Hotărârea nr. 474/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, RESTAURANT TURIST, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 722 MP, CĂTRE SC BALCAN EXPRES SRLHOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.200996/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, .prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul icontracte nr.204265/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.84/28.03.2002, poziția 339 și poziția 614, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea '.metodologtei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;'

Având în vedere cererea nr.148458/06.09.2018 depusă de către SC Balcan Expres SRL;

în Temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE


I

1

Artl. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, proprietate privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 201031 înscrisă în Cartea funciară nr.201031 a UAT Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul D’recției urbanism nr.R148458/03.05.2019.

raportul D


Art,


2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica ] prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori ^conomici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Balcan Expres SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectulu județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <^7 consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELAENACHE

A. DATE REFERITOARE La TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni

1

Cc

4.364

Teren delimitat de pereții construcției intre pct. 17-18-19-20 si 3-4-5, neimprejmuit in rest.

TOTAL

4.364

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

3.168

Restaurant" Turist"; Parter, Sconstruita desfasurata= 3168mp;

TOTAL

3.168

Suprafața masurata a imobilului = 4.364mp

Suprafața din acte= 4.364mp

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

201031

4,364mp

Stațiunea Mamaia, zona Tabara Turist, Restaurant "Turist"

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA:    ANEXA,LA

j HCLM NR.^1Executant: S.< prin. Confirmi

corectitudm^întocmirii^ăȘcw^exitațier și coresnbți&ența /cfâeia cu realitatea* 1 seda RO-B-J Nr. 582/ÎOΠstuiast-cMsia;^ ytji, Constanța B& 03.05.2018: S.CJJANA DASTRU S.R.L.

■in.KRAc.‘T! ,,   „he^w»"'"'^ .

^SutgfMKOTUftrilo^^ certifica/' I ---:~:QE------gsțraie

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralhorizare

rle UO-b-F Nr. ttra

TÂNASE \ gheorghe^^