Hotărârea nr. 475/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TRAIAN NR. 27, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP

H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică <1 terenului situat în municipiul Constanța, str. Traian nr.27, în suprafață de 75 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de___ 3 |            •

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat'sub nr.200997/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanul Ji și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte rir.203798/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.153/25.04.2019, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor oare aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr. 16/30.01.2018, anexa 24, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  1-jlCL nr.261/31.07.2(517, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; j

Având în vedere cererea de cumpărare nr.54135/15.03.2019, depusă de către domnul Caraiorgu Florin;

i

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.363 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂ RĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, str. Traian nr.27, în suprafață de 75 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantăjdin prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R54135/09.08.2019.

Art» prezenta economici; Direcției f prefectului


2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, nanciare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, r împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membrii.Plan de situațieCOORDONATE STERE(g1970 TEREN

No. Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides L(i,i+1)

x 0

YQ

1

303870.537

792328.754

2.820

2

303869.830

792331.484

0.890

3

303868.980

792331.220

0.320

4

303868.660

792331.220

0.437

5

303868.230

792331.300

0.624

6

303867.700

792331.630

0.448

7

303867.420

792331.980

12.890

8

303859.486

792342.139

4.533

9

303856.062

792339.169

12.448

10

303863.548

792329.223

1.050

11

303864.373

792328.573

3.821

12

303868.170

792328.141

2.445

SUPRAFAȚA S = 75mp•— - •