Hotărârea nr. 489/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SIRETULUI NR. 75, PROPRIETATEA SC MG FISCAL ADVISOR SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ


oHstan^ ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANȚA BttJÎÎi MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Șiretului nr. 75, proprietatea S.C. MG Fiscal Advisor S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de IAU0^0 06

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 195783/10.10.2019      ,

Ținând cont de raportul Direcției generale poliția locală, înregistrat sub nr. 200248/17.10.2019 prin care se propune majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în str. Șiretului nr. 75, de nota de constatare nr. 7765/09.10.2019, precum și de fișa de evaluare a imobilului, anexă la somația nr. 51531/13.03.2019, întocmită de Direcția generală poliția locală,

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economicci-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de dispozițiile:

art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- pct. 168, lit. a), al Titlului IX - Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte . .. dispoziții comune, Secțiunea 1 - Majorarea impozitelor și taxelor locale de , . consiliile locale sau consiile județene, din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile H.C.L. nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și țerenurilor neîngrijite,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (4), lit. c), art.196 alin.. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea Situată în municipiul Constanța, str. Șiretului nr. 75, proprietatea S.C. MG Fiscal Advisor S.R.L.

Art. 2 Clădirea situată în municipiul Constanța, str. Șiretului nr. 75, se încadrează1 în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile H.C.L. nr. 27/2016 conform Notei de constatare nr. 7765/09.10.2019 și fișei de evaluare a imobilului, anexă la somația nr. 51531/13.03.2019, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art; 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către reprezentanți ai Direcției generale poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală, Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință. Instituției prefectului județului Constanța, iar către 'ăcre S.C. MG Fiscal Advisor S.R.L. cu sediul social în Constanța, Strada Timișanei nr. 34, Etaj. 2, Camera nr.3, se va comunica prin grija Direcției generale poliția locală.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: XC pentru, X*TT împotrivă, abțineri.

. La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

Nr.       / JLOlS