate în scris.

Art. 1*1. Consultantul obligația de a informa Clientul în permanență și cu promptitudine în legătură cu toate activitățile realizate în baza acestui contract.

Art. 15. Clientul se obligă să informeze pe Consultant în legătură cu orice operațiune, activitate sau situație cu implicații juridice, având legătură cu obiectul prezentului contract, în timp util, permițând Consultantului să își execute obligațiile contractuale cu luarea în considerare a acestora.

6. încetarea și rezilierea contractului

Art. 16. Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele cazuri:

 • *    prin acordul scris al părților, în condițiile cuprinse în actul adițional de încetare a contractului;

 • *    dacă încetează să existe, conform prevederilor Legii nr. 51/995, forma de exercitare a profesiei Avocatului;

 • *    la expirarea duratei contractului, dacă aceasta nu este prelungită, în condițiile cuprinse în actul adițional de prelungire a duratei contractului.

Pentru claritate, părțile sunt de acord în mod expres cu privire la faptul că, în caz de modificare a denumirii sau a formei de exercitare a profesiei Avocatului, prezentul contract rămâne în ființă, existența și efectele sale nefiind în niciun fel afectate,,

Art. 17. Fără a aduce atingere aplicabilității și/sau posibilității de utilizare (și) a altor drepturi sau remedii contractuale ori legale, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părți prin prezentCil contract conferă părții afectate de neexecutare dreptul de a rezilia unilateral contractul conform prevederilor art. 1552 din Legea nr. 287/2009, modificată și republicată, privind codul civil.

Art. 18., încetarea din orice cauze a prezentului contract nu va aduce atingere drepturilor dobândite de oricare dintre părți și/sau obligațiilor născute în sarcina oricăreia dintre părți anterior încetării contractului. Pentru claritate, în cazul încetării contractului,Consultantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru serviciile juridice furnizate Clientului până la data

încetării contractului. încetarea din orice motive a prezentului contract nu va afecta existența și/sau efectele acelor clauze ale contractului care sunt destinate, potrivit prevederilor contractului sau naturii acestora, să subziste și/sau să producă efecte și ulterior încetării contractului.               ANFXALA

7. Modificarea contractului

ane: HCLM NR.


Art. 19:. Părțile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 2C)'. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării acestora de către amble parti.

8.   Confidențialitatea și secretul profesional

Art. 21. Cu respectarea legii aplicabile, Consultantul are obligația de a proteja, în orice împrejurări, drepturile și interesele legitime ale Clientului și va asigura confidențialitatea și secretul profesional cu privire la activitatea Clientului. Aceste obligații incumbă și angajaților, colaboratorilor și oricăror alte persoane care își desfășoară activitatea în cadrul formei de exercitare a profesiei Avocatului.

Art. 22. Sub rezerva aplicabilității legislației privind accesul la informațiile de interes public, Clientul declară și garantează Consultantului că va păstra confidențialitatea în legătură cu serviciile juridice care constituie obiect al acestui contract, inclusiv documentele în care acestea se materializează.

Art. 23,; Toate documentele scrise, elaborate de către Consultant în baza acestui contract, în care se materializează serviciile juridice care constituie obiect al contractului, sunt destinate în exclusivitate rezolvării problemelor juridice ale Clientului care constituie obiect al acestui contract și nu vor fi întrebuințate, ca atare, de către Client, în niciun alt scop, nici nu vor fi dezvăluite terților decât cu acordul scris al Consultantului.

9.   Dispoziții finale

Art. 24. Prezentul contract este guvernat de prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de avocat, republicată, ale statutului profesiei de avocat, precum și ale celorlalte legi aplicabile în România.

Art. 25» Orice litigiu sau dispută rezultând din prezentul contract va fi remis/ă de oricare dintre părți spre soluționare conform regulilor de arbitraj prevăzute în cadrul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Art. 26>. în furnizarea serviciilor juridice care constituie obiect al acestui contract, Consultantul se va supune numai legilor în vigoare (inclusiv cele care guvernează profesia de avocat), statutului profesiei de avocat și regulilor deontologice ale profesiei de avocat.

Art. 27. Clientul garantează acuratețea și sinceritatea informațiilor furnizate Consultantului și înțelege că serviciile juridice ce constituie obiect al acestui contract vor fi prestate de către Consultant în baza acestor informații.

Art. 2E>. în cazul în care Consultantul nu își execută obligațiile asumate prin acest contract din culpa sa exclusivă, Clientul are dreptul de a aplica o penalitate Consultantului, în cuantum de 0,03% per zi de întârziere, din valoarea prestației neefectpate la timp, începând cu prima zi de întârziere și până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 29., Neplata de către Client la termen a facturilor emise de către Consultant în baza art. 6 de mai sus atrage aplicarea unei penalități de 0,03% din suma neplătită, per zi de întârziere, până la plata integrală.

Art. 30. Prezentul contract constituie întreaga înțelegere între părți în legătură cu serviciile juridice necesare gestionării litigiilor rezultând din derularea raporturilor contractuale dintre Municipiul Constanța și societatea Polaris M.Holdirjig SRL. Prevederile prezentului contract prevalează asupra oricăror aranjamente scrise sau orale anterioare dintre părți în legătură cu obiectul acestui contract.

PrezentJil contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un

original 'pentru fiecare parte.


ANE.

HCLM NR.’

MUNICIPIUL CONSTANTA

Primar

DECEBALFĂGĂDĂU


Trandafir & Asociații Societate Civilă de Avocați


Av.Asociat Coordonator Gorgiana Trandafir

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAC