Hotărârea nr. 480/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. DOBROGEI NR. 5, INVESTITOR ACHIM IULIANHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim Iulian

„Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data IO, 2019.

iLuând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr, 194873/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de. organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. Nr..198436 / 15.10.2019, precum și avizul nr. 194856/09.10.2019 al arhitectului șef;

[Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea domnului T Achim Iulian înregistrată sub nr. 99591/22.05.2019, completată cu adresa înregistrată sub nr. 140595/22.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O TĂ RĂȘT E :

jArt. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Dobrpgei nr. 5, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire imobil Sp+P+IE+M, cu funcțiunea de locuință individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

j! Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Dobrogei nr. 5, în suprafață de 298 rnp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247523, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Achim Iulian și Weis Mihaela conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2799/21.14.2017 îa Biroul individual notarial Bratu Daniel Dumitru.

Ij;

jArt. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Ărt. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comținica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre|||știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Achim Iulia^i, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

'Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: gZp pentru, ' împotrivă. abțineri.

ILa data adoptării sunt în functie°<4-~ consilieri din T7 membri.

NR.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului

 • - Inițiator (Beneficiar):

P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1E+Mp ACHIM IULIAN si WEIS MIHAELA

- Elaborator (Proiectant):

ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE

- Data elaborării:

martie 2019

- Amplasament:

CONSTANTA, strada Dobrogei, nr.5, nr. cad. 247523

- Certificat de urbanism:

nr.507/12.02.2019

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentații a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDMDUALA-Sp+P+1E+Mp, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața de 298,00mp, amplasat in Constanta, strada Dobrogei, nr.5.

Prezentul P.ULD., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate; județul constanța

 • - retragerile fata de limitele laterale si post 3ili^^{iafeF<pmKSte'î|LUi consta; - ; <

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arh'itectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice; Conținutul P.U.D.-ului va avea in vede

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a i a - pastrarea parcelarului existent si

 • - menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;                      *£*2.

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;                                     Not*

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior; 'fe,

 • - protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale aceș|oră


JUDEȚUL CONSTANȚADIRECȚIA URBANISM

VEAT fePRE MESCHiaSSARE

Anexă la avizul nr. > I___

ARHITECT SEF

si urmatoârere~eTSfnente'(3e


tema stabilite:


anistici aprobați (P.O.T., prîzerâr străzilor adiacente;


wJ'BCDE ,-A/v

- pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor cd^șțȚucți^^^ x construcțiile existente.2. ÎNCADRARE in zona

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul stii/diat, in suprafața de 298,00mp, se afla pe strada Crinului, nr.5, intr-o zona cu tesut urban constituit și vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 247523, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanismnr.507/12.02.2019 , terenul se afla in zona de reglementare ZRL2a - caracterizata de locuințe individuale si colective mici cu maxim PT2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție. Parcela este supusa reglementarilor PfU.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L nr.429/31.10.2018.

I!                                                                                                                             •

CONCLUZIILE SțUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONÂANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

fi

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.I.

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organizarea circulației si asigurarea locurilor de parcare aferente obiectivul propus.

PRESCRIPȚIILE |s/ REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM ELABORA TE/AP'ftOBATE ANTERIOR

Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999 , a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

Utilizări adm/sej.'-locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de u tilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unuiinivel curent;

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare; - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează p,^ij^i^ț^^p^elerenu

vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de întreținere si terasament care pot sa provoace scurgerea apelorjpe parcelele vecin®’isau,oar,.e:'impiâ^ica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteoricș       _ vșzat t/eb


Amplasarea clădirilor fata de aliniament:                lir er^^o^^r^ictriloY’fata ae terenurile

apartinand domeniului public se vor respec           e legale in xjOTffre^ipropunerile de.

dezvoltare din PUpMC; - clădirile se vor retrșj^e fata de aliniistarrta de minirîTSTUmetri

in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de categoria III;- clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective,_cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor i^trageiciU^e^enta dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; ^etrage^pa^e'iakx aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare/^]^;sati-ci^^lo^^

urbanistica, daca hu exista alte condiționări;


- in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane ^u boviȘdouri cdîrâ domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si a^ura^o-disfantalde; 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din aliniâre^strazîii^c^^ maximum 1/10 dip distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:

- cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; - in’ cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata d,je teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiriii’irea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de 14 din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din,inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul lin care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3,0mjetri; - in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de

cuplare; - clădirile1;vor fi astfel dispuse pe parcelă incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazpl parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara !a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminima=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 rrjietri.

Circulații si accese: - circulația autovehiculelor se face pe strada Dobrogei, iar cea pietonala pe trotuarele eferente; - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; -se va autoriza un singuri acces carosabil pe parcela; - Accesele se vor realiza din strada Dobrogei;

ț Staționarea autovehiculelor: - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform H.C.L. nr. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de paracre pentru lucrările de gonstructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta;

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor^m

- se admite mansardarea clădirilor c suprafețe desfășurate pentru nivelul manmaxima a cladiriilor va fi P+2 -(Hmaxim=10metri) cuiul coeficientului de utilizare a terenului a unei

rdei de maxim 60% din aria unui niveLcufel^flgs.e^admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in c^l,vr0gi^îuf-ăe\ construire înșiruit sau cuplat; - inaltimea acoperișuluiMa-depashraf^itul,'^ii xefcleu/raza ’âșM.O

metri cu centrul pe linia comisei sau stresinei; - inaltirkiea posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea impr^jmuirii-Qj^QȚiA UF  Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) vizat N6&

Se considera construibile parcelele care îndeplinesc

construcții înșiruite, suprafața minima de 150 mp (25(j mp i^ftftfr-pEffieiate), frohM^țrai|a^zminimf 8 metri (10 metri ih zone protejate); -pentru constructiaie^suprafate-minima de 25U7np (300 mp

in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprafața minima de

300 mp (350 mp iri zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancirriea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC; - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

Aspectul exterior al clădirilor: - clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea ^azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la cana izarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.


l'î

v Spatii libere plantate: - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de s protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomanda ca pentru imbunatatiriea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei du'pa material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri?

 • -  P.O.T. maJ:im = 35%

 • -  C.U.T. ma>iim = 1,00

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca respectivul solicitant realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare ț admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

I

I

o o rn/iiri fi7nln>Ai nnmiiuiemtatii ei a dedate rnkiaaMiTrMT-oi i p     ________

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTATll ELABORATE CONeOMITENT^UT^U;^;-—--

Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanis


DIREC ’

VIZAT         HAMBARE

Anexă la avizul nr. __x_. I__________

■ +   * k                            +

cea ^j^flțp^cpe trgtuarele eferents. cceș carosatMrambele-r-ealizate direct-din-strada


3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe strada Dobrogei, iar Parcela are asigurat un acces pietonal si u Dobrogei;


TI, INDICI DE OCUPARE TEREN

"BL are suprafața de 298,00 mp, conform act est teren a fost ocupat de doua construcții: si Corp C2-anexa parter cu Sc=15 mp, ambele fiind


SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE S

I

Terenul care face obiectul prez proprietate si măsurători cadastrale. Corp C1- locuința parter cu Sc=89 m desfiinte conform Autorizației de desființare nr. 134/27.12.2018, emisa de către primăria municipiului Constanta.

Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1E+Mp.

P.O.T. existent=0,!00% (după desființarea corpurilor C1si C2)

C.U.T. existent=0,!00 (după desființarea corpurilor C1siC2)


i

i

Terenul are forma'patrulatere, cu dimensiunile:

 • - latura de nord-jest: 7,29metri+4,04metri+1,79metri+7,18metri

 • - latura de sud-est: 14,61 metri

 • - latura de sud-ydst: 17,77metri+2,79metri

 • - latura de nord-yest: 4,63metri+9,84metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

rivata prietate privata


N-E - vecin: nr. cad. 24569 roDrietate


S-V

N-V - strada D’obrogei, domeniu public

S-E - proprietăți private, proprietate cu acces din str. Timisana si proprietate cu nr. cad. 245133 Distanta fata de clădirile învecinate:

 • -  la sud -vest: locuința Parter, amplasata pe hotarul comun, cu calcan;

 • -  la nord lest: locuința P+1E-partial Parter, amplasata la minim 8,30metri de hotarul comun;

 • -  la sud-eșt: locuințe Parter+anexe, amplasate pe hotarul comun, cu calcan;

 • -  la nord-yest: locuința Parter+anexa Parter, amplasata la 12metri fata de aliniamentul terenului;

f

I

I.

SUPRAFEȚE DE^TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE S teren=298,00'mp

Sc existenta=Sd existenta=0,00 mp (după dsfiintare Corp C1+Corp C2)

CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit existent s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze. Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenului-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

  - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru caresuntobligatorii masm-speeiale-de

  ___•     ___i_ r____t_ ..ii.   ■_____ it          f’'.nk®TANT            r


  J!

  PRIMĂRI

  P

  VJSA

  ARHITECT Ș£F/__________


  ■ -vi CONSTANȚA U^iCÎPIULUI CONSTANȚA ■~vTț A URBANISM

  2£Uî fir—.---I——----


proiectare la fazele ulterioare.

DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

-locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje aufa3®xă l:

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU

OCUPATE

Terenul studiat este proprietatea privata a soților Achim Iulian si Weis Mihaela, conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 2799/21.11.2017. Parcelele învecinate pe laturile nord-est, sud-est si sud-vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de nord-vest, este domeniu public-strada Dobrogei.

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,f^tajele„executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la

“b”- un strat de loess galben p0,90 metri; pana la adancimea de 6,00 metri;

Nivelul pânzei freatice nu a fost jpftalnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota ternului actual;

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de caljdâJ^^^ViJ^SQkPa-gruparea fundamentala;


 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, c^-p^pta'$e~5%-spnș exterior;

trhfteci ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)                   \S„.       ■—

Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, avand o ușoara panta a'Sfee,^cieht^,d^c'ca.3% de la strada spre latura sud-estica.                                                     ’F:r" ‘

ADANCIMEA APEI FREATICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata de 6,00 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea ^accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt) T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (înălțime, structura,stare)

Fondul construi^existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare relativ buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții noi cu regim de inaltime P+1E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile

''                                                                                                                                                                                                                 I '

construcțiilor existente sunt preponderent'de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

Amplasamentul studiat a fost ocupat de doua construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=89mp si Corp C2-anexa parter cu Sc=15mp care au fost desființate conform Autorizației de desființare, emisa de primăria municipiului Constanta, Beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire -LOCUINȚA INDIVIDUALA -Sp+P+1 E+Mp.


ECHIPAREA EXISTENTA

Echiparea edilitara in zona a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica, iluminat stradal si gaze.

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificatul de urbanism, rezulta faptul ca amplasamentul studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze si telefonie.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn.3/4, contorizat cu apometrul Dn.20mm, executat din conducta de distribuție apa Dn. 80mm F ki un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=5,80m). Pe strada Dobrogei exista conducta de distribuție apa Dn.80mm B ' si colectorul menajer Dn.250mmB. Brasiamentul si racordul existente pe teren, vor fi menținute, după demolarea Corpului C1 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E+Mp. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa, la următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica intocmita de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A..

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA 0,4KV existenta in apropiere. Pentru alimentarea cu energie electica a obiectivului sau daca acesta exista si se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea appobata ipitial), va fi solicitat la UO MTJT CONSTANTA aviz tehnic de racordare.

Conform avizului favorabil emis de c amplasamentul studiat ROMTELECOM         ejbabluri Tc. Lucrările pentru care s-a solicitat

avizul, efectuate in zona instalațiilor de telșfcomunicatii, se vor executa numai sub asistenta tehnica a  TELEKOM. Pentru aceasta cu 48 ore inafrite de începerea lucrărilor, beneficiarul/constructorul va solicita acordarea1 de asistenta tehnica, telefonic.

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situație anexat avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in apropierea amplasametului. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteaza conductele de distribuție gaze naturale. Pentru obiectivul propus pe amplament, la fazaJXEACLse-va-soJicita^vizul DisJtrigaz'Bud

Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, rezulta ca i^QS^fiftH^telirrfțice/^ă’riipfei^hfiâțitul studiat nrin nro7ont>il Plin                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS #7;            ROMANIA COMMUNICATION S.A., in zona


prin prezentul P.U.D.


DIRECȚIA URBANISM /fâ VIZAT SPRE

4. REGLEMENTARI - zona de reglamentaÂe              _- I__4^

OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PȘOG^^^^/■ /91 Eugenia M P ANG

arhitect

Pe terenul liber de construcții, după desfcî^xpurSorJC 1 sLG2,.bSoefici^raPd^r^ste^’

edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA -S+1E+Mp, IMPR-EJMUfR^TEREN ii ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.G.-documentație care reglementează zona in prezent.FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectiyul propus se va încadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999*, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 429/31.10.2018, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)j in limita a maxim 25% din AC.

 • - se admite ma'psardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;


Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propu^va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Dobrogei) cu o distanta de minim 4,0 metri (strada Dobrogei este de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri

către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; __        ___

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum dar nu mai mult de 1,20 metri;

  Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si poster oara ale                          *.

  .....                                                   --I

  ohsfructiei existente pe acest


  PRI&4ĂF.';’l u N ‘ CI PI ULIHCON STANȚA

  Anexă

  acofcdtilThofaha’î eonforrrr— ___


 • - cu respectarea Codului civil; Aceasta reglementare este motivata de:


 • - refuzul vecinilor, fata de hotarul sud-vestic, de a-si d cod civil, in vederea cuplării obiectivlui propus cu cal hotar comun, aflata in proprietatea lor;

 • - prezenta calcanului, pe toata lungimea limitei posterioare a terenului studiat, nu justifica retragerea noii construcții cu min.5,00metri, conform regulamentului actual.

 • - construcția vecina fata de limita laterala nord-estica, care are regim de înălțime P+1E, se afla la o distanta de cca.8,30metri fata de hotarul comun, distanta care este mult mai mai mare decât inaltimea la cornișa a obiectivului propus (7,55metri), acesta din urma avand, un regim de înălțime Sp+P+1E+Mp.

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

iplementara: aprobat=35% .T.maxim aprobat=1,00 ctiune complementara: P.O.T.maxim aprobat=45% C.U.T.maxim aprobat=1,35


 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara

Sconstruita=max. 104,3mp (propus)

Sdesfasurata=rnax. 298,Omp (propus)     C

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o fu

Sconstruita=max. 134,1 mp (propus)

Sdesfasurata=max. 402,3mp (propus)         ..............________ ____ x

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intrâ^in^cMfeîilC'U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se vajface cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile ane^e vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu posibilitățile tehnice de apropiere fata de calcanle existente pe hotarul sud-estic si sud-vestic, cu regimul de inaltime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației), cu respectarea codului civil - avand in vedere refuzul vecinilor de pe latura sud-vestica de a-si da acordul notarial prți.vind amplasarea pe hotarul comun. Astfel au rezultat următoarele retrageri:

 • - cu respectarea Codului civil;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inaltfata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri. J

Inaltimea maxima;la comisa a obiectivelor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri). Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

Accesul pietonal se va face din strada Dobrogei.

Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz de urgenta se face pe strada Dobrogei. Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime de maxim 3,50 metri.

r

INTEGRAREA SIIAMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

I.,

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile învecinate, avand un aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitecteira cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE     ___

Nu este cazul aplibarii unor principii, deoarece pe teren nu s-a nhentinut r^ipip^^jȚ^Q^tructiile existente înainte de desființarea efectuata conform autorizației c eFdws^kftaFei'emâSăide pSmapiaȚA municipiului Constanta.

urfalism viz/r-’fc//

W'îatTiîof'publi^e'.'Pehtru““''’“MODALITA TI DE \ORGANIZARE SI REZQL       IRCULATi

Accesul pietonal cel carosabil se v                rat, direct d

autovehiculelor se admite numai in interiorulparcelei, in afara ci autovehicule (autoturisme) se vor asigura/doua locuri de parcare, dintre care unul in garajul prevăzut la paretrul imobilului. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea NormativuluLpOnitCp^aiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.                                                     a

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, dup^cazî<SeAorevifâ<)e [ cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe tro,tuaregi platforme fâm^ poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.                                                    wj

’ *                                                                                    ______.— ȘH

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRUlMaTURA^SI^ ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Avand in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele apipbate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-S-A02555, nr. crt.13.

jl j ’

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu. .

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specific^ in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

I ■

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz) Activitățile propusă a se desfasura pe parcela,’nu sunt producătoare de substanțe poluante.

, Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor îndepărtă periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca nii se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri înălțime.

Suprafața spatiilojr verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.

PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI Nu este cazul.

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanța.

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Dobrogei, prezentat in partea desenata. Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si cornișa, < (aliniament).

i la


obiectivul propus nu va avea retrageri ale                                          jtrada
VIZAT 8PS- <> h, LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARBfVERTI'CALÂ Anexă la avizui nr/lV           *


Având in vedere diferentele relativ mpi - teFenu ui naturaljdin perimetrul zonei stud ate se vor lua masuri si lucrări minimale car                     I 1 \ e        ________.__—

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod gdntinuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri focale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor yolumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectjyâjîâtat^ință'hsar cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;


REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglementare ZRL2b*:         p

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:                                      B

i"                                                                                                  \\'A        _____

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplaj saucizojatț^'

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul;,depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocaturaj arhifectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Art. 2. UTILIZAȘI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite marisardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat (peste15 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea peptru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

  autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apeloîj meteorice.

  Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

  • - se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/izolat, avand in vedere suprafața (Steren=298mj:;)), forma (dreptunghiulara) si dimensiunile (latura de nord-est: 29metri+4,04rr^etri+1,79metri+7,18metri; latura de sud-est: 14,61metri; latura de sud-vest: 17,77metri+2,^9metri; latura de nord-vest: 4,63metri+9,84metri;)

  Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIACENTE

  I

  • - se menține aliniamentul terenului la strada Dobrogei;

  Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

  • - clădirile se vorj retrage fata de aliniament (hotarul la strada Dobrogei) cu o distanta de minim 4,0 metri (strada Dobrogei este de categoria III);

  • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu Excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage pu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; i

  I

  • - in cazul amplașarii construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul publice daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

  • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

  • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări; - in cazul in care nu

  t                                                                                                                                                                                                                •

  este posibila racordarea construcției propuse la calcanul conștpwctiei-.vecine-rp©wtru^«^^-—---

  evita impactul vizual negativ din domeniu public la nivel dedintra următoarele variante compensatorii:

 • -  tratarea coloristica a calcanului;

 • -  decorarea calcanului cu

 • -  mascarea calcanului cu acestuia;

 • -  transformarea calcanului intr-o fațada falsa, prin aplicarea de elemente cu caracter decorativ: profilaturi, bosaje, ancadramente, ornamente, ferestre false, etc;

 • -  amplasarea, cu respectarea codului civil, unor elemente structuzrâ1e^ste,țic^ scopul de a constitui suport pentru vegetație decorativa/catar^âareZcurgato^0 verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil dirî&omemu-publief "*

MoeJa Eugenia M.pi

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI NpSTERipĂRE A PARCELELOR                               W

 • - retragerea cladiriilor fata de limitele laterale si posterioare va respecta CodOl'iciviJ)'

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor âV^aWtâtfe, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

 • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. Si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - orice corp de dl.adire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minima=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte1 masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri;

Art. 9. CIRCULARII SI ACCESE

 • - accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura direct din strada Dobrogei.

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice.


pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform

H.C.L. 113/201j7, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxim 3,50metri;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la comisa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stiesinei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii; ;

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; i

  ■— nisah

  PNî?


  • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, f nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

  Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

  • - toate clădirile Vor fi racordate la rețelele tehnIEo3

  • - la clădirile disp'use pe aliniament racorda

  trotuare pentru a se evita producerea ghetii;               !      ~———---------—

  • - se va asigura in mod special evacuarea rapicTa si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; j

  • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropațp^SsSS^

  • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile p^lceM^^L—-V\

  ---------1----------i:-------------A URBANISM

VV.AÎ »    "'H' StHWSBARS

publileAnexfe s*

la canalizar^Pfayiah^âTi făcută pe sub

-A.


recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.;


Art. 14. SPA Tll LIBERE si SPA Tll PLANTA TE

 • - spatiile libere Rizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fatadaj^

 • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol dec6)ști\^ic de minim 25% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantâte cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

 • - se vor respectă prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri dinbmateriale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de Q,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

 • - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZAREA TERENULUI

PROCENT MĂXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

COEFICIENT iJ'lAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:    C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii,;o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

In acest caz: Rj.O.T.maxim=45% C.U.T.maxim=1,35

 • - suprafețele alopate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau ih calculul ADC.

  terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

  - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


'i

I,

BILANȚ TERITOF^IAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZRL2b* Steren=298,00 mp (existent/mentinut)

Regimul de înălțime = max. P+2E H maxim la cornisa=10,00metri

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune complementara:

S construita maxima = 104,3 mp

S desfasurata maxima= 298,00 mp

P.O.T.maxim âprobat=35%

C.U.T.maxim aprobat=1,00

I ‘

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara:

S construita maxima =134,1 mp

S desfasurata maxima =402,3 mp

P.O.T.maxim a!probat=45%

 • C.U.T rnaximj|.orobat=1 35               ,-------

S spațiu verde mimm=29,8mp             primăria municipiului

S circulații auto si pietonale maxima=134,i0mp direcția URBA*

L                             | VIZAT SPRE HESCK.";


COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament sjtucfîaF i<S 7^CP) • lP- 7^       /

!’                                1     AKHIfECTȘEr--------- î

S terenului mentiinut =298.00mp            |                                   '

i

Existent

/ /   /__ Propus

fara fun^j^^/omplementara

cu fuctiune complementara

Sc max.

0,00mp

ST04^îpMZ/Y

134,1 mp

Sd max.

0,00mp

298,00 mp

402,3mp

P.O.T.

0,00%

35%

45%

C.U.T.            i

1

0,00

1,00

1,35

1,1

Hmaxim la cornișa

0,00 metri

P+2E            10,00 metri


!■

BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRL2b*

Nr.

Zone funcționale l'ș

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

li

Construcții (maxim)

0,00

0,00

134,06

44,9

2

Spatii verzi ^menajate (minim)

0,00

0,00

74,50

25,0

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

89,44

30,1

TOTAL TEREN li

298,00

100

298,00

100

5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va încadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

i I

MASURI CE DEC'țJRG IN CONTINUAREA P.U.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, împrejmuire, racorduri si branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulementului prezentului P.U.D., cu

’                                                              l'l

respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aflate in vigoare.

b

PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Lobai de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea.11,faza a obiectivului propus -D.T.A.C..


6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

 • — funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.G. aprobat


__ n-ru •». •.»                WIHIWHy1 n«m.

.JV7EȚUL CONSTANȚA PRIMĂEu- «vjbi-CiPilJLUI CONSTANȚA Dn-'i-r.-.ȚlA URBANISM V » NESCHIKBAP-E Anexă ia     nr. __— /_—j-—

ARHÎK OT ȘtF __L_________


ii


 • — asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr!. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • — aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.G. apro

 • — locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței

 • — integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;.114/96 actualizata;


Inventar de coordonate

mun. Constanta, str. Dobrogei, nr.5 Sistem de proiecție STEREO 70


Nr.

Coordonate pucte de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

306273.005

791958.205

4.63

2

306274.654

791962.534

9.84

3

306278.260

791971.690

7.29

4

306271.541

791974.507

4.04

5

306267.795

791976.011

1.79

6

306266.131

791976.669

7.18

7

306259.408

791979.190

14.61

8

306253.857

791965.678

2.79

9

306256.462

791964.684

17.77

S.teren=298mpF feUB_____


MATERIALE GRĂFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUSȚINEREA UNOR PROPUNERI Nu este cazul, avand in vedere suprafața redusa a parcelei studiate, precum si a parcelelor învecinate.

t 3.00 X

6.50

\ f 2.5(5

\ k

4         4 \

+-------A

12.TUk"

V


ian u.

Clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente, dar nu cu mai puțin de 4,0 metri.                                              SI

Distanta minima dintre clădirile de pe aceesi parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, ca se respecta insorirea tuturor incaperilor de locuit-conform OMS nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.


NUME

arh. N

arh. NOELA ENE


P.U.D . LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E+Mp


LEGENDA

........LIMITE AMPLASAMENT STUDIAT


ANEXA LA

U"’" ■ u ™,I         , v , UWn,      ,    NK Z-^/Ji

TEREN CARE A GENERAT P.U.D.

ALINIERE minima fata de aliniament

ZRL2b -reglementata prin P.U.G.

LIMITE PROPRIETATE PARCELE

CIRCULAȚII AUTO

TROTUARE

ACCES AUTO propus -max.3,50m lățime ACCES PIETONAL propus

AMPLASAMENT REGLEMENTAT prin PUD

EDIFICABIL AMPLASAMENT

ZONA DE REGLEMENTARE -P.U.D.


ZRL2b

Funcțiuni admise: LOCUINȚA INDIVIDUAL A+functiuni complementare

Reqim maxim inaltime: Hmax=P+J (10 metri la cornișa)

P.U.T. max=35% locuire)

P.O.T. max.=45% locuire cu funcțiune complementara)

C.U.T. max =1,00 locuire)

C.U.T. max.=1,35 (locuire cu funcțiune complementara)


Inventar de coordonate mun. Constanta, str. Dobrogei, nr.5 Sistem dș proiecție STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pucte de contu

r

Lungimi

W)

X[m]

Y[ml

1

306273.005

791958.205

4.63

2

306274.654

791962.534

9.84

3

306278.260

791971.690

7.29

4

306271.541

791974.507

4.04

5

306267.795

791976.011

1

79

6

306266.131

791976.669

7

18

7

306259.408

791979.190

14

61

8

306253.857

791965.67!

2

79

9

306256.462

791964.68'

17

77

S.teren=298mp

' RiJR y oela Eugettia M.P.

ENE


35%

45%*

1,00

1,35*


P.O.T.P.O.T.* -cu funcțiuni complem

C.U.T.* -cu funcțiuni complementareNr.l j i I

I


0,00


0,00

0,00

298,00


mp__

W0

74,5

89,4


% ,

45

25___

30___


it.s


100


mini agptfnienu

BENEFICIAR:


298,00| 100


Proiect nr.:

19/2019


Scara:

1:200

Dată 03. 2019


PUD. LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+IE+Mp


REGLEMENTARI URBANISTICE


Faza:

P.U.D.

Planșa nr: U3