Hotărârea nr. 465/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA METRO 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

ROMÂNIA

SiLjh JUDEȚUL CONSTANȚA Ojnjj MUNICIPIUL CONSTANȚACONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța, zona Metro 2, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău și al domnilor consilieri locali Cantaragiu Secil-Givan, Zabara Alexandru, Papuc Cătălin-Florin înregistrat sub nr. 200477/17.10.2019, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și al Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând   în considerare raportul Direcției patrimoniu și cadastru

nr.204596/22.10.2019;

Având în vedere solicitarea Secretariatului General al Guvernului nr.20/14428/T.G. din data de 10.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.178591/17.09.2019;

Văzând anexa nr.4 la H.C.L. privind completarea și actualizarea H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului pulic al municipiului Constanța;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 293 alin. (1) și alin. 3 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 42.349 mp, situat în municipiul Constanța, zona Metro 2, înscris în cartea funciară nr.249783, având nr.cadastr.=il 249783, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - preluarea terenului descris la art.l se va realiza în baza unui protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului de transmitere a imobilului în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 3 - După preluare, terenul descris la art.l, se utilizează de către Ministerul Apărării Naționale pentru înființarea unui cimitir militar.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Ministerului Apărării Naționale, Secretariatului General al Guvernului, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:    o?_______pentru,

—- împotrivă.   '—-   abțineri.

La data adoptării sunt/|n fiancție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENAC


cor

NR..
coNSTAJVy^

i ©

Fiâfi gEayw .1 |s


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Anexă la H.C.L.nr

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/ Carte Funciară/nr.cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoan juridică la care se transmite imobilul/CUI

Valoare de inventar lei cu TVA

0

1

2

3

4

5

6

1

Imobil

Municipiul Constanța, Județul Constanța, zona Metro 2

Teren în suprafață de 42.349 mp

Carte Funciară nr.249783 Nr.cadastral 249783

Municipiul Constanța, județul Constanța, domeniul public, CUI-4785631

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI-4183229

13.795.000CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

marcela enaohe


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

Ml ;

42.349

Intravilan Constanta, zona Metro 2

Nr. Carte Funciara

. Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

1

CONSTANTAANE HCLM NR.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHEA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

42.349

Teren neimprejmuit.

TOTAL

42.349

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața masurata a imobilului = 42.349mp

J'          Suprafața din acte= 42.349mp

.      AkCClilO/wrT^-:......... ....

................ Inspector,

Confi^in^Âfc^^âSffib^WffilîW^ii^tțJațejijiJț^șța^i

| Numeși atribmțgag^j^j^g^țgdj^g^ |


^se^org|ST)FICAT