Hotărârea nr. 470/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 194230/08.10.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PETRE DASCĂLU NR. 10C, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP


HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.194230/08.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Petre Dascălu nr.lOC, în suprafață de 84 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                           .

Luând în dezbateri referatul de aprobare al domnului primar Decebal FĂGĂDĂU înregistrat sub nr.204358/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de'i studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.204689/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

. -art.6, alin.l^ din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor ide construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.25/31,01.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului isituat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr.10, în suprafață de 84 mp, qătre Aziz Mariana și Aziz Daniar,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor iimobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr. 168/31.05.2017, anexa nr.7, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare )în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al îjnunicipiului Constanța,

Având în vedere cererile de cumpărare nr.72144/06.06.2017, depusă de către doamna Aziz Mariana;

îmțemeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

;             HOTĂRĂȘTE

,1

Ariț:.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.194230/08.10.2019 ce stabilește prețul dejvânzare în sumă de 7.424,76 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 84 mp, situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr.lOC, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.3099/04.09.2019, în vederea vânzării directe către Aziz Mariana și Aziz Daniar.

Raportul de evaluare nr.194230/08.10.2019 face parte integrantă din prezenta^hotărâre.

Ar't.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Ari.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica' prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției 'patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, numiților Aziz Mariana și Aziz Daniar i(prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

_ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membrii.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Marcela ENA£HE

CONSTANȚA

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

PQEdd"

I


UyBra K


Constanța

‘EvăBuare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanțăîn management, Reorganizare și restructurare, Studii defezaBtfitate, ___________(Planuri de afaceri, Finanțarea afacerifor________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea,nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305
f COnSTa^aL W Nr „JlXS ■

RAPORT

ANEXA LA


ANEXA LA
DE    IHCLM NR-Lț^D- / 2oLn

EVALUARE


Teren intravilan str. Petre Dascâlu, nr.lOC, cartier Palazu Mare, oraș Constanta


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:


Primăria municipiului constanța DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ST# ȘEDINȚĂ,


ECONOMICI PREȘ contrasemneazserVICIUL CONTRACTE /\ SECRETAR,

MARCELA ENAC^r


OCTOMBRIE 2019SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE— ---'

.     ;   ,                                                 ANEXA LA

J                                          HCLMNR.^jk)

........."

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, cartier Palazu Mare, str. Petre Dascălu r.r.IOC, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

•  ■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren: 84 mp;

- POT: 50% ...  "

  • ■  CUT: max.2

  • ■  Acces: Str.-Petre Dascălu,

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul.este situat în localitatea Constanța, str. Petre DaScălu, nr.iOC.

Destinația , (reglementarea si funcțiunea urbanistica) terenului conform CU nr. 3099/04.09.2019 este de „zona mixtă cu caracter de centru, cuprinzând servicii de caracter general (unități de învățământ, sănătate, comerț), activități sportive, culte, spații verzi amenajate, locuințe.”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în

. suprafață de 84 mp, situat în Str. Petre Dascălu, nr. 10C, cartier Palazu Mare, oraș Constanța.

Data evaluării: 07 Octombrie 2019.           :

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:


■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pențru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* -Metpda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este'iextrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metodă costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă I

valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

-4-

pentru caracteristicile. fiecărei proprietăți, a. condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

ANEXA LA

HCLMNR. m40/ W

Nr, crt.

1 Denumire

Desfinație/reglementare urbanistică

Suprafață

teren

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO . /mp

RON

EURO'

1

Teren intravilan, str. Petre Dascălu, nr. IOC, cartier Palazu Mare, oraș Constanta, jud.. Constanta

zonă mixtă cu caracter de centru, cuprinzând servicii de caracter general (unități de învățământ, sănătate, comerț), activități sportive, culte, spații verzi amenajate, locuințe

84,00

.88,39

35.254,99

7.424,76

90,00

35.897,15

7.560,00’

Concluzie'.

îți evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, cartier Palazu Mare, str. Petre Dascălu, nr.IOC, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,
Cartier Palazu Mare, str. Petre Dascălu, nr.lOC este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață .

Valoarea de piața

teren

mp.

EURO/mp

RON

EURO

■ 1

Teren intravilan, str. Petre Dascălu, nr. 10C, cartier Palazu Mare, oraș Constanta, jud. Constanta

zonă mixtă cu caracter de centru, cuprinzând servicii de caracter general (unități de învățământ, sănătate, comerț), activități sportive, culte, spații verzi amenajate, locuințe

84,00

88,39

35754,99

7.424,76


7.424,76 EURO echivalentul a 35.254,99RON

fără TVA .

1 EURO 4,7483 RON 07.10.2019