Hotărârea nr. 449/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de __CU.W'MT___

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 203228/21.10.2019, procesele-verbale ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 15370/20.09.2019 și 15862/27.09.2019, prin care se propune repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 17307/24.10.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 114/1996 a locuinței, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizări? a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/30.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

5Q pentru,   -— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA, 7

nr.

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXATABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. Decebal nr. 74, demisol, compus din 3 camere și dependințe, in suprafață utilă de 94,82 mp și teren-curte în suprafață de 21,83 mp

3 persoane

2.

Str. Labirint nr. 41, parter, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 26,59 mp și teren-curte în suprafață de 130,30 mp

4 persoane

3.

Str. Mercur nr. 11, compus din 4 camere și dependințe, în suprafață utilă de 94,39 mp și teren-curte în suprafață de 16,80 mp

6 persoane

4.

Str. Cpt. Petre Romulus nr. 22, compus din 2 camere, in suprafață utilă de 73,51 mp și teren-curte, în suprafață de 14,93 mp

5 persoane

5.

; Str. Cristea Georgescu nr. 2,

i compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de

' 54,10 mp și teren-curte, în suprafață de 36 mp

2 persoane

6.

Str. Walter Mărăcineanu nr. 18, parter, ap. 6, compus din 1 carperă și dependințe, în suprafață utilă de 32,40 mp și teren-curte, în suprafață de 10,44 mp

7.

Str. Poporului nr. 41, parter,

ii compus din 4 camere și dependințe, în suprafață utilă de

81,00 mp, magazie de zid în suprafață de 6,40 mp și teren-curte în suprafață de 189,00 mp

4 persoane

1

8.

i'Str. George Enescu nr. 3, parter, compus din 2 camere și

,,dependințe, în suprafață utilă de

1 57,22 mp, beci în suprafață de 6,14 mp, magazie de zid în suprafață de 9,91 mp și teren-curte, în suprafață de 91 mp

3

ANEaALA

HCLMNR.Wh /ă0&

persoane

9.

Str. Bravilor nr. 8, Bl. T2, et. I, ap. 12, compus din 1 cameră și idependințe, în suprafață utilă de 11,50 mp

1 persoană

10.

Str. Bravilor nr. 8, Bl. T2, et. II, ap. 22, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de

11,58 mp

2 persoane