Hotărârea nr. 482/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU LA PARTER, STR. LUPTĂTORI NR. 30-32, INVESTITOR BOCA ANDREI


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei

„.Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .5\ JO, 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 194865/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de^ organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 198441 / 15.10.2019, precum și avizul nr. 1948^62/09.10.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c>) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentțu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea domnului Boca Andrei înregistrată sub nr. 111327/06.06.2019, completată ... cu adresa înregistrată sub nr. 1836'89/24.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 1.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Luptători nr. 30-32, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire . imobil P+2E, cu funcțiunea de locuință individuală cu birou la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

! Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Luptători nr. 30-32, în suprafață de 631 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 246815,. înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Boca Marius, Boca Andrei și Boca Ionuț-Marian conform actului de alipire autentificat sub nr. 1515/11.05.2017 la Biroul individual notarial George Tragc'ne.                        mm : ■ /

Lrt. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre iștiință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Boca Andrei, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat j'n construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regio'nale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

’rez&nta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

' pentru,        împotrivă,        abțineri.

|_a data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDIb TE, ȘEDINȚA, rf P&wțvl V k

CONTRASEMNEAZĂ,CONSTANȚA

NR.             io, 2019


U J O A I A

ARHITECTURA * U R b A A I J A\ * D E S I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 I BL. BM3 I SC. A I PARTER

J 1 3/4 3 5 272 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407 4 45'6 1352 | +4 0 341401763 | office.uson.ia@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA LUPTĂTORI NR.30-32, MUN. CONSTANTAu

AkHIT

CONSTANT

J 1 3/4 352j____, ________,        ______ _____ ,       ____

+ 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

CUPRINSUL MEMORIUL GENERAL
 • 1.  CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 2.  CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA

 • 3.  CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 4.  CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI


5. CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

ANEXE L          ~~ '      _            _~î

 • • CERTIFICAT DE URBANISM NR.4096/14.12.2018 SI PLANURI ANEXA

 • • AVIZ DE AMPLASAMENT S.C.RAJA S.A. nr. 893/19513 din 13.12.2018


AVIZ DE AMPLASAMENT E DISTRIBUȚIE DOBROGEA nr. 253583782/22.01.2019 AVIZ DISTRIGAZ SUD REȚELE nr. 313.270.186/21.11.2018

AVIZ TEl'.EKOM ROMANIA COMMUNICATION nr.1948/16.11.2018

AVIZ RADET CONSTANTA nr. B 20561/22.11.2018


A.P.M. CONSTANTA-ACT ADMINISTRATIV nr. 3265 RP/03.06.2019

AVIZ D.J.C.C. nr. 51/U/26.03.2019

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE O

NOTIFICARE Asistenta De Specffiîtaț


AVIZ COMISIA DE CIRCULAȚIE nr. 13/14.01.2019 SI PLAN ANEXA atate Publica nr. 505R/06.05.2019


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM        S

VIZAT S 'MESCFWBARE î Anexă la avizul nn____f /            |

ARHITECT ȘEF '_________PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANTA Pag. 2/25

U J O /\| I A

AkttITECTUk A * UkbAAIJ/A * D E J~ I O A

CONSTANȚA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER

J 13/4352/2008 | 248 6 3 505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 6 1 352 | +40341401763 | offi ce.usonia@gmail.com

CAPITOLUL 1                                  INTRODUCERE

Planul urbanistic de detaliu - P.U.D. - STRADA LUPTĂTORI NR.30-32, MUN. CONSTANTA are la baza Certificatul de urbanism nr.4096/06.112018 emis de Primăria Mun. Constanta.

Amplasamentul studiat prin PUD se afla la intersecția străzilor Luptători si Nicole Milescu.

Reglementările urbanistice pentru amplasamentul studiat prin PUD au fost aprobate prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat prin HCL nr.653/1999 e cărui valabilitate a fost prelungita prin detaliaza reglementările urbanistice aprobate, mentidnate nr.4096/06.11,2018 si stabilește reglementari urbanistice noi |r^enroa^\j^ș^plgșâr^â^Jadirilo’r fata de limitele laterale ale parcelei..

i
1.1DATE DE RECUNOSTERE Ă bdCUMENTĂTIEI

DENUMIREA obiectivului

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

STR. LUPTĂTORI, NR.30-32 , MUN. CONSTANTA

FAZA     !

AVIZARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFICIAR:

BOCA MARIUS, BOCA ANDREI, BOCA IONUT MARIAN

rf2 OBIECfUiL LUCRĂRII -        -                                    j

fa

Conform' prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului, cu modjficariile si completariile ulterioare (Ultima data actualizata prin Legea 19()/201$^fiffGTaffi£barea Oiduiiantei dh urgenta nr. 7/2011 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2UoT iyind ^menajarea teritoriului si urbanismul):


tru o parcela urile de nivel nctionarea zonei si cu


 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism nu poate superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul. urbanistic de detaliu reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului.

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

  CAPITOLUL 2


încadrarea in zona

_ _ J _ _ _ _  _       __

r2.1 SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCĂUfĂT»

Parcela care generează studiul PUD este parcela cu nr. cad. IE 246815 si suprafața de 631,00mp (conform acte) rezultata din alipirea parcelei situate pe strada Luptători nr.30 (cu suprafața de 452mp). cu [parcela situata pe pe strada Luptători nr.32 (cu suprafața de 176mp), conform act de alipire nr. 1515/11.05.2017. Conform documentatie^adastral^parcela are urmatom-v^cinȚ^.^

 • -  La no'rd - vest: proprietate privata                   proprietate priva^^tggOJ^tej Pe

parcela , proprietate privata                sunt amplasate la cca.30cm fataxde lirpjfaJcbmim'aXde

proprietate, construcții AnexaOe^^                                         H

La no'rd - est: proprietate privata                 parcela exista locu,$Mcre9,rMe

inaltime Parter amplasata la cca 4,80m fata de limita comuna de proprietate.                    ?//

 • -  La vest: proprietăți private IE 213224 si IE 245644. Pe parcela IE 2T^224 s^-^ă-o’locujnta cu regim de inaltime Parter amplasata pe limita comuna de proprietate. Pe parce^slg^4j6^^.eafla o locuința cu regim de inaltim de inaltime Parter.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANT

Pag. 3/25

CONSTANȚA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 13/435 2Î/2008 | 2 4863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 J6 1352 | +4 0 3 41401763 | Office, u s o n -i a @ g m a i I . c o m

 • -  La sud est: Strada Luptători

 • -  La sud-vest: Strada Spatar Nicolae Milescu

Zona studiata este parte dintr-o lotizare de tip urban, destinata locuințelor individuale si funcțiunilor complementare acesteia.

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA AMPLASAMENT STUDIAT PRN PUDCalculul suprafeței Constanta , Str. Luptători nr. 30-32 INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereografic 1970 Plan de referința Marea Neagra 1975


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303534.425

789123.656

11.116

2

303540.773

789132.781

0.102

3

303540.689

789132.839

3.648

4

303542.566

789135.967

2.895

5

303544.136

789138.399

7.724

6

303550.780

789134.460

6.664

7

303556.433

789130.931

14.794

8

303564.363

789143.420

3.539

9

303566.268

789146.402

25.704

10

303544.139

789159.479

17.932

11

303534.890

789144.116

6.230

12

303531.728

789138.748

7.188

13

303527.613

789132.854

2.625

14

303529.045

789130.654

8.827

S=631mp


j2.2 STUDII DE: FUNDAMENTARE


Analiza situației existente si formularea propunerilor au avut I

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL

nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCU?32^

 • - Planul topografic al zonei

 • - Studiul geotehnic

 • - Studiu de insorire

 • - SimulareitridimensionalaGL


TAjNSțJrtabăt prin F )45^UNICIPIULU! COHS iANȚA DIRECȚIA URBAr

' • ••'.i&SARE __________/________________

ITECT ȘEF________

2:3 PRESCRIPTII S1 REGLEMENTARI DIN DOCUMENTATil DE URBANISM^^OBAȚE

ANTERIOR _!-------------------------------------------------. ....

Amplasamentul studiat prin PUD se afla, conform PUG, In subzona de rfeglernentare^RLZa;-:: locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate inafpra perimetrelor dpi proiecție. i

Reglementari extrase din Regulamentul aferent PUG, pentru zona ZRL2a^\ ' '

ARTICOLUL 1 - 'UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izola

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTA TORI NR. 30-32, MUN. CONSTANTA

Pag. 4/25A AkttlTECTlR A * UUAAIJ/A * DEJ'IOA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J13/435272008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 6 13 52 | +40341401763 | Office. usonia@gmail. corn

funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

ARTICOLUL 2-^JT/LIZARI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admite^ mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii; ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • •     funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si/sau produc poluare;

 • •     activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule

mic] pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si on prin programul de activitate;                                          C

 • •     anexe peritru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; pRif

 • •                                                                                                                                        i

evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. Precizări suplimentare:

 • •     se introduce interdicție temporara de construcție in zonele de lărgire a^i realizare a unor viitoare obiective de utilitate publica, inclusiv perdele de protecti pentru extinderi.pana la aprobarea PUZ;

 • •     in zonele >de- protecție a infrastructurii feroviare si rutiere costructiile, extinderile si amenajările noi vor fi autorizate in urma PUZ cu regulament aferent..JUDEȚUL CONSUMA

„a 3j.uMiniPil.ltU' DON

DIRECȚIA URBA*

erenu^gzfâfegfo ștâujatiile-putiliGer-


anexe peritru creșterea animalelor pentru producție si subzistenți

■ depozitare en gros;

depozitari'de materiale refolosibile si platforme de precolectare a

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe in fit infâtfâfaaiJloxi

activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care irripiedica
^rutiere sau de zonele propuse


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) - se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:


(1)- dimensiuni minime

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima iri alte zone

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fătăda

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada


* conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - .adaiicimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi general^al^lșUMP;

pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta ^jrdjtii^-^^cupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.                                                  Ț ] Q

articolul 5-Amplasarea clădirilor fata de aliniament -conform PUZ cu următoarele,condiționări:                                            Sinmc Flonin N.

la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public^s^vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;                      wbat»i<»

clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distantă de minim 5.0 metri in căzui stfăziloPdecategoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANTA Pag. .5 /25


u
AkttIT

CONSTANT

J'1 3 /4 3 5 2:

+ 407445 (5 1352 | +403414 01763 | Office, uson. ia@gmail.com

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a\ căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime sit distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

retragerea de la aliniament se va evita daca se.lașa aparent calcanul, unei construcțiiJn stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul ■ public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II Si de minim 8:0 m ia cele de categoria III;


in cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit •• PARCELELOR

cuplate sau izolate).                                                            mUNICIPjUUJi C

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE U TERALE


 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:                  _________


cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane aVand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor intoarc^fatad&'Sjtâ&ftfiftfifâ străzi;-------—

in cazul segmentării insiruirii, spre interspatiu se vor intoarcreffase "cfiTla limita

proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nujnai mplt de 'A din adancimea parcelei;


trage fata de ta de teren dar e/ăterale 'cu clădiri retrase


clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturat cealalta limita la ‘o distanta de cel. puțin jumătate din inaltimea la cornișa in puncti^Se nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele ri fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izola# clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa dar nu cu mai putin.de.3.0 metri;

in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; j

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0; retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai iri cazul-in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea' nu depasesc inaltimea imprejmuirii conf. Ari. 14.

ARTICOLUL T - 'aMPLĂSĂREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si^im^sljin'ile^permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor^^gă^ij^p^țfebtije sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la gpfnisa-'a-ciaami celefrpai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri. i» £        Horim tL A W

ARTICOLUL 8-OlRCULAtll SI ACCESE                                      SCCAKîQ    Jl

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:                                       _j.î>tawqi

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica^n mod'di^pt^sau'prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3.0 metri lățime;^. 0 _rjLs accesele vor ti de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se wFațiifi acces carosabil pe parcela.


ARTICOLUL 9-.STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANTA

Pag. 6/25

u

A k ft I Ț

CONSTANT

J 1 3 /4 3 5 2 _____, ________, .....  _____ ____._______

+ 407445 j5 1352.) +40341401 7 63 | Office, uso n.i.a.@..g m aii .corn

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

staționarea- autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"-si a RGU-Anexa nr. 5.

ARTICOLUL 10\- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri);

se admite, mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; \

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

ARTICOLUL 11 -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; j

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare garajelor si anex'elor.

ARTICOLUL 12 ■■ CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canal zarealffîtiffî&S'ty


.  , JUDEȚUL CONSTA& ȚA .....

DIRECȚIA URBM IȘM VIZAT SPRE NESI^Î&SAWE Anexă la avizulnr. .I_________acuta pe sub trotuare.


pentru a se evit& producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteoriee-i toate noile, branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizatetjngr se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. ARTICOLUL 13? SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

pe fiecare\ parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST);

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatătirea rhicroclimâtiilui si pentru protecția coristfu^je^^^Oî^rite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 ÎMPREJMUIRI                                                    *-—7-

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:                                         Sirnane Flcim N- $\l

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin atttorizarea^deZimpriejmuiri-ji din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei ddpa materiaLiculoareț'h rezistenta, transparenta etc.;

..gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri dimGare, un/^oc1^ppac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; Împrejmuirile latetele^ “ erioare pot avea maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI


a de canalizare;

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

- conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:________________________________________________

-POT maxim = 35%


U J O A I A

Akttr'ECTUkA * UUAAIJ/A * DtJ'IOA

CONSTAN'A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1374352/2008 | 2 4 863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744 561352 | +40341401763 | Office. usonia@gmail.c o-m

Art. 15. 1 - Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilor ZRL 1.

ARTICOLUL 16' - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren)

- conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

CUT maxim ~ 1.0

Art. 16.1 - Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta regelemeMarilor pentru ZRL 1.


[23[c6ncluzîi din documentații elaborare concomitent pudt            7    1

Anterior elaborării PUD au fost efectuate Studiul topografic si Studiul geotehnic.

Concomitent elaborării PUD au fost efectuate Studiu de mobilare urbanistica (plan U05), Studiul de insorire si Studiu 3D.

Studiul topografic a pus la dispoziție suportul topografic al zonei si ampLasamaptuLstudiat in coordonate Stereo 70, ridicarea topografica fiind utilizata ca ®Tan^uppjîțjge^țjM®(îatte?Jrrareâi PUD. I

Studiul, geotehnic a . pus la dispoziție condițiile geoteiinjfi^fj^^terateMIcSPlJbndifii^^ife^i^dgre pentru amplasament.                                              DIRECȚIA URBA?            I


Principalele artere de circulație din zona studiata sunt străzile Spatar Nicojj&e Milpscu si strada Luptători.


si 12,60rrietri. tpbtuare amenjate,


Cel doua străzi au categoria III de circulație, avand amprize cuprins Acesta prezintă doua benzi de circulație, cate o banda pentru fieca inclusiv planta tie de aliniament.

Accesul auto la clădirile existente in zona se realizează din străzile, perimetrele insulei de lotizări pentru locuințe.

Amplasamentul studiat are acces auto si pietonal amenajat din strada Luptători.

Circulația pietonala, in zona, se realizează pe trotuarele aferente străzilor Luptători si Spatar Nicole Milescu.

i

 • I            __________________ __ ________„___.___

3.2 SUPRAF/ TA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI. INDICI DE OCUPARE AI TERENULUI . J

 • II     ~~

Pe parcela IE 246815 (amplasamentul studiat prin PUD) exista următoarele construcții:

 • - Corp c|l - Locuința P+1+M, AC=135mp, AD=270mp

 • - Corp 02 - Bucătărie de vara Parter, AC=20mp, AD=20mp

 • - Corp 03 - Piscina, suprafața = 22mp

 • - Corp Cj4 - Garaj.Parter, AC=43mp, AD=43mp

Construcția C1 existenta cu destinația Locuința P+1E+M este amplasata pejimitajlaterala Vest pe o lungime |de 7,72m. Corpul C2, bucătărie de vara, este amplasat pe Iirni^l^^a|.a2v^st pe-o lungime de 5,86m.

Corpul C}4, garaj, este amplasat pe limita laterala Est si pe alinimanetul^sjrazii;tu^a^rifj 7. A

Parcela, IE 246815 are o geometrie neregulata, fiind rezultata din a^ipire^lWpe^.situaie pe strada Luptători nr.30 (cu suprafața de 452mp) cu parcela situata pe pe sjrada Lu£t|ftp^ nr.32Mcu suprafața de 176mp), conform act de alipire nr. 1515/11.05.2017. In urma alip^ noua-parcela^are un front de strada Luptători de cca.31,33m si un front la strada Spatar Nicolae Mil^Scu..deJ^l74^m'.'/


Parcela UE 246815 se invecineaza cu următoarele construcții:

I

6
A I A

AkttlTECTUkA * UkbAAIJ'/A * D E J I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 2/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 85 6 1 4 0 0 + 4 0 7 4 4 5;6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • -  La nord - vest: pe parcela proprietate privata Achim Nicolae sunt amplasate la cca.30cm fată de limita comuna de proprietate, construcții. Anexa Parter si pe parcela - IE 240418 este amplasata o locuința la o distanta de cca. 14,41m fata de corpul C1 locuința existenta pe parcela studiata.

 • -  La nq'rd-est si est: pe parcela proprietate privata Telehoi Ion se afla o locuința cu regim de înălțime Parter amplasata la cca 4,80m fata de limita comuna de proprietate si la o distanta de cca.10,90metfi fata de corpul C1 locuința existenta pe parcela studiata.

 • -  La vest: pe proprietățile, private IE 213224 si IE 245644 se afla o locuințe cu regim de inaltime Parter amplasate pe limita comuna de proprietate cu parcela studiata.

Indicii de ocupare existenti ai parcelei studiate prin PUD, sunt:

 • - POT existent = 31,38% (AC existent = 198,00mp)

 • - CUT îxistent = 0,53(AD existent = 333,00mp)


UI A

AktilTiECTUkA * UKbAAIJ/A * DEJIOA CONSTANTĂ | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J T 37 4 3'5 2 /'2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | Office, usonia @’g mail.com

Str. Spatar Nicolae Milescu - vecin parcela IE 245644 - locuința existenta si extinderiIntersecție Str. Spatar Nicolae Milescu cu strada Luptători - parte di prin PUD


T      tkw

ARHITECT ȘEF              'U J O /I I A AkttlȚECTUKA * U k t> A A I J A * D E A I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J'1 3/4-3&2 / 2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 744 5l61352 | +40 3 41401763 | office.usonia@gmail.com

UAIA

AkttlTECTUKA * U K b A A I J /A * D E. J I G A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/435 2/ 2 0 08 I 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 I +40341401763 | o f f i c e . u s o n i a @ g mail.com
U SA | A

A k ti I 1 E C T U k A * UkbAAIJ'/A * DEJIO/t CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI I NR 42 1 BL BM3 l SC A I partfr r, 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 -A-'-PARTER 407445 6 1352 | + 4 0341401763 | Office, usoni p- L            Strada Luptători — vecin Est — Locuința Parter


Strada Spatar Nicolae Milescu — vis-a-vis de parc


L CONSTA? Țf PRIMĂRIA ^NICfPIULU CC5, DIRECȚiA'URBA'.' VIZAT V»RE NESCA^?S'V5‘-« Anexă la awzul nr. ____/--

. Aty&WF/cy?

ARHITECT ȘEF J_________

C,cîî~'

I A

E. C T U k A * UkbAAIJ/A * DEJIGAI A I. STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER 72008 f 24863505 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

Strada Luptători - vis-a-vis de parcela studiata prin PUD


Parcela 246815 este teren construit in proporție de 31,38%. Pe parcela exista trei corpuri de clădire si o piscina descoperita.                                          /y /

In zona studiata adiacent amplasamentului nu mai exista parpel^lii^e^ZAâconstruite. Pe toate parcelele invecȘinate amplasamentului se afla clădiri de locuit cu regtra-d^imlmșf Parter / P+1.

Caracterul zonei studiate este rezidențial - locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii:'

j3;5WNPriUK ÎEEWTOIRIEOR?

In zona studiata se afla in special locuințe individuale cu regim de inaltime Parter/P+1.

Parcela IE 246815 este proprietate privata conform Contract de vanzare-cumparare si extrasului de carte funciara la zi.

Vecinii amplasamentul studiat prin PUD’sunt parcele aflate in proprietatea priy^:â:u

Străzile Șpatar Nicolae Milescu si Luptători fac parte din domeniul public de injtiresj^c|f.^ _____ 1__________________________________________________

3.^;CONCLUZJILE;STUDIULUI:GEPXEHN|C7PRiyiNDXONDIȚIIEE;DE;FUNDA^E?;

ii

In baza rezultatelor obținute prin Studiul geotehnic anexat prezentei docurn^entatifșe-pocity concluziona ca structurile din amplasament sunt constituite din pământuri compres'ibiieyu ' imitate ridicata si porozitate relativ mica.A I A

ARHITECTURA * U R b A A I J1 A\ * DEJ'IGA CONSTANTA I .STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 / 4 3 5'27 2 0 0'8'‘ | 24 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 407445 Î6 1352 | +40341401763 | Office. usonia@gmai1.c o- m

Amplasamentul construcției proiectate va fi fixat numai in zona locației forajului F47, care prezintă cele^iai bune si-sigure avantaje geotehnice intr-o zona speciala.

Cercetările de teren efectuate in amplasament conduc la concluzia ca terenul este apt de a prelua sarcininile aduse de construcția proiectata asigurând stabilitatea ei, cu următoarele recomandări: |

Fundarea se va realiza lă o adâncime mai mare de Df min = T,00m sub adancimea de inghet Adancimea de fundare va fi la -1,8-2,00m CTA, la acesta adâncime fiind asigurata depășirea adâncimii de inghet precum si încastrarea in strat, rezultând ca strat portant orizontul de argila prafoasa - praf argilos (plastic consistent moale).

Presiunea medie verticala pe tere conform NP125/2010 se poate considera P conv = 120kPa ca presiune de> baza, considerând D min = 2,00m si B=1,00m.

Pentru alte adâncimi de fundare si alte laturi ale tălpii fundației, presiunea convenționala se va calcula cu corecții conform standardelor in vigoare.

Valorile -jde presiuni convenționale de calcul se recomanda pentru gruparea fundamentala: p1ef=1.2p pconv. pentru gruparea speciala.

Se recomanda ca fundarea sa se realizeze prin intermediul unei perne de piatra sparta in săpătură generala cu grosimea de 80 cm., evazata pe contur cu grosimea pernei, așezata peste un blocaj din anrocamente (0,30m).

Soluția ele fundare directa in săpătură generala prin intermediul unei perne de piatra sparta este recomandata pentru amplasament.

Soluția de sapare in șanțuri sapate după forma si dimensiunile fundațiilor este o alternativa, numai daca pereții șanțurilor nu se darama sub prezenta apei, iar malurile amplasamentului sunt sprijinite, creandu-se posibilitatea de “ lucru in uscat”.

Daca pe' fundul săpăturii (cota finala) sunt identificate zone cu umpluturi, ha^pale, etc, acestea se vor indeparta si rezolva prin chiueraj la situația intalnita.

Condtia de calitate pentru o buna compactare a pernei este gbti a unui modul ele deformatie liniara>30Mpa, iar verificarea se va fa

Sistematizarea pe verticala si in plan se va face prinj'âsigUr; amplasamentul a apelor din preciptatii.

Este interzis deschiderea săpăturilor pe perioade lungi dfe timp, pl<^)ii^^țșfeeR!nuridatii, etc1. __j                          ______ VÎ.W SrPRE
11pe suprafața pernei tor autorizat.


lâ^GClDENTEDESERENConform studiului geotehnic, in zona nu se semnale aza ^om^e^^iccFaeolunice- activ a (alunecări sau


prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.


^ADANGIIV


EA^BEUSUBTERANES


Zona amplasamentului este dominata hidrologic de panza freatica cu un nivel hidrostatic de panza freatice; cu un nivel hidrostatic permanent si variabil, la adâncimi relativ mici intre h 1,20-1,60m de la suprafața terenului.

Nivelul pânzei freatice din amplasamtn a fost identificat la adancimea de 1,60m si coboara sub cota adâncimii de .fundare,, cu un efect direct asupra stucturilor sensibile la umezire pnp^QjdifiGarșa plasticitatii si a portaneti lor, fapt care impune imbunatatirea artificiala terenului natu^e^iștelijEin^h/^ pentru care sunt necesare epuismente normale pentru a fi posibile activitati in uscaț^?' y 4


ffilOSBARAMI ETRFSEISMIGLAliZQNEFDin punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel:

- conform' Codului de proiectare seismica - Partea I "Prevederi de proiectarevpeptru 100-1 /2013J amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenul


proiectare ag ~0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =225 ani si in zona cu perioada de control (de colt)Tc=0 ,7sec.

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta este situata in zona cu gradul 7 de intensitate macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seim de grad VII (MSK) este de minim o data la 50 de ani.

Parcela IE 246815 este teren construit pe care se afla trei corpuri de clădire si o piscina descoperita. Acestea sunt intrr-o stare fizica buna si au structura durabila.

Pe- parcelele vecine amplasamentului studiat prin PUD se afla clădiri cu regim de inaltime parter cu funcțiune de locuințe individuale si anexe, in stare fizica medie, avand structuri durabile/ semidurabile.

Î3;12ECHIPAIIEA;EDIEITARA~EXISTENTA^

In zona exista rețele publice de utilitati: alimentare cu                                           si

telecomunicații, conform planșei U03-Reglementari edilitarei r§8li^âfâ/'țf6r^^ffi^tieiQ??‘'iâT^îaR^rilor anexa la avizele de utilitati.                                                                                 i

.nr 893/19513


i Dll 25IIIIII PEHL), n 100mm Azb si un


Alimentarea cu apa si canalizarea,. conform avi: 14.12.2018


Pe amplasamentul studiat exista dou branșamente c contorizat cu apometrul Dn 20mm, executate din conducta de di^tribu racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn 300mm B (H=

Pe strada Luptători exista conducta de distribuție apa Dn 10 300mm B (H=l ,60m).

Alimentarea cu energie electrica, conform aviz de amplasament S.C. E Distribuție Dobrogea S.A. nr. 253583782/22.01.2019

Pe străzile Luptători si Spatar loan Borcea exista LEA 0,4kv, conform planului anexa la aviz.

Noul obiectiv poate fi racordat la reteua electrica existenta.

In conformitate cu Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protective si de siguranța aferenta capacitatiilor energetice - revizia 1 , aprobata cu Ordinul ANRE nr.4/2007, fata de cablurile electrice, existente se va păstră o distanta.d&.minimO.6m fata de cel mai apropiat punct al construcției.Se vor respecta normativele in vigoare fata de instalațiile existente .

Alimentarea cu gaze naturale, conform aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE, nr. 313.270’186/211.11.2018

In zona studiata exista rețea de gaze naturale, conducte subterane PE RP DN 125mm, conform planului anexa la aviz.

Prin lucrurile propuse pot fi afectate postul de reglare - măsurare (PRIVI) si instalația de utilizare gaze naturale (IUGN), care alimentaeza imobilul existent. Acestea se vor inchide inainte de începerea lucrărilor si se yor dezafecta conform Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cutigaze naturale NTPEE-2018 si a Legii NR. 123/2012. Instalația de>gt|liza^g|.ze naturale care âîimenteaza imobilul se afla in întreținerea si explotarea consumatorul^^

Amenajaijile interioare si sau exterioare in cazul in care vor efecta instalatia--de^utiiizare gazelor naturale si postul de reglare măsurare atat ca traseu cat si ca destinația r^ceptp^J^șair modificare a debitului existent conduc la modificarea proiectului tehnic a instalatie^e gaze'naturale'. i

Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona ^e^pjpțectie sr, siguranța a rețelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectareVNorme.ror'tehnic^ pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-20Q8^re^aeHlor

U           O /N I A

AktlITECTUkA * UkbAAIJ'/A * DEJIGA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 I BL. BM3 | SC. A | PARTER J T 3/4 3 5 2720 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 61352 | +40341401763 | Office. usonia@gmail.. c o.m

Legii Energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

Alimentarea cu energie termica, conform aviz RADET CONSTANTA, nr. B20561/22.11.2018

Pe amplasamentul studiat nu exista amplasate rețele termice.

Rețele d& telecomunicații, conform aviz de amplasament Telekem nr. 1948/16..11.2018

Pe amplasamentul studiat nu exista amplasate rețele si echipamente de comunicații electronice.

CAPITOLUL 4


REGLEMENTARI

I,'

fel OBÎECTiyiE^OLJCiTATE PRIN TEItOrPROGRAȚ7':    ?

Tema de proiectare prevede:

 • - Menținerea corpurilor de clădire existente pe parcela, corp C1-Locuința, C2-Bucatarie de vara, C3-Pisciîia si C4 - Garaj.

 • - Extinderea locuinței unifamiliale existente prin construirea unui nou corp de clădire C5 -Locuința cu Ac maxim = 85,95mp; Aed maxim = 255mp. La parterul corpului de clădire propus se poate amimaj un birou pentru profesiuni liberale cu suprafața de maximum 25% din suprafața construita (Ac), adica 21,48mp.

 • - Constru irea unei pergole sau a unui corp de legătură cu regim de inaltime parter, intre corpul C1 - Locuința existenta si C5 - Extindere Locuința propusa. // /

Prin PUD se realizează detalierea modului specific de conSSuT^^Z^arcela studiata, cu resepectarea reglementarilor aprobate prin documentația de uroanisnrreQperioara - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat drin HCL nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL.327/2015 si se propun reglementari noi cu privirea la amplasarea cDadirilor fata de limitele laterale de proprietate, astfel:

- Funcțiuni propuse: locuința individuala cu regim de inaltime maxim P+2 in regim de construire izolat fata de limitele laterale de proprietate si funcțiuni complementare locuirii: birou

profesiuni liberale in limita a maxim 25% din AC, situat la pari

 • - Regim de inaltime maxim aprobat:P+2E ; Regim de irl

 • - H max := 10 metri

 • - POT max aprobat = 45%; POT max propus = 45%

 • - CUT max aprobat = 1,35; CUT max propus = 1,35

JUPCTUL CON'TW- TA

DIRECȚIA URV-'V ISW V^AT iPRE

A„«S la

AOUITFQT     ’

!4;2 FUNCTIOMALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMA

iEA

Din punct de vedere funcțional, funcțiunea de baza, locuire individuala, este funcțiunea existenta si aprobata in zona de studiu.

Deasemonea,,. conform prevederilor PUG, in interiorul clădirii poate fi amenajat un spațiu pentru profesiuni liberale in limita a 25% din aria construita.

Amplasarea si conformarea corpului nou de clădire propus pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile marcata pe planul U03-ReglemențarLurbanistice si a următoarelor distante fata de limitele de proprietate:

 • • fata de aliniament (Nord), spre parcela IE 245644 - clădirea a fi amplasata-retra^s -3;(|0me,tri

 • • fata de aliniamentul străzii Spatar Nicole Milescu - pe aliniament Kg

•fata de aliniamentul străzii Luptători - pe aliniament                              TT' Jll

Corpul de clădire propus va avea inatimea maxima - Hmax = 10metrrși regimdl-Me inaltime P+2. H maximum se calculează de la cota terenului amenajat pana la atic.


Pe amplasament se va realiza un nou volum, in regim de construire corp de legătură Parter cu locuința existenta pe amplasament

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANT

Pag. 17/25

U J O /I I A A k tt I Ț E C T U k A * UkbAAII T/A * D E J1 G Al CONSTANjTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J 1 3/4 3 52 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744 5j 61352 | +403 4 1 4 01763 | office.usonia@gmail.com Corpul ele clădire propus va avea fațade către străzile Spatar Nicolae Milescu si Luptători. Acoperirea construcției propuse se va realiza in sistem terasa.

Pe planul U03-Reglementari urbanistice a fost marcata suprafața maxim edificabila pe parcela IE 246815, pentru o clădire P+2E - locuința individuala si birou la parter.

Suprafața construita este determinata de POT maxim admis prin PUG, respectiv 45% Suprafața construita existenta care se menține (AC) = 198,00mp Suprafața construita propusa pentru noua inserție (AC) = 85,00mp Suprafața construita maxima propusa pe parcela (AC) = 283,95mp

Suprafața desfasurata este determinata de CUT maxim admis prin PUG, respectiv 1,35

■=> Suprafața desfasurata maxima care se menține (ACD) = 333,00mp

■=> Suprafața desfasurata propusa pentru noua inserție (ACD) = 255,00mp Suprafața desfasurata maxima propusa pe parcela (ACD) = 831,85 mp

Suprafața desfasurata maxima poate fi repartizata pe trei etaje supraterane, respectiv regim de înălțime P+2.

Pe planul U05 - Ilustrare urbanistica este prezentata o varianta posibila de mobilare urbanistica a amplasamentului studiat si o simulare a posibilităților de amplasare a locuinței, circulațiilor, locurilor de parcare si spatiilor plantate necesare, nefiind considerata o variarlta finala                     sau

ta finala pentru emiterea Au sau

rr,~* ti . jj-p              rx ,F\ < ^4


a altor avize specificate in certificatul de urbanism. Astfel, conturi I p^^hbcircjiletjiiet^igtQ^ialgisț» locurile de parcare pot suferi modificări pana la emiterea autorizației < le construire

.ECȚî'a URBAf ISM

VLZAT fc.’HE H^SARE Anexă I               ___/________

pcta nrmatnargtp,


AC propus = 283,95 mp=> POT = 45%


ACD propus = 851,85mp=> CUT = 1,35

Rh propus = P+2 (H max la atic = lOmetri, măsurată de la cota

Sugestia de mobilare prezentata pe planurile U05 - Ilustrare ur reglementari si condiționări rezultate din hotărârile aprobate la nivel local £i județean:

Număr total locuri de parcare propuse = 2 (locuința individuală cu suprafața >100mp) Suprafața de spatii plantate necesara conform PUG = 10% din suprafața parcelei = 63,10mp Suprafața de spatii plantate necesara conform HCJ 152/2012 = 5mp/locuitor = 20,00mp (pentru o medie de 4 persoane/locuinta)

Suprafața de spatii plantate propusa prin PUD = minim 18% din suprafața parcelei = 113,58mp.

Suprafața de spatii plantate propuse la sol prin planul de mobilare = 113,58mp - spațiu plantat tip gradina, amenajat cu gazon si plante specifice zonei. - spațiu plantat tip gradina, amenajat cu gazon si plante) specifice zonei.

DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasarea si conformarea construcției pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile stabilita pe planul de Reglementari urbanistice si a distaitelor^feyazute fata de vecinătăți:

 • - retras 3 metri fata de extinderile existente pe parcela IE 245644 aflate p^limî^fcQipujTâ^e

proprietate si retras 5 metri fata de conturul imobilului intabulat pe parcela IE 245^14 ^uifuîj;âiOr^i de\ Locuința cu regim de înălțime Parter.                                                                 îll

 • - retras 2,5metri fata de corpul C1 existent pe amplasament, cu mențiunea caraceste doua/

corpuri pot fi legate printr-o pergola sau un corp Parter                                            *țy

ACCESURI AUTO SI PIETONALE

Accesul auto pe amplasament se realizează din strada Luptători. In prezent, amenajate 2 accesuri carosabile, unul la corpul C4 - Garaj amplasat spre limita la


arcela are ala est de

proprietate si unul de cca. 2,6metri amplasat in fata corpului C1 existent - Locuința. Prin PUD, accesurile carosabile existente isi mențin configurația existenta.

Staționarea autoturismelor in cazul amplasamentului studiat, se realizează in garajul existent pe amplasament, corp C4 si pe locul de parcare existent pe amplasament in fata corpului C1.

Accesul pietonal pentru locuința existenta se realizează din strada Luptători. Prin PUD, accesul existent se menține si se propun noi posibilități de acces pietonal, unul din strada Spatar Nicolae Milescu si unul din strada Luptători pentru biroul propus la parter.

ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STIGERE A INCENDIILOR

Utilajele pentru stingerea incendiilor au acces auto la amplasament din străzile Luptători si Spatar Nicolae Milescu.

3J3NTEGRÎ!lREA SLAMENAJAREA^fNOILOR CONSTRUCTIL5I ARMONIZĂREĂZGjU CELEj

EXISTENTEIilENTINUTE . ~-r- \     .r. — .    ■,. - \

Zona din care face parte amplasamentul studiat prin PUD are caracter rezidențial - locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

Pe amplasament exista si se mențin corpuri de clădire cu funcțiuni de locuire, garau bucătărie de vara.                                                    / /

Noua construcție va respecta o arhitectura contemporana specifica              ^e locuire

individuala. Construcția propusa va avea fațade către către străzile SH^afOT^rSpatar Nicolae Milescu.

împrejmuirea parcelei IE 246815 va respecta prevederile PUG:

 • - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.


^PRiNaPirDEilNTERVENTIEASUPRAXiONSTRUCTIILOR^ISTENT^CET^î         Ț'i

PRIMARiA-F^UwrCPe amplasamentul studiat exista următoarele construcții:

 • - Corp C1 - Locuința P+1+M, AC=135mp, AD=270mp

 • - Corp C2 - Bucătărie de vara Parter,. AC=20mp, AD=20mp

 • - Corp C3 - Piscina, suprafața = 22mp

 • - Corp C4 - Garaj Parter, AC=43mp, AD=43mp


(Jt wWTARȚA DIRE! r>A U'RBAr

V3ZAT S-PR-8

Anexă la avizui tir.

A WM /a/9 ARHITECT Si. F/ .....

Toate corpurile de clădire existente pe parcela se mențin si nu se propun intervenții asupra lor.

^^MODALmiLTPDE?ORGANIZARESIREZGLVAREllȚC|RCULATiEI AUTCȚSr PIETON ALE

Circulația auto principala in zona amplasamentului se realizează pe străzile Luptători si Spatar Nicolae Milescu.

Accesul auto pe amplasament se realizează din strada Luptători. In pr^enț,^parp^la are amenajate 2 accesuri carosabile, unul la corpul C4 - Garaj amplasat spr^jniita ^teif^îa' e^t<de proprietate si unul de cca. 2,6metri amplasat in fata corpului C1 existent X^L^cuinta/Prh J^UD, accesurile carosabile existente isi mențin configurația existenta.              $+               al 5.]|

Staționarea autoturismelor in cazul amplasamentului studiat, se realizează in g'arajuL’existerif pe amplasament, corp C4 si pe locul de parcare existent pe amplasament in fata vcorpuluLCT^i Xy

Accesul pietonal pentru locuința existenta se realizează din strada LuptatoT.Priri^RLJDya^esul existent se menține si se propun noi posibilități de acces pietonal, unul din strad^SrațacNicolae Milescu si unuljdin strada Luptători pentru biroul propus la parter.                   nH

U J O Al I A

AkttlTECTUKA * UkbAAIJ'/A * D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 374 3 5 2.72 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 (5 1 352 | +40341401763 | office.usonia.@gmail.com

In limita zonei studiate, nu se propun intervenții asupra circulațiilor auto si pietonale publice existente.

[4.8 PRINCIPII îSI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI [DE ADAPTARE A SOLUTIIOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful zonei este relativ plat, iar zona studiata cat si cea adiacenta este o zona puternic antropizata.

[Sâ^ONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSĂ

Conform i LMI 2010 anexa la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr.2.828/24.1Z2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute, parcela IE 246815, face parte din zona protejata:

Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555,nr.crt.15

Amplasamentul studiat nu este monument, ansamblu sau parte din zona de protecție a unui monument istoric.

M^LUTII CENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SLDIMlNUAREA POLUAR|r —


Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. “ spatii plantate, utilizarea eficienta și durabila a spațiului exibtș^t^^s conservarea factorilor de mediu.

In limita zonei studiate, nu este cazul de soluții pentru reabilita


PROTECȚIA APEI

Pe amplasamentul studiat exista dou branșamente de apa Dnj/ffPosi t)n • contorizat cu apometrul Dn 20mm, executate din conducta de dis1 racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn 300mm B (H=1,60m).

Pe strada Luptători exista conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, colectorul unitar Dn 300mm B (H=f,60m).

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens.

Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirii se va realiza cu centrala proprie pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege. De asemenea pe parcela se vor asigura spatii plantate.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Perioada realizării construcțiilor poate induce zgomot si vibrații in zona^âto^^^^rilor-rce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru trans|3^ulsm^ej;ialelor---de, construcții. De accea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a|jbcrarilp^^^?

Ulterior edificării construcției, nu vor exista surse de zgomot si vibrații ciâțe sajndu,ca impact asupra mediului.                                                            *     ‘        jw


PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR                                    •'Z

Nu vor e:>:ista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament exista sistem de canalizare si rigole, care deversează in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea pe amplasament exista spatii plantate si se vor executata lucrări noi de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada, realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

4/11 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI     |

In zona studiata nu exista obiective de utilitate publica.

Pe amplasamentul studiat si in vecinătatea acestuia nu se propun obiective de utilitate publica.

;r4.12 SOLUȚII ll>ENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Pe amplasamentul studiat se propune amenajarea de spatii—plan^^/bonform HCJC nr. 152/2013 si conform RLU aferent PUG Mun. Constanta. Aceste spattrpl^narte^sunt private si nu vor face parte din categoria spatiilor verzi publice.                           /

Conform HCJ 152/2012 minim necesar = 20mp (5mp/persoana pentru o medie de 4


persoane/locuinta)

Conform PUG minim necesar = 10% din suprafața parcela (63,10mp)

Suprafața minima obligatorie stabilita prin prezenta documentație este 18% din suprafața parcelei (113,58mp).

Spațiul verde ce va fi amenajat pe parcela va fi tratat ca gradina aferenta locuinței individuale.

Pentru amenajarea grădinii se pot utiliza gazon decorativ, plante In zona studiata nu se propun masuri de reabilitate si dezvc


SJ3 PROFILLIRI TRANSVERSALE CARACTERISTICE


^m®feOWsTANȚA ___JXLRECȚli im

Anexă la avizul nr./^           Z^-/l

îir^ulatie, cu o banda 7. mefriY si1 trotuare aferente/—~

Străzile Luptători si Spatar Nicolae Milescu sunt străzi de țategt^ș, de circulație pe fiecare sens, 2 sensuri de circulație (carosabil de

Nu se propun modificări ale circulațiilor auto si pietonale existente.|4;14 LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERflCALA

Lucrările de sistematizate verticale, daca este cazul, se vor stabili prin proiectul tehnic (DTAC) g^REGIMU L DE CONSTRUIRE j T

Jo.


Pentru amplasamentul studiat regimul de construire existent se mențirf^.^ VR-Constructia existenta corp C1 este alipita la limita laterala ve^Țc ? J' Construcția existenta corp C4 este alipita la limita laterala est            TtW’ ‘

Construcția existenta corp C2 este alipita la limita post^rioarâRHlTECT ȘL'F_____t

Noul corp de clădire propus se va amplasa retras 3metri fata de limita laterala-sprer’paTCetartE 245644 si pe aliniamentele străzilor Luptători si Spatar Nicolae Milescu (4.16 ASIGURAREA UTILITĂȚILOR


In zona exista rețele de utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze si i®fee|wnunicatii.

Pe parcela situata pe strada Luptători, nr. 30-32, exista racdSCaa^a^aff branșament de canalizare si gaze naturale, care aparțin locuinței individuale existente. In căznii in care este necesara redimensionar ea branșamentului de apa/racordului de canalizare/bransamentului de gaze naturale se va reveni la avizare către deținătorii de utilitati cu documentații tehnice pentru lucrările necesare, in fazele ulterioare de proiectare.

4.17 BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

BILANȚ TERITORIAL GENERAL

SUPRAFAȚA PARCELA IE 246185 631mp

Funcțiune

Suprafața (mp)

Procent din total (%)

Construcții total maxim

283,95

45,00

Piscina

22,00

3,49

Circulații si annenajari

211,47

33,51

Spatii plantate la sol minim

113,58

18,00

Total

631,00

100,00


III

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA

PARCELA IE 246185

179mp

Funcțiune

Suprafața (mp)

Procent din total (%)

Corp C1 - Locuința

135,00

21,39

Corp C2 - Bucătărie de vara

20,00

3,17

Corp C3 - Piscina

22,00

3,49

Corp C4 - Garaj

43,00

6,81

Corp C5 propus - Extindere Locuința

85,95

13,62

Circulații si an nenajari

211,47

33,51

Spatii plantata la sol minim

113,58

18,00

Total

631,00

100,00


CAPITOLUL 5


A’A'

Propunerile PUD pentru amplasamentul studiat, situat pe strada Luptători nri730-3^°xe^p^6tă | reglementările urbanistice aprobate prin planul de urbanism superior, respectiv PUG^Mun. 'Cbhstâhta v si conform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului, (c^modjfiqariile si completariile ulterioare) planul de urbanism are exclusiv caracter de reglementare ș^ecifrc^.^entjiu^z PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTANTA^

;                                Pag. 22/25


parcela studiata, detaliind modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si reglementând I retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica si modul de ocupare a terenului.

■i

; REGLEMENTARI URBANISTICE conform P.U.G MUN. CONSTANTA CARE NU POT FI “ ■MODIFICATE PRIN P.U.D. SI REGLEMENTARI URBANISTICE STABILITE PRIN P.U.D. (conform LEGII 350/2001) STRUCTURATE SIMILAR R.L.U.

PENTRU PARCELA IE 246815 amplasata pe STR. LUPTĂTORI NR. 30-32,

SITUATA IN ZONA DE REGLEMENTARE ZRL2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate inafara perimetrelor de protecție.                 I

lAmîCbLUL III-UTILIZĂRIADMISE                             ■ ■■

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire cuplat sau izolat funcțiuni■ complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate;! birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc:) în limita a maxim 25% din AC

se mențin toate construcțiile si amenjarile existente pe parcela IE 246815

ARTICOLUL !! - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI                                  !

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admite extinderea clădirilor existente si construirea de noi corpuri de clădire in limitele POT si CUT admise si cu respectarea regimului de inaltime admis


ARTICOLUL <lii - UTILIZĂRI INTERZISE

 • •    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează-!] persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau pr

 • •    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin tWțQpFtge!nera.ti(pș^te 5

autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pqnf?8ld^Rfâifâ_Fe;sF producție^ prkblȚA deseurile produse ori prin programul de activitate;vjzat

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistefrt^neî,g "!a aJi U depozitare en gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectărejade^rnTorQJrbSiie:. ....... ,

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe intlamăbîFe's'testîcer activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; 1

 • •     autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto;

 • •    orice lucruri de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)      H

 • - parcela IE 246815 cu suprafața de 631 mp este parcela de colt cu deschidere la strada Spatar Nicolae Milescu de 11,45 metri si la strada Luptători de 31,35 metri. Parcela are o forma neregulata fiind rezultata clin alipirea a doua parcele: parcela situata pe strada Luptători nr.30 (cu^uprafata de 452mp) si parcela situata pe pe strada Luptători nr.32 (cu suprafața de 176mp), cohfpmmatjș^alipire nr._ 1515/11.051’2017.

 • - se mențin toate construcțiile si amenjarile existente pe parcela IE 246815 W               ‘‘A

 • - cladirile/corpurile de clădire noi se pot amplasa in regim de construire izolat fata d^’TimiteieJq^fațej

ale parcelei cu incadrarea in suprafața maxim edificabila marcata pe planulujJ02 -^Reglementarrl urbanistice                                                                                              ;y/

U T O A I A AkttITECTUKA * UkbAAIIJ'/A * DEJ'IOA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO4 4 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5 il6 1 3 5 2 | + 4 0 3 4 1 4 0 1 7 6 3 | o f f i c e . u s o n i a © g m a i I . c o m iARTICQLUljd:-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

cladirile/corpurile de clădire noi se vor amplasa pe aliniamentele străzilor Spatr Nicolae Milescu si Luptători, cu retragerea adecvata a parterului in zona de intersecție a străzilor, conform planului U02- Reglementari urbanistice.

nu se admit console, balcoane sau bovindouri peste domeniul publicARTICOLUL ( - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR ____________ ■ " -V /"   "■     '             '

parcela IE 246815 are limite laterale de proprietate către parcelele: IE 245644 (limita de nord si vest), IE 213224 (limita de vest) si către limita de est

parcela IE 246815 are limita posterioara de proprietate către parcelele: prop. Achim Nicolae (conform, plan cadastral) si IE 240418. (limita de nord).

se menține amplasarea clădirilor existente fata de limita posterioara de proprietate si fata de toate celelalte limite laterale de proprietate cu excepția amplasării clădirilor noi fata de limita către parcela IE 245644 (limita de nord), situație in care cladirile/corpurile noi se vor retrage fata de limita laterala către parcela IE 245644 (limita de nord) cu o distanta de minimum 3,00 metri

cladirile/corpurile noi vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure insorirea ferestrelor incaperilor de locuit conform legislației in vigoare (OMS 994/2018);


ARTICOLUL 1-AMPLĂSĂREA CLĂDIRILOR UNELEFATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELAI pe parcela IE 246815 exista mai multe corpuri de clădire care se mențin si se admite construirea de noi corpuri de clădire in condițiile încadrării in POT si CUT admise;

un nou corp de clădire se poate amplasa cuplat cu corpul C1 existent sau izolat fata de acesta la o distanta minima de 2,50 metriARTICOLUL ti - CIRCULAȚII SI ACCESE _______ -________—i           7 I

parcela IE 246815 are asigurate doua accesuri carosabile din stradasCuptap se mențin parcela IE 246815 are asigurat acces pietonal din strada Luptători care/se meritine si va avea noi accesuri pietonale atat din strada Luptători cat si din strada Spatar NicoIaeuVIilescu


ARTICOLUL <- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


-------------------------------------- -------- l                                                                                               staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul par<fSfiStyA6iepMJn afara, circulațiilor j           niL-- , ■'      1 '-'JXI*IANȚA

i                                                                    I _____JSM

■- lESCHf&SARE

iARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri); L——~—---22-ETTZZZZZ—

se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m cu centrul pe linia comisei sau sti esinei;

se admite realizarea de subsoluri

inaltimea^ anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va^ețaașLinaltimea împrejmuirii. '•

,______________________________________ .■__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR ~~~ fg         __ TFi

clădirile noi, extinderile sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente șei^Fîntegrajyn caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si fijiisâje; *ll se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilc^și -ante’&Mlor T\^sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile von^fi. ~       ■ 'tiranul

fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea preVed^r^or Jale in

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA LUPTĂTORI NR. 30-32, MUN. CONSTA^ :l                                  Pag. 24/25

I


publice;

spatiile de parcare si garare existente pe parcela se mențin


DJPg.

V3ZÂT 5, Ansxa îs BVFiui nr.vigoare. !

toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

{ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA__ZZZZZZZZZZZZZZZ

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se interzice dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

{ARTICOLUL 113^-SPATH LIBERE SI SPATII PLANTATE                                  1

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minimum 18% din suprafața parcelei;

pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.1 se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulatiil                autorizarea de

împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul pTominarit la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

parcela IE 246815 nu va fi împrejmuita către străzile Luptători si S lungimea de frdnt destinata amplasării clădirilor pe aliniament              jUDEȚUt

'                                                 PRIMĂRIA MUN’C

{ARTICOLUL 1 5 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI s,

(POT = mp AC: /mp teren * 100)                                  i            Ăr ,    ------

'   POtL.,^45%                                              K

m                                                  ARHITEC T 3^ _

{ARTICOLUL 1i> - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULW-— --——


|ARTICOLUL^4 - ÎMPREJMUIRI

e-Milescu

“ONSTAKTA

CONSlANȚA

— --,

______I

I-----—(CUT = mp ACD /mp teren)__

~____CUT maxim ~ 1.35__________________________________________

POT si CUT avi fost crescute cu 10% conform prevederilor PUG.
MUN. CONSTANTA, STR.LUPTATORI, NR.30-32


LEGENDALIMITA AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD - PARCELA IE 246815

CONSTRUCȚII EXISTENTE

LIMITE DE PROPRIETATE EXISTENTE INTABULATE ELECTRONIC

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE (CONSTRUCȚII SI TEREN AFERENT)

ANEXE EXISTENTE ALE LOCUINȚELOR INDIVIDUALE

CIRCULAȚII PIETONALE PUBLICE

CIRCULAȚII CAROSABILE PUBLICE

ANEXA IA

HCLM NR.    C&&

SPATII VERZI PUBLICE


REGLEMENTARI


SUPRAFAȚA MAXI EDIFICABILA PENTRU CORP C5 - LOCUINȚA INDIVIDUALA P+2 SI BIROU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER

PERGOLA SAU CORP DE LEGĂTURĂ PARTER

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE CARE SE MENȚIN

LOC DE PARCARE EXISTENT LA SOL CARE SE MENȚINE


SPATII PLANTATE TIP GRADINA CARE SE MENȚIN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENM>t^

SPATII PLANTATE TIP GRADINA PROPUSE

PISCINA EXISTENTA CARE SE MENȚINE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ACCES PIETONAL EXISTENT CARE SE MENȚINE VeW

ACCESURI AUTO EXISTENTE CARE SE MENȚIN

l PARCELA


HE 246815


Regim de înălțime maxim : P+2

POT maxim/ 45%, Ac maxim = 283,95 mp

CUT maxim = 1,35, Aed maxim = 831,85 mp

-----JUMTUL CONSTANTA-----

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAt ISM VIZAT fe NESCHIKBARE Anexe la avizul nr _____ /-------

(WXGîTc*,. te-ft

ARHITECT ȘEF____________


NR. PROIECT


FAZA


29/2019

PUD

SPECIALITATEA

PUD-U02

URBANISM

OBIECTIV

SEF PROIECT

Arh. Urb. Marius Socarlci

/ .

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. LUPTĂTORI. NR. 30-32, MUN. CONSTANTA

PROIECTAT

urb. Simona Socarici

/

DESENAT

urb. Simona Socarici

VERIFICAT

-

ADRESA

DESEN

SCARA

REVIZIA

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:200

STR. LUPTĂTORI. NR.30-32. MUN. CONSTANTA


PROF1LE STRADALE


1:200


BENEFICIAR

BOCA ANDREI, BOCA MARIUS. BOCA IONUT MARIAN

ACEST DOCUMENT NU VA FI REPRODUS SUB NICI O FORMA SI SUB NICI UN MOTIV FARA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS AL USONIA S R.L. CONSTANTA.