Hotărârea nr. 48/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


CONSTA^ ROMÂNIA

< «ff? X JUDEȚUL CONSTANȚA mBFm MUNICIPIULCONSTANȚA

111    104 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de        QJ>, £0/^1_______________

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 31024 / 14.02.2019, referatul R.A.E.D.P.P. Constanta nr 1388/15.02.2019 , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței , prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, H.C.L. 501/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Capitolul V privind locațiunea;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115, alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul chiriilor, pentru beneficiarii locuințelor sociale in baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă subvenționarea chiriilor, pentru beneficiarii locuințelor sociale în baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,    împotriva ,       abțineri.

La data adoptării sunt in funcție -2T consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA, „

nr                  pal2>


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

LA H.C.L. NR..........

Nr. cri

Adresa locuinței - repartizate conform OUG74

Numele si Prenumele chiriașului

Chiria lunara

Chiria Nominala (TVA inclus)

Plătită lunar de chiriaș

(chirie tarifara sau după caz ,10% din venitul mediu net lunar) TVA inclus

1

Str. Zmeurei nr.3 r Bloc 11 apt.l, p

Ni cola eseu Livia 1 persoana

90,71

90,71

2

Str, Zmeurei nr.3 , Bloc 1 t apt.2 , p

Maxim Elena 2 persoane

91,37

91,37

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.3 , p

Stan Vasile 3 persoane

113,56

113,56

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.4 , p

Tudor Elisaveta 1 persoana

94,46

59,45

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.5 , p

Frusinache Florica 1 persoana

91,45

91,45

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.6 , p

Arlf Alesman

4 persoane

113,86

113,86

1 A            . r *

7

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.7 , p

Cristea Ion

2 persoane

91,37

91,37        ' HCLM NR.      /JD

9

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.8 , p

Mihalache Daniela

2 persoane

90,71

90,71

9

Str. Zmeurei nr,3 , Bloc 1 , apt.9 , et.l

Onofrei Ștefan

1 persoana

90,71

90,71

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt. 10 , et.l

Ilie Maricica

1 persoana

91,37

91,37

11

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt. 11, et.l

Puici Minodora Liliana

4 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 12 , et.l

Topangea Florica

2 persoane

94,46

94,46

13

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 13 , et.l

Verbîțchi Cristian

1 persoana

91,45

91,45

14

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 14 t et.l

Clipa Georgiana

3 persoane

113,86

113,86

15

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 1, apt. 15, et.l

Stanciu Ioana

1 persoana

91,37

91,37

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 16 t et.l

Bulgaru Gheorghe

1 persoana

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 17 , et.2

Călimanescu Silvia

1 persoana

90,71

90,71

18

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 18 , et.2

Dascaliuc Alexandru Marian 1 persoana

91,37

91,37

19

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt. 19, et.2

Chiriac Daniela

3 persoane

113,86

21,67

20

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.20 , et.2

Memet Selatin

1 persoana

94,46

94,46

21

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.21, et.2

Ion Valerica

1 persoana

91,45

91,45

22

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.22 , et.2

Pavai Elena

3 persoane

113,86

113,86

23

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.23 , et.2

Memedalî Acî

2 persoane

91,37

91,37

ANEXA I .A

24

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1, apt.24 , et.2

Stancu George 1 persoana

90,71

HCLMNR.     jl2^C

90,71

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.l, p

Tânase Ileana 1 persoana

90,71

90,71

2

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2, apt.2 , p

Pitii Dobre 2 persoane

91,37

91,37

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2, apt.3 , p

Velcu Argentina

4 persoane

113,56

113,56

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.4 , p

Voinea Maria 1 persoana

94,46

58,00

5

Str. Zmeurei nr,3 , Bloc 2 , apt.5 r p

Sfera Mihaela 2 persoane

91,45

91,45

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.6 , p

Nasta Mihaela

3 persoane

113,86

113,86

7

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2, apt.7 t p

Azis Lila 5 persoane

91,37

91,37

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.8 , p

Potorac Tatiana 1 persoana

90,71

90,71

9

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2, apt.9 , et.l

Pațac Eugenia 1 persoana

90,71

60,90

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.10 , et.l

Pascal Ion 1 persoana

91,37

91,37

11

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 2 , apt.ll , et.l

Reli Elena Ioana 3 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 t apt.12 t et.l

Grigoraș Constantin Radu 3 persoane

94,46

94,46

13

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.13 , et.l

Osman Niat 7 persoane

91,45

91,45

14

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt. 14 , et.l

Ion Florin 5 persoane

113,86

113,86

15

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 2, apt.15, et.l

Puican Luminița

1 persoana

91,37

91,37

|    ANEXA LA   J

’HCLMNR.     /J3OT

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.16 , et.l

Ismail Cadrie

3 persoane

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt. 17 , et.2

Coman Daniel

2 persoane

90,71

90,71

18

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt. 18 , et.2

Bănica Ion

3 persoane

91,37

91,37

19

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2, apt. 19 , et.2

Grigoraș Florentina

4 persoane

113,86

113,86

20

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.20 , et.2

Regep Severin

8 persoane

94,46

94,46

21

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 t apt.21, et.2

Osman Ghiuldala

1 persoana

91,45

91,45

22

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.22 , et.2

Gabor Ancuța

4 persoane

113,86

113,86

23

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.23 t et.2

Ivan Ana Viorica

1 persoana

91,37

91,37

24

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.24 , et.2

Mu stata Ruzîe 1 persoana

90,71

90,71

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.l , p

lașar Melia

2 persoane

90,71

29,00

2

Str. Zmeurei nr.3 } Bloc 3, apt.2 , p

Irimia Genica

1 persoana

91,37

58,00

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 apt.3 , p

Zalariu Matilda

5 persoane

113,56

113,56

■ z

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.4 t p

Salî Ersean

4 persoane

94,46

94,46

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.5 , p

Mustafa Memet 3 persoane

91,45

91,45

1    ANEXA la

—IHCLM NR M& /J?QZe

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt.6 t p

Asan Ulvle 4 persoane

113,86

113,86

7

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt.7 , p

Asan Bahar

3 persoane

91,37

91,37

8

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt.8 , p

Asan Erdeniz

4 persoane

90,71

90,71

9

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt.9 , et.l

Hasan Raim 2 persoane

90,71

90,71

10

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.10 t et.l

Aliș Merzade

1 persoana

91,37

14,20

11

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 t apt.ll t et.l

Mitițescu Gociu 3 persoane

113,86

113,86

12

Str. Zmeurei nr.3 t Bloc 3 , apt.12 , et.l

Duman Zambila 2 persoane

94,46

94,46

13

Str, Zmeurei nr.3 t Bloc 3 , apt.13 , et.l

Ioniță Cezar

1 persoana

91,45

91,45

14

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.14 , et.l

Ismail Fatme 4 persoane

113,86

113,86

15

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt.15, et.l

Ismail Mu stan

3 persoane

91,37

91,37

16

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt. 16 , et.l

Suliman Ajdahan 6 persoane

90,71

90,71

17

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3, apt. 19 , et.2

Murat Niazi

6 persoane

113,86

113,86

18

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 t apt.22 , et.2

Șaban Taifun

3 persoane

113,86

113,86

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, c_ (/v\ețflKyȚWtCONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2


Nr. crt

Adresa locuinței -repartizate conform OUG 74

Vumele si Prenumele chiriașului

Venitul mediu net Lunar/membr u de familie

Chiria lunara, din care:

nominala

Plătită lunar de chiriaș (chirie tarifara sau după caz,10% din venitul mediu net lunar)

acordata prin subvenție

1

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt.4, p

Tudor Elisaveta 1 persoana

594,50

94,46

59,45

35,01

2

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 1 , apt. 19, et2

Chiriac Daniela 3 persoane

216.67

113,86

21.67

92.19

3

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 2 , apt.4, p

Voinea Mana

1 persoana

580

94,46

58

36.46

4

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc

2, apt.9, et.l

Pațac Eugenia

1 persoana

609

90,71

60.9

29.81

5

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt.l , p

laș ar Melia

2 persoane

290

90,71

29

61.71

6

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc

3,apt.2,p

Irimia Genica

1 persoana

580

91,37

58

33.37

7

Str. Zmeurei nr.3 , Bloc 3 , apt. 10, et.l

Aliș Merzade

1 persoana

142

91,37

14.2

77.17

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasemnează

SECRETAR

mar3^e