Hotărârea nr. 461/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 170 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. MAMAIA NR. 284, COMPLEX GRUP GOSPODĂRESC, DEPOZIT 7, ÎN FAVOAREA NUMITULUI STAN MARIN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

j            HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170 mp situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, Compk-ix Grup Gospodăresc, Depozit 7, în favoarea numitului Stan Marin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_____,3Z Zz- ,  2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 200447/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze eponomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204584/22.10.2019

Luând în considerare adresa numitului Stan Marin înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 18562/29.01.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei la H.C.L. nr.:1.09/2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 pijivind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE

Ârt.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța/ situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, Complex Grup Gospodăresc, Depozit 7, în favoarea numitului Stan Marin.

Ârt.2. Conform certificatului de urbanism nr.647/07.03.2019 și extrasului de carte funciară nr. 237200, terenul descris la art.l are folosința actuală de depozit 7.                 ,|

Xrt.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu Cl-depozit 7.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile cl auzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea 'și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța,1 în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,28 RON/mp/lună stabilită prifi raportul de evaluare nr.151188/06.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ai'rt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Ai'rt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Airt.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica |3rezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numitului Stan Marin și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                 pentru,

__împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

i


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Nr. Cadastral


Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului


170


B-dul Mamaia nr 284, Complex Grup Gospodăresc, Depozitul nr. 7, Constanta


[ Carte Funciara nr.

I                           .
CONSTANTAmnează TAR, enache


MSTANȚA U


SCHIMBARE

Ă/Zf*----- 791408 281


l

;                      A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria        1

de folosința

Suprafața ( mp )

Valoare.de impozitare

Mențiuni

1

Cc

170

imobil delimitat de pereții construcției amplasate pe teren

TOTAL

170


B.Date referitoare

a construcții

Cod construcții

Suprafața construita la sol fmb)

Valoare d^ itppozitare

Mențiuni

CI

170      1

Depozit. Sconstruita desfasurata= 170mV:’.......

TOTAL

170     1

f r.v            f |I- i’-tmi    '*?*’’•

cg   AUTO RIZAR E   ‘g.

Ser/a RO-B-F Nr. 12QS £

• C«                                              •


INVENTAR DE .COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo 70

pct.

y

X !

pct.

y

X

1

791381.766

307698.030

0

791385.584

307689.598

3

791402.031

307697.654

4

791398.065

307706.158

Executant            t

PFA TANASE GHEORGHE

DATA: 22.04.2013

Suprafața totala Lin masuratori=170.00mp Suprafața Jiin acte—170. OOmp


■'% GHEORGHE


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________(Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


(g/;3El

i

i


, management consulta

( SOLUTIONS S R L CONSTANTA pdlBARE ..   3 S A

off,.o vj


RAPORT


de gsgăs

EVALUARE

i        Teren intravilan

Zona Faleza Nord, Bd. Mamaia, nr. 284 i           oraș Constanta

9                              9

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

Primăria municipiului constanța

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU


SERVICIUL PATRIMONI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Iulie 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Faleza Nord, Bd.

Mamaia, nr. 284, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:


I

Suprafață teren din măsurători: 342 mp;

i

Regim de înălțime maxim aprobat:

POT aprobat: max. 50%;

CUT aprobat: max. 10 mc/mp teren;

  • -  Acces: Bd. Mamaia;

  • -  Utiljtăți: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Faleza Nord, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții administrative și social culturale - CI - rampă și C2 - magazie”

potrivit HiCL nr. 109/2005 și conform extraselor de Carte Funciară.

i

Scopul ^evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu i

titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 342 mp, situat în bd. Mamaia, nr. 284 , zona I

Faleza Nord, oraș Constanta, jud. Constanța.

Data evaluării: 31 Iulie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

Me


toda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de

proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă,

i

cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația

i

în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

decât


se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a

riscu


ui.


■ Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri,

rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus

evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de

evaluare, consi.derându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:


proprietăților și a existenței

ANEXA LAy

Nr. crt.

Denumire !

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, Bd. Mamaia, nr. 284, zona Faleza Nord, oraș i Constanta, jud.

Constanta

342,00

1,57

18,79

535,41

2.532,52

1,54

18,48

526,61

6.319,32


Nr. crt

1

Denumire

i

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren

ntravilan, Bd. Mamaia, nr. 284, zona

342,00

1,54

18,48

526,61

6.319,32

Faleza

Nord, oraș Constanta, jud. Constanta

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în bd. Mamaia, nr. 284, zona Faleza Nord, oraș

I

Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorii^ rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoar


?a de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

reieșită din ca


Icului valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,
zona Faleza Nord, Bd. Mamaia, nr. 284, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

Denumi

re

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/ mp/Iună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan,

Mamaia, nr. 284 Faleza Nord, ort Constanta, jud. C

Bd.

zona onstanta

342,00

1,54

7,28

18,48

87,40

526,61

2.490,92

6.319,32

29.891,03

1,54 EURO/mp/lună echivalentul a 7,28 RON/mp/lună

fâră TVA

1 EURO 4,7301 RON 31.07.201

i

Observații:


Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în


orașul Consta


tița, zona


Faleza Nord, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui


drept de supeirficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința

actuală:

” construcții administrative si social culturale - CI - rampă și C2 - magazie ’l

potrivit HCL nr. 109/2005 și conform extraselor de Carte Funciară.

I               Raportul de evaluare a fost realizat

!  5. C. MANA GEMENI CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.