Hotărârea nr. 459/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. TOMIS NR. 211, BL. TS6, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafața de 20,00 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 211, bl.TS6, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Consiliul tocai al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de___SA (O ’ 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200441/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204690/22.10.2019

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrati!i la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156655/08.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.12 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civ’d, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 20,00 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 211, bl. TS6B, parter, în fjavoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4797/21.12.2018 și extrasului de carte funciară 203986-C1-U10/09.10.2018, terenul descris la art.l are folosința

actuală dei agenție loto 13-50.

>(Tt.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu Cl-agenție lotp 13-50.


Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,02 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.154721/12.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrate publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: .             _ pentru,

i—împotrivă,________abțineri. q

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din T7 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

A N exăTĂ    |

un h •?

Aa'.ea® 7

(infevife.)


PLAN RELEVEU

Imobil — Agenția obișnuita 13—50


Scata klQ'O

-j MtelCGNkîTAITTA

Uaăates sxfsmoîsteEfc’ - teritoriale. C5QKSTAJTFA

CodSIKUTA.-®mE

Cod mteviteî. - 2

Adresa rorptilsâ âs proprietate:

B4o! Trasis l<TrJ2J1L. BLTS6B


CcfflsteQfe.Ntsnd© d prenainefe proprietate

COMPANIA NAȚIONALĂ. EOTERIA ROMANA SA. BUCUREȘTI

SUCURSALA ZONALA CONSTANTA

Adresa:

Sic. FĂGETULUI Nr. K65

Localitatea: CONSTANTA

fefetal: CONSTANTA


Act de proprietate: Fisa mijloacelor fee Nr.2033/2L&4.2Q©3

Sala agenție Su=33.87mp


/<y CERTIFICAT

-• *O         Qg I

/A" autorizare

;      SERIA B Ni-i 2507

;b’J Categoria C

\9aq&°

MKosnnEt.--


CERTI D

AUTORIZARE SERIA B Nr. 0S Clase

ÎI

8.C/rOPOQBâFm.@.!y'/'


T'VZAT SPR£=N|;SCH!MBAREData


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare ți restructurare, Studii defezabilitate, ________(Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305...........................

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID G121571


ANS1/.


RAPORT
EVALUARE

Teren intravilan

Zona Tomis II, Bd. Tomis, nr. 211

B1. TS6, sc. B, parter oraș Constanța C0NJecretarEAZĂ

MARCELA

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA (DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU USawi JÂSERVICIUL PATRIMONIU


August 2019


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Tomis II, Bd. Tomis, nr. 211, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

I                                                           '                                                                                                                                                                                 ’

■ ,'iTerenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

1

  • -  Suprafață teren din măsurători; 20 mp;

I

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat:

POT aprobat: max. 30%;

i
  • -  CUȚ aprobat: max. 1,5;

  • -  Acces: Bd. Tomis;

i
  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Tomis II, jud. Constanța.

Destinația ^funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

i

"Agenție loto nr. 13-50” potrivit extrasului de extrasului de carte funciară, nr. 203986 -CI- U10.     |

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu i

titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 20 mp, situat în bd. Tomis, nr. 211, bl. TS6, sc B, Parter, zona Tomis II, oraș Constanta, jud. Constanța.

Data evaluării: 12 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de

proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte

comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte Ia o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente

i

din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risțs yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o ana!iză_maLsofisticată-a—,

A n A î A

nSCUlUL                                     HCLM NR.kS3-I^J

Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit ‘

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri,

rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de

I                                                                                                                     ■

evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din Cea mai adecvată metoda ■ ■                            . I                                                                                                                                                                                                ,                                                                   ..... . ■                                         .

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

I

informațiilor adecvate.

i                   Centralizator cu valori evaluate:

I                                                                                                                                                                                             .................................................

Nr. crt.

!

Denumire

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/

, mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, bd. Tomis, nr. 211, bl!

TS6B, oraș Constanta

20,00

1,57

18,79

31,31

148,01

1,49

17,82

29,71

. 356,47

Nr. crt.

1

i

1 i

i

i

1

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, bd. Tomis, nr. 211, bl. TS6B, oraș Constanta

20,00

1,49

17,82

29,71

356,47

Concluzie'. j

)

în evaluarea terenului intravilan, situat în bd. Tomis, nr. 211, zona Tomis II, oraș Constanța, jud\ Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este ceja mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile^ rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt (ic o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoare


i de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

     ANEXA ' A

|HCLM

Paloarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,

zona Tomis II, Bd. Tomis, nr. 211, jud. Constanța este:

Nr. ort.

1

Denumire

' :                                'l                       '

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/

• mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna ..

Ron ./luna

- Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, bd.

Tomis, nr. 211,'bl. TS6B, oraș Constanta. |

20,00

1,49

7,02

17,82

84,26

29,71

140,43

356,47

1.685,14

1,49 EURO/mp/lună echivalentul a 7,02 RON/mp/lună

fâră TVA

1 EURO 4,7273 RON 12.08.2019


Observații;

i

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în

I

orașul Constanța, zona Tomis II, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de

superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală:

agenție II


oto nr. 13 - 50


55


potrivit extrasului de extrasului de carte funciară, nr. 203986 -


CI- U10.

Raportul de evaluare a fost realizat
IPATi


-6-