Hotărârea nr. 481/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. ZENO VANCEA NR. 11, INVESTITOR BECKER MIHAELA SIMONA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Zeno Vancea nr. 11, investitor Becker Mihaela Simona

i‘

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ‘ ~>   2019.


jc____

de tA v

jl| Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 194868/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de]i| organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 198439 / 15.10.2019, precum și avizul nr. 1948|63/09.10.2019 al arhitectului șef;

iAvând în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentf]u aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

[yăzând solicitarea doamnei. Becker Mihaela Simona înregistrată sub nr. 122556/25.06.2019, completată cu adresa înregistrată sub nr. 182615/23.09.2019;

f ’       ' '          .....-.........-.....

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale 96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


ir


art. 1

HOTĂRĂȘTE:

|

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Zeno],Vancea nr. 11, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea' că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire imobil P+1E, cu funcțiunea de locuință individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

|| Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Zeno Vancea nr. 11, în suprafață de 2j50 mp (potrivit actelor de proprietate) și 255 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 236050, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Becker Mihaela Simona conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 787/04.07.2018 la Societatea profesională notarială -Birou notarial Panait și Dimancea.

i’

|Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

:Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Becker Mihaela Simona, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de D;.....

i'


recția urbanism.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării


împotrivă,       abțineri,

sunt în funcție consilieri din 27 membri.


i;

i


EDINJA,


‘ i

li

CONSTANȚA

NR.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^


MEMORIU GENERAL


1.

1.1


I

Introducere

Date de recunoaștere a documentației


Denumirea lucrării: !


Localitatea:

Beneficiar:

Forma de deținere:


Suprafața terenului: Proiectant:

Data elaborării:


Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTUIRE IMOBIL P+1ETAJ - LOCUINȚA

INDIVIDUALA - STR. ZENO VANCEA, NR. 11, ZONA COMPOZITORI

CONSTANTA

BECKER MIHAELA SIMONA

Act de cumpărare autentificat sub nr. 787 la SPN Birou Notarial Panait si Dimancea

250 mp (conf acte) 255 mp (conf măsurători) arh. Camelia Rusu - Birou ip&vidHaHe^^ Aprilie 2019


1.2


obiectul lucrării

—.        <


•■SiS FRSs*1-1! '        “

jUPEȚUL’WNStÂNȚA

PRIMÂR<Â .MUNICIPIULUI CONSTANȚA

OiP-cCȚIA URBANISM

VS.'ÎAT '»3RE NESCHIS&BARE

Anexă la •■avizul nr,_____ /___------

/9

ARHITECT ș/f__


Prezenta documentație a fost întocmită pentru detCTminarea'Ton'dltffî^ pe terenul din Str. Zeno Vancea nr 11, proprietate Becker Mihaela Simona, a unui imobil cu regim de înălțime P+1E, cu destinația locuința individuala. Si anume:

 • -  regimul de aliniere, regimul de înălțime, accesele si dimensionarea construcției;

 • -  tipul de proprietate a terenurilor;

 • -  echiparea tehnico-edilitara;

Necesitatea elaborării planului urbanistic de detaliu este                tul ca

deschiderea la strada Zeno Vancea de 14,60 ml si adancimea terenului          ml nu

permit încadrarea in reglementările urbanistice referitoare la retragerpfe minime fata de  limita posterioare si limitele laterale ale terenului, aprobate prin H.C.L.M. 588/2005, imobilul propus urmând a se adapta condițiilor specifice ale amplasamentului studiat.

Opțiunea proprietarului terenului este aceea de a construi o locuința cu regim de înălțime P-fjlE, ce va ocupa la sol cca 45 % din suprafața terenului, asigurând condițiile corespunzătoare de acces pietonal si carosabil, parcare a autoturismelor, retrageri si regim de aliniere pentru imobilul propus .încadrarea in localitate

2.1 Concluzii din documentațiile elaborate anterior

IImobilele învecinate stanga-dreapta amplasamentului studiat sunt locuințe individuale cu regim de înălțime de P+1E+M.

Conform planului urbanistic de detaliu aprobat prin H.C.LM. 588/2005, terenul d-nei Becker, seji|incadreaza in :

ZL - ZONA LOCUINȚE LI -subzona locuințelor individuale sau colective mici pe lot si alte funcțiuni complementare

Utilizări admise: locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj); echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, cresa, cabinet medical, farmacie)

Utilizări admise condiționat: funcțiuni comerciale si servicii cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 200 mp si sa nu genereze transporturi grele;

 • -  funcțiuni comerciale, servicii complementare locuirii si activitati manufacturiere cu suprafața de peste 200 mp s epot admite cu elaborarea unor documentații PUD;

 • -  este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport- întreținere in baza unui PUD aprobat;

 • -  se admite in cadrul locuințelor spatii pentru exercitarea unor profesii liberale in limita a maxim 30% din suprafața locuinței;

Utilizări interzise:

 • -  funcțiuni productiv, comerciale si servicii care generează trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după ora 22, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • -  activitati productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituții publice;

 • -  anexe pentru creșterea animalelor pentru Drodjuctie^s.au_sjjbzLSten.ta„.deDO7ite,en-


Amplasamentul studiat este situat in frontul sud-vestic-aLst-raz4h^^—

In vecinătatea terenului proprietate Becker Mihaela Simona seim imobile realizate intre anii 2005-2018, cu destinația de locuințe individuale, a căror arrjgflasare pe loturi a fost determinata de retragerile incluse in reglementările urbanistice aprobate prin H.C.L.M. 588/2005 1

Concluzii din documentații elaborate concomitent cu pud

Cercetarea amplasamentului pentru realizarea studiului geotehnic s-a făcut prin intermediul' unui foraj FG 1 executat conform normativ NP 074-2014 care au pus in evidenta : ’i

 • -  o'structura litologica formata din :

'I - pamant cenușiu argilos întâlnit pana la adâncimi de -1,10 metri

 • - stratul de loess galben - praf argilos ce se dezvolta pana la adâncimi de

i - 4,50metri

 • - argila prafoasa cafenie intalnita pana la adâncimi de - 6,10 metri in foraj;

, - loess galben-praf argilos loessoid ce se întâlnește pana la adancimea de -

i 7,20 m in foraj

 • -  stratul de loess întâlnit in foraje este pamant sensibil la^u^ezlr^gllipa^A-PSU categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare .^h^^d^umezire sub încărcările transmise de fundații, conform Normativ NP 125/2Q10r777--—t\\

' - j nivelul pânzei freatice a fost interceptat in foraj la adancimea de - 6,20 metri, de li la cota teren actual;

 • - |amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de i,|Vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • -  pONDiniLE DE FUNDARE pentru imobilul propus cu regim de înălțime P+1E «■constau fundarea directa pe stratul de loess galben plastic vârtos. Adancimea minima de fundare Df = -1,50 metri de la cota terenului actual

3.Situației existenta

Terenul studiat este in frontul sud-vestic al străzii Zeno Vancea din Zona Compozitori, zona dezvoltata pornind de la loturile atribuite veteranilor de război in baza Legii nr 44)1994, suprafețele inițiale ale terenurilor fiind de 500 mp.

Datorita suprafeței si deschiderilor la strada, tesutul urban existent releva un mod de ocupare a terenului izolat, cu construcții retrase fata de toate hotarele

Terenul studiat este accesibil din strada Zeno Vancea - fara înveliș asfaltic in prezent- la care are o deschidere de 14,60 metri.

Imobilul detinut de Becker Mihaela Simona, cu numărul de identificare IE 236050, are o suprafața de 255 mp, are o forma cvasidreptunghiulara cu o adâncime variind intre 17,49 si 17,69 metri.

Terenul prezintă o ușoara panta de la Nord spre Sud, evidențiata de ridicarea topografica, este liber de construcții si are următoare

l 11 ll-fT—l i.lil "                    " 1 1111 " ■ - r-

e vecina£ațkȚUL constanța

PRIMĂRIA MUNiCIPiULUi CONSTANȚA SECȚIA URBAI- ISM VJXÂY       SCNIMSARE

Anexă la avizyl nr».   —. I —~

lefi, fiQ. > Oty - /O'fâ

ARHITECT £


la Nord -Est - str Zeno Vancea

la Sud - Est - Propr.

la Sud-Vest - IE 217401

la Nord - Vest - Nr Cad 6976


le si are ntifi Bobescu,


Zonei s-a dezvoltat in ultimii 15-20 ani, preponderent cu locuințe legaturi facile cu restul zonelor municipiului prin intermediul străzilor Soveja si Baba Novac .

Clădirile existente in imediata vecinătate a amplasamentului studiat sunt 3 locuințe individuale cu o arhitectura moderna, realizate in anii 2005-2018.

Analiza contextului urban din care face parte terenul d-nei Becker Mihaela Simona a evidențiat modul de ocupare al terenurilor învecinate (rezultat prin aplicarea reglementarilor PUD, aprobat prin HCL 588/2005), modul de realizare a acceselor auto si pietonale la construcțiile existente, suprafețele alocate spatiilor plantate, lipsa sistematizării verticale a străzii Zeno; Vancea.

3.1. Regimul juridic

Terenul aferent amplasamentului studiat, in suprafața de 255.0 mp este proprietate privata a doamnei Becker Mihaela Simona, in forma si cu suprafața actuala rezultând in urma dezmembrării lotului in suprafața de 500 metri patrati, atribuiț^jnlXiăT^^^^za Legii 44/1994 sijocalizat la intersecția străzilor Tiberiu Brediceanu si Zenov         respectiv

//o' ■— caz

|j <-o

W-

W


Lotul 1 din Careul V

3.2. Analiza geotehnica

Pent'u determinarea condițiilor de fundare pentru structura de rezistenta a locuinței P+1E propuse, a fost întocmit un studiu geotehnic ce a pus in evidenta stratificatia terenului studiat, condițiile geotehnice si nivelul pânzei freatice in zona amplasamentului.

Investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul unui foraj FG1 executat conform normativ NP 074-2014 care a pus in evidenta :

 • -  oj structura litologica formata din :

, - pamant cenușiu argilos întâlnit pana la adâncimi de -1,10 metri

■ - stratul de loess galben - praf argilos ce se dezvolta pana la adâncimi de

;   - 4,50metri

; - argila prafoasa cafenie intalnita pana la adâncimi de - 6,10 metri in foraj;

- loess galben-praf argilos loessoid ce se întâlnește pana la adancimea de -7,20 m in foraj

 • -  stratul de loess întâlnit in foraje este pamant sensibil la umezire grupa A-PSU categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundații, conform Normativ NP 125/2010;

 • -  nivelul pânzei freatice a fost interceptat in foraj la adancimea de - 6,20 metri, de la cota terenului actual;

 • -  amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • -  CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru imobilul propus cu regim_d.e,JnaLtime...P--i--lE

  lalben plQStiCJVâftOOȚ^Adâncimea w ^CiPIULUi CONSTANȚA „  „„ j'iA URBANISM

  VIZAT V.PRE MESCmȘȘARE Anexă ’a avizul nr.


constau fundarea directa pe stratul de loess jalL_..         .

minima de fundare Df = -1,50 metri de la cota t etWlftr

3.3. Analiza fondului construit existent

Cadrul construit existent se compune din locuințe ig^yi^u^l^fcu o arhitectura moderna care prezintă următoarele particularitati:        L_----’’’


spre'est - Locuința individuala cu garai la parter

 • -  regim de înălțime P+1E+M, cu structura de rezistent buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 4,64 metri fata de aliniamerftul terenului la strada Țiberiu Brediceanu si 4,02 metri fata de aliniamentul terenului la strada Zeno Vancea

 • -  construcție realizata in regim cuplat pe hotarul sudic .

 • -  retragere de cca 1,20 metri fata de limita posterioara -hotarul comun cu imobilul studiat ; fara ferestre ale camerelor de locuit pe fațada orientata spre terenul proprietate Becker Mihaela Simona

 • -  garaj parter, amplasat pe aliniamentul terenului la strada Zeno Vancea

 • -  liniar de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 1 loc garare;

spre 'vest - Locuința individuala cu garai la parter

 • -  regim de înălțime P+1E+M, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 6,15 metri fata de aliniamentul terenului la strada Zeno Vancea la nivelul garajului parter si cu o retragere de 8,40jmetri pentru restul clădirii;

 • -  construcție realizata in regim izolat, cu o retragere variind^tre^>fe2,o3^metri fata de limita laterala estica- hotarul comun cu imobilul stddiatrr—^^-i:—


 • -  (fara ferestre ale camerelor de locuit pe fațada orientata spre terenul proprietate [Becker Mihaela Simona;

 • -  |Numar de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 2 loc;

 • -  Suprafața corespunzătoare de spatii plantate; spre sud - Locuința individuala cu garai la parter

 • -  ijegim de înălțime P+1E, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 5,52 metri la nivelul garajului parter si cu o retragere de 8,80 metri pentru restul clădirii, fata de aliniamentul terenului la strada Tiberiu Brediceanu;

 • -  construcție parțial cuplata pe hotarul nordic, la nivelul garajului parter, dar retrasa fata de hotarul cu terenul studiat la 1,47 metri.

 • -  fara ferestre ale camerelor de locuit pe fațada orientata spre terenul proprietate Becker Mihaela Simona;

 • -  Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 2 loc;


in frontul nordic al străzii Zeno Vancea - Locuința individuala si garai parter

 • -  regim de înălțime P+1E+M parțial, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 2,98 metri fata de aliniamentul terenului la strada Zeno Vancea si cu o retragere de 6,15 metri fata de aliniamentul terenului la strada Tiberiu Brediceanu;

 • -  construcție realizata in regim izolat, cu o retragere de cca 1 metru fata de limita

laterala nordica;           __________—


garaj parter cu acces direct diF^a^^graQiMameapamplasat pe hotarul vestic al terenului - 1 loc de parcare; primăria municipiwj.

,j ■                 K       '            DIRECȚIA Uns


d

I

3.4. Caile de comunicație


VIZAT ®PSE HLUW

Anexă !a ayizul nr-------z„. / ...™

X !q.


Anexă

lLfasnaraTn^T«^rarfynȚnu, artera de ers, cfe leaga strada


Circulația principala in zona se di circulație de categoria a IlI-a, cu 1 fir de circulație pe fiecare sens de Eliberării de strada Baba Novac. Strada Zeno Vancea, strada cu 1 fir/le circulație pe fiecare sens si trotuare pe ambele parti ale carosabilului, ale cărei lucrări de sistematizare verticala nu au foșt i executate, se relationeaza cu Str. Constantin Bobescu prin intermediul străzii Tiberiu Brediceanu.

I

3.5. Echiparea edilitara


Teritoriul studiat dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze si telecomunicații la care imobilele învecinate sunt racordate prin branșamente individuale.

Pe strada Zeno Vancea exista rețea de distribuție a apei Dn 110 mm PEHD si colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG. Pe terenul studiat exista racord de canalizare executat in ^aminul de vizitare Cve existent pe colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG. 4.1. Propuneri


Prezenta documentație conține analize si propuneri de detaliu pen.tru.Tamenajarea terenului studiat. Propunerile de realizare a construcțiilor sunt in confpr^et^^ii.^HGR nr.525/199&, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și'^^I^ FÎ8/9&


PrcjDunerea cuprinde realizarea unui imobil cu regim de înălțime P+1E, cu destinația de locuința individuala. Clădirea va fi retrasa cu 5.0 m de la aliniamentul terenului la strada Zeno Vancea, la nivelul parterului, cu 1 metru fata de hotarul estic al terenului, cu 2,00 metri fatajde limita posterioara a terenului si cu 5.70 metri fata de hotarul vestic.

Construcția va avea o structura de rezistenta din cadre de beton armat.

Parterul construcției se va afla la 0,50 metri fata de cota terenului amenajat.

Claclirea propusa va avea camera de zi, bucataria si un grup sanitar dispuse la nivelul parterului 'și 3 dormitoare la etajul 1, cu o suprafața utila totala de 133 mp.

Atât: cele 3 dormitoare cat si camera de zi au ferestre dispuse pe fațada vestica, permițând; jnsorirea minima conf OMS nr 114/2013

La etajul clădirii sunt prevăzute console peste parter cu o adâncime de 2.20 metri, spre strada Zeno Vancea.

Conform HCL 113/2017 (rectificată prin HCL nr 28/2018) accesul carosabil la locurile de parcare amenajate in limitele lotului se va face din strada Zeno Vancea printr-un acces distinct cu, latimea de 3.50 metri, realizat prin coborârea bordurii trotuarului. Necesarul de locuri de parcare, conform HCL 113/2017, este de 2 locuri, calculat pentru suprafața utila rezultata de 133 mp.

Suprafețele de spatii plantate se vor asigura astfel:

 • - spatii plantate la nivelul solului                       - 74 mp

 • - plante in jardiniere dispuse in lungul aleii carosabile - 3 mp

  - jardiniere balcoane, ferestre si terasa_______________- 2 mp_____ ____

  Total supraf. plantate imobil Zeno Vancea nr. 11 f 79 mpȚ8aj90i%difi'teu|Sâft®enuiui) PRIMĂRIA iCIPiULlî CONSTANȚA

  Ți A URBAl- !SM

  VI.7M * W MESCHIM8ARE Anexă Is avizul — I-----

  ULPeJ-otu


1!

J

4.2. Organizarea circulației

Ținând seama de modul de ocupare a terenul__


prezentei documentații a apreciat ca regimul de aliniere a cladinTim aprobate prin HCL 588/2005 nu este aplicabil in cazul amplasamentului studiat datorita următoarelor considerente :

 • -  lotul are o adâncime redusa, fiind rezultat prin dezmembrarea lotului 1 din Careul V;

 • -  strada Zeno Vancea nu are un traseu drept iar pe traseul sau nu este un regim de aliniere unitar al clădirilor existente;

Se propune realizarea accesului in vecinătatea hotarului vestic al terenului si amenajarea celor 2 locuri de parcare in lungul aleei carosabile propuse.

4.3. Regimul juridic - circulația terenurilor

Terenul studiat in prezenta documentație, in suprafața de 255.0 mp este proprietate privata a doamnei Becker Mihaela Simona, nefiind necesara modificarea regimului juridic pentru realizarea obiectivului propus.

ij

4.4. Utilizări admise:

- locuințe individuale

Utilizairi admise cu condiționări:

- se admit funcțiuni comerciale si servicii cu condiția ca suprafaț^văces^râ^âa^nu depaseasca 200 mp ACD si sa nu genereze transporturi qreleLacSsfeTunCtibni

depaseasca 200 mp ACD si sa nu genereze transporturi g^e;^acfesferj|jnCtfbni se1 vor dispune la intersecții si se va considera ca au o arie d^servireZâS25Q-mț>;' r                                                                         ii-            ‘^‘rela v


'o...

i!

 • -  șe admite in cadrul locuințelor spatii pentru exercitarea unor profesiuni liberale in limita a maxim 30% din suprafața locuinței.

Utilizări interzise:

 • -  țunctiuni productive, comerciale care generează trafic important de persoane, mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au program pirelungit peste orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • -  cictivitati productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulații publice; depozite en-gros sau mic-gros; depozite de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea de substanțe ihflemabile sau toxice; autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; orice lucrări care modifica traseele protejate ale străzilor; lucrări de terasament de riatura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcele adiacente, sau care împiedica scurgerea corecta si colectarea apelor meteorice;

4.5. Condotii de amplasare, echipare si configurare a clădirilor Caracteristicile parcelelor:

 • -  Șe considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

mensiuni minime:

, Regimul de construire

Dimensiune minima        r

Suprafața mp.

Front m.

Cuplat

250

11

Izolat

i i

300

12Adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala CLLad        acesteia;

 • -  Este interzisa subimpartirea unor parcele ce ar genera Idtufyt'are rfu se înscriu in condițiile mentioante;


Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • -  Construcția se va retrage fata de aliniament cu 2,8 metri la nivelul consolei de la etaj si cu 5 metri, la nivelul parterului;

 • -  In fasia non aedificandi dintre aliniamentul stabilit prin acest proiect nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri înălțime fata de cota terenului anterioara lucrărilor de terasament.

 • -  Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu max 1/10 din lărgimea străzii si fara a depăși 1,2 metri;

 • -  Amplasarea de garaje si de funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa cu domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal de min 2 metri.

Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • -  Vja fi respectat regimul de construire marcat pe plan, pentru lotul din Strada Zeno Vancea nr 11.

Va fi| respectata limita suprafeței edificabile marcate pe plan. Edificabilul propus pentru imobilul studiat, este fundamentat pornind de la regulamentul generalAde?UȚbanism si de la analiza clădirilor existente, învecinate amplasamentului din stra^ia'Z^npSZahcea nr 11. Edificabilul reprezintă suprafața de teren rezultata in urma retragerilpr-fata/dâ limitele de proprietate ale parcelei in cadrul careia se va înscrie noua constructîe. 'We/TîT >

■                                                           uș Rusu ' ■ O

Limita suprafeței edificabile va fi determinata cu următoarele retrageri:

 • - 2.80 metri fata de limita terenului la strada Zeno Vancea,

 • - ! ■ metru fata de limita de proprietate, in direcția SE - datorita regimului de construire ^existent al imobilului Boțea Aurelia ;

 • - 2,Op metri fata de limita terenului in direcția SV, prop Voicu Vasile;

 • - 3,?|0 metri fata de limita terenului spre NV;

Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturilor opuse;

Balcoanele sau bow-windourile de fațada, trebuie retrase cu un 1 metru de la limita laterala de| proprietate. Ele pot fi pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala.

Proiecția balcoanelor si a bow-windourilor pe fațada respectiva pe fațada respectiva nu trebuie! sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungimea totala a fațadei proprietății si inaltimea maxima reglementata pe strada respectiva.1!

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela:

Prin!prezenta documentație de urbanism se propune realizarea unui singur corp de construcție cu regim de înălțime P+1E.                   -______________——- - -----.

Inalltimea maxima admisibila a clădirilor


RH maxim = P+1E

Aspectul exterior al clădirilor:             I——

- aspectul Clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitateasTva răspunde


H max = 8,70 metri de la CTA exisgentelo!!’ actuale ale arhitecturii europene de coerenta si ele^ănfeș^^v

 • - Se interzic fațadele care, prin materiale, culoare sau voluraetrie, vor crea o nota discordanta cu ambianta existenta.

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri, avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte.

 • - Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva'descendenta din clădirile înalte.

 • - sunt interzise imitațiile de materiale ca : piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcție precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat).

 • - in cazul acoperirii in terasa aceasta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

 • - Anexele vizibile din circulații publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. |j

 • - Fațadele oarbe vizibile parțial din circulațiile publice vor primi finisaje similare cu cele ale fațadelor alaturate.

 • - Vitrine (pentru clădirea propusa)

 • - documentația de autorizare va fi insotita de plan de situație, releveul fațadei (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, inclusiv materiale, culori si iluminare.

 • - Firme (pentru clădirea propusa)

documentația de autorizare va fi insotita de plan de situație, releveul fațadei (inclusiv al clădirilor inV'ecinate) si propuneri detaliate, inclusiv materiale, culori si iluminare.-^.Caracetristicile acceselor la drumurile publice - accesele la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul si configurația acceselor se va încadra in prevederile Anexei nr 4 a Regulamentului General de Urbanism.

Staționarea autovehiculelor

Stationarea| autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice. Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv; modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate ci "Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autorurisme in localitati urbane"(indicativ P132-93). In cazul clădirilor de locuit este obligatorie construirea unui garaj autoamplasat pe aliniament cu o lățime de 6,50 metri (pentru 2 autoturisme) si o lungime de; 6 metri, realizat in regim cuplat. Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcțiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, consideratei ca existând.                                   _         ______

Spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform l-CL llS^I^uiPfb^â^^^urăreâ numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de pe raza municipiului Constanta, rectificată cu HCL 28/2018.


Condiții de echipare edilitara:

Apa potabila - Orice construcție noua trebuie sa fie IracQrdâi^’.rOs distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul Inspectoratului Sanitar.

Canalizarea! menajera - Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.

Canalizare pluviala - Amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate incat sa permită scurgerea Șapelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora. Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

Rețelele electrice, telefonice si CATV

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului paticular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuie introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica majora, si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

Branșamentele, pe cat posibil, trebuie ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica . Gaze -Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere trebuie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.'

Spatii libere si spatii plantate:

 • - Spatiile neinstruite si neocupate cu accese si trotuare de gardavor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 metri.

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia-rconstructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pențpJ ^a^gșe^șirculatii pietonale si'terase.

 • - parcajele! parcare. I

 • - spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor șta fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde.

 • - se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti ayand peste 4 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15 cm. In cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere. |

 • - se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice; pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor Spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren, dan nu mai puțin de suprafața stabilita prin HCJ nr 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Imprejmuiiri

împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparen maxim 2.00, metri, realizate din fier forjat si cu un soclu de 60 crrrdi mozaicat;

In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fatalei cu vedere la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor.

împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor pot fi opace , vo r avea inaltimea piaxima de 2,00 metri si panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului împrejmuirii;

împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu. Nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu inaltimea maxima de l,20metri.

Se vor aplica cerințele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor noi si la noile unitati ale acestora conform Legii nr 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica-a-GladifHor—


la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri deiătra sau din beton


Posibilități maxime de ocupare si utilizare a te re nu ui


H

il

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT = mp A C/mp teren * 100)

POT maxi nl = 45 %


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția urbanism j VIZAT SPRE NESCH1W1SARE Anexă la avizul >)r-=-—y— --

ARHITECT/ȘEF___


i

Coeficientul maxim de utilizare a terenului

(CUT= mp ADC Imp teren)


CUT maxim = 0,85


CONCLUZII


Real.......

proiect va cpnduce la valorificarea potențialului mobilarea frontului sudic al străzii Zeno Vance; funcționale iși estetice, specifice unei clădiri mod

zarea IMOBILULUI P+1E, LOCUINȚA INDIVIDUALA propus prin prezentul


"1 1    ~--1

■----\

1                   IBILANT/TERITOr/AL IMOBIL STR ZENO VANCEA NR 11

--Finscny^#////

mp

%

"~T'O'CUINTĂ    v /

114

45,00

CIRCULAȚII AUTO

15

5,90

PICAJE

25

9,80

SPATII PLANTATE

74

29,02

CIRCULAȚII PIEȚONALE,

27

10,28

TOTAL SUPRAFĂÎ14W^ZEfâ'VANt&Vl^^ 1

^''25^

100,00

PR! MAR IA M b N i i..-1P i U LU (

(/ ■-4S


•  AP

*/    ARH. CAMELIA RUSU

■ .BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA'

Denumirea: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE IMOBIL P+1E

LOCUINȚA INDIVIDUALA - STR. ZENO VANCEA NR 11

Localitatea: CONSTANTA

Beneficiar: BECKER MIHAELA-SIMONA

Proiect nr: 8/2019

PROIECTAT:          Z' A /

Faza:

Scara:

Data:

arh. Camelia Rusul     / / XV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1/500

03.2019

DESENAT:         (/ Zi

Planșa:

/

P03

SEF PROIECT:        / ),

REGLEMENTARI URBANISTICE