Hotărârea nr. 45/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de zr • ^z

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr, 27669/11.02.2019;

Văzând referatul Direcției generale de asistență socială, înregistrat sub nr. 9668/12.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile art. 9, 10 și 11 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 69-72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, ale HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistentă socială pentru anul 2019 la 577,59 lei/copil/lună.

Art.2 Se aprobă un număr de 455 de locuri disponibile pentru copiii înscriși la creșele din municipiul Constanța.

Art.3 (1) Valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din cadrul Direcției generale de asistență socială se stabilește după cum urmează:

  • a) pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,80 lei/zi/copil.

  • b) pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,90 lei/zi/copil.

  • c) pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,90 lei/zi/copil.

  • d) pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,45 lei/zi/copil.

(2) Sumele încasate din contribuțiile părinților/reprezentanților legali sunt considerate și înregistrate la capitolul venituri din bugetul local municipal.

Art.4 Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local pentru copiii din creșe ai căror părinți sau susținători legali au domiciliul în municipiul Constanța.

Art.5 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 11/2018.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,

________împotrivă, abțineri. #

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


MARCELAJN^CHEConstanța Nr.