Hotărârea nr. 478/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 510,60 MP CĂTRE SC MIG 2000 SRL

ifOCfi gr

Județul Constanța


Municipiul Constanța

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind concesionarea terenului în suprafață de 510,60 mp către SC Mig 2000 SRL


Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 201003/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.204189/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - art .15, lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare,

  • - HCIL nr.153/26.04.2001 privind concesionarea prin negociere directă a unor suprafețe de teren situate în Stațiunea Mamaia în temeiul H.G. nr.450/1999, anexa 25,

  • - contractul de concesiune nr. 179393/12.12.2001 încheiat între municipiul Constanța și SC Mamaia SA și actul adițional nr.27914/22.02.2002 încheiat între municipiul Constanța, SC Mamaia SA și SC Mig 2000 SRL,

  • - cererea de concesionare nr.86842/28.06.2010, documentația cadastrală identificată cu numărul cadastral 240106 înscrisă în Cartea funciară nr. 240106 a UAT Constanța, conform încheierii nr.44078/08.05.2015 emisă de OCPI Constanța, adresa S.P.I.T. nr.R-S 82924/03.11.2014;

  • - Decizia nr.23/29.07.2019 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de conturi Constanța și Dispoziția nr.3615/09.08.2019 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit nr.126945/02.07.2019 încheiat în urma acțiunii de audit financiar privind situațiile financiare pentru anul 2018;

Ținând cont de faptul, că pe rolul instanțelor judecătorești se află dosarul civil nr. 12534/212/2017*, având ca părți: SC Mig 2000 SRL în calitate de reclamant și Municipiul Constanța, în calitate de pârât, având ca obiect "obligația de a face"-stadiul^procesual recurs;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.362, aiin.(l) și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.JL. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică către SC Mig 2000


SRL, a terenului situat în Stațiunea Mamaia, Bufet Tomis, în suprafață de 510,60 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, pentru funcțiunea de alimentație publică, comerț, ca extindere a contractului de concesiune nr. 179393/12,12.2001, adiționat, pentru obiectivul "Bufet Tomis", înscris în cartea funciară suj nr.240106 a UAT Constanta.

Art.2. - Durata concesionării este pe 31 de ani, respectiv până la data de 12.12.2050. Pe toată perioada existenței contractului se va respecta destinația actuală a terenului, respectiv "alimentație publică, comerț".

Art.3. - Consiliul local al municipiului Constanța își însușește raportul de evaluare plivind stabilirea valorii redevenței terenului cu funcțiunea de "alimentație publică, comerț", situat în Stațiunea Mamaia, aferent "Bufet Tomis", în suprafață de 510,60 mp', aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, respectiv suma de 7965,3(5 euro/an, sumă ce va fi achitată în rate trimestriale. Raportul de evaluare nr. 173645/10.09.2019, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Până la data încheierii contractului de concesiune pentru suprafața de 510,6 mp, SC Mig 2000 SRL are obligația să achite sumele datorate ca urmare a folosirii terenului, în valoare de 15.307,58 USD, la care se va aplica dobândă legală remuneratorie, sume ce vor fi actualizate până la data încheierii contractului de concesiune și achitării acestora.

Art.4. - Se împuternicește executivul, prin primar, să încheie și să semneze contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile legale.

!

Art.!5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Mig 2000 SRL cu sediul în Stațiunea Mamaia, Bufet Tomis, județul Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

«Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,         abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri,                                      vJz

Consultanță în management,              C&rtRfent'^

^organizare și restructurare, Studii defezabilitate,

‘Planuri de afaceri,‘Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.l). Gherea, nr. 13, SISTEM DE M ANÂGEMENTCERTIFICAT Telcfon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,              ID 6121511

www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com            ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305   ,

/

RA P O RTkJîOte

DE EVALUARE

Teren intravilan

Stațiunea Mamaia, x aferent bufet Tomis,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£tfE 4^


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR

PRE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ȘEDINȚE ȘEDINfĂy

ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTESEPTEMBRIE 2019


c        .                    ANEXĂ l

HCLM NR, tgj

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

. Obiectul evaluării: teren intravilan situat în stațiunea Mamaia, aferent bufet Tomis care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren: 510,60 mp;                                   .

Coeficient utilizare teren: 4;

  • - . Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

Procent ocupare teren propus: 40-70%;

  • -  Regim de înălțime: max P+1-2E ;

  • -  Acces: promenadă.

  • -  Utilități: pe amplasament.

- J

1 • ...

Terenul esțe situat în stațiunea Mamaia, aferent bufet Tomis .

Destinația terenului conform certificatului de urbanism nr.2956/22.08.2019 este de „Extindere concesiune de la suprafața de 832,40 mp la suprafața de 1343 mp, cu funcțiunea de alimentație publică, cazare, comerț, servicii”, dar, redevența este stabilită pentru folosința actuală a terenului, respectiv destinația de ”alimentație publică și comerț, aferent Bufet Tomis”. !

Scopul evaluării: stabilirea redevenței în vederea concesionării terenului în suprafață de 510,60 mp, situat în Stațiunea Mamaia, aferent Bufet Tomis.

Data eyaluării: 10 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea măi adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Met

este

construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este: concludentă când există tranzacții Cti proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.                                     .

i

i


ada extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii

sa finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de siderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică


Valoari

evaluare, eoni______________ __ ________ ___________ ______________________ ____ _________ _____________________

' i|              ...      ...       . ■     .       ' .

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.


Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

i

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

eiJro’

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan cu destinația de • „extindere concesiune de la suprafața de 832,40 mp la suprafața de 1343 mp cu funcțiunea actuală de alimentație publică, comerț” •

510,60

390,00

942.302,09

199.134,00

391,70

946.409,56

200.002,02

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în stațiunea Mamaia, aferent Bufet Tomis, s-a i                                                                                        '              .                                                                                                                        ,                    ,                                                           ‘

considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilita prin rotunjire prin trunchiere la 2'zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Stațiunea Mamaia, aferent Bufet Tomis este:

Nr. crt.

t '                 Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

teren

mp

EURO . /mp

RON

EURO

1

1 .

Teren intravilan cu destinația de „extindere concesiune de la suprafața de 832,40

1

mp la suprafața de 1343 mp cu funcțiunea actuală de alimentație publică, comerț”

510,60

390,00

942.302,09

199.134,00

199.134,00 EURO echivalentul a 942.302,09 RON

JaraTVA

1 EURO 4,7320 RON 10.09.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.

Nr. crt.

D<

numire

Suprafață

Valoare redevență (conform art. 17 Legea nr.50/1991) .

teren

anuala

anuala

lunar

mp

. Ron /an

•Euro

/an

Ron /mp/an

Euro /mp/an

Ron /mp/luna

Euro /mp/luna

1

Teren intravilan cu concesiune de la si suprafața de 1343 r de alimentație p.ubl

destinația de „extindere prafața de 832,40 mp la ap cu funcțiunea actuală ică, comerț”

510,60

37.692,08

7.965,36

73,82

15,60

6,15

1,30

Valoarea redevenței terenului in suprafață de 510,60 mp situat in

' stațiunea Mamaia, aferent Bufet Tomis, este de:

;    7.965,36 euro/an, respectiv 37.692,08 lei/an

stabilită in conformitate cu prevederile art.17 din legea nr.50/1991, respectiv amortizarea valorii de piață a terenului in 25 de ani

Observații:

"Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit redevența în vederea concesionării terenului situat în Stațiunea Mamaia, aferent Bufet Tomis ca urmare a emiterii certificatului de urbanism nr.2956/22.08.2019 cu reglementarea și funcțiunea urbanistică: "Extindere concesiune de la suprafața de 832,40. mp la suprafața de 1343 mp, cu funcțiunea de alimentație publică, cazare, comerț,. servicii”, dar, redevența este stabilită pentru folosința actuală a terenului, respectiv destinația de "alimentație publică și comerț, aferent Bufet Tomis”.

Rapertid de evaluare afost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. (w           Administratorragoș Mihai IPATE