Hotărârea nr. 451/2019

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 211 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. AMZACEA NR. 5A, ÎN FAVOAREA NUMITULUI DRĂGHICI DUMITRU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 211 mp situat în municipiul Constanța, str. Amzacea nr. 5A, în j          favoarea numitului Drăghici Dumitru

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                '         2019.               I

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, Comisiei de specialitate nr.l - de studii, administrarea domeniului public și privat specialitate nr.5 - pentru administrație respectarea drepturilor și libertăților Serviciul patrimoniu

înregistrat sub nr.200405/17.10.2019, avizul prognoze șsconomico-sociale, buget, finanțe și al municipiului Constanța, avizul Comisiei de publică, juridică, apărarea ordinii publice, cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, nr.204645/22.10.2019.


Luând în considerare adresa numitului Drăghici Dumitru înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 128925/04.07.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de.; constituire a dreptului de superficie cu t'itlu oneros asupra terenurilor aflate în dotneniul privat al municipiului Constanța, dispozițiile H.C.L. nr.84/2002, anexa nr.l, poziția 10j2 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniuluji privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.47/2006, anexa nr.19 privind completarea și actualizarea domeniului privat al municipiului Constanța.

inventarului bunurilor care aparțin


Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 stările ulterioare.

Cod civH, republicată, cu modificările și comple --4n-temeiul-prevederilor art. 129 alin. (1 57/2019 privind Codul administrativ.

I


4) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.

I

HOTĂRĂȘTE:


I

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 211 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,1 situat în municipiul Constanța, str. Amzacea nr. 5A, având numărul cadastral 250014, înscris în cartea funciară nr.| 250014 în favoarea numitului Drăghici Dumitru, proprietarul construcției potrivit procesului verbal de licitației încheiat la data de 18.12.2003, facturii nr.| 2852454/19.12.2003, chitanței nr,144462j/18.12.2003 și procesului verbal de predare-primire încheiat la data de

nr.


18.12.2003.

Art.2. Conform certificatului de urbe

de carte funciară 250014-C1/16.11.2018, terenul descris la art.l are folosința actuală de magazin parter.


nism nr.2878/13.08.2019 și extrasului

Art.3. Pe terenul prevăzut la art. ițește edificată construcția notată cu Cl-magazin țparter, cu o suprafață construită; la sol de 72 mp și cu o suprafață desfășurata de 72 mp.                       ;

Art. 3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani ele la data semnării contractului deI constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică. '

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației'în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea* și încasarea sumelor contractuale icuvenite bugetului local al municipiului Constanță, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiqei în cuantum de 7,76 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.173649/10.09.2019 întocmit de către evaluator autorizat ĂNEVAR Management Consulting Solutions S.R.L. întocmit pentru folosința existentă ia data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zi|e calendaristice înainte.

^rt.7. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Aji't.8 Cheltuielile aferente constituirii (dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliara prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

krt.9. Compartimentul relații con’siliul local și administrația locală va comunica [prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției Autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numitului Drăghici Dumitru și Instituției prefectului județului Constanta, spre stiintă.

I

. pentru,


Prezianta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN HEPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

1

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

•oft

211

str. Amzacea nr. 5A, Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ

ECRETAR,


JLfiJ? CONSTANȚA ADASTRU

SCHIMBARE

Z3Z_^_
'             A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Sugrafata

Mențiuni

1

Cc

211

Teren împrejmuit cu gard din lemn

TOTAL

211

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

72

Magazin parter, Sconstruita desfasurata= 72mp;

TOTAL

72

Suprafața masurata a imobilului^ 21 lmp

Suprafața

din acte= 21 lmp

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralConfirm Qlccutarea mi .1 scorecAWdfea Stârni d l'S ^^re^râiSț^&ci?^ % TANASE . \ GHEOSîGKg. J


I OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMKIlUMlA CONSTANȚA


ț Nume ul Pronume: PĂUN LUCIAN V(PGIL^j-==s


S.C MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță îii management, ^organizare și restructurare, Studii defeza6ilitate, (planuri de afaceri,‘Finanțarea afacerilor România, 900190, Constanta, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-inail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


SISTEM DE MANAGEMENT.CERTIFICAT

II) C121571

ISO 9001


DETeren intravilan

Zona Amzacea, strada Amzacea, nr. 5A oraș Constanța CONTRASEMNEAZĂ (211 mn)        SECRETAR,

V                MARCELAENAOHE


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU PREȘEDț' TEȘEDIN^ERVICIUL PATRIMONIUSEPTEMBRIE 2019Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Amzacea, str. Amzacea, nr. 5A, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -   Suprafață teren din măsurători: 211 mp;

  • -   Regim dc înălțime maxim aprobat:-;      ?                       ~    ' v'      --    ,

    ANEXA LA...

    HCL'MNR.Z^23fe


  • -  Acces: str. Strada Amzacea, str. Vulturului;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Amzacea, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

"Construcții administrative și social culturale -magazin parter, în suprafața construită la sol de 211 mp. în suprafață construită desfășurată de 211 mp”

Scopul 'evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu

titlu oneros a i’erenului intravilan în suprafață de 211 mp, situat în Strada Amzacea, nr. 5A, zona

Amzacea, jud,, Constanța.           .

;                        Ș't

Data evaluării: 10 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de U-: proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți j imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnica pentru evaluarea terenului și cea maj. adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte

' comparabile.

■ i Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de ; ; capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății ’ subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din jirețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp,, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă,

. cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului eu toate riscurile incluse (engl. all ri;sks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

-4-decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a

'. riscului.

«, Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoaica finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de

evaluare, considerându-sc ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor /obiedtive ă proprietăților si a „existentei

informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda : comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

nip . •

Euro/mp/ •- luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zor.a Amzacea, str. Amzacea, nr. 5A, oraș Constantă .

. 211,00

.1,28

15,37

2.70,26.

3.243,17

1,64

19,66

345,70

4.148,45

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, zona Amzacea, str. Amzacea, nr. 5A, oraș Constanta

211,00

1,64

19,66

345,70

4.148,45

Concluzie-.

în evaluarea terenului intravilan, situat în Strada Amzacea, nr. 5A, zona Amzacea, jud. Constanța, s-a. considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

- 5 -

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,
; zona Amzacea, Strada Amzacea, nr. 5A, jud. Constanța este:

Nr. ' crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea.de piață a chiriei

teren .

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp .

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Roii /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, zona :   ~

Amzacea, str.1 Amzacea, nr. 5A, oraș Constanta

211,00 .

1,64

7,76

19,68

93,13

' 346,04

1.637,46

4.152,48

19.649,54

1,64 EURO/mp/lună echivalentul a 7,76 RON/mp/lună

'   '                         fărăTVA

Observații.


hclmnR-

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, zona Amzacea, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală:

” Construcții, administrative și social culturale -magazin parter, în suprafața construită la sol

de 211 mp, îm suprafață construită desfășurată de 211 mp”


-6-