Hotărârea nr. 473/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA ZORELELOR NR. 39B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP, CĂTRE IONESCU BOGDAN LIVIU


H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Zorelelor nr.39B, în suprafață de 10 mp, către Ionescu Bogdan Liviu

Consil ul .local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de____% țO,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.200995/17.10,2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 'cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul Contracte nr.203783/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.283/10.10.2012, anexa nr.7, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța;

  • - aii.18, alin.(2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;,

Având în vedere cererea nr.195003/13.11.2018 completat prin adresa nr.215618/11.12.2018 depusă de către Ionescu Bogdan Liviu;

în .temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Arti municipiul' Bogdan L. hotărâre.


1. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în Constanța, strada Zorelelor nr.39B, în suprafață de 10 mp, către Ionescu viu, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta

Terenul proprietate privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 237873 înscrisă în Cartea funciară nr.237873 a UAT Constanța și a încheierii de intabulare nr.155280/03.12.2018.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R215618/26.09.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica! prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Ionescu Bogdan Liviu (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: p'entru, ______împotrivă, : v—     :ineri.

La diata adoptării sunt în funcție A . consilieri din 27 membri.


PREȘEDINȚIE ȘEDINȚA,


CONSTANȚA

Nr. parcela

Categoria de

1 folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Mențiuni

1

Cc

191

împrejmuit cu gard lemn si zidul construcțiilor

TOTAL

191

nematerializat 6-1

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinație construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

i

Nr, Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

23^-3

191mp

Mun. Constanta, str. Zorelelor, nr. 39B

Carte Funciara nr.

UAT

CONSTANTAWAT ncschinibareREȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,


Suprafața totala masurata a imobilului = 191mp

Suprafața din act = 191mp


Executant,

I Ing. Valculescu Adrian

Confirm executareamasuratorilor la teren, corectitudinea into_cmiriiy6rcilm£ntatiei cadastrale si corespondenta^cesteia45ji^eafflai&-,d(n teren

2:       13 ra/L 5 j

k., kJSt d \ AcA?/

x<£.p !

Data.: 29.1L2"0T8”'"


Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Ș RBLK3TAÎE(FOLOS

hki rfimm: WEȚAZQpjAp^jj 2018 __Furwțla: COfflL® JA j [): fâ5~Q<Qo Q

Data.