Hotărârea nr. 448/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DURATA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE CE AU CA OBIECT IMOBILE DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind durata unor contracte de închiriere ce au ca obiect imobile din fondul locativ al Municipiului Constanța, aflate în administrarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

Consiliul locaL al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară d i n       IQ

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.203225/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr.17306/24.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.1777 - art.1835, Capitolul V, Contractul de locațiune din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr.48/2015;

Văzând prevederile actelor constitutive ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, respectiv H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și H.C.L. nr. 85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și a Organigramei și numărului de personal al . acesteia și adresa nr. 16431/09.10.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale^Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art.75, art.129 alin. (1) alin.(2) lit.c ), alin.6 lit.b) și alin. (7) lit. q) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Durata contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destineiția de locuințe din fondul locativ al Municipiului Constanța, ce a fost reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2014, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute de art. 1810 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 5 ani, respectiv până la data de 26.06.2024.

Art. 2 - Durata contractelor de închiriere privind suprafețele de teren, cu destinația de curte sau grădină, aferente suprafețelor locative cu destinația de locuința din fondul locativ al Municipiului Constanța, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute de art. 1810 din Legea nr.287/2009 privind Codul £ivil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 5 ani, respectiv până la data de 26.06.2024.

Airt. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat"JConstanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     •—împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

B

PREȘEDINTE ~ • Șf DINȚA,

pe

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE