Hotărârea nr. 450/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BIRUINȚEI NR. 164, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII VEPAN SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafați-i de 109 mp situat în municipiul Constanța, strada Biruinței nr. 164, în favoarea societății Vepan S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de         .  /#'     2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200396/17.1.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.204629/22.10.2019.

Luârd în considerare adresa societății Vepan S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 16303/25.01.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.346/2016, anexa nr.6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) .din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 109 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Biruinței nr.164, având numărul cadastral 249132, înscris în cartea funciară nr. 249132, în favoarea societății Vepan S.A.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.549/19.02.2019 și a extrasului de carte funciară nr. 249132, terenul descris la art.l are folosința actuală de spațiu comercial (magazin nr. 14).

(\rt.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu CI spațiu, comercial (magazin nr. 14), cu o suprafață construită la sol de 67 mp și cu o suprafață desfășurată de 67 mp.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, ;în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,65 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.136530/16.07.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă Iu data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.10. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Vepan S.A. și Instituției prefectulufjudețului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _              . pentru,

-—   împotrivă. ---- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ST consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

N R...                       ..2019

Anexa 1.35 Ord.700/2
Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:200


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

109

Mun.Constanta, str.Biruinței nr.16z4

Nr.Carte Funciara

UAT: CONSTANTA


ANEXA LA

HCLM/PREȘEDINTEI

27^5

PRIMĂRIA MUNICI’ SERVICIUL


3IULUI CONSTANTA . CADASTRU


VIZAT SPRE h

Nr. /S


^SCHIMBARE

co

-e-—■  ■

coCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


itoare la teren

IJr.parcela

Categoria de folosința

Sgprafata (mp)

Mentiuni/fe/u/ împrejmuirii

M ARCEI A-EMi

1

CC

109 \

Neimprejmuit (limita platforma betonata)

Total

109


B. Date referitoare la construcții

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mentiuni/supr.desfasurata

■ C1

CAS

67

Spațiu comercial - parter (Magazin 14)

Total

67

Sd = 67 mp

Suprafața totalamasurata.a imobilului= 109 mp Suprafața din act= 109mp


Executant (nume, prenume)

SC BETATREK SRL Constanta ROB J 0554/2014

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documgntatiercadastțale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren /'To Wlîtfi do Ca^^Semnatura si stampila

W3* -,.V

InspectorMV ap șiei1.Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa         data

„Stampila.BCB.


y CERTIFICAT

DE

autorizare ?

Seria RQ-B-.S Nr. 554/201* j ,C. BETATREK S.RX.^? Constanta2 6 -07- 2018
S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________(Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


N S T A

RAPO


DE


'■CSitRbnl'O


SISTEM DE MANAGEMENT ÎERTIFICAT ID C121571 ISO 9001


EVALUARE


Teren intravilan

zona Coiciu, str. Biruinței, nr. 164 oraș Constanta

9                              9

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

CONTRASEMNEAZĂ                 PREȘED

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Iulie 2019&INTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Coiciu, str. Biruinței, nr. 164, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 109 mp

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat:

  • -  POT aprobat: se menține;

    ANEXA LA. i

    HCLM


  • -  CUT aprobat: se menține;

  • -   Acces: str. Biruinței;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Coiciu, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "spațiu comercial, în zonă circulații publice (auto și pietonale)” conform Certificatului de Urbanism nr. 549/19.02.2019, emis pentru constituire drept de superfîcie cu titlu oneros conform HCL 19/30.01.2018..

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superfîcie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 109 mp, situat în zona Coiciu, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 11 Iulie 2019.

I

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai, adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

• Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este [extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai

I

puțin relevantă.

Valoarea.; finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, conșiderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilar., strada Biruinței, nr. 164, zona Coiciu, oraș Constanta, jud. Constanta .

109,00

298,42

153.977,30

32.527,89

400,00

206.389,32

43.600,00

L

^LA /

HCLMNR.u^^

Concluzie'

în evaluarea terenului intravilan, situat în zona Coiciu, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt cîe o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

I

reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța,

zona Coiciu, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, strada Biruinței, nr. 164, zona Coiciu,         oraș

Constanta, jud. Constanta

109,00

298,42

153.977,30

32.527,89

32.527,89 EURO echivalentul 153.977,30 RON

fără TVA

1 EURO 4,7337 RON 11.07.2019

Observații:

Prin pfpzentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanta, zona Coiciu, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală cuprinsă în certificatul de urbanism nr. 549/19.02.2019 : ”spațiu comercial, în zonă circulații

I

publice (auto și pietonale)”, emis pentru constituire drept de superficie cu titlu oneros conform HCL 119/30.01.2018.

ANEXA LA

HCLM NR.,


Nr. crt.

Denumire

Suprafață

teren

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

m'p

EURO /mp

RON

EURO

%

1

Teren intravilan, strada Biruinței, nr. 164, zona Coiciu, oraș Constanta, jud. Constanta

109,00

298,42

153.977,30

32.527,89

6,5


Valoare chirie în vederea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron// mp/luna

Euro/ mp/luna

10.008,52

2.114,31

7,65

1,62


Valoarea chiriei terenului intravilan situat în Zona Coiciu, jud. Constanța este:

1,62 EURO/mp/lună echivalentul a 7,65 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7337 RON 11.07.2019