Hotărârea nr. 462/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 342 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. MAMAIA NR. 284, ÎN FAVOAREA NUMITULUI STAN MARIN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 342 mp situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în favoarea numitului Stan Marin

Cons'/liuL local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de___J/ /y.      2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat s;ub nr. 200448/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze e'conomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație libertăților patrimoniu

publică, ju'idică, apărarea ordinii cetățeanului și raportul Direcției nr.204699/22.10.2019


publice, respectarea drepturilor și patrimoniu și cadastru, Serviciul


Luând în considerare adresa numitului Stan Marin înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 18562/29.01.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor 'aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei la H.C.L. nr.109/2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzclnd dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civ’d, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 342 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, având numărul cadastral 224340, înscris în cartea funciară nr. 224340, în favoarea numitului Stan Marin.

Aî't.2. Conform certificatului de urbanism nr.649/07.03.2019 și extraselor de carte funciară nr. 224340-C1/23/01.2019 și nr. 224340-C2/23.01.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de rampă și magazie.

Ar,t.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 sunt edificate construcțiile notate cu Cl-rampă și cu<C2-magazie.

Ai t.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări |;derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile cl.âuzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea iși încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța,;în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Airt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,41 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.151184/06.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doer cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Airt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Arl:.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Airt.10. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numitului Stan Marin și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă.          abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


; Nr. Cadastral


;                      -                                                               i

ZZZZMZȘi

Carte Funciara nr,        1,


342


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Suprafața măsurată


B-dul Mamaia nr 284, Complex Grup Gospodăresc, Rampa nr.29 si Magazia nr. 30

UAT


i

i


’RIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACH^

Mențiuni


1

: TOTAL!____A.Date referitoare Ia teren Suprafața        Valoare de ~ i

'de'folosința :_____(mp) ______j________impozitare ;____

Cc           !        342 __j ___ i imobil delimitat de pereții construcției amplasate pe^eren intre 3-4

I                                                ț intre 6-7-1-2-3 limita imaginara

i                    ,        ~zz~zzzzrzi

i                             B.Date referitoare la construcții

Zdconstntctiî ^ST^®" '*!                 .....“j                   MentmnT “

i1 292..... T~__ZZ Z"Z_! Răn^âSCdristruitaDe^isuratff=292mp               .

49               Ș                               i Magazie, SconstruitaDesfasurata=49n

1                                   X? CERTIFICAT 1

z-O      DE

_   _ ,               (ZE .AUTORIZARE

Executant                fi«XSERlA B Nr. 230'

PFA TANASE GHEOR.GHE .        Categoria

DATA: 05,05.2009 p/f     TĂNASE

j_________________________- —\^r. .Giteorghe

i Se contînna suprafața din măsurători si      rcerpa. C


-4 imobilului in baza de date

--i

~~x--j

307716.426    !y

1,

l

i 791392176   [

307769.836

• 2

791397.320 [j

307771,014

3

'    791406.701 ;i

307717.348

• 4

i

I i

:   791409.404

307701,392

{ 5

i    791406.426    ‘

307700.888

i 6

791403.619 i

307716.826

Suprafața totala din niastîratori=34200mp ; St prafitta din actc=^3<2mp


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, Reorganizare și restructurare, Studii defezabilitate, (Planuri ăe (faceri, finanțarea (facerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr, 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


i.CertEtanC

- ■

SISTEM DE^ MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C121571

ISO 9001


fWNr. ZS!f

Qc *

RAPORT -DE  I HCLMNR.


EVALUARE


Teren intravilan

Zona Faleza Nord, Bd. Mamaia, nr. 284 j Complex Grup Gospodăresc oraș Constanta

9                              9


PROPRIETAR


MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

nTDECTTA DATDTMHNTII CT CAnACTOII


IRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU PATRIMONIU rM!lI,Â7Ă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£FIulie 2019SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiecta


evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Faleza Nord, Bd.

Mamaia, nr. 284, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -  Suprafață teren din măsurători: 170 mp;

Regim de înălțime maxim aprobat:

  • -  POT aprobat: max. 50%;

  • -  CUȚ aprobat: max. 10 mc/mp teren;


I

  • -  Acces: Bd. Mamaia;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul est e situat în localitatea Constanța, zona Faleza Nord, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

"construcții administrative și social culturale - depozit în suprafață construită la sol de 170 mp” potrivit HCL nr. 109/2005 și conform extraselor de Carte Funciară.

J                                                                            '                                                                                              .

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu

titlu oneros a


:erenului intravilan în suprafață de 170 mp,


situat în bd. Mamaia, nr. 284 , zona


Faleza Nord, oraș Constanța, jud. Constanța.


Data evaluării: 31 Iulie 2019 .


In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mal adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte


comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subilct. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timj, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all rîsks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare


-4-


decât


se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a

ui.

• Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri,

rezult at după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoarea finală ă fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a prqpriet^fiiBsși^^xîst^ței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:     ___—~—   f

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /iuna

Euro /an

1

Teren intravilan, 13 d. Mamaia, nr. 284, zona Centru, oraș Constanta, jud. Constanta

170,00

1,71

20,49

290,33

1.373,30'

■      1,57

. 18,80

266,33

3.196,00

Nr. crt.

Denumire

i

i

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, Bd. Mamaia, nr. 284, zona Centru,'oraș Constanta, jud. Constanta

170,00

1,57

18,80

266,33

3.196,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în bd. Mamaia, nr. 284, zona Faleza Nord, oraș

j

Constanța, judi. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

- 5 -

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,

zona Faleza Nord, Bd. Mamaia, nr. 284, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denumi

’e

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

. mp'

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ : mp/an

Euro ./luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan,'Bd.

Mamaia, nr. 284,1 zona Centru, oraș Constanta, jud. Constanta !

170,00

1,57

7,41

18,80

88,93

266,33

1.259,78

3.196,00

15.117,40

1,57 EURO/mp/lună echivalentul a 7,41 RON/mp/lună

fără TVA


•                 1 EURO 4,7301 RON 31.07.2019

I

Observații:


|HCLM nr,


Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în I                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                    '

orașul Constanța, zona Faleza Nord, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de supeirficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința

actuală:

"construcții administrative și social culturale - depozit în suprafață construită la sol de 170 mp” potrivit HCL nr. 109/2005 și conform extraselor de Carte Funciară.

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ■

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            •

Raportul de evaluare a fost realizat

S. C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.