Hotărârea nr. 477/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „PARCUL REGINA MARIA” PARCULUI SITUAT ÎN ZONA CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR CONSTANȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii "Parcul Regina Maria" parcului situat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data IIO >   2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal dău înregistrat sub nr. 187622/30.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. i organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția l|V« . V. >  > l     ) !JWI Vt MV > ,  W I i—) V I .    S-U I ! ! V. IM I I l'wl IMM.I V I   > V MV > IMM       V V  V > > I > VMMI.M > m!    Șl


Fa ga

2 de

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură rtul Direcției urbanism nr. 200901/17.10.2019.

Având în vedere prevederile art. 2 lit.d) din OG nr. 63/2002, privind 'Jirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 003, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei Universității "Andrei Șaguna" nr. 983/19.09.2019, jistrată în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub : 05/19.09.2019;

Văzând avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța 3.10.2019, înregistrat în evidențele Primăriei municipiului Constanta sub nr. 02/28.10.2019.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


rapo


atrib

48/2


înreq

181'


10/2 2081


nr.


nr.


Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii "Parcul Regina Maria" parcului situat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va corni, nica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Direcției coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliției municipiului Constanța, Serviciului public de impozite și taxe Constanța și Instituției prefectului județului Constanța.

’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oPhconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^-