Hotărârea nr. 479/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. RĂSCOALEI DIN 1907, STR. CONSTANTIN BRĂTESCU, STR. GENERAL MANU ȘI STR. SARMISEGETUZA, INIȚIATOR VĂLEANU VALERICA


I           HOTA RARE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Constantin Brătescu, str. General Mânu și str. Sarmisegetuza,

;                         inițiator Văleanu Valerica

I1'                                                                                                                                                                            .

i Consiliul local al municipiului' Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de l'U » IO. 2019.

[Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 187395/30.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția med.iului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr., ■. 202290/18.10.2019, precum și avizul nr. 187388/30.09.2019 al arhitectului șef;

[Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și,Administrației Publice;

[Văzând avizul de oportunitate nr. 155709/01.02.2018 al Direcției urbanism;

[în temeiul prevederilor.art/ 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. .'.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

[|               HOTĂRĂȘTE :

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ' ■ ■

i

|Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Constantin Brătescu, str. General Mânu și str. Sarnîjlsegetuza, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

|’i Terenul care a inițiat PUZ-ul,. situat în str. Răscoalei din 1907 nr. 33, în suprafață de 206,56 mp (potrivit actelor de proprietate) și 207 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 211755, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Văleanu Valerica și Văleanu Gabriel Florentin conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 568/27.02.2001 la Biroul notarului public Florin Vișan.

•Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de lâjdata aprobării prezentei, cu . posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.                          , ‘ .

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comiinica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire,

spre;.știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Văleanu Vale'rica, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat lin construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

i! Xb pentru,        împotrivă,        abțineri.

\La data adoptării sunt în funcție X-A'consilieri din 27 membri.

' PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,CONSTANȚA

NR. j__/ 'Sh 10 >2019

ii

I"

i

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA DIN 1907, STR.SARMISEGETUZA, STR.GENERAL MANU,STR.C-TIN BRATESCU

BENEFICIAR::

VALEANU V^LERICA ; VALEANU GABRIEL FLORENTIN PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ROXANA MARCULESCU

i,;

CUPRINS       I,


Articolul 1 - Definiție si scop

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

____________________________________________________________l’j______________________________________________________________
GENERALITATI-C^RACTERUL ZONEI SECȚIUNEA 1-UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 5-Utilizari admise

Articolul 6-Utiliza'ri admise cu condiționări

Articolul 7-Utilizai’i interzise


oare ale parcelelor


SECȚIUNEA 2-COi'JDITII DE AMPLASARE,CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR Articolul 8 - Parcelarea ArticoluI9- Amplasarea fata de aliniament Articolull 0 - Amplasarea in interiorul parcelei Articolul 11-Amplasarea fata de limitele laterale Articolull 2- Aspectul exterior al construc " Articolul 13 - Inaltimea maxima a edificabilului Articolul 14 - Asigurarea echipării edilitare si ev Articolull 5- Circulații si accese Articolull6- Staționarea autovehiculelor Articolull 7- Spatii libere si spatii plantate

. JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚW URBANISM

VIZAT IPRE NESCHi9£3ARE

Anexă la avi:


ARHITECT ȘEF _______


Articolull 8- împrejmuiri

SECȚIUNEA 4-POȘIBlLITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI Articolul 19-Proc,ent maxim de ocupare a terenului Articolul 20-Coeficient maxim de utilizare a terenului Articolul21 - Orientarea fata de punctele cardinale

■I

|l|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ........

Articolul 22 - Intrarea in vigoare

____

DENUMIRE:PLAN URBANI! TIC ZONAL-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA DIN 1907. STR.SARMISEGETUZA, STIi.GENERAL MANU.STR.C-TIN BRATESCU

DISPOZIȚII GENERALE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și ^documentații de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul; MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism jij

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUNICIP1ULU1 2 3 CONSiANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT iPRE MESCHI823ARE exă la avizul nr7------I--------—

  oare                   (6

  Oare ARHITECT ȘEF ___________


 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1j996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actuali :a^

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulter

 • - Legea nr. 42)2010, privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (cuveta lac Siutghiol)

h

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului

 • - Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MT |i,49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - ORDIN MLP/,XT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”

 • - ORDIN MLF?AT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor d4 autuijjsme in localitati

urbane         /


 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Re aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a 81/26.03.2013

 • -  HCLM nr. i,43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulații la nivelul municipiului Constanța j:

 • - HCLM nr. 2'60/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța

 • - HCLM nr. 2212/2013 - Reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele situate în blocuri de locuințe

-HCLM 113/2^'04.2017-Regulamentul pentru parcaje in Municipiul Constanta

-HCJC 115/22105.2013-Regulamentul pentru spatii verzi in Municipiul Constanta.


Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • (1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele pfe,pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • (2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (3) Prezentul regulament local de urbanism,aferent Planului urbanistic zonal,conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si,atunci când este cazul,a ^eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

 • (4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

  PARTEA II


ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

'i

PRIMĂRIA VUi'liCiPilJLUl CONSTANȚA DiftcCȚ!A URBAMSM VJIAT i PRE NESCRIMSARE

——AJIUITlCJ' ȘfcF_______________


Articolul 3 - Listei zonelor de reglementare

li

Planul urbanistic zonal stabilește următoarele zone si subzone functio

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață^ limita unitatii teritoriale de referința din P.U.G.Constanta si va avea din-f singura zona de reglementare propusa:

le vedere operațional o


ZRL2p -zona locuințe individuale sau colective micițmaxim 8 apartamente)* si funcțiuni complementare locuirii cu regim de inaltime maxim P+3E pentru parcelele de colt si P+2E pentru restul parcelelor.

PARTEA III


REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Articolul 4 - Zone protejate

li

Zona studiata se|'incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr.2828/2015 in zona protejata Sit Urban,COD CT-ll-s-B-

02820,nr.crt. 4834'484 si in situl arheologic Necropola Orașului Antic Tomis-cod CT-l-s-A-02555,cu vestigii arheologice din epocile romana,romano-biantina,medievala,poz.15 in LMI 2015.....


GENERALITATI-lîARACTERUL ZONEI STUDIATE

îi

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul; MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

în teritoriul din care face parte terenul ce generează PUZ este aprobata conform PUG zona de reglementare ZRtJ.2b-zona locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2E aflate in inteirorul zonei de protecție ,in aceasta zona existând terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.


Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, individuala,funcțiuni de proximitate si zone verzi.

SECȚIUNEA 1-UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 5 - Utili,: ari admise

cu functiu

n de l9g^ULc^>^Ț^ica si PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DîP-.CȚIA URBANISM VIZAT 4 ARE NESCHIKSARE

Anexă !â avizul nr7       /

l'Pr ■■■■ 1


 • - locuințe individuale cu maxim P+3 niveluri pentru parcelele de colt si P+2 niveluri pentru restul parcelelor,in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - locuințe colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel si maxim 6apartamente pentru P+2E,maxim 8apartamente pentru P+3E;

 • - funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul,birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.),servicii de proximitate(clinici si cabinete medicale,locuri dej; joaca,grădinițe,coafor/cosmetica,etc...)

Articolul 6 - Utili rari Admise Cu Condiționări

uii.


"al terenului maxim prafata construita a


 • - se admite mansardarea clădirilor, cu respectarea coeficientului i aprobat,astfel iricat suprafața construita a mansardei sa fie maxim’ etajului inferior;;

-se admit subsoluri si/sau demisol daca studiile geotehnice ne permit,cu ificadrarea in coeficientul de Q utilizare a terenului maxim aprobat;

 • - in zona nonedifi^abila nu se permite nici o construcție cu excepția imprejmuirilor,aleilor pietonale sau carosabile,parcajelor, platformelor de maxim 0.4m inaltime deasupra terenului neamenajat,perqolelor pentru parcaje auto;

;li

Articolul 7 - Utilitari Interzise

-funcțiuni ce generează orice tip de poluare,generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00;

-

-activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule jmici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;                     :   \

'ii                                                                                                                                                                                                                                       ■1

-anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;                  i

-depozitare en gros,depozitari de materiale refolosibile si platforme de precdleoțare a deșeurilor urbane,depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile^âu toxice;

-activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; \ 5

-orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEATH:G )NDITil DE-.^MPLA’SARE’CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

ij

Articolul 8- Parcelarea

In ceea ce privește prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului Constanta, zona reglementata ca ZRL2b in care se incadreaza zona ce face obiectul documentației in situația existenta, prezintă următoarele condiționări:

-se considera construibile parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate:

- (1) - dimensiuni minime

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp).

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

■/

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducererccr 25% pentiu frecare fatacja

An

JUDEȚUL CONSTANȚA ÎMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT fcPRE NESCHHSSARE axă la avizul nr. >_______I ,

r                    15.

' ARHiTcCT ȘEF____________

* conform Regulamentului General de Urbanism acrobat

ARnlTcCl ȘEI, Având in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului         ttdiv+ziuni-

necontrolate , parcelarul existent prezenta terenuri neconstruibile din punctul de vedere al suprafețelor si fronturilor stradale mici.Acest plan urbanistic zonal transforma toate aceste zone in terenuri construibile fara a mai permite divizarea acestora pe viitor,ci doar alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerente in limita coeficienților urbanistici aprobați.

Construirea pe terenuri rezultate in urma alipirii loturilor de teren se va realiza doar după elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

 • - (2) - adancimee parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea a

de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, c            xproprierii

pentru extinderea^infrastructurii,se va urmări exproprierea întregii parcele.In căznii exproprierii se vor acorda compensații urbanistice, care vor fi stabilite de către CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.

 • - pentru parcelele' construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului.

Articolul 9 - Amplasarea fata de aliniament

în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

§ în cazul zonelor, construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;                                                                               /   . I

§ retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

§ depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la jinălțimea de 3 m de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

§ retragerea de lai aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.

t4 5 6 7 8

f.

Articolul 10-Amplasarea in interiorul parcelei

li4

-pe o parcela se jaot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru; iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie șa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

-distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte măsurată in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

Articolul 11-Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform planului de reglementari aferent PUZșicu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de înso'iire a construcțiilor;

-distanțele minime? necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

-clădirea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 20.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

-in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la distante conform planului detaliat de reglementari propuse; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;


-in cazul clădirilor]'cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m; -clădirile cuplate ișe vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata/si cealalta limita lajo distanta de minim 3.0 metri,cu respectarea conditiilo legislația in vigoare;

-clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau] către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa'fie minim;

-retragerea fata de limita posterioare a parcelei se va realiza conform planului detaliat de reglementari propuse,pentru fiecare parcela reglementata;

-dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se resp.eeta_,distartfele--mfrTmTe~ necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normați'7 ’"

ivjSorTn vigfââMUL                 .

I PRiMÂRIA MUNICIPIULUI UONSUNȚA DiRECȚlA URBANISM VIZAT « PîiE MESCHÎBSBARE

A„exă

iîfEegîr§^feFul-aeRerala~al


i'i

Articolul 12 - Aspectul exterior al construcțiilor

ll'i                                                                                                                                                                           ( L '

-clădirile noi sau liiiodificarile /reconstrucțiile de clădiri existente se v< >r intepasliTEcarâfeferul-gefteralaral zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisajet*“-^r^^^           ———

■ arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;         \

• nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică,a celor specifice pentru interior, sa'îj a unor imitații de materiale naturale (piatra artificialăjdâramidă s^u lemn fals etc.);

/ \

X":-pentru reconditionarea fațadelor vor fi folosite doar materiale naturale,adaptate perioadei realizării construcțiilor; jj

 • ■ culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, ''stridente, închise;

 • ■ mobilierul urban:ya fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

-se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor

-toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane pentru clădirile prevăzute cu șarpanta;

-garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

-se vor păstră si restaura fațadele următoarelor clădiri din zona studiata:fatada dinspre strada Constantin Bratescu la lotul 29 din str.Rascoala din 1907,fațadele vizibile din strada la lotul 35 strada Rascoala din 1907,fațadele dinspre străzi la lotul 37 strada rascoala din 1907,fațadele spre strada la lotul 7 strada sarmisegetuza,fațadele spre strada ale clădirii de locuințe colective de la intersecția strada sarmisegetuza cu strada general mânu,fațadele spre strada ale loturilor 26,28,28a strada general mânu,fațadele spre strada ale construcției de la intersecția străzilor general mânu cu constantin bratescu;

-In cazul in care beneficiarii construcțiilor ale căror fațade sunt recomandate a se recondiționa si păstră vor sa faca orice lucrări ce necesita obținerea Autorizației de Construcție,conform Legii 50/1991 actualizata,aceștia vor trebui sa obțină avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Constanta;

 • - se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TVsau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planulfațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - amplasarea pandurilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat

  prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.


  - Inaltimea construcțiilor va fi maxim P+3 niveluri(Hmaxim comisa/âtiiArticolul 13 - Inaltimea construcțiilor intersecția de străzi si maxim P+2 niveluri(Hmaxim cornisa/atic-1Bm) p^^ț^^ffld|^iȚfâlelor; -inaltimea maxima a clădirii este calculata de la cota terenului amdnajat^s^^s/ubsol-sau-demjsoL.—— maxim 1,5metri in afara solului+inaltimea fiecărui etaj curent cate 3metri+inaltffnea maxima a mansardei la comisa sau a aticului casei de scara spre acoperișul tip terasa maxim 2,5metri -se poate depăși numărul de nivele maxim admisibil cu mansarda,avand maxim 60% din aria etajului curent inferior,fara depășirea inaltimii maxime admise si a coeficientului de utilizare a terenului maxim admis;

-se poate depăși numărul de nivele maxim admis cu casa de scara pentru accesul si mentenanta acoperișurilor tip terasa;

 • - se admit depășiri de 1-2 metri a regimului maxim admis numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m cu centrul pe linia cornișei

sau stresinei;    C

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea

împrejmuirii;       ,

-în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de demisol si/sau subsoluri. Numărâl subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor,precum si de încadrarea in indicatorii urbanistici propuși/

Articolul 14-Asilgurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

-Se va urmarij limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela.ln acest sens.se recomanda realizarea de soluții de colectare,stocare, infiltrare locala in 'sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela.

-De asemenea, se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare(prin asfaltare,betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.             '

-Fiecare parcela ^/a dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere,dimensionate pentru a permite colectarea selective a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

-Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat, integrate in împrejmuire sau ihzidite in construcție

-Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare -Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica sau se propus soluții tehnice viabile.

- Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realize de către investitor sau beneficiar,parțial sau in întregime,dupacaz,in condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local.Ccsturile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar.

-Este permisa amplasarea antenelor de telecomunicații,cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) in cazul amplasării pe o clădire de locuințe colective.se va obține,in prealabilul autorizării, acordul asociației de proprietari,

 • b)  in alte cazuri,daca pe parcelele imediat învecinate se afla locuinte.se vor obține,in prealabilul;autorizării,acordul proprietarilor acestora,

 • c)  obținerea avizelor favorabile sau acordurilor din pa administrația publica locala prin certificatul de urbanism.

  DiP-CȚiA URBAHSM

  VIZAT i. W6.3CHWBÂRE

  Anexă ia avizul nr._______/____

  stă p6^blhtaflTcfi^§ccos la drumurile


ArticoluL 15 -Circulații si accese

-Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă ex publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. ,■


-în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea eonilor la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

j^to ni, dintr-un


-In sensul prezentului articol,prin accese pietonale se inteleg caile de acc0"p drum public,care iipot fi: trotuare,alei,străzi pietonale,piețe pietonale,precu               le de acces


public pe terenuri ; proprietate publica sau,dupacaz,pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-Accesul carosabil la parcajele amenajate in incinta(pe parcela) se va realiza astfekun singur acces pe parcela cu latimea cuprinsa intre 2,5 si 5metri,sau maxim 2 accese distincte cu latimea cuprinsa intre 2,5 si 3metri fiecare;

-Accesul carosabil la parcela se va asigura prin coborârea trotuarului si racordarea acestuia la partea carosabila,sau prin borduri înclinate speciale;

-Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captoarelor pluviale;

-Rampele nu vor afecta domeniul public,trotuarele si aleile publice de acces carosabile si : semicarosabile; j

-Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale,) potrivit importanței și destinației construcției.

-Accese pietonale se consideră căile de acces pentru pietoni, realizate dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, scuaruri sau piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe.terenuri  proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitute^ de trecere publică, potrivit legii.


-Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permit circulația persoanelor cu handicap

PROIECT NR.12J2017

DENUMIREiPLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA DIN 1907. STR.SARMISEGETUZA, ST l.GENERAL MANU.STR.C-TIN BRATESCU

locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 16 - Staționarea autovehiculelor

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare destinației clădirii,conform HCL 113/2017,cu modificările ulterioare.

Numărul minim amocurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, cf. Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta HC.L.

113/2017,cu modificările ulterioare.


Articolul 17- Spatii libere si spatii plantate


Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a ^prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

 • - construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața min. de 50%;

 • - construcții de sanatate vor fi prevăzute aliniamente simple/ duble, cu rol de protecție si parcuri organizate cu o suprafața min. de 15 mp./pers.;

 • - blocuri de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de loc. in suprafața min.

de 30%;         i'

 • - construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de min. 5 mp/ locuitor.

-se vor amenaja spatii verzi pe pamant vegetal la nivelul solului,pe minim 20% din suprafața terenului;

 • - Amplasarea panourilor de afisaj publicitar,atat pe domeniul publicj^Lsj„pe..praprietatLpri^te-saLLpa

fatadele/calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului Local âproiyatLdfâGSWinui Local Constanta.                                                            ’                      ......

Articolul 18 - împrejmuiri


'I


PRIMĂRI           CONSTANȚA

VIZAT i NfeSUWKjDARE _ , Anexă ia avizul nr.

’■-----ijmuiri:


ț          ..                                                                               MP.e.xy ia avizui nr.

In condițiile prezentului regulament, este permisa autorizarea următoarelor categorji de imprej

 • ■ împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • ■ împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor î ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximala imprejmuirilor va fi de 1,80m spre strada si 2,20 m pe celelalte laturi ale terenului. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără ,â incomoda circulația publică.

Panta de scurgere,! se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

............„

Articolul 19-Proc'ent maxim de ocupare a terenului
înălțime, străzilor sau al


P.O.T.maxim admis= 54%în toate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în preze

poate menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza* lucrări de


supraetajare și/săju schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise.

Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.                     .___          . L

!■!                                                      „ JUPETUL CONSTANȚA

Articolul 20-Coeiicient maxim de utilizare a terenului            PRIMĂRI -4uM!GiPjUL.Ur CONS

C.U.T. maxim = 11.62 mp./ A.D.C.                                Ane-f

Condiții de depășire a CUT                                         ar

în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevazutrr poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edi respecta noile valori maxime propuse.


jtegtrramentrse-iqinoi, care vor

Este permisă supraetajarea construcțiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

’l

Articolul 21- Orientarea fata de punctele cardinale


Autorizarea executării construcțiilor se face,atunci când este posibil,cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale.


Articolul 22 - Intrarea in vigoare

Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art.49 legea 215/2001 prin aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

PARTEA IV         PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR DE

REGLEMENTAR •


Articolul 23- Reglementari specifice pe lotul ce a generat PUZ

și

Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral= 211755 și S= 206.56 mp, situat pe Str.

Răscoalei 1907, nr. 33, va face parte din ZRL2p si va prezenta următorii indicatori urbanistici: P.O.T.max. propus= 54%

C.U.T. max. propus= 1.62

R.H. propus= P+2E (Hmaxim cornisa/atic 13.00 m)

Funcțiuni admise?;

locuințe individuale sau colective mici(maxim 6 apartamente/cladire) funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (clinici si cabinete medicale,locuri de joaca,grădinițe, coafor/cosmeticajetc...).


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU ROXANA

Proiect Nr. 12/20[Î7

I

!

i

Date generale j


PLAN DE ACȚIUNE IMPLEMENTARE INVESTIȚIEBeneficiar: VAI..

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA DIN 1907, STR.SARMISEGETUZA.STR.GENERAL MANU.STR.C-TIN BRATESCU Proiectant:BlR'pU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU ROXANA

Realizarea planllui urbanistic zonal a fost necesara in vederea conversiei funcționale a terenului ce generează PUZ si marirea indicatorilor urbanistici POT,respectiv CUT cu 20%.PUZ-ul va permite ulterior construirea pe terenurile studiate,chiar si cele care sunt neconstruibile in prezent, ale unor imobile de locuințe colective,cu funcțiunile complementare(profesiuni liberale,birouri,spatii comerciale si servicii de proximitate,garaje,spatii tehnice,locuri de joaca,etc...) necesare.

Terenul ce face!obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul m             instanța,

stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulferj|6are aprobate prin HCLM nr. 31/01^.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

Suprafața amplasamentului ce a generat PUZ,amplasat in strada Rascoala din 1907 nr.33, este de 206.56mp (din acte), 206.56 mp din măsurători.

t:

Etapizare investiții propuse prin planul de urbanism zonal aprobat

După aprobarea! in Consiliul Local Constanta a prezentului PUZ, se vor obține certificate de urbanism si se vor elabora proiectele tehnice pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu ‘'funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Etapizarea si finanțarea lucrărilor propuse prin PUZ va fi astfel:

I

Timp scurt (1 - 3 luni):

-obținerea certificatului de urbanism,a avizelor necesare,întocmirea proiectului si obținerea autorizației de construcție pentru investiția propusa

-costuri suportate de către beneficiar;                                    PRIMĂRIA .MuwCIPcULU- CONSTANȚA

Dlf-SCȚIA URBM ISM

Timp mediu (6 l(uni):                                                     VIZAT w PRS NE St-HIKBARE

-pregătirea terenului pentru lucrările de investiție (nivelare, umplutură etc.) Anexă !s avizul nr. < ____/.

-executarea construcțiilor din cadrul SRM la roșu (fundații ziduri stâlpi și înl/elitori)             J 3c? •

-executarea racordurilor și branșamentelor                            | ARHITECT ȘEF_____________

-costuri suportare de către beneficiar;

Timp lung (1 an):

-construire căi cțe acces corespunzătoare în incintă

-executarea finisajelor clădirilor

-realizarea rețelelor interioare

-dotare clădirii c.u echipamente                   '

-receptionarea si intabularea construcției propuse; -costuri suportate de către beneficiar. ;


EANU VALERICA SI VALEANU GABRIEL FLORENTIN

ța, extins1

ii

Articolul 1 - Definiție si scop

2

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor* pe intrega suprafața a zonei studiate prin PUZ.. NoriȚiele cuprinse in prezentul Regulament;2 sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele PUa

3

Prezentul; regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederilș\cu caracter de reglementare ale PUZ ce urmeaza a fi aprobat.

4

5

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU ROXANA

6

TEL.-.0723361767         ;•

7

li

8

IFLAGMi WRBAWOSTIC                  REGLEMENTAR! ©REB^f^@STD©E

PEW“my TMTORBUL ©ELOIÎV00TAT OE STR.IRASQOALA ©DM ‘0®©^%

STR.SARMBSEGETOZA.STR.GENERAL MAIWPSTK..COINISTAE\mOM BRATESCUC0EFICIENTU4RBANISTICI PROPUSl-/AMPLASAMENT clxA INITIAT PUz\

st£ren

\ N.   206.56 mp

/ sc\

. SD ta

\ 334^2 mp\

\O.T.

\ 5>% >

W

\1.62ta<


J

(T) Stâlp electricitate

Ț indicator rutier amin telefonie o o

5b


Canalizare Gaze Hidrant Gaiger


Limite si parcelar


0 Ei CI Limita zona studiata PUZ S=5671 .GrțijT'Ț


Limite de proprietate teren ce a initiat PUZ S=206.56mp


Sistem de proiecție STEREO 70 Plan de referința Marea Neagra 1975 - zona studiata PUZ -


r .......

Nr. ' Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(l.i+1)

X[m)

Y[m]

I             1

304457.711

791673.462

67.348

2

304502.277

791723.956

80.844

3

304443.542

791779.508

71.927

4

304394.983

791726.447

82.111

i S=5671mp


COEFICIENȚI URBANISTICI PROPUȘI- ZONA REGLEMENTARE ZRL2p STUDIATA

S TEREN ZONA REGLEMENTARE

3898.98 mp

SC

2105.45 mp

SD

6316.34 mp

P.O.T.maxim

54%

C.U.T.maxim

1.62


Teren liber de construcții vecinătăți zona studiata


Teren liber de construcții zona studiata


Fond construit vecinătăți zona studiata


zRL2b Indicativ zona de reglementare existenta


Limite zone de reglementare


zRL2p Indicativ zona de reglementare propusa


Funcțiuni oxlstent/propus


Regim do inaltime P+2E


Coordonare ppLdș.coptur

Lungimi

: laturi

D(i|i+1)

’x jm] _

Ț

Ț.Ț

304468 5®-

3)T7®3(~9

£11111377

2

304468.587

791747.621

10.820

.3

304460,769.

7.9_tZ55_l0.1.

- -0.152

4

304460.674

791754.982

2.002

~,«5.

304459.381

791753.453

0.061

țlrf?

:7ST753.'4O8

'■ 16.195

Y 7

304448.389

791741.477

10.93-4

Ui :£.•

364456.284

Z91&3’.842'

/168

9

304456.399

791734.065

7Ț.293

10

304456,609

79^733,860

/0.281

11'

304456.812

791733.66/

/ 8.289

12

13

304^1^

3044^2-983»

fâjpQAțlt

-$$1740 880^

w

14

304463.247

791741.497

0.200

15

304463.381

791741.345

0.613

16

304463.794

791741.798

7.535


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU S. ROXANA


CONTRASE M N E AZ

SECRETAR, ]


BENEFICIAR:

ĂVALEANU VALERICA

VALEANU GABRIEL FLORENTIN


MARCELA ENACH^roieetant CENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCU


Regim do inaltime P+3E

IȚjoubJ       ®<Wficabll maxim propus pe parcelele studiate


Limita terenuri situate pe colt,la intersecții de străzi


Spatii verzi publice,plantat ii de aliniament


Circulații pietonale


Circulații carosablle-st azi categoria IU


Accese auto


Accese pietonale


JUDEȚUL CONSTANȚA fSOiiî ^tFȘHCJPtULUI CONS I ȚI A URBANISM

Anexă ia avizul nr. ,__/ /

ARHITECT ȘEF !

probata prin Ordinul Ministerului Culturii sl PDlrimonluluil'WliOIIUI nr."2828/2015 lif ■ Ț


lj;h


Zona studiata se Incadreaza conform Listei Monumentelor Istorico,.,,^.-.- r...       ............... ....

zona protejata Sil Urban.COD CT-ll-s-B-02fl20,nr,crl. 463-484 sl In sîfuHrTieoîSțjTO arheologice din epocile romana,romano-blanllna,medievala,poz.15 In LMI2015.

Prin PUZ se propune ZRL2p-zona locuințe Individuale sau colective mid(maxrn 8 apartamente) sl funcțiuni complementare locuirii cu regim do Inalllme maxim P+3E pentru parcelele de coli sl P+2E penlru reslul parcololor Conform PUZ,Indicatorii urbanistici propus In zona studiata sunt astfel:

o Funcțiuni admise:

• locuințe Individuale


SEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


DESENAT:

Urb.Roxana Marculescu


PROIEET

ANȚA


\NT GENERAL-ARHITECTURA:


Proiect \nt general-retele:


■&fyettH3EOTEHNIC:


LUCRĂRI CADASTRU;


amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea da profesiuni \

Imllatefcllnlcl sl cablnale medicala,locuri da foaea.nradinlte.cnnfnr/cnsmnllca nfc. 3 V k

R=

VERIFICATORI: \ \


 • • funcțiuni complementara locuirii: paracaro /garare, comerț cu a____________ __r______r____________________ _______r__________________,_________

liberale (avocatura, arhitectura, medicina ele.),servicii do proxlmllalețcllnld sl cabinele medicale,locuri do Joaca .grădinile,coafor/cosmellca,etc...) \ o Funcțiuni Interzise:

o funcțiuni ce generează orice lip de poluare,generează un trafic Important do persoane sl mărfuri, au program prelungit după orele 22.00;

 • • acfivilatl productiva poluante, cu risc tehnologic sau Incomode prin traficul generat (peste 5 aulovohlculo mici pe zl sau transport greu), prin utilizarea Incintei pentru dopozitaro sl producție, prin deseurile produse ori prin programul do activitate;

 • • anoxe pentru creșterea animalelor pentru produclte sl subzistenta;

 • • depozitaro en gros,depozitari de materiale refoloslbile sl platformo de precolectare a de

mari de substanlo Infiamabllo sau toxice;                                                I

 • • actlvltall productive caro utilizează pentru depozitare sl producție terenul vizibil din circuli

 • • aulobazo, statll de Inlrollnore sl spălătorii auto;

 • • • orice lucrări da terasamonl care pol sa provoace scurgerea apelor pe parcoloJe-vecina

meteorica.                                                                               1

o Regim de Inaltime: maxim P+3 nivolurl(Hmaxlm cornlsa/atlc-16m,^radepaslroajââfiîj -----tale de coli sl maxim P+2 nlvelurițHmaxIm comlsa/atlc-13m)penlru rosIurpafceTeior


icurilor urbano,dopozllarea penlru vanzaro a unor cantllali


vacuarea sl colectarea rapida a apelor

..........................—....      ... -________________ r _____ _________.fii ima dintre aliniamente) pentru parcelele de coli sl maxim P+2 nlveluri(Hmaxlm comlsa/atlc-13m)pentru resîuTpâîcerălor.ln reSm de corstrulra InsinJil, cuplat sau Izolat .Se poale depăși numărul de nlvple maxim admisibil cu mansarda.avand maxim 60% din aria unul nivel curent,fără dopaslrea înălțimii maxime admlso.Va fi admisa realizarea de subsoluri sl/sau demisol,cu încadrarea In coeficienții urbanistici maximi propuși sla condiționărilor Impuse de studiile realizate.

o POT = 54% .rezultat din creșterea cu 20% a POT maxim exlstenl-45% (45%+0,2x45W)

o CUT = 1,62,rezultat din creșterea cu 20% a CUT maxim existent-1.35(1.35 +0.2x1.35)

Retragerile minime vor fl conform Regulamentului general de urbanism aferent PUZ sl planului de reglementari propuse U-04.

Spatiile verzi se vor realiza exclusiv pe baza H.C.J.C. 152/22.05.2013, respectând toate condiționările sl specificațiile pentru fiecare lip da funcțiune:

construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ sl de proiecție cu o suprafața mln. de 50%;

construcții de sănătate vor fl prevăzute aliniamente simple/ duble.cu rol do proiecție sl parcuri

organizate cu o suprafața mln. do 15mp/pers.;

loculnlele colectiva mici vor avea spatii verzi sl plan laie In suprafața mln. de 30%;

construcții de locuințe unlfamillale vor fi prevăzute satil verzi sl plantate de mln. 5mp./ locuitor.


Documentația nu iși propuno modificarea tramei stradale existente s! modernizate, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri do parcare penlru lucrările de construcții si amonajari autorizate po raza municipiului Constanta, astfel:

 • - locuința individuale/ colective :1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu suprafața utila de maxim 100,00mp sau 2 locuri de parcare penlru fiecare unitate localiva cu suprafața utila mai mare de 100,00 mp.Aiinlm 40% din totalul focurilor de parcare penlru locuințele colective vor fi prevăzute in spatii acoperite (spatii extericare-pergole/ spalil Inferioare). La locurile de parcare calculate mal sus se va adauga un supliment de 20% penlru vizitatori;

 • - construcții comerciale -1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din S. utila a ariei de vanzara pt. spatii cu S. utila mai mare de 50 mp.;

 • - construcții de sanatate ■ 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d sl cf. normativelor specifice in cazul spitalelor si stafiilor de salvare;

-penlru alte funcțiuni - conform Rogulamenlulul privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pl. lucrările da construcții sl amenajați autorizate, pe raza municipiului Constanta.

Prezenta documentația de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

Având in vedere ca este o lotizare existenta, In care de-a lungul timpului s-au făcut diviziuni neconlrotate, parcelarul existent prezenta terenuri neconslruibile din punclul de vednre al suprafețelor si fronturilor stradale mlci.AcesI plan urbanistic zonal transforma toate aceste zone in terenuri conslrulbile fara a mal permite divizarea acestora pe viitor ,ci doar alipirile In vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerenta In limita coeficienților urbanistici aprobați.

Construirea pe terenuri rezultate In urma alipirii loturilor de teren se va realiza doar după elaborarea unul Plan Urbanistic de Detaliu,.

* Prezenta documentație nu are ca scop Intrarea In legalitate a unor construcții edificate fara autorizația d,o construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire emise.                                                             ț, l

’ Vor fi păstrate sl restaurate doar fațadele corpurilor principale de clădire de pe loturile mentlonato.confolm recomandărilor studiului Istoric aferent PUZ,nu sl ale anexelor acestora,fara valoare arhitecturala sau ambientala.                              |               ,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


M’


NR.PROIECT:____12______________

FAZA:__AVIZ OPORTUNITATE PUZ__

DATA:_____AUGUST 2017___________

REVIZIE:.________________________________


OBSERVAȚII;


TITLU PROIECT;


PLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICARE

REGLEMENTARI URBANISTICE PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA

DIN 1907, STR.SARMISEGETUZA, STR.GENERAL MANU.STR.C-TIH BRATESCU


ADRESA TEREN CE A GENERAT PUZ:


STRADA RASCOALA DIN 1907.NR.33,

CONSTANTA


TITLU PLAN:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


SCARA PLAN:


1:500


NUMĂR PLAN:


U-04