Hotărârea nr. 454/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,06 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA DALIEI NR. 18, BL. L119, SC. E, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA


HOTĂRÂRE

I

privind constituireăNdreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,06 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, aleea Daliei nr. 18, bl.L119, sc. E, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Consiliul loca! al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de________'I                2019.

: Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200425/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204700/22.10.2019.

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156614/08.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr. 10 privind'completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,06 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, aleea Daliei nr. 18, bl. L119, sc. E, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.355/28.01.2019 și a extrasului de carte funciară nr. 202022-C1-U13, terenul descris la art.l are folosința actuală de agenție loto 13-72.

<'^rt.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-agenție loț'o 13-72.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros; de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări: derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea :și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța,'în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Ărt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 8,05 RON/mp/lună stabilită pr’in raportul de evaluare nr. 159778/21.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă dojar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat diri cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Alt.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Arit.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: .  &     _ pentru,

______* împotrivă,     abțineri.

La data adoptării sunt în funcție -^r consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, coeCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE


CONSTANȚA

N R....4SL../.........2019

Imobil


(intravilan) Scara 1:50 Judelui CONSTANTA Unitaiea administrativ -Cod ÎÎIRUTA-60428 Cod intravilan-2 Adresa corpului de Aleși Daliei Nr. 18 Constanta


PLAN RELEVEU AgențiaNr. ca


Act de

vecin : C.E.C.


ANEXĂ LA

HCLM NR.


obișnuita 13—72


Anexa 7


Numele si prenumele proprietarului COMPANIA NAȚIONALA LOTERIA ROMANA SA. BUCUREȘTI SUCURSALA ZONALA CONSTANTA
g 2

mm


WII -CQ M

—0.80-

- b


Sala agenție

Su=15.4ompVIZAT SPRE NESCHIMBARE

' CERTIFICAT7'^ DE AUTORIZARE SERIA B Nr. ®® Clasa H


8.C.TOP06mCÂS.S.L. /


FISA CORPUElălDEPR


Județul CONSTANTA

Unitatea adminiatrativ - teritoriala CONSTANTA

CodSIRUTA 60428

Cod intravilan 2


§CmTA CORPULUI DE PROPRIETATESala agenție Su=15.46mp


ROMANA SA. BUCURJESTI_______

SUCURfiALAZ^^liAXO^TANTA

- certificai..

§ AUTORJZ^ ~qȚȚ 00 SERIA B Nr. SSANEXAI

Nomenclatura ________________________________

Nr. sector cadastral

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Nr.carteftmciara


yA, uÂi Ki jtusiriMUTOARE LA TEREN


Nr. parcela

^Categoriado folosința

Cod grupa - destinație

Supra&ta din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona in cadrul localitatii

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVK JIUL CADASTRU    2JȚ ATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

V,ZAT s™ktocH|MBARfem^


Nr.


Supra&ta utila (mp)

3

~~M3F~


Cod grupa destinație


Data

zz 03


3

StrJagetului Nr. 165

Constanta^^jg.^

/C^IcERTIFICAT-_________DE---- __țQZ___AUTORIZARE

SERIA B Nr. 2507 Categoria


Tipul actului de proprietate, nr. ai data inrețțistrarii/ eliberării

-

Kaa mijloacelor fixe Nr.M33dl.B4.2OT3


Modul de Teren/ Exclusiv


XȘz* CERTIFICAT

DE e£HT°R,?ARE

-

O vsteWju r. FETI:


Verificat:!:,;..


ESCtJ :E iC .


s.c. Management Consulting Solutions s.r.l.


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________(Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571

ISO 9001


CON

J inSARE

',*^LTO2X.Zha./r;'

RAPORT


EVALUARE

Teren intravilan

Z ona Casa de Cultură, Aleea Daliei, nr. 18 Bl. LI 19, sc. E, parter, oraș Constanța

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SNTE §ED:NTASERVICIUL PATRIMONIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

August 2019


MARCELA ENA£HE

4^


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Casa de Cultură, Aleea Daliei, n'r. 18, bl. LI 19, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -  Suprafață teren din măsurători: 4,06 mp;

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat:

- POT aprobat: 30%;

  • -  CUT aprobat: 1,5;

  • -  Accîs: str. Aleea Daliei;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul estb situat în localitatea Constanța, zona Casa de Cultură, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

"Agenție loto nr. 13-72” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 202022 - CI- U13.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu

titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 4,06 mp, situat în Aleea Daliei, nr. 18, bl. LI 19,

sc. E, Parter, zona Casa de Cultură, jud. Constanța.

Data evaluării: 13 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai ladecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoc'la capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente

din prpțul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în caic, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă,


-4-

■ Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit - clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și pi evaluării.

isată pe jtfereKul supus . HCLM NR.AxGj-âât


Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda

i

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

;                  Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt

i

Denumire

’ 1

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Casa de Cultura, Aleea

Daliei, nr. 18, bl. LI 19, se. E, P, oraș Cons tanta

4,06

1,42

17,08

5,78

27,31

1,70

20,43

6,91

82,95

Nr. crt.

|          Denumire

f

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Casa de Cultura, Aleea Daliei, nr. 18, bl. LI 19, se. E, P, oraș Constanta

4,06

1,70

20,43

6,91

82,95

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în Aleea Daliei, nr. 18, bl L119, parter, zona Casa de Cultură, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea dnai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna

I

utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile'rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft I

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

-5-

1

Raport de e

valuare teren intravilan, zona Casa de Cultura, Aleea Daliei, nr. 18, bl. LI 19, Parter, jud. Constanța

! i

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța, zona Casa de Cultură, Aleea Daliei, nr. 18, bl. LI 19, P, sc. E,

jud. Constanța este:

ANEXĂ, LA

hclm

. Nr.. crt.

i

Denumire

i

i

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, zona Casa de Culturi, Aleea Daliei, nr. 18, b'l. LI 19, sc. E, P, oraș Constanta

4,06

1,70

8,05

20,43

96,57

6,91

32,67

82,95

392,08

1,70 EURO/mp/lună echivalentul a 8,05 RON/mp/lună

fără TVA

i                  1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019

i

I

Observații:

1

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, zona Casa de Cultură, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de supejrficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: ”Age;nție loto nr. 13-72” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 202022 - CI- U13.

Raportul de evaluare a fost realizat
S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.
Administrator

^r- *nS- Dragoș Mihai IPAT

-6-