Hotărârea nr. 490/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ATELIERELOR NR. 30, PROPRIETATEA SC DOBROGEA GRUP SA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr.30, proprietatea S.C.

Dobrc

gea Grup S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită


Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de                        ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 195786/10.10.2019,

Ținând cont de raportul Direcției generale poliția locală, înregistrat sub nr. 200229/17.10.2019 prin care se propune majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în str. Atelierelor nr. 30, de nota de constatare nr. 11401/09,.10.2019, precum și de fișa de evaluare a imobilului, anexă la somația nr. 13063/21.01.2019, întocmită de Direcția generală poliția locală,

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economicb-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținâhd cont de dispozițiile:

art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisdal, cu modificările și completările ulterioare;

- pjct. 168, lit. a), al Titlului IX - Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte dispoziții comune, Secțiunea 1 - Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiile județene, din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul . fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile H.C.L. nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrarej a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (4), lit. c), art.196 alin. (1), llit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

■            -                                              I

I

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 30, proprietatea S.C Dobrogea Grup S.A.

Art.; 2 Clădirea situată în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 30, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile H.C.L. nr. 27/2016 conform Notei de constatare nr. 11401/09.10.2019 și fișei de evaluare a imobilului, anexă la somația nr. 13063/21.01.2019, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către reprezentanți ai Direcției generale poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la'promovarea prezentei hotărâri.

i

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.


către S.C comunica


5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală, Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar Dobrogea, Grup S.A. cu sediul în Constanța, str. Celulozei nr. 1, se va prin grija iDirecției generale poliția locală.

0 n Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ~ împotrivă,         abțineri.

pentru,


La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.           /


Joi 9