Hotărârea nr. 455/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,83 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. AUREL VLAICU, BL. C5, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

i            HOTĂRÂRE

,1

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,83 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu,'bl. C5, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria j                     Română S.A.                         \__

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de________2019.

Luârijd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat s;ub nr.200426/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204702/22.10.2019.

Luânp în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrată* la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156642/08.12.2017.

Avârijd în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.17 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văz.jand dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civțl, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în tfemeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,83 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, bl. C5, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Art.2. Conform certificatului de-urbanism nr.668/07.03.2019 și a extrasului de carte funciară nr. 203031-C1-U13, terenul descris la art.l are folosința actuală de agenție loto 13-69.

i’irt.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-agenție loto 13-69.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Arit.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea ș'i încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Airt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 6,76 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr. 159783/21.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la'data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ait.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibiljă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a, municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Aî't.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din]cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Airt.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                 pentru,


\;PLAN RELEVEU

Imobil - Agenția obișnuita 13r—&9-


I

I

Scsn: 1:100

Jud^COrTSZÂNTÂ

“ UEÎtstes- sdscis'isteAÎv -• scitorhla CONSTANTA ■ .Cad2MA-:-6&42£

Cod njfeEV&a ț- 2

Adresa carpufeu de prcprbfefe :

B-dird Aisrel V. elcjl EI.C5

Castsssfe:


Nisiefe si prenEsme proprietochii COMP ANIĂ. NATKJNALA. LQTEEjLA.

ROMÂNA SJL BUCUKESTT SUCURSALA ZONALA CONSTANTAAdresa:

SA. FĂGETULUI NrJ65

Localitatea: CONSTANTA Mfetd: CONSTANTA

Act âe wKkrietgte: Fisa HîijioacelOT fixe Nr.2O33/2L04.2Q03’

- Proces veabai de recepție fisaia fim 27.12.1990


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NSSCHIMBARE Nr. SfâSSșEESfe naaietș <fe HffisEsfeiâ:

SnpxEfefauSți: 3n=35.76sțp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ty&ite pg&)tâH © ca e£ •<. 1

M U z: <n *s CJ o că ts 3. W ■

c ‘o

>


0.71-


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EN£€HESala agenție

Su=26.37mp
eol

5


• Uz CERTIFICAT NN

, DE        -țfl\

aUTORKZapk'

•Uf


V'\

AUTORIZARE'. "LA SERIAB Nr.25W LI Cwegoria


. AL

J-x.

2>CERTIFICAT

SEpT?ii,'2ARE faERlA BNr M

Clasa ' C ÎS

'Vcgc•"A"


Date


■: !


.w


DE

EVALUARE

Teren intravilan

î Zona KM 4-5, bd. Aurel Vlaicu, nr. 15 B1. C5, parter, oraș Constanța

i             PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

!

j             BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU I REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,SERVICIUL PATRIMONIU

:                                           ANEXA LA

â. IH C L M N R ■

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

■ Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Km 4-5, bd. Aurel Vlaicu. nr. 15, bl. 05 județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

.y '  ■ Terenulintravilanareurmătoarelecaracteristicitehnice:

  • - . Suprafață teren din măsurători: 7,83 mp;

Regim de înălțime maxim aprobat:

  • -  POT aprobat: se menține;

CUT aprobat: se menține;

  • -  Acces: str. bd. Aurel Vlaicu;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Brătianu, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "Agenție loto nr. 13-69” potrivit extrasului de extrasului de carte funciairă, nr. 203031 -CI- U13.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 7,83 mp, situat în bd. Aurel Vlaicu, nr. 15, bl. C5, Parter, zona km 4-5, jud. Constanta.

Data evaluării: 12 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all j.-isks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

-4-

decât, se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai. sofisticată-a. riscului

ANEXĂ LA ~~1

HCLM


’   •’ - 11                     .                                                                                                        i ) v l, iu i xs . ~ i v_-v___

teMetoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipurniErc'ap^ - Clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus

evaluării. -               .

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

"1

Teren intravilan, zona Km 4-5, bd. Aurtl Vlaicu, nr. 15, bl. C5, oraș Constanta

7,83

1,28

15,37

10,03

47,44

1,43

17,16

11,20

134,37

Nr. crt

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Km 4-5, bd. Aurel Vlaicu, nr. 15, bl. C5, oraș Constanta

7,83

1,43

17,16

11,20

134,37

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în bd. Aurel Vlaicu, nr. 15, bl. C5, P, zona Km 4-5, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea maț credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunf.de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța, zona km 4-5, bd. Aurel Vlaicu, nr. 15, bl. C5, P, ,jud. Constanța este:

ANEXA LA^

Nr.. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

HCLM NR. 755

teren ..

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

. ’ . mp • .

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

ROn/ mp/an '

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an.

1

Teren intravilan, zona Km 4-5, bd. Aurel Vlaicu, nr. .15, bl. 05, oraș: Constanta

7,83

.    1,43

6,76

17,16

81,18

11,20

52,97

134,37

635,60

/<

1,43 EURO/mp/lună echivalentul a 6,76 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Conștiința, zona Km 4-5, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superfîcie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: "Agenție loto nr. 13-69” potrivit extrasului de extrasului de carte funciară, nr. 203031 - Cl-

U13.