Hotărârea nr. 485/2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN, PARCELA A 116/9, INIȚIATOR MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal reglementare teren evtravilan, parcela A 116/9, inițiator Muftiatul cultului musulman

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de J^L_L2_ 2019.

[Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 20.3194/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 204683/22.10.2019, precum și avizul nr. 203193/21.10.2019 al arhitectului șef;

'Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

[văzând avizul de oportunitate nr. 133825/02.10.2018 al Direcției urbanism;

I în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr..57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

I                                                                                                                                                                                                •                                                                  .                                                                                   .

j

| Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal reglementare teren extravilan, parcela A 116/9, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în extravilan, Parcela A116/9, în suprafață de 35.000 mp, identificat cu nr. cadastral 246382, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, aparține domeniului public al municipiului Constanța atribuit în folosință gratuită Muftiatului cultului musulman conform HCL nr. 383/30.09.2002.

1 Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Muftiatul cultului mus'ulman, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbajnism.

(Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: eZu? pentru, ' împotrivă,        abțineri.

'La data adoptării sunt în funcție c^—consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTĂ ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA /

NR.            V Q i 2019


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent Planului Urbanistic Zonal

CAPITALUL 1 : DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Rolul regulamentului local de urbanism

’i

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor pe teritoriul aferent Planului urbani istic zonal, in suprafața de 35.000 mp din acte.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor construcțiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal aferent construirii unui cimitir uman musulman de pe teritoriul Municipiului Constanta.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației locale si se aprob impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajării teritoriului si urbanismului.                                                                       .....

_ . JUDEȚUL CONTANTA irT^z(Ă ?âWrWrii^WtfibdifiWfl W

.......

..... - Mi.SCHIOARE AnexA șa avizul nr._______/__

' FîllfifficIiiwhistic—zonal, sta


Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai i PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documi ntatiaonițjșța^


Baza lecifla/fr ela


r$rii Regulamentului local de urbanism aferent Planului(

Regula $ e Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 1996, mddîîîcâfFpnFKG^rTfrr^ 866/14 septembrie 2001, ale căror prevederi sunt detaliate in conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut in vedere «Ghidul cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea Reguamentului local de urbanism » aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie 1996.

Regulamentul se elaborează in conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționam :

 • -   Constituția României;

 • -   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (cu modificările ulterioare);

 • -   Lege'a nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • -   Legea nr. 50/1991 (republicăta) privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea depozitare lor;(cu modificările ulterioare)

 • -   Legea nr. 453/2001 care modifica si completează Legea nr. 50/1991;

 • -   Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicăta);

Dobresc i Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura 1

sector 5, București

CIF 29253940


TNA 4349

Legea privind circulația juridica a terenurilor (nr. 247/2005);

Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică (nr. 33/1994);

Legea cadastrului imobiliar si publicității imobiliare (nr. 7/1996);

Legea privind calitatea in construcții (nr. 10/1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 195/2005);

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legeja privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

H.G.p. NR. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

H.G.p.. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996;

OrdOrdinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014

 • -   Hota -are nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea proceduri de realizare a evaluări de mediu


 • -   Legilj                     secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National;

 • -   H.G-.-J             6 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • -   H.G?i rfjf. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996;

 • -  Hotărârea nr. 113/2017 Hotarare de Consiliu privind aprobarerR^ulăn^^îyțJi^^^^^âă^”^ numaruluin minim de Locuri de Parcare pentru Lucrările de Ci)nptocjji^,^meo^f!Autorizat^pe.NȚA Raza Municipiului Constanta

 • -   Codul Civil;

In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau prevederile râgarinseiiȘEdi_______

urbanism si proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cuwbofareaT^-utai:—-

DiRSCȚiA URBANISM V’ZÂiT V-PRE % SCHIMBARE Anexă la.avjzul.nr. _____I_______

orinseTiRrdocumentatii de


Domeniul de aplicare al regulamentului local de urbanism

Prevederile cuprinse in Regulamentul local de urbanism se aplica pentru terenul aflat in extravilan, in limitele teritoriului studiat prin actualul PUZ.

Pentru Ușurarea aplicabilității, terenul studiat in PUZ a fost impartit in unitati teritoriale de referința (UTR), cu prescripții specifice.

UTR- ul este o reprezentare convenționala cuprinzând o zona cu funcțiune predominanta, cu omogenitate teritoriala si funcționala, delimitată in general prin axele străzilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute si a acordurilor prevăzute de lege.

Daca prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se schimba concepția generala inițiala care a stat la baza întocmirii PUG, este necesara modificarea acestuia, conform legii.


Modificarea Regulamentului de urbanism se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ si a Regulamentului aferent se poate face numai cu in acte normatiye, (legi sau norme departamentale) care statueaza utilizarea si ocuparea terenurilor in intravilanul localităților.

respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenurilor, cuprinse


Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism , se va avea in vedere:

pastrareai integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, precum si depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul îmbunătățirii factorilor de mediu conservarea, restaurarea, reabilitarea si protejarea patrimoniului construit;

protejarea zonelor cu valoare arheologica, ambientala, peisagistica, ecologica si sanitara; securitate'a construcțiilor si realizarea acestora conform normelor privind calitatea in construcții; respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publica si realizarea lucrărilor cu caracter public. • •   respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ui, prevăzute in documentația PUZ;

 • •   respectarea executării clădirilor si amenajărilor din materiale durabile;

 • •   asigurarea bransarii clădirilor la rețelele edilitare;

 • •  asigurarea parcajelor necesare conform P132-93;

 • •  asigurarea platformelor de întoarcere.

i

Clădirile 'pot avea subsol, cota + 0,00 fiind situata la min. + 0,30 m peste cota terenului sistematizat.

Clădirile ivor fi prevăzute cu fundații, cu respectarea recomandărilor avizului geotehnic anexat.

i

2.1 Reglementari privind pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si

construit


Pe terenullmai sus studiat a fost efectuat diagnosticul arheologic unde nu s-a evidențiat strat de cultură arheologica și nu au fost identificate în urma cercetării de teren, urme materiale din perioadele preistorică, antică și medievală, propunem avizarea favorabilă a proiectului,în perimetrul delimitat prin următoare e coordonate Stereo 70:

______________________________________________________________I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobresc nLauraAndreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București                        Tel mobil: 0769381078

CIF 29253940                              e-mail: office@arhitectura-urbanism.


Tel mobil: 0769381078


e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro alaura.dobrescu@yahoo.com

Web: arhitectura-urbanism.com.ro


înființare cimitir uman musulman, utilitati, imprejmuire Parcela A 116/9, Mun. Constanta, Jud. Constanta

-    TNA -1349

i

Se pro atribuirea functi


ijune introducerea terenului in suprafața de 35.000 mp in intravilanul Mun. Constanta prin itinii de gospodărie comunala - cimitir rezultând doua unitati teritoriale de referința si anume:

U.T.R. Z.R.G. 2.1. - Subzona mixta aferenta funcțiunii de gospodărie comunala (servicii, locuire de serviciu, comerț aferent zonei de cimitir)

U.T.R. Z.R.G. 2.2. - Subzona aferenta funcțiunii de gospodărie comunala - cimitir

SECȚIUNEA /-- UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

• ZRG 2,1

 • - capele, capele mortuare;

 • - spatii pentru ceremonii funerare - capele, platforme in aer liber

 • - clădiri / pavilioane administrative si de serviciu / întreținere, anexe sanitare

 • - spatii comerț j

 • - mobilier urban

 • - spatii tehnice aferente funcțiunii de baza

 • - circulații - alei carosabile, semicarosabile si pietonale

 • - mausoleu - osuar;


• ZRG 2i2

 • - construcții instalații si amenajari pentru gospodăria comunala

 • - lucrări funerarfe sfiib si duDraterane

■ mobilier urbark     .

 • - spatii tdfjniȘej       ^funcțiunii de baza

 • - circulatii^ăldi carosabile, semicarosabile si pietonale

  JUDEȚUL CONSTANTA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția urbanism

  V'.TAT VS'RK NOGHISS3ARE


  ARHITECT ȘEFARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

• ZRG 2.1 si 2.2

 • - in cimitirele,jcare sunt incluse in categoria zonelor protejate sunt interzise orice lucrări care afecteaza traseele amenajării, plantațiile si construcțiile funerare.

 • - se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

• ZRG 2.1 si 2.2

■ se interzic o'rice activitati care prezintă risc tehnologic si produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le generează;

■Sunt interzise publice sau de - se interzice acestora sau a


lucrări de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajările din spatiile pe parcelele adiacente.

densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul celei perimetrale.


SECȚIUNEA li - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

DobresciLauraAndreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București                        Tel mobil: 0769381078

CIF 29253940                              e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro

alaura.dobrescu@yahoo.com

Web: arhitectura-urbanism.com.ro)LUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT I


ARTIC

•  ZRG2.

 • - clădirile noi se vor retrage de la aliniament la distanta de minim 3.0 metri fata de laterale;

•  ZRG2,

 • - nu este cazul;


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

• ZRG2.1

- distanta fata c e limitele parcelei va fi de minim jumătate din inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 3,0 metri;

2


• ZRG2.I

- nu este cazul;

I


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

•  ZRG1

 • - distanta minima intre clădiri va fi egala cu media înălțimilor fronturilor opuse dar nu mai puțin de 3.0 metri sau conform nojrmelor tehnice specifice;

 • - distanta de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate daca nu sunt accese in clădire si nu sunt ferestre care luminează încăperi in care se desfasoara activitati permanente™

 • - in toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

•  ZRG2.2

 • - nu este cazul;'JUDKȚUL COÎWKȚA

PRIMĂRIA MUNȘCIRjtU: CONSTANȚA DiRSCȚIA URSAb ÎSM VIZAT NE SCHIMBARE Anexă la avizul nr. ____/ _____

ARHITECT ȘEF<___________


in incinta numai direct dintr-o circulație publica. In cazul de fata accesul in incinta se i după'aceea din Del 16/1;


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

• ZRG2 1si2.2

 • - staționarea pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spațiului circulației publice;

 • - parcarea se ta face in incinta terenului confrom planului de reglementari. Se va planta cate unui arbore la fiecare 4 locuri


de parcare.


ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

•  ZRG2I.1

 • - inaltimea clădirilor nu va depăși 12.0 metri cu excepția instalațiilor si a coșurilor;

• ZRG2 2

 • - nu este cazul;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•  ZRG ii 1

 • - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate;

 • - fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala;TNA 4349

 • - tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe înălțimile inconjuratoare;

• ZRG 2:

 • - nu este cazul:

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

•  ZRG 2,1

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv â apelor meteorice care provin din întreținerea si funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații si platforme exterioare;

•  ZRG 2 2

 • - se vor asigura: puncte de apa din rețea publica, un punct sanitar, un spațiu de depozitare a florilor ofilite si a altor deșeuri. ,

 • - se va sigura colectarea si evacuarea rapida la rețeaua publica de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

•  ZRG 2.1

 • - orice parte a; [terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, vor fi astfel amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localității

 • - suprafețele litiere din spațiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40% formând de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

 • - suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

•  ZRG 2.2

 • - se vor asigure, plantații inalte pe aleile principale si la limita exterioara incffîTXt- constanța

  piâ^seii-.


 • - se va realiza o plantație de perimetru către limitele laterale, conforrr

I

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

• ZRG 2a vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.10 metri'Wcâre'un“'sbclu

in cazul necesității unei protecții suplimentare se recomanda dublarea spre interior hta cu 'un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantați


■J


vor fi dublatei: la 4.0 metFi-dis>i arbori si arbusji;

 • - porțile de intrare vor vi retrase fata se aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

 • - împrejmuirile laterale vor fi opace, cu garduri de min 2,00 m.

 • - impresmuired terenului in zona de intersecție cu conductele CONPET se va face fara fundație continua, din elemente ușoare (plasa de sarma), stâlpii de susținere se vor amplasa la min 1,5 m de cea mai apropiata conducta, iar in zona de paralelism la min 5 m de conducat (spațiu necesar intervențiilor).

• ZRG 2.2

 • - împrejmuirile!spre strada vor fi semi - opace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret potrivit funcțiunii, avana inaltimi de maxim 2.10 metri.

 • - împrejmuirileaterale vor fi opace, cu garduri de min 2,00 m.- Impresmuirea terenului in zona de intersecție cu conductele CONPET se va face fara fundație continua, din elemente ușoare (plasa de sarma), stâlpii de susținere se vor amplasa la min 1,5 m de cea mai apropiata conducta, iar in zona de paralelism la min 5 m de conducat (spațiu necesar intervențiilor).


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI


ARTIC(

100)


LUL15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT= mp AC/mp teren *


•  ZRG2.

- POT maxim = 40%

•  ZRG2.2


- Nu este cazul


ARTICC teren)


LUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT= mp ADC/mp


•  ZRG2.I

 • - CUT maxim = (L6

•  ZRG 2.2

 • - CUT maxim = ID.05


CARACTERISTICI, INDICI SI INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:


U.T.R. Z.R.G. 2.1.

S teren = 3.950 mp i

POT = 40%jLL—-j—

CUT = 0.6»femen Procefitspatip verde = 30%

S construita jnax. = 1.580 mp

S desfasurata lîiax. = 2.370 mp S spațiu verde = 1.185 mp R.H.max. = P+2


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CO^-' -. VTA

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE           - s

Anexa la avizul nr._______/__

• 1°)

ARHITECT ȘEF ___________


H.max. = 12.00' m (excepție elementele de signalistica, si elementele de arhitectura specifice cultului)


U.T.R. Z.R.G. 2.2.

S teren = 31.050 mp

POT = nu este cazul

CUT = 0.05 ADC/mp teren Procent spațiu verde = 40%

S construita max. = nu este cazul


S desfasurata max. = 1.552 mp

S spațiu verde = 12.420 mp

R.H.max = P

H.max. = 5.00 m (excepție elementele de signalistica, si elementele de arhitectura specifice cultului)


Dobresciii Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura 8


sector 5, București

CIF 29253940

Tel mobil: 0769381078

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro alaura.dobrescu@yahoo.com

Web: arhitectura-urbanism.com.ro

P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

U.T.FÎ. Z.R.G. 2.1. - Subzona mixta aferenta funcțiunii de gospodărie comunala (servicii, locuire de serviciu, comerț aferent zonei de cimitir) - 40%

U.T.F. Z.R.G. 2.2. - Subzona aferenta funcțiunii de gospodărie comunala - cimitir - nu este


cazul


C. J.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului


U.T.FÎ. Z.R.G. 2.1. - Subzona mixta aferenta funcțiunii de gospodărie comunala (servicii, locuire de serviciu, comerț aferent zonei de cimitir) - 0.6 ADC/mp teren

U.T.F*!. Z.R.G. 2.2. - Subzona aferenta funcțiunii de gospodărie comunala - cimitir - 0.05


ADC/mp teren


2.3 Reglementari privind amplasarea si retragerile minime obligatorii ale construcțiilor

Orie ntarea fata de punctele cardinale

Este obligatorie orientarea sălii de rugăciune si a locurilor de veci pe direcția Qibla - este direcția în care se îndrea'ptă un musulman atunci când își face rugăciunea. Este stabilită către Kaaba care se află în Mecca. Se recomanda evitarea orientării nord a dormitoarelor (locuința de serviciu a administratorului).

Amplasarea fata de drumuri publice

Clădirile vor fi amplasat pe terenul cu suprafața de 35.000,00 mp din acte, conform retragerilor specificate


• Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei


In zone. PUZ- înființare cimitir uman musulman, utilitati, imprejmuire - retragerile vor fi după cum urmează:® vor amplasa retras fata de limita de proprietate astfel: minim 28.45 m fata de zpN3, respectiv 5m fata de limitele laterale ale parcelei. Limita posterioara a UTR Z.Fjl.G/ 2.1 se gaseste la 72.20 m pe limita din stanga parcelei si la 58.00 m pe limita lateral  dreapta a percelei - fata de aceasta limita retragerea edificabilului.va fi de minim 5.00m - precum esie evidențiat in planul de reglementari.

i

Reqmul de inaltime

Clădirii^ va avea un regim de inaltime de maxim parter si 2 nivelur

Aspecltul exterior al construcțiilor


. JUDEȚUL CONSTANȚA

PRiMARIA ^UM!CÎPI‘JL.U! CONSTANȚA DIRECȚIA IJRBAI JSiVi

VV’A r w 9RE SC HIWSARE

!■ Anexă la avizul nr . .1

ARHITECT ȘEF /________


Se va! urmări armonizarea aspectului compozițional si archit^tur^^T^fâ<Jn^^nn~f(5tasirefcr-cfe' materiale tradiționale sau noi - moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcționala intre clădire si amenajările exterioare cu caracter public. Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel ciJ fațada principala.

Se interzice:


 • -   folosirea azbocimentului, a materialelor plastice, a cartonului asfaltat si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

 • -   realizarea! unor mansarde false; • -   imitarea stilurilor arhitecturale străine regiunii;

 • -   realizarea unor imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelBrȚ

  „ JUDeȚUL CONSTANȚA PRiMARSA :'4UNiCIP!ULUî CONSTANȚA DiKECȚIA IJRBAKSM trelor;v-’A r v»re neschi&sbare Anexă la_avizul nr. »_  /

  ARHITECT ȘEFzZ___________7


 • -   utilizarea colorilor stridente sau strălucitoare;

 • -   plasarea de panouri publicitare pe plinurile fațadelor sau in dreptul feres

 • -   inscripțiile luminoase, moderniste;

 • -   inscripțiile pe balcoane, comise sau acoperișuri.

Se vor (utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp si care se integrează in coerenta generala a zonei.

 • 2.4. Reglementari cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Drumui i si accese

Organizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentația urbanistica P.U.Z.

Va respscta prevederile HCGMB nr 66/2000 “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții”.

2.5. Reglementari privind echiparea tehnico- edilitara

Alimentarea cu apa menajera se va realiza prin racordarea imobilului la rețeaua de distribuție locala.

Apele uzate menajere generate in incinta obiectivului vor fi colectate si conduse către rețeaua publică de canalizare.

Apele pluviale colectate de pe platforme vor fi preluate de rigole si directionate către rețeaua publică de colectare a apelor pluviale.

Apele pluviale meteoritice căzute pe acoperiș vor fi colectate fie in sisteme de tip terasa, fie in jgheaburi prefabricate din tabla zincata, montate pe cârlige metalice prinse de panouri si vor fi eliminate prin burlane la nivelu tfsplului|injpaiiul verde.


Alimgnp

medie o/tanÎ6ÎjîftjTui''C6hstanta.

Alimentarea cu gaze naturale a zonei studiate se propune a se face din rețelele de distribuție de gaze naturale existențe.

încălzirea agentului termic (apa) se face in sistem centralizat, cu centrale termice, alimentate cu gaze.


energie electrica a noii construcții se propune a se face din rețeaua de tensiune


Rețea CONPET

Conform avizului numărul 522/08.01.2019, pe terenul studiat Conpet SA in calitate de concesionar (conform HG 793/2002) al Sistemului National de Transport al Petrolului, administrează doua conducte de transport titei 020”, respectiv 028” Constanta-Baraganu. Pentru aceste rețele se vor respecta următoarele condiții:           j

- clădirile, platformele, anexele, parcările, drumurile carosabile si pietonale, spatii verzi, OS nu vor afecta zona de siguranța a conductei de transport de titei de 10 m de o parte si de alta a conductei. Niciuna dintre lucrările propuse prin actualul PUZ nu va afecta conductele deoarece lucrările se vor face pana in zona de protecție. Drumul carosabil nu va traversa conductele.

-    TNA ^349

 • - impresmuirea terenului in zona de intersecție cu conductele CONPET se va face fara fundație continua, din elemente ușoare (plasa de sarma), stâlpii de susținere se vor amplasa la min 1,5 m de cea mai apropiata conducta, iar in zona de paralelism la min 5 m de conducat (spațiu necesar intervențiilor).

 • - nu se vor amplasa pomi/arbusti cu rădăcini mai mari de 0,5 m adâncime in zona de protecție a conductelor de transport titei si fibra optica administrate de Conpet SA.

 • - se va permite accesul necondiționat personalului Conpet de supraveghere si echipei de intervenție cu utilajele necesare pentru remedierea eventualelor avarii, înlocuirea sau recuperarea de tronsoane de conducte atunci când condițiile tehnice o impun.

 • 2.6. Reglementari privind amplasarea de parcaje, spati verzi si impreimuiri

Parcaje

Parcajele necesare vor fi calculate la faza de autorizație de construire ținând cont de suprafața construita a clădirilor si a funcțiunii specifice, conform HCL 113/2017. Hotarare de Consiliu privind aprobarea Regulamentului privind Asigurarea numaruluin minim de Locuri de Parcare pentru Lucrările de Construcții si Amenajări Autorizate pe Raza Municipiului Constanta.

Spatii verzi si plantate

Se recomanda ca pe suprafețele libere, neconstruite, sa se asigure plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 m de teren in zonele de protecție.

1

Pe terenul studiat nu se vor amplasa pomi/arbusti cu rădăcini mai mari de 0,5 m adâncime in zona de protecție a conductelor de transport titei si fibra optica administrate de Conpet SA.

împrejmuiri

împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m, din care un soclu opac de 0,60 m si o parte transparenta dublata cu gard viu;


Gardurile

re licitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maximum 2 m.

trenului in zona de intersecție cu conductele CONPET se va face fara fundație isoare (plasa de sarma), stâlpii de susținere se vor amplasa la min 1,5 m de cea mai


Impres continuardfrrei.t apropiata condijbta, iar in zona de paralelism la min 5 m de conducat (spațiu necesar intervențiilor).

i


ARHITECT


Dobresc i Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București

CIF 29253940

înființare cimitir uman musulman, utilitati, imprejmuire Parcela A116/9, Mun. Constanta, Jud. Constanta

TNA 4349


PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

Titlul lucrării:

Amplasament:


înființare cimitir uman musulman, utilitati, imprejmuire Parcela A116/9, Mun. Constanta, Jud. Constanta

După «aprobarea fazei PUZ, investitorul va demara procedurile de realizare a investiției. Intr-o prima etapa vor fi elaborate proiectele de execuție, respectiv proiectul tehnic, faza DTAC si detaliile de execuție. Apoi faza PTh Acestea vor fi elaborate in conformitate cu normele tehnice si cu respectarea fazei PUZ aprobate.

e de construcții si instalații, vor fi executate in baza autorizației de construire, de către un


Lucrări antreprenor, i


La finalizarea lucrărilor, acestea vor fi recepționate, in conformitate cu reglementările tehnice.

In cadrul etapei de execuție a lucrărilor, sub supravegherea dirigintelui de șantier, se vor întocmi actele privind calitatea lucrărilor de construcții.

Pentru punerea in funcțiune, vor fi obținute de către investitor toate autorizațiile necesare.

Acțiunile de publicitate se vor derula in special prin internet.

Toate costurile legate de realizarea investiției vor fi suportate de investitor. Nu sunt necesare lucrări care sa fie realizate din fonduri publice.

După realizarea investiției se vor realiza opertiuni cadastrale de dezmembrare a locurilor de veci. Deasemenea după recepția clădirilor si a construcțiilor propuse se va realiza intabularea si cadastrarea acestora.

Timp finalizare 12.2021

CONCLUZIIuman musulman modifica propunerile PUG - Municipiul Constanta, motivul pentru orarea documentației urbanistice de fata.

documentație a fost elaborata ținând seama de solicitările beneficiarului.


Obiggtii

care a foșțngen

Prezenl __________________________________________________________________________

Pentru Concretizarea reglementarilor prevăzute sunt necesare, in continuare, următoarele masuri (in baza PUZ-ului avizat si aprobat):

• realizarea documentației de investiție pentru obiectivul cimitir uman, pe baza unui program dezvoltat;

autorizarea executării in zona a


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA           CONSTANȚA

DiPSCiTIA URBAf >SM

Anexă ia avizul nr. ______/__________

ARHITECT __

I


istrueM^^nl^bndil

■0/

.ăl poîtonalitate prevăzute;
PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL


PARCELA A 116/9, N.C. 246382,

MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA


Perimetru non aedificandi - 'Valul mare de pământ" (monument istoric)

1.782447.412,302968.173

2.782446.202,302960.601

3. 782506.559,302953.641

4.782507.796,302961.382


REGLEMENTARI URBANISTICE


EX2


Perimetru supraveghere arheologică - în zona de protecție a monumentului istoric "Valul mare de pământ"

1, 782446.202,302960.601

2,782438.350,302911.468

3, 782498.641, 302904.089

4,782506.559,302953.641


\7 \


nuc* Vfluu

tEAVA OUtHUWO


C «

20852


IMHECOHVCM1


AOASTRA.


><


,,

,2!RG2.1. por=4o%

iCUT-O.fi IR H. = P*2E

/

1 |


EX2

vZ


A. >x

X.

/ /


EX2


■y r U $

“X. -      X^X'x'

A \ \


R ni

f S î

/jp i r» •

7

'XX?kxK\7 1 II / X / / // //

i//v Ii ri

ifd       '' ' p î ~        '

1

vliJ’C'

f      /          II

//

‘7       LJ

l!   II

rS m ll

u       LJ       Hi

’* J r/* ' "W / xtk ii ii

j O nnl rl11

1 D Jj


M/r              h ■

/ // //

5 \

\ v • A

ÎS

5 U         T

/    // II      X


i?RG.

2.1.

'ZRG 2.1. cuT=oe ! jun. «P>2E


EX2


*| ’N

YM jOlr'l

rtSTTtlPî»

J3XC3TM

por.T.Wj CX)

utem?


i------------------->

1:1000 iapi|to>ilaRMi 0 20


ECHCCSTMCA CUR8HOR DE    25 CM


/ l'T / ■ 'j

1.

I TuVLH

ilisl •»

Vili


____ XX

ADftESA IMOBIL-                     / >'

Mun. Canalcnto. Porrfcaio Al

NR.CAD 2463B2. fțevilor.. DE 7

CWTfKAT Cț UR8AKISM W». JS31 WN

EMIS Dî Prt»UKA MUW-ClRllUl CCw$Ulfc« DUUfTnil *

AVIZ DC hCCPrUCA A LUCRAfîlLCR WuASîOWxfa

■ /


LEGENDA

LIMITE

—...... Urnita teren

.......Limita zona studiu --------- Limita UTR

Limita de proprietate

----Edificării

ZONE PROTECȚIE

eyjz)


EZZJ


r~\xi

rz7/i

m / n

rrr-m

CIRCULAȚII


Zona de protecție sanitara - cimitir (50m)

Zona de pcotectie/penmetnj non-aedificandi - "Valul mare de pamanf (monument istoric)

Perimetru supraveghere arheologica - "Valul mare de pamanf (monument istoric)

Circulație carosabila pubhca - DN (22m de la limita exterioara a drumului natonal)

Linii electrice aeriene (12 m din ax)

Conducta subterana produse petroliere (10m din ax)

Conduda subterana gaze Waie (3m dn ax)

Conducta subterana apa (3m din ax)


Circulație carosabila publica (DN, DE. etc.)

te -     i Circulație carosabila de incinta

L-      J Circulație pietonala

> Acces carosabil / Acces pietonal

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

I i ZRG 2.1 - gospodărie comunala - zona mixta (servicii, locuire de serviciu, comerț aferent zonei de cimitir)

i I ZRG 2.2 - gospodărie comunala - zona cimitir

I ! EX2-culoare rezervate pentru dezvoltarea rețelei rutiere majore si a spatiilor plantate de proiecție

S teren=35.000 mp

Nr. cadastral: 246382

SITUAȚIEEXISTENTA:


Folosința actuala: EX2 - Culoare rezervate pentru dezvoltarea rețelei rutiere majore si a spatiilor plantate de protecție


Terenul este situat in extravilanul Municipiului Constanta si este liber de construcții.


SITUAȚIE PROPUSA:


Se propune introducerea terenului in suprafața de 35.000 mp in intravilanul Mun. Constanta prin atribuirea funcțiunii de gospodărie comunala - cimitir rezultând doua unitati teritoriale de referința si anume:


U.T.R. ZRG. 2.1. - Subzona mixta aferenta funcțiunii de gospodărie comunala (servicii, locuire de serviciu, comerț aferent zonei de cimitir)

U.T.R. Z.R G. 2.2. - Subzona aferenta funcțiunii de gospodărie comunala - cimitir


CARACTERISTICI, INDICI SI INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:


U.T.R. ZR.G. 2.1. S teren = 3.950 mp


POT = 40%

CUT = 0.6 ADC/mp teren Procent spațiu verde = 30%

S construita max. = 1.580 mp

S desfasurata max. = 2.370 mp S spațiu verde = 1.185 mp


R.H.max. = P+2

H.max. = 12.00 m (excepție elementele de signalistica. si elemente' de arhitectura specifice cultului)


U.T.R. Z.R.G.2.2.

S teren = 31.050 mp


POT = nu este cazul

CUT = 0.05 ADC/mp teren Procent spațiu verde = 40%

S construita max. = nu este cazul

S desfasurata max. = 1.552 mp

S spațiu verde = 12.420 mp


R.H.max = P

H.max. = 5.00 m (excepție elementele de signalistica, si elementi de arhitectura specifice cultului)


BILIANT TERITORIAL Suprafața teren=35.000mp


ZRG 2.1. Steren= 3.950mp


ZRG 2.2.

Steren=

31.050mp


POT_______

CUT_______

RH________

SconsL

S const.desf.

S verde______

POT

CUT_______

RH________

Sconst.

S const desf.

S verde = 30%

POT_______

CUT_______

RH________

Sconst

S const.desf.


EXISTENT

0%


PROPUS


40%

0.6

P+2E

1.580 mp

2.370 mp|

1.185 mp


1.552 n

12.420


PROFIL DE 115

Drum accesă

- PROPUS SECȚIUNE B-B I

i I |


rum Incinta

- PROPUS SECȚIUNE C-C I I


H----ț----

_____________1_____________


PROFIL DN3

-PROPUS SECȚIUNE A-A


i i -              ■

_______»

JUDEȚUL CONSTANȚA


PROFIL                        ON3


- EXISTENT SECȚIUNE B-B


•T*


VIZAT UPRE

Anex5'â ^iife^secTttJiÎE A-A


ARHITECT ȘEF


PROIECTANT UI


IARPROIEC


‘‘4TV&A


Adresa:


Verificator/Nume Expert


Semnătură:


Sef proiect


Proiectat/ Desenat:


dr.lect.arti.ufb

Dobrescu Laura Andreea arti. urt> Papamitatcptf Meoeea Lrt>. Ana Furnica

□rt> stanca Neflea

□rb Ana Negru ut). Manus ne


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENA&HE

* w          X"


Parcela A116/9, Mun. Constanta, Jud. Constanta


Beneficiar Prmrta Muniapăiui Constanta


Inițiator:    Muftiatul Cultului Musulman


Cerința:   Observații:


Scara:

1:500


Data:

Mai 2019


REGLEMENTARI URBANISTICE