Hotărârea nr. 472/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MUGURULUI NR. 63, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,29 MP, CĂTRE BOERU GABRIELA ȘI CATRANGIU IOANA


H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.63, în smprafață de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de QAaIC '       __

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.200993/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul;contracte nr.203735/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.CL nr.87/27.02.2012, anexa nr.6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța;

  • - airt.18, alin.(2) din anexa. la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 149155/07.09.2018, completată prin adresa nr.161686/26.09.2018 depuse de către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana;

$

în1 temeiul prevederilor arț.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 ali'n.l și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul; Constanța, str. Mugurului nr.63, în suprafață de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul proprietate privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul

< •                                                                                                                      ■< •

cadastral 231848 înscrisă în Cartea funciară nr.231848 a UAT Constanța. '

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R76937/16.04.2019.

Art!.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica1; prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori ieconomici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, doamnei Boeru Gabriela și doamnei Catrangiu Ioana (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndepliniri-i și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

o/Io pentru,   "— împotrivă, r. ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din U membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,^

MARCELA ENACHE(o 3


P.lan de amplasament si delimitare a imobiluluiv Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

476

Constanta, Str, Mugurului Nr. 63

Cartea Funciara nr.:

UAT: Constanta

304966.783
Nr. parcela

Categorie 1 de folosința ,

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

hu1

Cc

476

Limita imobilului este delimitată cu gard de beton intre punctele 3-4, 8-9 gard metalic intre 4- 5, construcție intre 5-8 si gard de sarma 9-3.

r' i'otal

476

1


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.Suprafața constr. la sol (mp) i


Valoare de impozitare(lei)


Mențiuni


Total


27143.1


11

7# .1 ”1


43047


357761


232


427951.10


Inventar de coordonate

Sistem stereo 70


Nr. PCI.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi 0(11*1)

I

Xlm]

Y[mj

1

299952.710

789349.074

2.940

2

299949.866

789348.327

8.172

3

299951.907

789340.414

28.182

!

4

299979.344

789346.852

8,196

5

299977.265

789354.780

0.926

6

299976.995

789355.666

9.099

1

7

299974.754

789364.485

10.B02

8

299964.275

789361.865

7.168

9

299957.321

789360.126

7.223

10

299950.486

789357.791

8.996

1 1


Suprafața masurata = 476 mp Suprafața din acte = 476.29 ;mp


Locuința ; S.constr.desfasurata = 80 mp. Construcția este din chîrpic fiind construita in 1968. Nu are certificat de performanta energetica.

Locuința; S. constr. desfasurata =91 mp. Construcția este din chîrpic fiind construita in 1968. Nu are certificat de performanta energetica.________________________________________________

Sediu administrativ P+3; S. constr. desfasurata =244 mp. Construcția este din cărămidă B.C.A. fiind construita in 2004. Nu are certificat de performanta energetica.

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de dateRecepționat,......77777;.7

uFiciui K CAyWișU®

Nunte șj,prcrsv.«»'>e: U


Dată,


’.T