Hotărârea nr. 47/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ


HOTĂRÂRE privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

de


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.27674/11.02.2019;

Analizând referatul Direcției generale de asistență socială Constanța, înregistrat sub nr. 9777/12.02,2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agreement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2525/07.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în următoarea componență:

  • a) 2 reprezentanți ai Direcției generale de asistența socială Constanța;

  • b) 2 reprezentanți ai Direcției generale politia locală.

(2) Nominalizarea reprezentanților Direcției generale de asistență socială și ai Direcției generale poliția locală care fac parte din echipa mobilă se va face prin dispoziția directorilor generali.

Art. 2 Se desemnează coordonatorul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inspectorul superior Corneanu Daniela, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța.

Art.3 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța să încheie acorduri de colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și cu reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul cantabil.

Art.4 Pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se aprobă achiziția unui autovehicul în patrimoniul Direcției generale de asistență socială.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța și Direcției generale poliția locală în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

’—______împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție £67 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr.                  02.,