Hotărârea nr. 483/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ CU COMERȚ LA PARTER, BD. MAMAIA NR. 161, INVESTITOR SC BLUE BIKE DEVELOPMENT SRLHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Development SRL

^Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ÎdV \O 2019.

■ iLuând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 194870/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de! organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 204654/22.10.2019, precum și avizul nr. 194864/09.10.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

[Văzând solicitarea SC Blue Bike Development SRL înregistrată sub nr. 110850/06.06.2019, completată cu adresa înregistrată sub nr. 1399

67/19.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale L96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


art.


HOTĂRĂȘTE:

jArt. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Mamaia nr. 161, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire imobil P+6E, cu funcțiunea de locuire colectivă cu comerț la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, siituat în bd. Mamaia nr. 161, în suprafață de 486 mp (potrivit actelor de proprietate) și 490 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248093, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Guță Sanda - Mirela conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 12656/18.06.1991 la Notariatul de stat județean Constanța, rectificat prin încheierea nr. 4689/27.11.2001 la Biroul notarilor publici asociați Grigore Păun și Elena La ura Ștefan, precum și prin încheierea nr. 181/22.11.2017 la Biroul individual notarial Alexandrescu Cirpian și a Deciziei nr.534/12.11.1991 emisă de Prefectura Județului Constanța, poziția 38.

Terepul este grevat de promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare autentificată sub nr. 2634/15.12.2017 la Biroul individual notarial Rașid Geandan, încheiată între Gută Sanda Mirela și SC Blue Bike Development SRL.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul. relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, sprej știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Blue Bike Development SRL, Oficiul de; cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

i        pentru, împotrivă,. abțineri.

I La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR,


2019


MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL! 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL'2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL.I3- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. REGULAMENT URBANISM CAPITOLUL^ - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

I

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICÎPiULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VJZAÎ fc-PRE NESCHÎK3ARE

Anexă la avizul.nr^.       /

ARHITECT ȘEF ___________


i


1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea oTjfîne^ăuforî^tre^——J pentru un imobil P+6E cu destinația de locuințe colective la etaje,spatii comerciale la parter si parcaji? cu spatii tehnice la subsol.Terenul pe care se realizează construcția are 490mp din masuiratori(486mp din acte) si se dorește modificarea retragerilor laterale si posterioara minime slabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 218/05.10.2010.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanist în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imqdrj$r aprobate, __               solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cui HCLM nr. 218/05.10.2010,conform legii 350/2001 si prin Normele metodologice joe aplicare a legii 350/2001.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane

 • - indici și indicatori urbanistici (retrageri,regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT etc.)

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare

 • - statutul juridic și circulația terenurilor

 • - actualizarea planurilor topografice

Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al' Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiată.

1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

i

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • •  Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • •  Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • •  Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • •  Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • •  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • •  Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; .

Ordinul. Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • •  Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • •  ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • •  NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • •   ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane

 • •  PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

 • •  HCLM nr. 113/2017 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului

Constanța      ■ ———-——

 • •  HCLM nr. 210/05.10.2010 JiPUJ2riiinheh®WîjiA Pentru"! Vulcan,alee carosabila,str.Ion Vodă,bd.Mamaia, i PR'MAFUA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

I              j         DIRECȚIA URBANISM         I

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARIEXISTENTB

~       ,              r


lutia,zoneI


cje obiectul documentației de urbanisrrTse afla în intravilanul municipiului ilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului s apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioară aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

2.2, ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG

Amplasamentul studiat se gaseste in zona nord-estica a Constantei, mai exact pe bd.Mamaia 161.Terenul ce a generat inițiativa intocmirii unui PUD aparține proprietarilor SC BLUE BIKE DEVELOPMENT SRL, conform contract de vanzare-cumparare anexat.

în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona cu funcțiuni de locuire individuala,colectiva,sedii de firma,spatii comerciale,servicii,etc....

Amplasamentul este situat pe str.Ion Vodă. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv Bd.Mamaia.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim colectiv (in imobile cu regim de inaltime P+2=-P+4E) si in regim de locuire individual(P-P+2E),precum si spatii comerciale sau sedii de firme.

I

Potrivit PUzj aprobat prin HCLM nr. 218/05.10.2010 indicatorii urbanistici admiși in zona studiata-ZR2,din care face parte si terenul ce a generat PUD, sunt astfel:

Funcțiuni admise:

i

Instituții,servicii     echipamente     publice,birouri,proiectare,consultanta,comerț     cu

amănuntul,pensiuni,agenție de turism,alimentație publica, depozitare mic-gros-produse care nu generează noxe,locuințe individuale si colective care pot include si spatii cu acces


public la nivelul subsol-parter Regim de inaltime : P+6E POT =!= 70 %.

CUT ='= 4,9.

i

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL


JUDEȚUL. CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNlGiPi'JLUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT g?PRE-NESCHi»S8ARE

Anexă la avizul nrz—I ■—-----

ARHITECT ȘEF____    —


Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.

Regiunea se; caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și


Vântul predominant este cel care bate din, direcția N-NE, caracterizatul redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzutesamâ^î se aflăîn zonei cu viteza maximă anuală, la 10 m deașupra solului, cu 5JJe

raliul Constanța  mi interval mediu


recurență, având valoarea Uk =-29 m/speăreiă ii corespunde ^o presiunea vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile' medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura' medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar' vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.


Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

. . i

2.4. CIRCULAȚII, PARCAJE

Amplasament jl care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Mamaia,str.Chiliei.str.lon Voda.Accesul la teren se face din str.lon Voda,avand lâtimea medie a carosabilului de 6,5metri si a fiecărui trotuar de aproximativ 2,5metri.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența funcțiunilor de locuire colectiva,locuire individuala,servicii si comerț de cartier.în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună.Imobilele din zona sunt nou construite sau vechi si refăcute. |

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este in prezent ocupat de o construcție parter ce va fii desființată.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din-zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.


if$t elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cuire colectiva la etaje,spqtiucdffîerctftț'ti           i-pareaje la subsol, cu


Pe ter cu f regim de înălțime âsemanator celor cu aceeadi 1Pe teren exflsta in prezent o locuința veche part< ir.'

2.10, DISFUNCTIONALITATI


Suprafața de teren 490mp,ce a generat PUC veche,ce nu mai corespunde cerințelor actuale bulevard principal al Municipiului Constanta.

CAPITOLUL 3  - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE|

pe lotul

3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.Z.aprobat in zona, terenul studiat face parte din zona de reglementare ZR2.

Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.aprobat si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține

norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului, regulament precum si a planului de reglementari propuse.                            / /    /

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si^serNSTâ^gura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regntammOpMocale. a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special ae utiljzare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri Zri construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanafcatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate                                    r~-—‘

JUDEȚUL CONSTANȚA


i                                                     JUDE | UL CONSTANȚA

Zona studiata se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,                       CONSTANȚA

Ministerului C ulturii si Cultelor nr.2314/2004 in zona protejata Sit Urban,CODiUMbiiFrlil^StBtix’iSM 02821,nr.crt. 491.

VIZAT SPRE NESCHtftSBARE

Anexă la avizul nrz-----_ /_*_---


Articolul 4 - Utilizări admise                                                  ,

• Instituții,servicii echipamente publice.birouri.proiecl are.consullania.corr amănuntul,pensiuni,agenție de turism,alimentație publica, depozitare mic-gros-produse care riu genbreaza noxe,locuințe individuale si colective care pot include si spatii cu acces'public la nivelul sUbsol-parter; >

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • •  nu se specifica in P.U.Z.

Articolul 6 - Utilizări interzise—

 • •  Activitati poluante cu risc tehnologic sau generatoare de trafic greu,depozitare en-gros,depozitare de fier vechi,benzinării,platforme de precolectare deșeuri,se interzice expunerea unor mărfuri pe domeniul public.

• i

i

Articolul 7 - Parcelarea

Având in vedere necesitatea menținerii parcelarului existent,nu se poate interveni in forma si dimensiunile terenurilor.

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • •  la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din P.U.Z.;

 • •  clădirile se vor retrage fata de aliniamentul cu bd.Mamaia la o distanta de minim 5,00 metri si către str.lon Vodă la o distanta de minim 2,0metri;

 • •  in cazul clădirilor de pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi;

 • •  nu se permit extinderi ale proprietăților in domeniul public pentru rampe de urcare la parter sau coborâre la subsol,trepte.

  Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei


  clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform conform planșei de reglementari P.U.D.;

  se pot realiza, pana la limitele laterale,pentru mascarea calcanului existent,vizibil din circulațiile publice, al construcției invecinte la bd.Mamaia, rasteluri, brisesoleil-uri sau alte decoratiuni in zona de retragere fata de limitele laterale ale parcelei;

  fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, ferestre fixe si mate, plante, etc.;

  clădirile von fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada sau către fundul parcelei, astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

  • •  retragerea fata de limita posterioara si cea laterala spre bd.Mamaia a parcelei va fi conform planșei de reglementari P.U.D.,cu respectarea Codului Civil;

  • •   clădirile noi se pot realiza cu calcane tratate arhitectural spre liniile laterale ale loturilor

  • •  calcanele existente pe terenul vecin cu deschidere la bulevarduUMamaia.vQL.fLmascate prin dispunerea in zona dintre construcția pnoQi^ș^Pfe^HsWcțWți^eâiiȚata a uno elemente decorative de tip rastel din lemn sau meTârvt^ștfM^Șd^n^yșdhijsSjNSTANȚA  Articolul 10 — Autori


  leTăr 'vd^stf' ifcr ’dtfl'tSn Ws6h isă) N STANȚA

  Anexă la avizul               ./*•


  a clădirilor in interiorul parcele ifUvșonstrucțiilor este permisa numî i daca se respecta:

  fele mininfoe obligatorii vor fi conform planului dQxresIfOT^JȘfi aferent P.U.D. și c respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014r-^feHteareUa-asinurarea_conrtrțtilor d  însorire a construcțiilor;

  • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

  • •  clădirile noi se vor amplasa cu fațada principala spre strada cat mai ordonat,la aliniamentul stabilit pentru frontul constant;

  • •  existenta unor straturi de umplutura de 1,2metri-1,8metri recomanda realizarea de subsoluri sau demisoluri,in favoarea structurii de rezistenta a clădirii;

  • •  va fi necesara protejarea săpăturilor fata de construcțiile învecinate,cu sprijiniri cu folosirea tipurilor potrivite de fundații pe care le vor stabilii specialiștii geotehnicieni;


Articolul 11 - Circulații si accese

 • •  fiecare construcție va trebui sa beneficieze de acces carosabil si pietonal,accesele pietonale vor asigura si circulația persoanelor cu handicap locomotor,conform NP 051;

 • •  va fi amplasat un singur acces carosabil pe parcela cu latimea de 5,00metri;

 • •  se vor asigura cai de acces auto pentru mijloacele de intervenție PSI.ce vor avea minim 3metri lățime;

 • •  se vor marca ieșirile din parcaje si garaje astfel incat semnalizarea sa fie vizibila in orice condiții meteorologice;

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

 • *  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • ♦  spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

» autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, respectiv P+6E (Hmaxm= 21 metri);

 • •  existenta unor straturi de umplutura cu grosimi de 1,2-1,8metri recomanda realizarea de subsoluri sau demisoluri in favoarea structurii de rezistenta a clădirii.

Articolul 14 —■ Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

 • •   utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;

» conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.

Articolul 15 -j Aspectul exterior al clădirilor

Clădirea propusa se va integra in caracterul general al zonei siise vâarrr

clădirile învecinate prin gama de culori. Se vor folosi tencuieli deqe^țtj^

gri deschis, gri închis, parțial placaj lemn.

Fațada propusa calcan, cu geamuri mate fixe, va fi tratata arhi ecturgjja calitate, cum ar fi: rastel din lemn si parțial placaj lemn.          Anexă l<

Tampiaria exterioara este propusa din aluminiu, culoare gri închis.

Acoperișul va fi tip terasa necirculabila, din materiale durabile.      AF$i|ect ȘJE F

Lumi'ia arhitecturala imbunatateste atmosfera zonei prin iluminar^Hna^arva-*-—- ..............

evidenția detaliile arhitecturale ale clădirii si creeaza o atmosfer£pHBma^wntruONSTAMȚA

cturafja                5SARE

Anexă I;                   __________


itru


spațiul comercial de la parterul imobilului.Se vor folosi doua tipuri de lumini, cea alba statica si cea calda, cu intensitate reglabila, ce poate fi ajustata pentru diferite efecte. Pe langai'rolul estetic si funcțional, un aspect fundamental este cel legat de eficienta energetica, astfel incat sa nu fie consumata mai multa lumina decât este necesar.lluminatul,arhitectural nu va afecta arhitectura imobilului.

• La faza DTAC, documentația care-sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

° piejse scrise: .

; ■ memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații j electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea I proiectului:

 • •  exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • •  descrierea modului de implementare a soluției tehnice o piese desenate:

 • ■  planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • ■  simulări 3D (pe zi și pe noapte)

° rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

° pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă |

° in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei ° firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului o firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

o proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului Constanta

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • •  se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;

» in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

» de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural;

» parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public;

» clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

» pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • ♦  se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;


 • ♦  toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

» se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

 • •  autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si


de energie electrica T       JUDEȚUL C<

se interzice realizarea pentri^canălizare menajera. DIRECȚIA URBANISM

Anexă la avizul nr/v/^y

ecutărjii construcțiilor se emite numai dacă se a

_         (                     fitff.4-13/2017;____

numărul miniVn al locurilor de pSFCănr"se" stabilește'în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.ecutărjii construcțiile Jnațieijclădiri^S^fei im al locurilor desigură realizarea parcajelor


Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • ♦  autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

 • •  pe fiecare lot se va rezerva o suprafața de minim 10% din aria totala a terenului pentru amenajarea de spatii verzi plantate,plantațiile de aliniament vor fi intretinute si refăcute de cate ori va fi necesar;

 • •  se vor putea planta garduri vii in spatele împrejmuirilor,in curți;

 • ♦  toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

 • *  se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

 • •  se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

 • *  proprietarii vor fi obligați sa asigure:

■e lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;


lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației; drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Articolul 19 - împrejmuiri

 • *  se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feronerie tratata pentru exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje .culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;

 • •  se v<= menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

© împrejmuirile vor avea maxim 2,00 metri inaltime si minim 1,80 metri inaltime din I care un soclu opac de 0,30 metri si panouri transparente pe restul si vor putea fi dublate de gard viu in curți;

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P.O.T. maxim " 70%, Conform P.U.Z.

Articolul 21 -j- Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp A DC /mp          CONSTANȚA


CUT maxim s 4I ,9, conform P.U.Z.

I

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STl

DETALIERE                               '      ‘•: ' 7

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, parti din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 3164/2018

Se propune b construcție cu subsol, parter si sase etaje, cu destinația de locuințe colective cu spațiu comercial la parter si parcare la subsol.

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

I

REGLEMENTARI existente

REGLEMENTARI conf.

PUZ aprobat

REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POT(suprafbta construita /suprafața terenului)

19,6%

70%

65%

CUT(suprafata desfășurată / suprafața terenului)

0,2

4,9

4,0

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P

P+6E (21metri)

P+6E (21 metri)

S construita!

96mp

343mp

318mp

Suprafața desfășurată

96mp

2401 mp

1960mp

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile invecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire întocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Calcanele propuse vor fi tratate architectural(goluri cu ferestre fixe,opace,tencuieli decorative,pereți vegetație,etc...).Calcanele existente pe terenul vecin cu deschidere la bulevardul Mamaia vor fi mascate prin dispunerea in zona dintre construcția propusa si construcția învecinată a unor elemente decorative de tip rastel din lemn vopsit in culori deschise.

Limita edificabilului maxim- s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism..

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se asigura pentru locatari:


ulburareaj W^i


acces liber individual la spațiul locuibil, fara

spațiului detinut de către o alta persoana sai i faraijfl&Rla MUMCiPHjuJf CONSTANȚA spațiu pentru odihna;                                                 . ......

spațiu pentru prepararea hranei; grup sanitar;

acces la energia electrica si apa potabila reziduurilor menajere;

suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dep^ndfntelor^feCUrîT“ST'dulaieei si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

pății desținate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.


DIRECȚIA URBAI- iSM V!ZAT i

Anexă Is avizul nr/v/Gfc>J?/ JoJ-ț


evacuarea controlata a apelor uzate ;i a ARHITECT ȘEF/2013,vor fi amenajate 147mp spatii verzi,din care 80mp spatii verzi la nivelul s balcoanele si terasele etajelor.Toate amenajările de spatii plantate se vor erenului studiat,fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si


Respectând HCLM 113/2017, pentru 18 apartamente cu suprafața utila mai mica de 100mp si un spațiu comercial cu suprafața utila mai mica de 50mp s-au propus minim 23locuri parcare in incinta.

Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute in spatii acoperite (spatii exterioare-pergole/ spatii interioare).

Accesul pe proprietate va avea latimea de 5,Om,iar locurile de parcare vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare.

Accesele la locurile de parcare de pe proprietate se vor face prin coborârea bordurii pe latimea accesului, respectiv 3,00 metri, fara afectarea trotuarului din domeniu public. Rampa de acces in garaj va avea panta maxim 18%.

Drumul carosabil si parcajele vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor.

CAPlTOLUlM 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE


Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.Z.


Funcțiunea 'propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă    zonei și respecta

principalele obiective ale activității de urbanism:                                   II

 • •  îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea di           ițățjfor, asigurarea

accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe conv               (roți locuitorii;__

 • •  utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbarjisticîe ade$ygțefuL CONSTANTA

 • •  extinderea controlată a zonelor construite;                              -------------

 • •  asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;

 • •  asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

 • •  asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

 • •  asigu rarea acceselor obligatorii la lot;
?RhMR!A MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția URBANISM VIZAT SPRE NESCHWBARE Anexă la avizul nr. /


aoi^uiaivu awvwwivi vuiiyaivi ii io* ivij

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în [Qcinia.Rropfferaț asigu


rarea spatiilor verzi.


ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCU

I

for.

parcela

Categoria I de folosigj?^

1 \

TOTAL >LEGENDA


Limite de proprietate


Contur indicativ al construcțiilorConstrucții învecinate existente P-P+4E


Edlficabll maxim pentru Imobil propus cu spatii comerciale la parter sl locuințe colective Ia etaje

Spatii verzi aliniament


Spatii verzi In incinta


Circulații pletonale


Circulații carosabile


Circulații pletonale in incinta


CONTRASEMNEZ.

SECRETAR,

MARCELA ENAOflE

4^


Circulații carosabile in incinta


Parcaje amenajate in incinta


Acces pletonal In Incinta


Acces auto In Incinta


Potrivit PUZ aprobat prin HCLM nr. 218/05.10.2010 indicatorii urbanistici admiși in zona studiata sunt astfel:


o Funcțiuni admise:                              _______

• Instituții,servicii echipamente publice,birouri,proiectare,donsultanta, comerț cu amănuntul,pensiuni,agenție de turism,alimentație j ubȘSȘÎ țfețĂSUra mic-gros-produse care nu generează noxe,locuințe individual si colective cafâ pot include si spatii cu acces public la nivelul subsol-parter

Regim de inaltime: P+1E(11m)-P+6E(21m)

POT = 70%.

CUT = 4,9.


JU


PROIECTANT GENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCU


SEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


DESENAT:

Urb.Roxana Marculescu


PROIECTANT GENERAL-ARHITECTURA:


PROIECTANT GENERAL-RETELE;


STUDIU GEOTEHNIC:


LUCRĂRI CADASTRU:


DETUL CONSTANȚA........

4ECȚIA URBANISM £?RE &ESCWJK13ARE


ARHIT


Zona studiata se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice, aprob? prin Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr.2314/2004 in zona protejata Urban,COD LMI CT-ll-s-B-02821 .nr.crt. 491.

Conform HCJ 152/2013,vor fi amenajate 147mp spatii verzi,din care 80mp spatii verzi la nivelul solului si 67mp pe balcoanele si terasele etajelor.--—: Respectând HCLM 113/2017, pentru 18 apartamente cu suprafața utila-mai— mica de 100mp si un spațiu comercial cu suprafața utila mai mica de 50mp '■ s-au propus minim 23locuri parcare in incinta.                                  ,

Se poate depăși limita edificabilului propus cu terase,balcoane sau elemente decorative ce nu intra in calcului Coeficientului de Utilizare a Terenului.

Se admit subsoluri si/sau demisol daca permit condițiile geotehnice, cu incadrarea in indicatorii maximi aprobați.
COEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUDIAT


S TEREN


490mp

PROPUS


APROBAT


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU


ADRESA :


BD. MAMAIA, NR.161.CONSTANT A


TITLU PLAN:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


SCARA PLAN:


318mp

1960mp


65%

4,0


343mp


1:200


2401 mp


70%

4,9


NUMĂR PLAN:


U-03