Hotărârea nr. 476/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP


H OTÂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr.2, în suprafață de 49 mp

Consiliul local ^Lmunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de__i

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.200998/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.203813/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCL nr.482/29.11.2018, anexa nr.2 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/31.07.2(517, art.2 și art.3 alin .(1) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.112869/10.08.2015 completată prin nr.83704/23.04.2019, depusă de către domnul Neamțu Iulius;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.363 și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.il. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr.2, în suprafață de 49 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta h'otărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R88364/09.07.2019.

Art

prezenta ;

economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectulu județului Constanța.

2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobilului:

49

INTRAVILAN - CONSTANTA STRADA GHEORGHE LAZAR, NR 2 JUDEȚ CONSTANTA

U.A.T.

CONSTANTA


Nr. Pct.

X Iml

Y [m]

1

303931.486

791593.573

2

303928.102

791589.902

3

303926.899

791590.373

4

303925.712

791589.892

6

303924.794

791590.737

6

303923.924

791593.828

7

303921.346

791596.376

6

303922.320

791597.430

9

303922.464

791597.584

10

303923.038

791597.077

11

303925.220

791599.504
l

TOPOCRIS TERRA SRL ing DUMITRU DATCU


DATA: 23.04.2019