Hotărârea nr. 464/2019

HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor

i care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            P       

Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 200451/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 205217/23.10.2019 ;

i Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin 14, art. 196 alin 1 lit. a, art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

; Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelbr 1- 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.Ț. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

i Prezenta hotărâre a fost    votată de    consilierii locali

astfel: IV pentru, împotrivă, 7) abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

I

PREȘEDINTE Ș^QINȚĂ,
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în zona Ferma 7 Nazarcea din inventarul centralizat al domeniului privat, i        aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 20 și 43

i

i Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2011/2003 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contracte nr. 26284/2004

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 109373/2019 .

' Se aprobă radierea imobilului situat în zona Ferma 7 Nazarcea, format en în suprafață de 11.978,42 mp, din inventarul centralizat al domeniului aprobat prin:

din ter privat,

 • -  HCL

 • -  HCL


nr. 109/2005, pag. 2 - 11.823,23 mp

nr. 109/2005, pag. 43 - 155,19 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Ardealului din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 43

Văzând :

 • -  proces verbal de delimitare întocmit la 10.02.1995

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ardealului, format din teren


 • -  certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 020'8/30.05.1995 în suprafață de 1005 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HGL nr. 109/2005, pag. 43.

I

; notă* La momentul inventarierii în domeniul privat al municipiului Constanța, terenul se afla în proprietatea SC DOBR.OGEA SA.

I

I

1

I


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în stațiunea Mamaia, mal lac Siutghiol din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 25/2017, anexa 3

Văzând :


contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 246/2019 la Biroul


individual notarial Cârstocea Roxana, achitat integral;

- punct de vedere al Serviciului juridic nr. 126707/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, mal lac Siutghiol, format din teren în suprafață de 622 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 25/2019, anexa 3.

Se va comunica către: Autoritatea Navală Română cu sediul în Constanța, str. Incinta Port nr. 1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului - grup sanitar


situat pe faleza Cazino Constanța din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598/2008, anexa 40

Văzând :

 • -  extrasul de carte funciară nr. 44232/2018 emis pentru imobilul Zonă agrement Cazino cu nr. cadastral 227682;

 • -  HCL nr. 250/2019 pentru completarea și actualizarea HCL. nr. 451/2017 privind; aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Constanța, anexa 3 .

, Se aprobă radierea imobilului - grup sanitar, situat pe faleza Cazino Constanța, format din teren în suprafață de 82 mp și construcție cu suprafața de 82 mp,' din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598/20 38, anexa 40.

*notă: imobilul - grup sanitar, este inclus în imobilul Zonă agrement Cazino; cu nr. cadastral 227682, ce cconstituie domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 250/2019, anexa 3 .

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. _

privind radierea imobilului situat în str. Liliacului nr. 7 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 191/2013, anexa 6

Văzând :

- contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1363/26.08.2019 la Biroul notarilor publici asociați Doinița Crișan și Delia Crișan;

format


Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Liliacului nr. 7, din teren în suprafață de 50 mp, din inventarul centralizat al domeniului

privat, aprobat prin HCL nr. 191/2013, anexa 6.


PREȘEDI E ȘEDINȚĂANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Atelierelor nr. 6 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598/2008, anexa 16

Văzând :

:ința civilă nr. 136/2009 a Tribunalului Constanța definitivă prin decizia


 • -  seni

civilă nr. 278/C/2009 a Curții de Apel Constanța;

ația emisă de Biroul executorilor judecătorești asociați Stoica-Constantin și Stoica-Constantin Gabriela-Simona în dosarul de executare nr.


 • -  son'

Adrian

110/2010;

 • -  adresa Serviciului juridic nr. 87864/2010;

 • -  proces verbal de predare - primire nr. 89544/2010 întocmit de Serviciul cadastru

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 150075/2019 .

  6, în s aprobat


Se aprobă radierea imobilului - construcție, situat în str. Atelierelor nr. jprafață de 168,97 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, prin HCL nr. 598/2008, anexa 16.


llCQ 20°)

V

privind [radierea imobilului situat în b-dul Al. Lăpușneanu nr. 193, bl.18, ap-. 72


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.


din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 10


Văzând : joziția nr. 3944/2005;


dis.

 • -  sentința civilă nr. 26650/2010 a Judecătoriei Constanța irevocabilă prin decizia civilă nr. 1066/2011 a Tribun

 • -  solicitarea formulată de dl.

5/2019;

esa Serviciului juridic nr. 165258/2019;15169 - adr


Se aprobă radierea cotei indivize de 1/2 din imobilul - apartament,


situat în b-dul Al. Lăpușneanu nr. 193, bl.18, ap. 72, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 10.


dornici
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Călărași nr. 26 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 21 și pag. 51 completat prin HCL nr. 280/2013, anexa 13

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 1257/2019 emisă în baza legii nr. 10/2001;

 • -  proces verbal de predare - primire nr. 125719/2019 întocmit de Serviciul cadastru

 • -  pun(:t de vedere al Serviciului juridic nr. 141485/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Călărași nr. 26, format din teren în suprafață de 312,50 mp (314 mp din măsurători) și construcție -apartament cu 2 camere având suprafața utilă de 24,66 mp din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 • -  construcție - inventariată prin HCL nr. 109/2005, pag. 2, cu suprafață „0"

 • -  terer,! - inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 51 completat prin HCL nr. 280/2013, anexa 13, cu suprafața de 314 mp.

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Ciprian Porumbescu nr. 31 din inventarul centralizat al domeniului privat,

'           aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 24,

HCL nr. 99/2013 anexa 14 corectat prin HCL nr. 194/2017, art. 8

; Văzând :

 • -  procesul verbal de casare nr. 656/2010 și procesul verbal nr. 3870/2012 privindjconstatarea desființării construcției;

 • -  contractul de vânzare autentificat sub nr. 1721/2019 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela ;

 • -  puri'ct de vedere al Serviciului juridic nr. 128180/2019.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ciprian Porumbescu nr. 31, format din teren în suprafață de 142,63 mp și construcție, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 • -  construcție - inventariată prin HCL nr. 109/2005, pag. 24, cu suprafață „0"

 • -  teren - inventariat prin HCL nr. 99/2013 anexa 14 corectat prin HCL nr. 194/j'2O17, art. 8, cu suprafața de 143 mp.

  iciliat


Șevacomunicacățre^RAEDPP Constanța și

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ secretar, marcela en>che

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Traian nr, 98 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2007 anexa 55 completat prin HCL nr. 598/2008, anexa 11

j Văzând :

 • -  contractul de vânzare autentificat sub nr. 384/2019 la Societatea profesională notarială Cristina Soare - Cristina Dumitra - Cristina Mitroi;

 • -  pun :t de vedere al Serviciului juridic nr. 128178/2019.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Traian nr. 98, format din teren în suprafață de 20 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2007 anexa 55 completat prin HCL nr. 598/2008, anexa 11.

Se va comunica către: SC Comtours SRL cu sediul în str. Traian nr. 98.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANEXA NR. 11 LAH.C.L. NR.

privind radierea unor imobile din inventarul centralizat al domeniului privat,

Văzând :

nr. 598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor


 • -   HCL r...________r____________r_______3. ___________________________________________

care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa 39 - imobile în administrarea RATC, îndreptată prin art. 2 al HCL nr. 17/2010, completată prin anexa 51 la HCL nr. 190/2010.

nr.198/2013 privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și 'ea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului ița, anexa 1


 • -  HCL aproba Consta

; Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al domen[ului privat, motivat de faptul că acestea au fost inventariate în domeniul public.!

1 Aceste imobile sunt:


i

NR. CRT.

1               IMOBIL

SUPRAFAȚĂ (mp)

TEREN

CONSTRUCȚIE

1

Clădire substație redresare S2 Str. Industriei

245

164

2

Clădire substație el. S5

Str. Făt Frumos nr. 3

814

292

3

Clădire substație el. S6 Str. Oborului nr. 8

715

346

4

Clădire substațiețel. S8 '

Str. Justiției nr. 1

492,22

257

5

Clădire substație;el. S9

Str. Griviței nr. 2

443

257

6

Clădire substație(el. S7

Str. Egretei nr. 12

806

294

ANEXA NR. 12 LAH.C.L. NR._

privind radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia zona Complex Modern, magazin nr. 294 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 4

i

I

Văzând :

 • -  contractul de vânzare autentificat sub nr. 838/2019 la Societatea profesională notarială Cătălina - Elena Vonica și Florin Vișan;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 168009/2019.

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, magazin nr. 294, format din teren în suprafață de 26 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 4 (zona Central).

Se va comunica către: Alliance Qwest Company SA, cu sediul în str. Timișarjia nr. 34, camera 7.

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Pescarilor nr. 69B din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 4 și pag. 34

Văzând :

- contractul de vânzare autentificat sub nr. 3683/2019 la Biroul individual notariali George Tragone;

i Se aprobă radierea imobilului situat în str. Pescarilor nr. 69B, format din tei’ien în suprafață de 1.718 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, HCL HCL care

aprobat prin:

nr. 109/2005, pag. 4

nr. 109/2005, pag. 34 (faleză nord, Pescărie, în suprafață de 4275 mp, cuprinde și suprafața de 1.717, 52 mp inventariați la pag. 4)


| Se va comunica către: Solid House SRL, cu sediul în str. Interioară 3 nr. 19/ birou 46.ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Primăverii nr. 75-75A din inventarul centralizat al domeniului privat, ;           aprobat prin HCL nr. 357/2007, anexa 1

'completat prin HCL nr. 635/2007, anexa 3 și 135/2014, anexa 3

Văzând :

 • -  contractul de vânzare autentificat sub nr. 4002/2014 la Biroul notarilor publicijasociați Budei Cristina și Ștreangă Ioana;

 • -  puijct de vedere al Serviciului juridic nr. 190750/2019

; Se aprobă radierea imobilului situat în str. Primăverii nr. 75-75A, format din teren în suprafață de 69 mp (30 mp + 39 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 357/2007, anexa 1 completat prin HCL nr. 635/2007, anexa 3 și 135/2014, anexa 3.

I

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR._ _ASM

privind radierea imobilului situat în str. Valului nr. 5B din inventarul centralizat al domeniului privat,

; aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 4 și pag. 34

i

Văzând :

- con :ractul de vânzare autentificat sub nr. 1285/2019 la Societatea profesi Dnală notarială Botezatu;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Valului nr. 5B, format din teren în suprafață de 29 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 25/2015, anexa 32.

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. slt. Bogdan Vasile nr. 121 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 376/2016, anexa 2

I Văzând :

- contractul de vânzare autentificat sub nr. 1071/2019 la Biroul individual notarial Ghica Livia;


Se aprobă radierea imobilului situat în str. Bogdan Vasile nr. 121,


format din teren în suprafață de 41 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, japrobat prin HCL nr. 376/2016, anexa 2.

SECRETAR,

A ENACHEANEXA NR. 17 LAH.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. I.G. Duca nr. 4 din inventarul centralizat al domeniului privat, j           aprobat prin HCL nr. 131/2015, anexa 5

j Văzând :

 • -  ordinul nr. 413/2018 emis de Instituția prefectului - județul Constanța;

 • -  punjct de vedere al Serviciului juridic nr. 177024/2019.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. I.G. Duca nr. 4, format din teren în suprafață de 99 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobajt prin HCL nr. 131/2015, anexa 5.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENA£HE