Hotărârea nr. 468/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 178486/17.09.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN ZONA POARTA 1, AFERENT CHIOȘC 401, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

\

\ HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în i                 suprafață de 110 mp

i

I I

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                              .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.201355/18.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii;, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul 'contracte nr.204685/22.10.2019;

Având în vedere prevederile:

-arț.6, alin.l~2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCCL nr.286/31.07.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului,1 situat în municipiul Constanța, zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în suprafață! de 110 mp, către Cușu Iancu,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor| imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.197/01.04.2008, anexa nr.6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.249/25.06.2019, anexa nr.7, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-H(CL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evajuare'în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererile de cumpărare nr.211461/05.12.2018 și nr. 107475/31.05.2019, depuse de către Cușu Iancu;

în 'temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 âlin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/20,19 privind Codul administrativ;

l!               HOTĂRĂȘTE

!■

Ar|t:.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de| vânzare în sumă de 53.004,60 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 110 mp, situat în municipiu) Constanța, zona Poarta 1, aferent chioșc 401, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.3213/10.09.2019, în vederea vânzării directe către Cușu Iancu.

Raportul de evaluare nr. 178486/17,09,2019 face parte integrantă din prezentaiihotărâre.

[I

Ari:.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

'i

Artt.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunicâj prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției [patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Cușu Iancu (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre șt ință Instituției prefectului județului Constanța.

Pnezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,        împotrivă,   *—  abțineri.

La clata adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membrii.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


S.C, MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

“Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, , Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii defeza6ilitate, '             (Planuri de afaceri,‘Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-inail: dragos.ipate@ginail.com .


liSiEftKin';'

SISTEHâEMÂNAGEHENT CERTIFICAT


10 C1Z15/1 ISO 9001


J’


RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 154893iteMjr,^.

MTL.1Ss?L0T'0*c°A'Su'-r"'~ ■RAPORT

DEANEXA LA

HCLM


EVALUARE


Teren intravilan

Zona Poarta 1, aferent chioșc 401 oraș Constanta

9


PROPRIETAR:


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENA£HE


MUNICIPIUL CONSTANTA

z


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRIi-CȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI  președbteȘedință, ECONOMICI

pre^d® p SERVICIUL CONTRACTESEPTEMBRIE 2019


J                                      ANEXA LA

■j                                             HCLM NR. M

, SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

■ i

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Poarta 1, aferent Chioșc 401, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

i                                                                                   -                             .

  • ■ ‘ i Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  ! Suprafață teren din măsurători: 110 mp;

  • ■  'Coeficient utilizare teren maxim: conform PUZ, cu următoarele condiționări: CUT imax = 10.0 mc/mp;

  • ■ j Procent ocupare teren maxim: conform PUZ, dar nu peste 50%;

  • ■  j Regim de înălțime: parter;

  • ■  i Acces: IE 217309.

■ i Utilități: pe amplasament

I

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Poarta 1, aderent Chioșc 401.

I

Destinați:) (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr. 3213/10.09.2019 este de „conform PUG zona ZRA5 - zona portului maritim, subzona, subzona ZRA5b - subzona portului vechi cuprinzând activități de interes urban”, dar valoarea de piață, în vederea vânzării terenului a fost stabilită pentru FOLOSINȚA

ACTUALĂ: SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PARTER.

i

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de Jj 10 mp, situat în Zona Poarta 1, aferent Chioșc 401 pentru destinația ” alimentație I

publică parteri’.

I

Data evaluării: 17 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea , I

mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

I

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului estel extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu

I

construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai

i

puțin relevantă.

i

#

:                                       -4-

i

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor sdecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

ANEXA LA

HCLMNR.     /

1

Destinație/ reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

Nr.

Denumire

teren

crt.

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Tereh'intravilan, aferent activ chioșc 401, Fjoarta 1, oraș Constanta, jud. Constanta

Alimentație publică parter

110,00

481,86

250.923,78

53.004,6

450,00

234.333,00

49.500,00

Concluzie-,

In evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, zona Poarta 1, aderent Chioșc 401, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Zona Poarta 1, aderent Chioșc 401 este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/ reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, aferent activ chioșc 401, Poarta 1, oraș Constanta, jud. Constanta

Alimentație publică parter

110,00

481,86

250.923,78

53.004,60

53.004,60 EURO echivalentul a 250.923,78RON

fără TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.09.2019Raportul de evaluare a fost realizat NAGEMENT CONSULTING SOLU