Hotărârea nr. 488/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 116, PROPRIETATEA DOMNULUI GUICIN COSTEL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ


gjNSTAN^, ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

COMST*KTtAw>

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr.116, proprietatea domnului Guicin Costel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Gonsiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de            p ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 195778/10.10.2019,

Ținând cont de raportul Direcției generale poliția locală, înregistrat sub nr. 200225/17.10.2019 prin care se propune majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în bd. Tomis nr. 116, de nota de constatare nr. 7764/09.10.2019, precum și de fișa de evaluare a imobilului, anexă la somația nr. 36052/21.02.2019, întocmită de Direcția generală poliția locală,

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de dispozițiile:

art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- pet. 168, lit. a), al Titlului IX - Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte dispoziții comune, Secțiunea 1 - Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiile județene, din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Văzâjnd prevederile H.C.L. nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare 'a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite,

în te'meiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (4), lit. c), art.196 alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 116, proprietatea domnului Guicin Costel.

Art. 2 Clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 116, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile H.C.L. nr. 27/2016 conform Notei de constatare nr. 7764/09.10.2019 și fișei de evaluare a imobilului,] anexă la somația nr. 36052/21.02.2019, care fac parte din prezenta hotărâre. 1

I

Art. 13 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către reprezentanți ai Direcției generale poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.


Art.


4 Prezenta hotărâre are caracter individual.


Art. comunica impozite, îndeplinire


5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală, Serviciului public de taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța în vederea aducerii la j, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către


domnul

comuni c^n^gnj^Direcție^eneral^poTițmocaTa


se va


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,

- împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR^


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA