Hotărârea nr. 452/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,92 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SOVEJA NR. 106, BL. 40A, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în supratemă de 7,92 mp cotă indiviză situat în municipiul Constanța, strada Soveja nr. 106, bl.40A, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

^Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 'LlțlO ,________2019.

Luârid în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200407/17.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204704/22.10.2019.

Luând în considerare adresa societății Compania Națională Loteria Română S.A. înregistratei la Primăria municipiului Constanța sub nr. 156651/08.12.2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.14 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafață de 7,92 mp cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, strada Soveja nr. 106, bl. 40A, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română S.A.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.350/28.01.2019 și a extrasului de carte funciară 210088-C1-U10, terenul descris la art.l are folosința actuală de agenție loto 13-74.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-agenție loto 13-74.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Ai-t.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Ai'rt.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 6,35 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr. 159768/21.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă lai data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A.irt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a1 municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Arl;.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat dinj cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Arl:.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinire;1:! condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Arli.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției ciutorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Compania Națională Loteria Română S.A. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:              _ pentru,

8— împotrivă. abțineri.

La diata adoptării sunt în funcție cor consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.kS •^.../S^.\Pj.....2O19

PLAN RELEVEU

Anexa?


Imobil - Agenția obișnuita 13-74

(intravilan)

Scara 1:100

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA

Cod SIRUTA-60428

Cod intravilan - 2

Adresa corpulii i de proprietate:

Str. SovejaNr.l06,B1.40A

Constanta


• ANEXA LA HCLMNR.

Numele si pTetfina’ele COMPANIA NAȚIONALA LOTERIAROMANA SA. BUCUREȘTI SUCURSALA ZONALA CONSTANTA


Adresa:

Str. FĂGETULUI Nr.165

Localitatea: CONSTANTA Județul: CONSTANTA

Act de proprietate: Fisa mijloacelor fixe Nz.2033/21.04.2003 - Proces verbal de recepție finala din data de 06.03.1985CONTRASEMNEAZĂ Sqaafeie rezultate dmmasinstai: SECRETAR SnjsaâtantilB: Su=32Jfânip MARCELA ENACHE


vecin : Casa scării


fe^gg^lCONSTANTA'

1 VIZAT SPRE NESCHIMBAREîy CERTIFICAT '

?      DE

sĂHI°-RIZAiiE

SERIA H3 Hr. ‘IS&y

Caîegorja ,

^.VĂLCULESCU

5^cgc.>

certificat7^; DE AUTORIZARE SERIA B Nr. S9 Clasa

H

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANTA. CodSIRUTA 60428

Cod intravilan 2


FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

din Str.Soveja Nr.106, BL40A, Constanta


2

>

7CJ

.......... O

SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETATE^ □ o £

------------ ^rL. 2J m


ANEXAI

Nomenclatura__________________________

Nr. sector cadastral___________________£2

Nr. cadastral al corpului de proprietate -/ l Nr. carte ftmoiara__________________________


~ A. DATE KKyEKiToASE LA < mREN


Nr. cit.9

......-......-3.57—

' 1“

1

Oi

Hol

1 co

*sr

T

Su=5.27mp

—-   XF

1

cO

-5.43—


Nume/Denumire proprietar


Domiciliul/Sediu proprietarCategoria de folosința


Cod grupa destinație


Suprafața din măsurători (mp)

4


FUMĂRIA- MUNICIPIUL.UI CONSTA NJA

IJPTAD g^yiciuL CADASTRU--1—


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.______

B. DATE REFERITOAI E LA CONSTRUCȚII


NSati®


Semnătura


clădire/               BmnmireaZ^Z?

nrnmtnintiQ_     ---- ’. -A          —

, —    _—

AGENȚIA OBIȘNUITĂ 13-74


1 UT


TOTAL


Suprafața utila (mp)

3 •~32~.g5~'


32.86


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


2

COMPANIA NAȚIONALA U/fERIA" '

ROMANA S.Â.HUCliRESfti__

SUCURSALA ZO^ACONT^A

............^--CER-TIFieA-T---^—--

—............../£-----------DE---

...... ......£0._____SERIA-ELNt-M__ț“ -----------£Cl.aȘâ.

S.C. TOPOGRAFICA S.R.


3

Str.Fafictului Nr.lfi$,~


Cod numeric jteraonal/Cod urne de inregiatrare

4 jaguar ~Mențiuni


Mențiuni


4 CAS ~1 toprietHte,CERT/PfCÂT'^A *utowZâre £!rt^.-2507


-u

C G.

V,;


Suprafața din act (ha sau mp)


Modul do dă Teren/

Exclusiv

9


Tipul actului de proprietate, nr. si data Înregistrării/ eliberării

5

Fisa mijloacelor fixe NrJld33/21.04.2003 Proces verbal de recepție finala din data de 06.03.1985


Cod grupa proprietate

6 PJ


Teren —7~


Construcție

8


ia/ rRRTIFICAT

-u ai

- z


de

//> AUTORIZĂ^, fLj SERIA BNr-ZbW

Categoria

13


1U1

h-n-Jțl          1

VALCULESCU PETRE

X.„p^cg.9-'z

Data


--IngCAt-tMQHj ^EiOCili

Verificat:__________


S.C MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

î‘Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, ^organizare fi restructurare, Studii defezaBilitate, (Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilorSISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID G121571

ISO 9001


România, 900190, Constanța, sțr. C.D. Gherea, nr. 13.

Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,

e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305 .               CONSULT» .

[ .. SOLUTIONS S R.L

constanta

W Nr. ,i®l>

RAPORT

ANE

■■     IHCLM NR.

DE —


9-EVALUARE

Teren intravilan

Zona Inel I, strada Soveja, nr. 106 B1. 40A, parter, oraș Constanța

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ; DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU


SERVICIUL PATRIMONIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

August 2019 marcela enache

■ ;                                            ANEXALA

hclmnh’H^A

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Inel I, Strada Soveja, nr. 106, bl. 40A, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 7,92 mp;

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat:

  • -  POT aprobat: 30%;

  • -  CUT aprobat: 1,5;

  • -  Acces: str. Strada Soveja;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul esiie situat în localitatea Constanța, zona Inel I, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "Agenție loto nr. 13-74” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 204065 - CI- U30.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 7,92 mp, situat în Strada Soveja, nr. 106, bl. 40A, sc. E, Parter, zona Inel I, jud. Constanța.

I

Data evaluării: 13 August 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, . cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all rîsks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

-4-

,* Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren -la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri,

■                ii ..               .              .                                 .        ...

rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasatăj)

A Tk T' evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținutETprin ceIe“ffS“met6de de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței ’i                ■     '          ‘                                ...

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire j

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Inel I, str. Soveja,inr. 106, bl. 40A, oraș, Constanta       i

7,92

1,28

15,37

10,14

47,95

1,34

16,13

10,65

127,78

Nr. crt.

(

;           Denumire

i

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Inel I, str. Soveja, nr. 106, bl. 40A, oraș Constanta

7,92

1,34

16,13

10,65

127,78

Concluzie: . ■

1 i

In evaluarea terenului intravilan, situat în Strada Soveja, nr. 106, bl. 40A ,P, zona Inel I, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă,! relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt <i'[e o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

  • I  'I

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

  • II

reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

1

Paloarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,

zona Inel I, Strada Soveja, nr. 106, bl. 40A, P, jud. Constanța este:


ANEXA LA

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Vnlnarp» rip ninfă n phiriei ț HCLM. NR-»

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan', zona Inel I, str. Soveja, nrl 106, bl. 40A, oraș Constanta

7,92

1,34

6,35

16,13

76,26

10,65

50,33

127,78

603,95


i 1,34 EURO/mp/lună echivalentul a 6,35 RON/mp/lună fără TVA

1 EURO 4,7265 RON 13.08.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în ' I

orașul Constanța, zona Inel I, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de șuperficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: "Agenție loto hr. 13-74” potrivit extrasului de carte funciară, nr. 210088 - CI- U10.

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.