Hotărârea nr. 457/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,90 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. 1 MAI NR. 82A, BL.104, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafața de 5,90 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr. 82A bl. 104, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de___3/(|O, 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200437/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204657/22.10.2019.

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156603/08.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.ll privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văz'ând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,90 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr. 82A, bl. 104, parter, în ț'avoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

JKrt.2. Conform certificatului de urbanism nr.4783/20.12.2018 și extrasului de carte funciară 204065-C1-U30/09.10.2018, terenul descris la art.l are folosința actuală de agenție loto 13-09.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu Cl-agenție loto 13-09.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu onerosjde către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări «derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Airt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 6,90 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr. 159746/19.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S,A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         ______pentru,

y--împotrivă. ' abțineri.        *

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^CHE

CONSȚ/XNTA „ , , _

NR.....fa../......

2019


•3


PLAN RELEVEU
Imobil — Agenția obișnuita 13—09

ANEXĂ LA

HCLM NR.. J£tiM

Anexa 7


(intravilan)

Scara 1:50

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA Cod SIRUTA - 60428

Cod intravilan ■ 2

Adresa corpului, de proprietate:

B-dul 1 MaiN:t.82A, BL104, parter

Constanta


Numele si prenumele proprietarului

COMPANIA NAȚIONALA LOTERIA

ROMANA SA. BUCUREȘTI

- SUCURSALA ZONALA CONSTANTA


Adresa:

ZZ//      Str. FĂGETULUI Nr. 165

Nr. cadastral al crapului de proprietate: /^ZZ^ ’ 0   Localitatea: CONSTANTA

// '      Județul: CONSTANTA

Act de proprietate: Fisa mijloacelor fixe Nr.2033/21.04.2003

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA


vecin : Casa scării


FiuF

Li

K

OQ


.s

o

<D

>8 ■+J c*- c\2


p0.51q

4

O

>—* —i


Sala agenție

Su=15.96mp


-PRWIĂRÎA municipiului constanta SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARErO.52-!

r î> o

L


CERTIFICAT ZA DE i

AUTORIZARE <.1 SERIA B Nr. 2S07

Categoria £■• D         _

^VALCULESCUA-j PETSL'E


-—/z-

$

I <Z>CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA B Nr. §8 Clasa lî


>■

c. v r c ff:

IC.TOPO^WÂOl

OnqgS1 SData


S.C. (MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, Elanuri de afaceri, Finanțarea afacerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305(£rtRbm


SIOT^MAMAGEMBifCERTIFiCAr

ID C1Z1571

--IS0-9O01____________

ANEXĂ


ANEXA LA I

nr.

-A.


RA p o rt

I

IDE

EVALUARE

Teren intravilan

Zona Far, bd. 1 Mai, nr. 82A bl. 104, parter, oraș Constanța

CONTRASEMNEAZĂ

PROPRIETAR*         SECREiAR,

rKUrKltlAK.       MARCELA E^A^HE

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

PREȘEDINTE ȘE

MSERVICIUL patrimoniuAugust 2019


-----------------------------------------A E V A

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

li


Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Zona Far, Bd. 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

i

  • -  Suprafață teren din măsurători: 5,90 mp;

Regim de înălțime maxim aprobat:

POT aprobat: max. 30%;

  • -  CUȚ aprobat: max. 1.5;

Acces: Bd. 1 Mai;

Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, Zona Far, jud. Constanța.

I

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

” Agenție lo to nr. 13-09” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 204065 - CI- U30.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 5,90 mp, situat în Bd. 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104, parter, Zona Far, jud. Constanța.

Data evaluării: 13 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai' adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente

i

din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp! precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all rijsks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

, decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

-4-

■ Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit - clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților_si-a-ex-i informațiilor adecvate.


Centralizator cu valori evaluate:.

Nr. crt.

i

Denumire

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/Iuna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Far, bd. 1 Mai, nr. 82A, bl. 104, oraș Constanta

5,90

1,57

18,79

9,24

43,66

1,46

17,51 .

8,61

103,30

Nr. crt.

■■

Denumire

1

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/Iuna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Far, bd. 1 Mai, nr. 82A, bl. 104, oraș Constanta

342,00

1,46

17,51

8,61

103,30

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în Bd. 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104, P, Zona Far, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibila, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, câl, și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt\de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

I

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din Calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

ANEXA LA ~ .1 HCLM NR.

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,
Zona Far, Bd. 1 Mai nr. 82A, Bl. 104, P, jud. Constanța este:

Nr.' crt.

Denii

nire

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

-- ■ !

mp

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ ’ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Ron .. /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, zona Far, bd. 1 Mai, nr. I!2A, bl. 104, oraș Constanta

5,90

1,46

6,90

17,51

82,75

8,61

40,69

103,30

488,23

1,46 EURO/mp/lună echivalentul a 6,90 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019

Observații:

I

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, Zona Far, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: i      ...

"Agenție loto nr. 13-09” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 204065 - CI- U30.

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator dr. ing. Dragoș Mihai IPATE