Hotărârea nr. 453/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,56 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 104, BL. TS15II, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


j

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,56 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, bd. Al. Lăpuș neanu nr.104, bl.TS15II, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

ConsiliuLJocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_______! JtpliO, 2019.


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200410/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze eponomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.200703/22.10.2019.

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156647/08.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul pj'ivat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.9 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

w

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,56 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd.AI. Lapușneanu nr. 104, bl. TS15II, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4795/21.12.2018 și extrasului de carte funciară nr. 227791-C1-U19/09.10.2018, terenul descris la art.l are folosința actuală de agenție loto 13-73.

Ajrt.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-agenție loto 13-73.

A|rt.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte


va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea iși încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,42 RON/mp/lună


stabilită prin raportul de evaluare nr.159762/21.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A^t.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă dopr cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă

a municipiiJilui Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Avrt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un


salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Airt.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate


de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Ar:.10. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.Ă. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       ________pentru,

r— împotrivă.         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
PLAN RELEVEU Agenția


Imobil


* (intravilan)

Scara 1:50

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA

Cod SIRUEA - 60428

Cod intravilan-2

Adresa cor țiului de proprietate:

B-dul AL T.-apusneanu Nr.104, Bl TS15 H Constanta ;

Nr. cadastrul al corpului de proprietate:

T~

Anexa 7

obișnuita 13—73


Numele si prenumele proprietarului COMPANIA NAȚIONALA LOTERIA ROMANA S -A. BUCUREȘTI SUCURSALA ZONALA CONSTANTA

Adresa:

Str. FĂGETULUI Nr. 165 Localitatea: CONSTANTA Județul: CONSTANTA

Act de proprietate: Fisa mijloacelor fixe Nr.2033Z21.C4.2003

vecin : Casa scării

—f-0.93

05

O

ti


-0.75

Hol

Su=1.92mp

—2.21——--


contrasemnez


4.24
4.55


întocmit

Ing. VA3LCAUTORIZARE SERIA B Nr. 2587 Categoria D VALCULESC PETRE-V

U0 .

~ Data nj/

IC. TOPOGRAFICĂ 8.8. L.. ’’


SssO^cqQ>/Z


S C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, propriețăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii defezabilitate, (Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO I5489305'I


CertRte;;.....<

RAPORT S


DE


EVALUARE


Teren intravilan

Zona Dacia, bd. Lăpușneanu, nr. 104 Bl. TS15II, parter, oraș Constanța

PREȘEDINTA ȘEDINȚĂ,


PROPRIETAR:


MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENApHfAligUSt 2019


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiecții

Lăpușneanu, ntL 104, bl. TS 1511, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

- Suprafață teren din măsurători: 5,56 mp;

im de înălțime maxim aprobat:

’ aprobat: 30%;

T aprobat: 1,5;

es: str. Bd. Al. Lăpușneanu;

ități: pe amplasament.

j situat în localitatea Constanța, zona Dacia, jud. Constanța.


evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Dacia, Bd. Al.

Reg

PO'l

CLT

Acc


’ . - Util

Terenul est

Destinația' (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "Agenție lato nr. 13-73” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 227791 - CI- U19.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 5,56 mp, situat în bd. Al. Lăpușneanu, nr. 104, bl. TS 1511, Parter;

zona Dacia, jud. Constanța, aluării: 13 August 2019.


Data ev

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în

I

precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, scută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. sks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația


timp

cuno

all ri

în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

I

decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

-4-

* Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit i

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plas evaluării.

ităpe^enuls^u^

HCLM NR.. JKW


I

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute, prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea. mai adecvată metoda pentru caractepsticile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

i                  Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

1

1

Denumire

1

1

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Dacia, bd. Al Lăpușneanu, nr. 104, bl. TS15II, oraș Constanta           |

5,56

1,42

17,08

7,91

37,40

1,57

18,85

8,73

104,78

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Dacia, bd. AI Lăpușneanu, nr. 104|, bl. TS15II, oraș Constanta

5,56

1,57

18,85

8,73

104,78

I I

Concluzie'. J

în evaluarea terenului intravilan, situat în Bd. Al. Lăpușneanu, hr. 104, bl. TS15II, P, zona Dacia, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea \nai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorii^ rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft I

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

  • ■ ;                                               .       ANEXĂ LA

  • ■ ■■■)                                                                          UCIJVi NR i

Vftloarea de piață a chiriei terenului situat in localitateu-GoHstdnțdN^---

Zona Dacia, Bd. Al. Lăpușneanu, nr. 104, bl. TS151I,P, jud. Constanța este:

Nf. ort,

Denum

re \

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/ . mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/

. mp/an

Euro /luna

Ron /luna

Euro

/an

Ron/an

1

Teren intravilan Dacia, bd. Al Li nr. 104, bl. TS1 Constanta

zona pușneanu, iii, oraș

5,56

1,57

7,42

18,85

89,07

8,73

41,27

104,78

495,23

1,57 EURO/mp/lună echivalentul a 7,42 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019

Observații:

■I'                                                                                                                                             ..        .          .

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Conștiința, zona Dacia, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de

superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: I

”Agenție loto! ar. 13-73” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 227791 - CI- U19.

- 6 -