Hotărârea nr. 484/2019

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND RECTIFICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 294/2019

CONSTAW^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA ffllSffl MUNICIPIUL CONSTANȚA MkWS CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 294/2019

iConsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădau înregistrat sub nr. 175349/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 198443 / 15.10.2019,

Având în vedere prevederile art. 27A1 lit. a) și d), art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

yăzând adresa doamnei Trifu Luminița Maria înregistrată sub nr. 171127/05.09.2019 și punctul de vedere nr. 175347/12.09.2019 formulat de SC ED COM'9j5 SRL;

în temeiul prevederilor art. 129 aiin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 19’6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest aprobat prin HCL nr. 294/2019, în sensul că pentruj zona de reglementare UTR M3, art. 4 - Caracteristici ale parcelelor, prevederile referitoare la clădirile Sub 4 niveluri nu sunt aplicabile pentru realizarea de imo'bile cu funcțiunea de locuire individuală.


Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 294/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul - relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Trifu Luminița Maria, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stal': în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentcu,   '— împotrivă,       abțineri.

La data adcntării surit în funcție consilieri din T7 membri.


I Ă,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/