Hotărârea nr. 46/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2019

IQ


constant^ românia

&JȘLJL județul constanța


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 27667/11.02.2019;

Văzând referatul Direcției generale de asistență socială Constanța, înregistrat sub nr. 9669/12.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - anexei 3 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2019, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, astfel:

 • a) persoane independente: 2.333,53 lei;

 • b) persoane semidependente: 2.438,39 lei;

 • c) persoane dependente: 2.604,89 lei.

Art.2’(l) Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere.

 • (2) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.

 • (3) Susținătorii legali sunt persoanele obligate Ia întreținere potrivit art. 516 și următoarele, Cod civil (soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și între celelalte persoane anume prevăzute de lege).

 • (4) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

 • (5) Categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, sunt veniturile stabilite de Titlul IV din Codul fiscal, exceptând drepturile și indemnizațiile prevăzute de legi cu caracter special.

 • (6) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

 • (7) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita costului mediu lunar de întreținere.

Art.3 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 12/2018.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului public de asistență socială în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         .pentru,

— împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție X & consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARMARCELA EN^JGHE

Constanța

Nr. 'te' /   ./Z- te- fâte