Hotărârea nr. 466/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI CIOBANU FLOREA, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de

veci în proprietatea domnului Ciobanu Florea, revoluționar, în baza Legii


nr.341/2004


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data ele oWQ 5   ____________2019;

Avi=nd în vedere referatul de apobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrați' sub nr. 200480/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.204611/22.10.2019;

Luând în considerare adresa Direcției gestionare servicii publice nr.120810/24.06.2019;

Văzând dispozițiile art. 5, alin.(l) lit. i) din Legea nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 și H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 361 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OLJG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci situat în Cimitirul municipal Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. '

Art. 2 - (1) Se aprobă atribuirea în proprietatea domnului Ciobanu Florea, fără plată, terenul prevăzut în anexă, dotat cu criptă, având ca scop realizarea înhumărilor.

(2) Atribuirea în proprietate se face în condițiile prevăzute de art.35, alin.3 din H.G. nr. 1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul gestionare cimitire, Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și domnul Ciobanu Florea.

Art. 14 - Deținătorul dreptului de proprietate nu va mai putea beneficia de concesiunea unui alt loc de înhumare în niciunul din cimitirele de pe raza municipiului ConstantaJ ,

' I

Art. i5 - Proprietarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța aprobat prin hotărâre a Consiliului local.

Art. [6 - Dreptul de proprietate acordat potrivit art.2 nu poate fi transmis decât prin moșteriiire legală.

Art. 7 - Formalitățile de publicitate imobiliară se vor efectua de către proprietar.

Art. IB - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției gestionare servicii publice-Serviciul gestionare cimitire, Direcției financiare, Serviciului juridic, S.P.I.T. Constanța și domnului Ciobanu Florea prin Serviciul gestionare cimitire în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR. H<p <p / 'Ud'Dj 2019

ANEXA LA H.C.L. NR. ^GG      _______

Elemente identificai re bun

Suprafață teren

Numele și prenumele persoanei îndreptățite (beneficiar al legii nr.341/2004-revoluționar)

Observații

Teren

Loc de înhumare în Cimitirul municipal, Figura A1I5, loc 254

4,50 mp

Ciobanu Florea

OUG nr.57/2019

Legea 341/2004

Adresă Serviciul gestionare cimitire nr.120810/24.06.2019SECRETAR,


MARCELA


încadrare in zonaANEXA LA

HCLM NR. fyfiG      \

PLAN DE SITDATIE Scara 1:50

CIMITIRDL BABA NOVAC Figura A15 Loc 254

S = 4,50 npLoc 290


1,50


Loc 254


Loc 253 g

co


S = 4.50np°

președinte ședința.


Loc 255


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Loc 218