Hotărârea nr. 463/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA j'UDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

i

i             HOTĂRÂRE


I

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de VO *____________2019.

Avâncj: în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.200449/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizația și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.204749/23.10.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

I

Văzânti procesul verbal nr. 201049/17.10.2019 întocmit de Comisia specială pentru )         întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului

Constanți, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/20Jl9 privind Codul administrativ;

i

I                      HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-11 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art;, 2 - Se aprobă radierea art.3 la HCL nr.206/2019 privind imobilul-teren situat în str.Ionj Alexandrescu nr.3, deoarece a mai , fost modificat și prin art.8 la HCL nr. 79/2019.

Art:;. 3 - Se aprobă radierea anexei nr.l la HCL nr.249/2019 privind imobilul-teren situat în str.Fulgerului, zona Hotel Pacific în suprafață de 1593 mp, deoarece a mai fost inventariat și prin anexa nr.4 la HCL nr.79/2019.

Artl 4 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.13 la H.C.L.nr.482/2018 poziția privind imobilul-teren situat în str. Antim Ivireanu nr.6 în sensul că .în loc de suprafața de 656 mp se va citi suprafața de 537 mp.

Art. 5 - Se aprobă actualizarea anexei nr.2 la HCL nr.120/2008 poziția privind imobilul situat în str. Dacia nr.l2bis, conform noilor măsurători cadastrale, prin anexa nr.10 la prezenta hotărâre;

Art.1 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici; Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și, Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali pentru, împotrivă,          abțineri.

ptării sunt în funcție offi" consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE*

IO '2019


Nr. Pct

Coordonat? petele contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

QfMCMQ 447

a

2

301912.104

790047.198

9.459

3

301911.139

790037.788

1.830

4

301912.953

790037.550

1.339

5

301912.787

790036.221

0.508

6

301913.295

790036.206

5.179

7

301912.715

790031.060

0.555

8

301913.266

790030.996

8.232

9

301912.325

790022.818

0.574

10

301912.764

790022.448

15.522

11

301928.200

790020.820

13.415

12

301929.454

790034.176

9.005

13

301929.438

790043.181

5.613

14

301924.620

790046.060

6.537

S=409.45 mp


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

15

301913.106

790052.054

5.559

16

301912.891

790057.609

6.197

17

301919.048

790058.308

3.742

18

301922.761

790058.774

9.198

19

301931.877

790059.996

10.510

20

301930.166

790049.626

7.238

21

301923.220

;  790051.660

1.323

22

301923.139

790052.981

3.742

23

301919.426

790052.514

6.337

S=127.71 mpROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Renașterii nr.l

teren = 145 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.137222/19.09.2019ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALMARCANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Bogdan Vasile nr.57

teren = 68 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 228 mp din care suprafața de 160 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.182684/01.10.2019CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA EMACHE


I’LAN DE SITUAȚIE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Intravilan scara 1:200

HCLM NR.

Județul CONSTANTA Unitatea administrativ teritoriala: CONSTANTA


Numele si prenumele proprietarului;

Primăria Constanta

Adresa corpului de proprietate:

Loc. Constanta ii fr.Renașterii Nr.1


Adresa: B-dul Tom îs nr. 5*1

Suprafața din acte;

Suprafața rezultata din măsurători:

S teren = 145.00 mp

Suprafața rezultata din măsurători:

Sup.Desfasurata C1 = 47.00 mp

Sup.Desfasurata C2 = 35.00 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI      iAi'-

SERVICIUL CADASTRU

ViZAT SPRE

Nr.___________________


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Inventar de coordonate

SISTEM PROIECȚIE STEREO 70

Semnala


înțocmit, PFA Storcea Măiio


Location: X= 791972.75 Y= 305596.68 Z=

Location: X= 791973.90 Y= 305592.63 Z=

Location: X= 791982.61 Y= 305594.59 Z=

Location: X= 791982.28 Y= 305596.13 Z=

Location: X= 791981.78 Y= 305598.51 Z=

Location: X= 791981.27 Y= 305600.94 Z=

Location: X= 791980.82 Y= 305603.07 Z=

Location: X= 791979.44 Y= 305609.58 Z=

Location: X= 791974.95 Y= 305608.63 Z=

Location: X= 791969.71 Y= 305607.40 Z=

Location: X= 791969.74 Y= 305607.24 Z=

Location: X= 791971.20 Y= 305602.12 Z=

Location: X= 791972.66 Y= 305596.99 Z=

Location: X= 791972.66 Y= 305596.99 Z=

Location: X= 791972.75 Y= 305596.68 Z=

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. Pct.

Coordonate prt.de contur

Lungimi I laturi ' D(l.l+1) i

X[ml

Y[m]

1

305133.383

7'39195.341

6.376 I

2

305135.774

7'39189.430

10.530 I

3

305139.929

739179.754

4.8121

4

305141.491

739175.203

6.602 |

5

305144.434

709169.293

8.3041

6

305152.060

709172.580

5.427 |

7

305149.749

7E 9177.490

1.018

8

305149.388

7'59178.442

0.150

9

305149.250

739178.383

4.594

10

305147.460

789182.614

0.150 |

11

305147.322

789182.555

17.070

12

305140.700

789198.288

7.888

S = 228mp

I


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

228

Constanta, Strada Bogdan Vasile Nr. 57

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

304099.827

A. Date referitoare la teren

Nr.

( [cela

Categorie de folosința

Supr.-ifata (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

228

Limita imobilului este delimitată de construcție intre punctele 1-2-3-4-5, 9-10-11; gard de metal intre 5-6; jard de beton intre 6-7-8-; gard de beton si construcție intrel 1-12; gard de metal si construcție intre 12-1.

Total

22.8

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni

C1

CL

103

Locuința; S. constr. desf. = 103 mp;

Nu deține certificat de performanta energetica.

C2

CA

18

Total

121

supele    măsurată a


Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta,acești din teren.

wcu realitatea


05.06.2019

Inspector:               Iț?

Confirm introducerea imobilului in hazade date integrata si atribuirea numărului cqppstral.//


Data:
_ roMi> ..                                                                                    i

ConstmJViM*                                                     I

ANEX/» NR. 3 LA H.C.L. NR.      6 ^> / 2 01


ROMANIA
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Poporului nr.ll

teren = 159 mp construită totală = 99 mp utilă totală = 74,11 mp din care:

Magazie = 9,66 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.109/2005, pag.23 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.3913/04.04.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.70214/04.04.2019

ap. 1

Camera = 7,86 mp

Camera = 10,23 mp Hol = 8,0 mp

Bucătărie = 9,53 mp Wc = 0,55 mp

ap. 2

Camera = 9,08 mp

Camera = 11,83 mp

Hol = 6,90 mp

Wc = 0,47 mp

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR._ U6C/2OL°>)

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Aleea Jadului nr.9

Teren = 193 mp

Art. 357 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Adresa DASOE nr.111459/14.06.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENAGWE‘I


PLAN DE SITUATE

SCARA 1: 200


anexa la


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adi*esalTTOBî1

159

Constanta, str. Poporului nr. 11

Nz. Cartea Funciara

Unitatea administrativ Teritoriala (U.A.T.)

CONSTANTAVIZAT S

Nr.' 305600.00m

A, Date referitoare la teren

O) oo o O) b.

Nr. parcela

Categoriei de folosința

Suprafața mp

Mențiuni

1

CC

159

Imobilul este imprejmuit intre punctele 9-1 -2-3-4-5-6-7 construcții; 7-8 gard placi

• ■■ x

prefabricate; 8-9 gard tabla.

/Total

159


' B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita (mp)

Mențiuni

C1

CL

86

Construcție de locuit parter, suprafața construita desfasurata S=86 mp

C2

CA

2

W'c parter, suprafața construita desfasurata S=2 mp

C3

CA

11

Anexa parter, suprafața construita desfasurata S=11 mp

Total

99


Suprafața totala masurata a imobilului S=159 mp Suprafața din act S=- mp
Executar^i^ARICA iote CERTIFICAT Confirm executare;; mănătorilor l^teren, corectitudinea into<ghirii gjgș$$gpteteai cadastrale si ’ corespondenta                      rj teren

SARICA ÎONUT

hInspector

Confirm introducerea imobilului ih baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data: 01.02.2019


Data............................

RELEVEU CONSTRUCȚIE C1

Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenu lui

Suprafața

Adresa imobilului

Constanta, str. Poporului nr. 11

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT - CONSTANTA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala


ANEXA LA

HCLM NR.tL$£L

Nr. incapere

Denumire încăpere \

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

9.53

2

Camera

7.86

3

Hol

8.00

4

Camera

10.23

5 ■

Camera

9.08   '

6

Camera

11.83

7 .

Hol

6.90

Suprafața Utila S = 63.43 mp

Suprafața Totala S = 63.43 mp

Executant, x^teiwrfZ^x

Data

MARICA

DE        \

i           J-

f .s9riaR0'CT-FNr\J ,?•

04.03.2019

Recepționat,

Data


V      t

RELEVEU CONSTRUCȚIE C2

Scara 1:50

ANEXA LA

i /X)   <")/>

* ’ 1

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

HCLMNK.iffil./

i

Constanta, sțr. Poporului nr. 11

Cartea'Funciara colectiva nr.

UAT - CONSTANTA

Cod unitate individualei (UI)

CF individuala

ți*)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ' MARCELA ENAQHENr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

i

WC

1.02

-                 Suprafața Utila S = 1.02 mp           ■'

Suprafgia-Igțala S = 1.02 mp

Executa

Data

MARICA id^UafeRTIFICAT

/ș        DE        '«3.\ .

autorizare

1 seria RO-CT-F Nr; 0093.™ j

T               MARICAIOfoUȚ //

% J

04.03.2019

Recepționat,

Data


RELEVEU CONSTRUCȚIE C3 Scara 1:50


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1

Constanta, str. Poporului nr. 11

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT - CONSTANTA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SERVICIUL CADA&TR’s

VIZAT

n.._.,_W£

Date „

PREȘEpiNTE ȘEDSNȚĂ,


:AZĂ

t

marcela enagwe

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Magazie

9.66

;■ Suprafața Utila S = 9.66 mp

Suprafața Totala S = 9.66 mp

Executantă

Data

MARICA^^Tftc^

•s a^0J?fW93Î

1 &     . qO*C^*p Jr s? 1

T*“W?

04.03.2019

Recepționat,

Data

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Nr. cadsistral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

,1

193

Constanta,Aleea Jadului nr. 9

Carte funerara nr.

UA1

I            constanta

o io ceANEXA LA

HCLM NR,j(W /PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NExSCHIMBARE

construcție vecina

P+1E


IE:201461


INVENTAR DE COORDONATE Stenografie 1970 -Lot propus-

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

Nord [m]

Est [m]

fi.

308685.882

789602.347

6.132

3

308689.317

789607.426

i 39.642

Al

308656.342

789629.429

0.696

,A2

308655.786

789629.847

3.653

308653.575

789626.939

1.026

' - ' !A4

308654.444

789626.394

37.749

II    ?A5

308684.484

789603.534

1.567

II

308685.818

789602.711

■ 0.370


construcție vecina P+2E


CONTRASEMNEAZ

SECRETAR,


Iructie vecina P+3E


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc '

193

Teren propus

pentru cumpărare

TOTAL

193

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL,-C GEOCADROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Don Corleone

teren = 34 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Adresa DASOE nr.142318/25.07.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALCONTRASEMNEAZĂANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Mircea cel Bătrân colț cu str.Sulmona

teren = 220 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Adresa DASOE

nr.112220/12.06.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENAPHF

-far ■

Plan de Situație

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

34 mp

Constanta, Mamaia Zona Restaurant Corleone

Nr. Carte funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN SERVICIUL CADASTRUANE

HCLM NR.PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:200

Reprezentând imobilul situat in str. Mircea cel Batran colt Municipiul Constanta


cu str. Sulmonei


Smasurata solicitata = 220mp.

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de Coordonate Stereo’ 70

Pct.

1

X

Y

303 928.98

792 545.70

2

303 912.65

792 554.76

—-—

303 906.83

792545.26

303 922.98

792535.071


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚĂ SERVICIUL CADASTRU ViZAT SPRE NZSCHÎÎVSâARE Mr. HiîlO__

i

Semnătura

J.

E ȘEDINȚĂ,

PfiîWlV


/'<<T A-.

//(ntocmit, ' '

//feâ- PâraWv:'Ev"

îj’co          Rr. mi

M         s/i

\ PAAASGîHVEiKAEiyHA^

''"x- • .<1 p\


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR._

PREȘEDINTE


INȚA,


Elemente identificare ■ bun

Suprafață

Observații

Imcțbil situat în str.Ion Adam nr.34

teren = 28 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Adresa DASOE nr.69476/11.04.2019

CONSTA^ ROMANIA

<       JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL      iANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare : bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.Aurel Vlaicu nr.39, bl.PCZ, sc.D, et.4, ap.73

teren = 15 mp utilă totală =

49,95 din care: camera = 18,17 mp camera = 11,90 mp hol = 7,32 bucătărie = 7,76 baie = 4,08 mp debara = 0,72 balcon = 3,37 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune HCL nr.109/2005, pag.14 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.14900/30.09.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.187658/30.09.2019

PREȘEDurllTE/ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


791488.00


Plan de situație

scara 1:200

Constanta, Str. Ion Adam nr. 34


încadrare in zona


Inventar de coordonate teren

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X{m]

Y[m]

15

305677.606

791514.120

0.322

16

305677.870

791513.935

2.119

17

305679.046

791515.698

1.069

1j

305679.937

791515.107

6.889

14

305676.002

791509.453

0.294

13

305675.762

791509.622

1.529

12

305674.881

791508.372

0.213

11

305675.055

791508.249

5.204

10

305672.037

791504.010

0.559

9

305671.576

791504.327

3.959

8

305669.334

791501.064

0.548

7

305669.780

791500.745

7.490

6

305665.522

791494.583

1.166

18

305664.554

791495.233

4.500

19

305667.109

791498.937

18.458

S(2)=28 mp P=54.320mSteren = ^8 mp serviciul cadastru
j VIZAT SPRE HESCHiMSARE

Data

(0' 2-OrfMun Constante, B-d Aurii Vlalcu Nr 3», Bl, PC2 8c. D, Et4, Ap.73, Jud. Constanta

UAT

Constanta

OF Indlvldunla| Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hoi

732

2

Camera

18.17

3

Bucătărie

7.76

I       4

Camera

11,90

5

Baie

4.08

6

Debara

0.72

Suprafața

Utila =49.95 mp

L J

Balcon

3.37

Suprafața Totala - 53.3:? mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

____

ExecutatRecepționat. (Semnătură, parafa)Data 20.022019 iEMNEAZ =TAR,

MARCEL/ ENACHE


CONTRAS

SECRDataROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR,

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în

Str. Chiliei nr.27,

C2(corp B)

Construită la sol =

65 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.109/2005, pag.21 Identificare și localizare nr.43624/24.05.2018 Conform Sentinței Civile nr.1795/2008 și Procesului verbal de predare-primire nr.95191/2009 corpul B din imobil revine mun. Constanța, cu drept de superficie pe durata existenței construcției pentru terenul în suprafață de 65 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

SECRETAR,

MARCELA ENACWE


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Dcicia nr.l2bis

teren = 161 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HCL nr. 120/2008, anexa 2 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.13203/13.08.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.155708/13.08.2019

CI parter

Utilă totală = 52,58 mp

Camera = 15,76 mp

Camera = 13,40 mp

Camera = 7,54 mp Bucătărie = 4,60

Hol = 2,16 mp Hol = 7,60 mp Baie = 1,52 mp

C2 garaj

Utilă totală = 21,27 mp

PREȘEDINTE(ȘEDINȚĂ,

,p KZmvR

CONTRASEM NE AZĂ SECRETAR,

MARCELA EIii                • «

Scara 1:200[ Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului                                                         |

1

375 mp

Intravilan, mun.Constanta, str. Chiliei, nr. 27, jud. Constanta                                   1

Cartea Funciara nr.

UAT    CONSTANTA                                   |


anexa la

LMNR. HG*! <


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ÎS


IMĂRIA municipiului CONSTANȚA ERVICIUL CADASTRU

SPRE NESCHIMSARE

--K Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

375

Teren împrejmuit

Total

375

B. Date referitoare la construcții

Cod con str.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

C1

CI.

105

C1(corp A), P+M, suprafața construita desfășurata = 203 mp

C2

CL.

65

C2 (corp B) - construcție RAEDPP CONSTANTA drept de superfide

teren, suprafața construita desfasurata=65mp

C3

44

construcție locuința, suprafața construita desfasurata=44 mp

C4

GC

.9

construcție anexa, suprafața construita desfășurata = 9 mp

C5

Gi.

11

construcție anexa, suprafața construita desfășurata = 11 mp

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 375mp

Iticrâr/^^^                  Suprafața din act = 374.73mp

Executant: J^țhg.NSdS&e^

Confirm exedrtarea mJflSțatofțlgr la t^en, corectitudinea intocmlrii documentatei cadEfdî5^^r|C<jijjș^5^d§)ta acesteia cu realitatea din teren. Semnaturalsi^teS^a . .iic             /    £

Data: Augusr£QJ5*/[/ \| LIV

Inspector:

Confirm' Introducerea :lmobllu|uț:in .teza'de/dateJ,ntegrata si atribuirea numărului cadastral.    , (Â/ScAOj

Semnătura si parafa •

Data:                                 /TÂMP 0n,Nr. cadastral !


Cartea Funciara nr. :


Plan de amplasament si delimitare a imobțiulor "”^^ ^


Scara 1:200


Suprafața masurata (mp)


161


-------------MCI MNpQftQ-/2TP

Adresa imobilului:              —~~


Constanta, Str. Dacia, Nr. 12 Bis


UAT: Constanta5

CD

3>

b-

fi    z

304533.111


CRETAR,

marcela emache

z-’-'r.

Categorie .

Suprafața

Mențiuni

). jela

de folosința

(mp)

" 1

Cc       ■

161

Imobilul este împrejmuit cu gard tabla intre pct. 1-2; construcție intre pct.

Total

161

2-3-4-5-6; gard de zidărie intre pct. 6-1.

B. Date referitoare la construcții

Destinația

Mențiuni

Inventar de coordonate ale imobilului

C1

Cod constr.

Suprafața construita la soli;(mp)


CL


C2


£A


Total


__________6Și___________

_____23_____

89


Locuinta-Parter; S.constr. def. = 66 mp.


Garaj; S. constr. desf. =23 mp.


Suprafața totala masurata a imobilului = 161 mp


pi      z<^

Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea masuratci ilor la ter^gcorectitud^ea întocmirii y

■•'si! ('•Cn '•*<

Ș.) / ■■//documentației cadastrale si corespondenta aces^lâ;'cu'realifateg£


31.07.2019


liNr. Pct.


1

2

  • 3

  • 4 ~5


Coordonate pct.de contur


X[m]


Y[m]


Lungimi laturi

D(i.i+1)


304518.818

304513.269

304518.215

304527.904


791652.959

791646.822

791642.396

791633.744


R A'.' X Ă Ă-----s' '304593:406- -TO1S39J4a,

F RIMARJM 4UN& 180402015682


ViZAT

Nr.


Data8.274

6.637 12.990

7.926

6.664

13.220


RELEVEU C1 Parter

Scara 1:100


Nr. Cadas tral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

1

Constanta, Str. Dacia, Nr. 12


------2.53 :
Nr. incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

15.76

2

Camera

13.40

3

Camera

7.54

> 4

Bucătărie

4.60

5

Baie

1.52

6

Hol

2.16

7

Hol

7.60

Suprafața Utila = 52.58 mp

Suprafața Totala = 52.58 mp


CONTRASEMNEAZĂ ;î SECRETAR,

MARCELA


Executant, Biziru Cristian 31,07.2019


Recepționat,


Data,
RELEVEU C2 Garaj Scara 1:100


ANE

HCLM NR.1Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Str. Dacia, Nr. 12CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Garaj

21.27

Suprafața Utila = 21.27 mpPRIMĂRIA MUNICIPIU! I —-------1

serviciul                  I

’ SPRE țJ&SCJJIMBARE


■~lROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA INR. 11 LA H.C.L. NR._         .901%

Elemente identificare i; bun

Suprafață

Observații

Imobil situat între DN2A și DE266

Teren = 316 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.374/2019 Conform PUZ aprobat prin HCL nr.294/2019 a fost schimbată destinația drumurilor de exploatare (parte DE266, parte DE268)

Imobil limitrof stri-izii Praga

Teren = 95 mp

Inventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografic 1970”

Nr.pct.

E(m)

N (m)

1

787189.285

309067.942

2

787192,200

309065.200

3

787138.055

309007.663

4

, 787135.250

309010.522

5

'787137.751

309013.179

Suprafață De 268 Tronsaon 1 = 316 mpPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 : 1000


Municipiul Constanța, De 266 Tronson 2 Suprafață = 95 mp


HCLMInventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografic 197Q"

Nr.pct.

E(m)

N(m)

1

787099.221

309047.878

2

787137.751

309013.179

3

787135.250

309010.522

Suprafață teren = 95 mp
267/1/1/1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


7  /

■          77~7~'1

Sew.l&ra