Hotărârea nr. 460/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,36 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. TOMIS NR. 334, BL. ST8, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafațîi de 5,36 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 334, bl.STS, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

CQn.'piliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/. /0 '     2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200442/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204667/22.10.2019.

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 163226/22.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.8 privind coimpletarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

I

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civij, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

^rt.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,36 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr.334, bl.ST8, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A. proprietarul construcției potrivit fișei mijloacelor fixe nr. 2033/21.04.2003, poziția 14, cu numărul de inventar 1011021.

J^rt.2. Conform certificatului de urbanism nr.4755/18.12.2018 și extrasului de carte funciară 227694-C1-U20/09.10.2018, terenul descris la art.l are folosința actuală de! agenție loto 13-51.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu Cl-agenție loto 13-51.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros1 de către părți în forma autentică.

rt.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu auzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

,rt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,00 RON/mp/lună


Avi

va urmări'

preverile cl = facturarea ș Constanța,

' Ai

stabilită prin raportul de evaluare nr.161352/21.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat AjMEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl:.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a' municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Arl:.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Ar't.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Airt.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: .              _ pentru,

PLAN RELEVEU

Imobil — Agenția obișnuita 13-51


Anexa 7


(intravilan)

Scara l:10€)

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA

Cod SIRUTA- 60428

Cod intravilan - 2

Adresa corpului de proprietate : B-dul Tomi'j Nr.334, BLST8

Constanta I

l


Numele si prenumele proprietarului COMPANIA NAȚIONALA LOTERIA ROMANA SA. BUCUREȘTI SUCURSALA ZONALA CONSTANTA


Nr. cadastraAdresa:

Str. FĂGETULUI Nr. 165 Localitatea: CONSTANTA Județul: CONSTANTA

Act de proprietate : Fisa mijloacelor fixe Nr.2033/21.04.2003z - Proces verbal de recepție finala din data de 28.03.1985


; ANEXA LA /

HCLMNR.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACFJE

Si^safete lezoltaie dtn nwsuiatod Supaăta utila: Su=20.43mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. 5'-^' £$£-.-

Data

2Z ■ o3

Semnătura


MdkUi


CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA B Nr. 25®7 Categoriao.N.c.G.e.,.

OFICIUL JUDEȚEAN DE CADASTRU, GEODEZIE'Si ir?' j

X/!       •         j

i


te

VÂLCULESCU AX

PETI.ÎE 4/ Kg/vc a$-

întocmit

Ing. va:


l «0 :.S

“S-

U.
Data
Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA

CodSIRUTA 60428

Cod intravilan 2


FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

din B-dul Tomia Nr.334, B1.ST8, Constanta


ANEXAI

Nomenclatura________________________________'''

Nr. sector cadastral___________________

Nr. cadastral d corpului de proprietate O ZZ-O Nr. carte fimeiara________________________________/ȘCH1TA CORPULUI DE PROPRIETATESala agenție

Su=17.23mp


A DATE REFERITOARE LA TEREN


Categoria de folosința


primăria ^urciCTpii~i~_: : z

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPI

VIZAT SI

Nr.'


Data


Cod grupa destinație


Suprafața din măsurători (mp)

4


Clasa de calitate


Zona in cadrul localității

6 ‘


Mențiuni


ULUI CONTSlĂNfA


RE NESCHIMBATE

6"^         SJjAT^MWifflARELACONSTRUCTn


Nr. carp clădire/


0'3 2^1 \ c<matnic^e


UT


TOTAL


uimitei


AGENTjAdBI^lMATTîi


Suprafhta utila (mp)

3 ~2i533~


Cod grupa destinație20,43


C, DATE REFERITOARE LA PROPRIETARNr. cit

Nume/Denumire proprietar

Domiciliul/Sediu proprietar

Cod numeric penonal/Cod unic do Înregistrare

Tipul acidul fareglibrarii/0’ eliberam

Cod grupa proprietate

Suprafața din set (ha bou mp)

Modul de Teren/ca

se

Teren

Comtniotle

Exclusiv

Indlviâd&

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 s

I

COMPANIA NAWNALA IDTHtUA

Str.Făgetului Nr.l6$

issnaî

Fisa mijloacelor fixe Nr.2033/21.04.2003

PJ ■

ROMANA SA. BUCUREȘTI

Constanta

Proces verbal de recepție finala din data

SUCURSALA ZONALAfCQNTANlA

..xZTi M l

do 28.03.1985

5Z3£

X CRRTiPirAT

' •<

.*/>          np

AV    DR

AUTORIVAop   c.'

AUTORIZARE

~    SERIA B Nr'iwi     j

jUJ SERIA B Nr. 2507

L-eI--------

47 •;

rnnzt

ZTWWî

itîHOCi

3

:CuC'/

DataWgUHU       pj. a

D întocmit» Ing. VALCULESCU PETRE

ULESCU^/

PETRE 4/'

0/wr-nG .ZMANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, Elanuri de afaceri, finanțarea afacerilor _______

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO I5489305


te

i CfcrHton.


___K .....-......j—.

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT IU C1215Z1

IS09001


te

RAPORTar ANE

DE 1 hclmnr.
EVALUARE

f,

Teren intravilan

Zona Tomis Nord, bd. Tomis, nr. 334 bl. ST8, parter, oraș Constanța

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

I                                                                                                                            r

I

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU RVICIUL PATRIMONIU

Jy            CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

August 2019


ANE hclmnr. 4^224^SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

i

...... ț

Obiec.

Tomis, nr. 33 ‘


tul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Zona Tomis Nord, Bd.

4, Bl. ST8, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța \

Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

■ Suprafață teren din măsurători: 5,36 mp;           -

Regim de înălțime maxim aprobat:-;

POT aprobat: max. 85%;

- CTJT aprobat: max. 3.0;

Acces: bd. Tomis;

- Utilități: pe amplasament.

Terenul ejste situat în localitatea Constanța, Zona Tomis Nord, jud. Constanta. !

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

"Agenție


loto nr. 13-51” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 227694 - CI- U20.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 5,36 mp, situat în bd. Tomis, nr. 334, Bl. ST8, parter, Zona Tomis Nord, jud. Constanța.

Data evaluării: 13 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la. o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății suJiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

■ Me

toda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit


:   - clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarca profitului net al întregii afaceri,

rezultat după finalizarea Unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus . ■; ' evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru, caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate;

Nr. crt.

1

,i

Denumire

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /lună

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Tomis Nord, bel,

Tomis, nr. 334, bl. ST8, oraș Constanta

5,36

1,35

16,22

7,25

34,25

1,48

17,78

7,94

95,31

Nr. crt.

1

1

Denumire

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Tomis Nord, bd. Tomis, nr. 334, bl. ST8, oraș Constanta

5,36

1,48

17,78

7,94

95,31

Concluzie;

In evaluarea terenului intravilan, situat în Bd. Tomis, nr. 334, Bl. ST8, P, Zona Tomis Nord,

jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață

este cea mai\ credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele

utilizate sunt


de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

- 5 -

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,

Zona Tomis Nord, Bd. Tomis nr. 334, Bl. ST8, P, jud. Constanța este:

•'Nr. crț.

. ..' 1

Denu

nire

- -

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei .

teferi

; Valoare unitară (mp)

Valoare totală

.mp

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

■ Euro : /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, zona Tomis Nord, bd. Tomis, nr. 334, bl. STlS, oraș Constanta I

5,36

1,48

7,00

17,78

84,05

7,94

37,54

95,31

450,49

1,48 EURO/mp/lună echivalentul a 7,00 RON/mp/lună

fâră TVA


1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019           ■ _

ANEXA LA HCLMNR.Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, Zona Tomis Nord, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: "Agenție loto nr. 13-51” potrivit extrasului de carte funciară^ nr. 227694 - CI- U20.-6-

1

împotrivă,     abțineri. - y

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE 4^