Hotărârea nr. 49/2019

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de         ■>

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 31043 / 14.02,2019, referatul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 1389/15.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței , prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. 502/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Capitolul V privind locațiunea;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115, alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelului chiriilor, pentru beneficiarii locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă subvenționarea chiriilor, pentru beneficiarii locuințelor sociale repartizate în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,        împotriva ,   abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONȘTANȚA,

nr qg            0

G0NSTAA/r4ANEXA 1


■ ■

Nr. crt.

Adresa locuinței - repartizate conform Legii 114

Numele si prenumele

Chiria lunara

Chiria nominala TVA inclus

Plătită lunar de chiriaș

(chirie tarifara sau după caz ,10% din venitul mediu net lunar) TVA inclus

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.l, p

Guțulescu ștefan

2 persoane

90,71

90,71

2

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 4 , apt.2 , p

Vaslle Toma

2 persoane

91,37

91,37

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4, apt.3 , p

Sima George Andrei

4 persoane

113,59

113,59

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.4 , p

Scrioșteanu Dumitra lpersoanâ

94,46

58,55

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.5 , p

Tașcă Frusina lpersoanâ

91,45

61,36

6

Str. Zmeurei nr.3 f Bloc 4 , apt.6 , p

Săli Beihan

4 persoane

113,86

113,86

7

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 4, apt.7 , p

Pâunoiu Alicsandrina

2 persoane

91,37

91,37

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.8 , p

Crîșmaru Ioan lpersoanâ

90,71

90,71

ANEXA LA

hclmnr.u3 zg>O!c

9

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 t apt.9 , et.l

Toma Steluța

1 persoană

90,71

90,71

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.10 , et.l

Pîrvu Marin 2 persoane

91,37

91,37

11

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.ll, et.l

Bidașcă Niculae

4 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt. 12 , et.l

Vasiliu Dorin lpersoană

94,46

94,46

13

Str, Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.13 , et.l

Sichitiu Valentin 2 persoane

91,45

91,45

14

Str, Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt, 14 , et.l

Popa Elena

3 persoane

113,86

113,86

15

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4, apt.15, et.l

Pop Vasilica

2 persoane

91,37

91,37

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 f apt.16 , et.l

Popa Marinela lpersoană

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.17 , et.2

Coroiu Steluța Laura 2 persoane

90,71

90,71

18

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 4 f apt.18 , et.2

Grigore Victorița lpersoană

91,37

36,25

19

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.20 , et.2

Cerchez Valeriu 2 persoane

94,46

94,46

20

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.22 , et.2

Ungureanu Constantin 3 persoane

113,86

113,86

21

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 r apt.23 , et.2

Mavroian Aurora -Neda 2 persoane

91,37

20,67

22

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.24 , et.2

Stoica Costică lpersoană

90,71

90,71

1

Str. Zmeurei nr.3 f Bloc 5 , apt.l , p

Rusu Marieana 2 persoane

90,71

90,71

2

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 t apt.2 , p

Badea Marla lpersoană

91,37

91,37

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5, apt.3 t p

Ignat Maria

4 persoane

113,59

113,59

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.4 , p

Voiculescu Robert lpersoană

94,46

47,50

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.5 , p

Vlădulescu Marin lpersoană

91,45

91,45

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.6 , p

Ponei Irina Tereza

5 persoane

113,86

113,86

7

Str. Zmeurei nr,3 f Bloc 5, apt.7 , p

Jianu Ion lpersoană

91,37

91,37

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.8 , p

Ivanov Gabriela 2 persoane

90,71

90,71

9

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 5, apt.9 , et.l

Cangea Octavian lpersoană

90,71

90,71

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.10 , et.l

Arlf Pembe

1 persoană

91,37

58,00

11

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.ll , et.l

Răileanu Uda Rozalia 4 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.12 , et.l

Văleanu Valentina 2 persoane

94,46

94,46

13

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt. 13 , et.l

Donlcî Viorica lpersoană

91,45

91,45

14

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 5 , apt. 14 , et.l

Iliescu Nicoleta Carmen 3persoane

113,86

113,86

15

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5, apt. 15, et.l

Papuc Dan lpersoană

91,37

91,37

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt. 16 , et.l

Mihăilescu Elena lpersoană

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.17 , et.2

Pițu Fănică lpersoană

90,71

90,71

18

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.18 , et.2

Guliman George 3persoane

91,37

91,37

19

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5, apt. 19 , et.2

Achim Mihaela Gabriela 4 persoane

95,68

95,68

20

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.2O , et.2

Nedelcu Livia

2 persoane

94,46

94,46

21

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.21, et.2

Ioșub Mariana 1 persoană

91,45

66,55

22

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.22 , et.2

Osman Belgin

4 persoane

113,86

113,86

ANEXA LA hclmnr.^E) go>°\

23

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.23 , et.2

Istrate Iulian 1 persoana

91,37

91,37

24

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.24 , et.2

Avram Raluca

2 persoane

90,71

90,71

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.l , p

Suciu Elena 2 persoane

90,71

90,71

2

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.2 , p

Bardă Iulian 2 persoane

91,37

91,37

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.3 , p

Chivu Vio re 1 4 persoane

113,59

113,59

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.4 , p

Sadîc Ghiulbahar 3 persoane

94,46

94,46

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.5 , p

Raban Marius 1 persoană

91,45

91,45

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.6 f p

Munteanu Sorin Laurentiu 9 persoane

113,86

113,86

7

Str, Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.7 f p

Toader Vasile Emil 1 persoană

91,37

35,55

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.8 , p

Carp Daniela

1 persoană

90,71

90,71

9

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.9 , et.l

Tudor Gheorghiță

3 persoane

90,71

90,71

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.10 f et.l

Regep Saime 1 persoană

91,37

36,25

11

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.ll , et.l

Bobocea Laurența

4 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.12 , et.l

Caba Ion 3 persoane

94,46

94,46

13

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt.13 t et.l

Osman Seila 3 persoane

91,45

91,45

14

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 6 , apt.14 , et.l

Abdula Iuria

4 persoane

113,86

113,86

ANEXALA

HCLMNR.fy^

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
15

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt. 15, et.l

Stofa n Petrică 3 persoane

91,37

91,37

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt. 16 , et.l

Maftel Nicoleta Rodica 3 persoane

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.17 , et.2

Iașar Sevinci

3 persoane

90,71

90,71

18

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt 18 , et.2

Podaru Adrian

1 persoană

91,37

91,37

19

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.19 , et.2

Popa Elena

4 persoane

95,68

95,68

20

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.20 , et.2

Roncea Alina Elena

3 persoane

94,46

94,46

21

Str. Zmeurei nr.3 , Bfoc 6 , apt.21, et.2

Ibram Narcis 3 persoane

91,45

91,45

22

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.22 , et,2

Constantin Rodica 5 persoane

113,86

113,86

23

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.23 , et.2

Muscă Marla 1 persoană

91,37

58,00

24

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.24 , et.2

Amet Nazlî 3 persoane

90,71

90,71

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA jENAgHE'


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

LA


ANEXA 2 .


H.C.L. NR,§ 2

3 n

Adresa locuinței- repartizate confrom Legii 114

Numele si Prenumele chiriașului

Venitul mediu net Lunar/membru de familie

Chiria lunara, din care:

Nominala TVA inclus

Plătită lunar de chiriaș (chirie tarifara sau după caz,10% din venitul mediu net lunar)

TVA inclus

acordata Prin subvenție TVA inclus

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.4 , p

Scrioșteanu Dumitra lpersoană

585.5

94,46

58,55

35,91

2

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.5 , p

Tașca Frusina lpersoană

613.58

91,45

61,36

30,09

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt. 18 , et.2

Grigore Victorița      4

lpersoană

362.5

91,37

36,25

55,12

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 4 , apt.23 , et.2

Mavroian Aurora -Neda 2 persoane

206.71

91,37

20,67

70,70

5

Str. Zmeurei nr,3 , Bloc 5 , apt.4 , p

Voiculescu Robert lpersoană

475

94,46

47,50

46,96

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 5 , apt. 10 , et.l

Arif Pembe

1 persoană

580

91,37

58,00

33,37

7

Str. Zmeurei nr.3 r Bloc 5 , apt.21, et.2

Iosub Mariana

1 persoană

665.5

91,45

66,55

24,90

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6, apt.7 , p

Toader Vasile Emil

1 persoană

355.5

91,37

35,55

55,82

9

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 6 , apt.10 t et.l

Regep Saime

1 persoană

362.5

91,37

36,25

55,12

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 6 , apt.23 , et.2

Muscă Maria 1 persoană

580

91,37

58,00

33,37


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE