Hotărârea nr. 486/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ZONELOR PROTEJATE - PUZ STAȚIUNEA MAMAIA APROBAT PRIN HCL NR. 121/2013


GONSIAN^ românia

JL4 județul constanța fflMfil MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent zonelor protejate -PUZ Stațiunea Mamaia'aprobat prin HCL nr. 121/2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ^3 V ’ Q > 2019.

luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădau înregistrat sub nr. 196348/11.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de or


ganizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor


mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și raport


ui Direcției urbanism nr. 201223/18.10.2019.

Având în vedere prevederile art. 27A1 lit. a) și d), art.


publice, protecția de arhitectură și


47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism .aferent zonelor protejate - PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2’013, în sensul că autorizarea intervențiilor minore, realizate la imobile care nu sunt monumente istorice, dar se află în zone construite protejate, nu va fi condiționată de elaborarea prealabilă a unor documentații de urbanism PUD, fiind obligatorie avizarea proiectul la faza DTAC de către Direcția județeană pentru cultură Constanța și Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului a municipiului Constanta (organizată în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001).                         ' .

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul. relații. consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată dă Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ț/J'T peptru, ' împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție : =2^-consilieri din 27 membri.